Home Televisie Durf jij groot te dromen ?

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

(Opening door Jan van den Bosch met Berget Lewis:

Ze zingt His eye is on the sparrow)

 

Waarom zou ik bezorgd zijn

Of eenzaam zijn of bang

Waarom voel ik me eenzaam

Weet dat ‘k naar de hemel verlang

Want Jezus is mijn Leidsman

Zo teder – zo dichtbij

Het kleinste musje kent Hij

En ik weet: Hij zorgt voor mij

 

Samenzang – “O Come All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Betlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wij zijn heel blij, jullie hier te zien en met jullie te zijn. Wij houden van jullie. Mogen jullie, als jullie vandaag vertrekken, jullie problemen onder ogen zien maar in het absolute vertrouwen dat jullie

ze met God hulp te boven gaan komen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je, en ik ook. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Niemand viert Kerst zoals onze kerk.

 

 

 

Gebed

 

Heer, wij komen tot U in Jezus’ Naam. Ik vraag U dat uw Heilige Geest komt en de geesten en harten aanraakt van diegenen die mijn stem horen. Ik bid, Heer, dat U ons leert wat het betekent om dromen levend te houden. Wij danken U dat Christus zijn leven gegeven heeft voor ons en dat wij door U verlost zijn. Heer, wij houden van U. Wij bidden in Jezus’ Naam. Amen.

 

Koor – “Hark the Herald Angels Sing”

Hoor de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld

God verzoent der mensen schuld

Voegt u, volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door

Zingt met algemene stem

Voor het kind van Betlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

 

Hij die heerst op ’s hemels troon

Here Christus, Vaders Zoon

Wordt geboren uit een maagd

Op de tijd die God behaagt

Zonne der gerechtigheid

Woord dat vleesgeworden zijt

Tussen alle mensen in

In het menselijk gezin

Hoor de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

 

Lof aan U die eeuwig leeft

En op aarde vrede geeft

Gij die ons geworden zijt

Taal en teken in de tijd

Al uw glorie legt Gij af

Ons tot redding uit het graf

Opdat w ‘ongerept en rein

Nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

Amen

 

Gebed door Chad Blake

 

Vader, wij komen tot U in het besef dat U de ultieme hoop bent. Dat U de hoop bent van de wereld.

Heer, wij bidden dat uw aanwezigheid door ons heen werkt. Dat wij uw handen en voeten kunnen zijn

als wij de wereld in trekken en uw hoop kunnen brengen. U bent de hoop van de wereld. Heer, ik bid voor deze kerk. Er gebeurt zoveel in ons midden. Zo veel nood waar wij voor mogen bidden, zo velen met wie wij mogen vieren. Heer, wij bidden over iedereen en wij zeggen, kom Heer, kom spoedig.

Heer, wij bidden voor voorganger Bobby, die de boodschap gaat verkondigen die U in zijn hart hebt gelegd. Laat zijn woorden uw woorden zijn. Heer, wij bidden voor de kerk rond de wereld, vandaag verenigd om verschil te maken in deze wereld. Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam, amen.

 

Kerst instrumentaal – Jenny Oaks Baker

 

SchriftlezingGenesis 3:8

door Hannah Schuller

 

Jenny Oaks Baker en haar vier kinderen. En pa is hier ook ergens. Schitterend. Hartelijk dank.

 

Ter voorbereiding op de boodschap van Bobby de woorden van onze Heer in Genesis 3:8. En zij hoorden de stem van de Here God Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Here God te midden van de bomen in de hof. En de Here God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Here God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Here God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten,

al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En, kerk, God heeft die belofte vervuld toen hij de kop vermorzelde van de slang satan, door zijn Zoon Jezus Christus. God doet altijd wat Hij zegt en Hij zal u ook overwinning geven. Amen.

 

(Tijdens Dutch touch zingt Berget Lewis ‘My soul’)

Mijn ziel heeft U lief

Alleen U, Heer

Heeft U lief, mijn ziel

 

(Tijdens Dutch touch zingt Berget Lewis ‘Silent Night’)

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Betlehems stal.

Hij der schepselen Heer

Hij der schepselen Heer

 

Koor –  “O Come All Ye Faithful”

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Betlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren:

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ’t schamel dak

Spoeden ook wij ons

Met eerbied’ge schreden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

 

Het licht van de Vader,

Licht van den beginne

Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees

Goddelijk Kind, gewonden in de doeken

Komt, laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Wij zijn blij dat jullie er zijn. Ga even staan, dan zeggen wij dit samen op. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Durf jij groot te dromen?”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Ik wil jullie eraan herinneren dat het echt waar is. Dat je niet bent wat je doet en niet wat je bent. Je bent niet wat anderen zeggen dat je bent, goed of slecht. Je bent precies wat God over je zegt en dat is dat je zijn geliefde zoon of zijn geliefde dochter bent. Wij moeten weten dat God ons vergeven heeft, dat God van ons houdt dat wij niet gered worden door onze werken dat wij niet verloren gaan door de zonde, dankzij ons vertrouwen op Jezus Christus en het goede dat Hij voor ons gedaan heeft. Ik zeg dat omdat we het vandaag uitvoerig gaan hebben over hoop en dromen en over de angsten die velen van ons hebben dat als ik een fout gemaakt heb God misschien mijn droom heeft afgenomen, of mijn bestemming of datgene dat ik wilde bereiken in mijn leven. Hebben jullie dat wel eens gevoeld? Ik wel. Jullie moeten beseffen dat velen van jullie die gevoelens, hoop en dromen hebben. En ze zijn de moeite waard om vast te houden. Ze zijn de moeite waard om na te streven en om op te wachten. Dat leert advent ons. Advent herinnert ons aan de discipline van het wachten. Dat, om te komen waar wij wezen moeten, geduld vereist en de bereidheid om het smalle, moeilijke pad met de Heer te gaan. God brengt je waar je wezen moet als je je maar niet stijfkoppig tegenover hem opstelt. Daar gaat het om, denk ik. Het maakt niet uit wat een puinhoop je ervan maakt. Hoeveel fouten je maakt. Hoe diepgezonken bent. Als je je hart openstelt voor de stem van de Heer en zijn woord brengt Hij je waar je wezen moet. Maar dit is het probleem. Gods timing is niet onze timing. God heeft irritant weinig haast.

God heeft absoluut geen haast, maar God is ook onstuitbaar. Hij beweegt langzaam in de richting van datgene dat Hij wil doen en niets houdt hem tegen. Als God een droom in jouw hart heeft geplaatst of God je naar een bestemming heeft geroepen of zo moet je begrijpen dat als je met Christus gaat wandelen je een wandelsnelheid moet aanhouden. Maar als je met hem wandelt, zul je uiteindelijk gezegend zijn waar je ook gaat. Kijk naar Gods schepping. Die heeft geen haast en is onstuitbaar. Ik heb gelezen dat je een stalen band rond een watermeloen kunt leggen. Op den duur zal die watermeloen die stalen band breken. Ik las over een theoloog die bamboe uit zijn achtertuin wilde verwijderen. Hij hakte het om en na de eerste keer groeide het tweemaal zo hoog terug. Tweemaal zo groen, tweemaal zo sterk. Nee maar, zei hij. Toen hakte hij het weg tot diep in de grond en het kwam nog veel groter terug. De derde maal hakte hij alles weg, hij groef een gat waar hij gif, zout, grind en beton overheen strooide. En hij zei dat het niet lang duurde eer bamboescheuten door het beton staken.

Dat is de aard van God. Zonder haast, onstuitbaar, zonder haast, onstuitbaar. God heeft een roeping voor je leven. Iets waar je op hoopt. Iets waar je van droomt. Als je een Amerikaan bent als ik, wil je het nu. Even efficiënt zijn. Even aanpakken, mensen. Maar je zult merken dat God niet altijd op die manier werkt. God zal je er brengen. Maar Hij neemt er wel de tijd voor. En we gedenken in die periode van het adventsseizoen. Advent is niet Kerst zelf. Het is het wachten op Kerst. Advent betekent letterlijk de komst maar in de adventstijd wacht je op die komst. Het is alsof je op het vliegveld wacht tot je kinderen per vliegtuig arriveren. Of je ouders, of een goede vriend, maar ze zijn er nog niet. En dat is wat de adventstijd voor de kerk hoort te zijn. Het is het gedenken van wat het voor onze voorouders was, hoe onze Joodse voorouders wachtten op de komst van de Messias. Nu wij hier zijn, wachten wij samen.

En mogen wij leren, dat wij onze hoop en dromen kunnen afstemmen met de hoop en dromen van het Joodse volk dat op de Messias wacht. Hopen op dingen is zo goed voor de ziel. Het is gemakkelijk als wij ziek worden of ouder, als wij zoveel teleurstellingen meemaken, om helemaal met dromen te stoppen. Om onze doelen op te geven en niet langer te hopen op dingen. Maar ik wil jullie bemoedigen.

Houd de hoop levend. Houd je droom levend en maak je geen zorgen om het harde werk en de tijd die nog tussen jou en je bestemming ligt. God zal je daar brengen. In Genesis 3, en velen van ons kennen dat verhaal schiep God zijn goede wereld. Er heerste chaos en Hij creëerde er een plek van orde en goedheid. En Hij legde in die wereld een tuin aan. En in die tuin creëerde hij vanuit stof een man, en Hij noemde hem Adam. En Adam en de Heer kenden elkaar. Het was of ze vrienden waren. Ze wandelden met elkaar in de tuin. Maar voor Adam was dat niet genoeg. Hij had een metgezel nodig. Interessant genoeg zegt de Bijbel: En God zei dat het goed was. En God zei dat het goed was. En toen God een mens creëerde, staat er: En God zei dat het niet goed was. Het staat er letterlijk. Het is niet goed dat de mens alleen is. Grappig, hè? Dus hij schiep een vrouw. Ja toch? Ik kijk jullie aan, dames. Duimen in de lucht. Vanuit Adams lichaam ontstaat Eva en ze vormen een perfect koppel. Het klinkt ons vreemd in de oren, maar Adam en Eva leefden naakt in de tuin. Het idee is dat ze een leven zonder schaamte leidden.

Ze schaamden zich nergens voor, ze waren nergens aan schuldig. Ze waren springlevend en vol van vreugde. Ze dachten helemaal niet aan naaktheid of kleding. Waarom niet? Omdat ze niets te verbergen hadden. Ik denk ook dat Adam een sixpack had en dat hielp natuurlijk ook. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ze leven in een volmaakte wereld en ze hebben maar één regel. Die regel kennen wij allemaal: Eet niet van de boom der Kennis van Goed en Kwaad. God gaf Adam en Eva een keuzemogelijkheid. Het vermogen om God te verlaten als ze dat wilden. Als jullie Mij willen verlaten en je leven zonder Mij willen leven eet dan van deze boom en je zult het kwaad kennen. Dat doen ze en ze worden verleid door de slang. En dit is wat daarna gebeurt. Je weet dat wanneer dit gebeurt, al het kwaad de wereld binnendringt. Alle zonde dringt de wereld binnen en Adam en Eva leveren het gezag

over de wereld uit aan satan. Het is het ergste dat ooit gebeurd is en zo gebeurde het. En ze hoorden de stem van de Here God, Die in de hof wandelde. Interessant dat je God kunt horen wandelen in de hof, in de koelte van de namiddag. En ze verborgen zich voor de Here God te midden van de bomen van de hof. Schaamte. Voor het eerst voelen ze schaamte en schuld. Dat is een van de ergste dingen

die iemand kan voelen. En de Here God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de Hof en ik werd bevreesd want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw. Ja toch? Juist. De man zei: De vrouw. De vrouw die U gaf om bij mij te zijn. Dus geef de vrouw en God de schuld maar. Die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Ik wist niet wat het was. Ze gaf dat aan mij en ik dacht, best, ik eet het wel op. En God gaat gewoon verder. En de Here God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan? En die vrouw zei: De slang. Ja toch? De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Het is niet mijn schuld. Het was die slang. Al die dingen zijn een beetje waar. En natuurlijk is die slang degene waar al het kwaad vandaan komt. Dus de Here God zei tegen de slang, de slang is satan, die echt is die probeert om je leven te verwoesten en dat van de kerk en dat van Christus. Hij is de bron van alle schaamte, van alle angst, de bron van de dood en wees je ervan bewust dat God je autoriteit over hem gegeven heeft.

Toen zij de Here God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap en dat kan ook een vijand zijn als je er een lidwoord voor zet in het Hebreeuws staat er dan

‘Ik zal een vijand plaatsen’. Dus: Ik zal een vijand of een strijder, of iemand daar plaatsen tussen u en de vrouw. Dit is de eerste Messiaanse tekst in de Bijbel. De eerste profetie van de Messias. Ik plaats vijandschap, of een vijand, of een tegenstander tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht. Wat is het nageslacht van de duivel? Demonen, het kwaad, ziekte, dood, haat. En het hare. Wat is haar nageslacht? Wij. Om te beginnen het Joodse volk en allen die door Jezus Christus in Gods familie zijn opgenomen in het verbond. En dat, niet zij, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dat is de profetie van het kruis. Het vermorzelen van de hiel was de gekruisigde Christus

maar het vermorzelen van de kop was de wederopstanding. Amen. Dat is de belofte. En bijna het hele Oude Testament is de lange, lange, lange vervulling van die profetie dat God, je ziet het in het vervolg van het verhaal, dat het niet direct beter wordt. Het begint met een moord tussen Kaïn en Abel en naties die met elkaar strijden. Ziekte, een korter leven, oorlog. Allerlei kwaad dringt de wereld binnen. Maar overal zie je een onderstroom van God, die zonder haast maar onstuitbaar overal waar Hij gaat, het kwaad bestrijdt en groene scheuten door het beton van het koninkrijk van de duisternis laat dringen.

Zonder haast, onstuitbaar. Je ziet het overal in het Oude Testament. Bij Abraham: God kiest een volslagen onbekende om de vader van vele naties te worden. Een oude man, trouwens, van 75. Sommigen van jullie zijn 75, en God zegt dan: Je wordt de vader van vele naties. Wat zeg je dan? Ik ga lekker golfen. Ik ben net met pensioen. Nee, dank U. Misschien heeft God je een belofte gedaan. Je zit hier en je denkt, sinds je die belofte in je hart hebt gesloten is het alleen maar bergafwaarts gegaan.

Maar zo gaan die dingen. Geef de hoop niet op. Vaak als God ons roept, of eigenlijk altijd als God ons roept, roept Hij ons niet, het brede, gemakkelijke pad naar de dood te volgen. Hij roept ons naar het smalle, lastige, rotsachtige pad dat naar het leven leidt. Vertrouw er maar op dat het pad dat God voor ons heeft klaarliggen, moeilijk is. Vertrouw erop dat het een hele toer wordt. Dat het een hoop tijd gaat kosten. En vertrouw erop dat het het waard is en dat het gaat gebeuren. Verlies de hoop niet. Geef het geloof niet op. Hoe belangrijker je leven is, hoe meer de vijand je wil aanvallen. Hoe meer hij je wil tegenhouden en dingen bij je veroorzaakt. Maar God zal je redden en God zal je tegen die dingen beschermen. Wees niet bang. Bijna alles waarmee de vijand ons bestrijdt en beschadigt is intellectueel. Dus ofwel wij geloven in dwalingen, of wij zijn bang of wij denken dat dat kleine slechte dingetje een enorm slecht iets is. Maar vertrouw op de Heer en leef nu en vertrouw erop dat Hij je brengt waar je moet zijn. Luister niet naar de vijand. Luister naar dappere, wijze mensen in je leven en luister vooral naar het Woord van God. Dat is altijd waar. Wij zien door het hele verhaal satan proberen te voorkomen dat Jezus Christus geboren zal worden. Helemaal op het einde liet Herodes, die puur slecht was. toen hij hoorde dat de Koning van Israël zou worden geboren, alle baby’s onder twee jaar in en rond Betlehem doden om dit te voorkomen. Wat ik maar zeggen wil, is dat alles wat God beloofd heeft, is uitgekomen.

Want als God iets zegt, is het in steen gebeiteld. God neemt geen woorden terug, God komt niet terug op een belofte. Gods trouw is niet afhankelijk van onze trouw. In de Bijbel staat dat ook wanneer wij trouweloos zijn, Hij trouw blijft, omdat Hij zichzelf niet kan verloochenen. Hij kan niet terugkomen op wat Hij zegt. Vertrouw dus de beloften van God. Vertrouw erop dat Hij je brengt waar je moet zijn. Vertrouw erop dat je naar de hemel gaat als je op Jezus als je Heer en Verlosser vertrouwt. Vertrouw op die dingen. Wees niet bang. Laat mij tot besluit dit zeggen: Als er iets is wat je in de verhalen van de Bijbel en elders ziet is dat God van dromers houdt. Er schuilt een kracht in dromen die uit het geloof voortkomt.

Het geloof dat mijn leven groter kan zijn dan het nu is. Het geloof dat God me ergens kan brengen waar ik nu niet ben. Het verbreedt en verruimt je zicht. Het geeft ons een doel en hoop. Vergeet tijdens deze adventstijd dit niet: Mijn hoop is dat er binnen onze kerk een beweging van de Heilige Geest komt die veel van de hoop en dromen opnieuw zal ontsteken en ons allen de veerkracht zal geven die wij nodig hebben om de maanden, soms jaren te doorstaan waarin wij moeten worstelen, om de overwinning te behouden die er voor ons is. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij houden van U en wij danken U dat U van ons houdt. Ik geloof, God, dat zovelen worstelen

met schaamte en schuld en berouw van onze zonden hebben. Wij vragen dat U ons vergeeft en ons

reinigt, van alles wat wij gedaan hebben. Wij vertrouwen, God, dat ook als we weer vallen U ons niet van onze bestemming zult beroven maar dat U met ons zal wandelen en ons zult dragen naar waar wij heen moeten. Wij houden van U, wij danken U en wij vertrouwen op U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Samenzang – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier

Ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde

Geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, hemel en aarde,

Hemel en aarde, zingt

Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Durf jij groot te dromen ?

8 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan