Home Ik zorg voor jou als een hen voor haar kuikens

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, kerkfamilie. Vandaag vond ik dat ik jullie moest vertellen dat je nooit een vergissing bent geweest. God heeft ongelooflijke bedoelingen met jouw leven, en niemand anders kan jou zijn. Wij beginnen met gebed.

Gebed

Vader, dank U dat wij onder uw vleugel mogen schuilen en dat U ons steunt en liefhebt. Wij danken U dat U liefdevol op ons toeziet en dat wij van uw goedheid en genade ontvangen. Daar danken wij U voor. Ik bid, Vader, dat wij allen vervuld worden van vreugde en leven. Wij danken U, God, voor uw woorden. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “In Christ Alone

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht

Door stormen heen hoor ik zijn stem

Dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust

Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust

Mijn vaste grond, mijn fundament

Dankzij zijn liefde leef ik nu

Jezus alleen werd mens als wij

Klein als een kind in kwetsbaarheid

Oneindig veel hield Hij van mij

Leed om mijn ongerechtigheid

En door Zijn offer werd ik vrij

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij

Ontnam de dood zijn heerschappij

Dankzij Zijn sterven leef ik nu

Geen levensangst, geen stervensnood

Dat is de kracht, waar ik in sta

Van eerste stap tot aan de dood

Leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan

Kan mij ooit roven uit zijn hand

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam

In die verwachting houd ik stand

Koor – “Voices of Hope – “Blessings”

Wij bidden om uw zegen, wij bidden voor vrede

Troost voor ons gezin, bescherming voor de nacht

Wij bidden om genezing en voorspoed

Wij bidden dat uw sterke hand onze pijn verzacht

En al die tijd hoort U ons smeekgebed

En U hebt ons te zeer lief om ons niet het beste te geven

Wat als uw zegen komt door regen

En U ons heelt door tranen heen?

Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn

Om ons te leren hoe dichtbij U bent?

Wat als onze moeite en strijd uw verborgen zegen zijn?

Als vrienden ons verraden

En het donker lijkt te winnen herinnert onze pijn eraan

Dat wij hier niet thuis zijn, wij zijn hier niet thuis

Wat als uw zegen komt door regen

En U ons heelt door tranen heen?

Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn

Om ons te leren hoe dichtbij U bent?

Wat als ons onvervuld verlangen het verdriet dat ons verlamt

Wijst op een dorst die groter is dan deze wereld lessen kan?

Wat als moeite en strijd regen en storm, verdriet en pijn

Uw verborgen zegen zijn? Amen

Schriftlezing – Spreuken 9:9-11

door Hannah Schuller

Voices of Hope, jullie hebben een krachtig talent. Dank je, Sarah Grandpre, dat je dit met ons deelt.

Ter voorbereiding op de boodschap Spreuken 9. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden

en zullen jaren van leven u worden toegevoegd. Amen.

Koor – Voices of Hope – “Greater”

Breng je vermoeidheid, breng je schaamte

Breng je schuld en breng je pijn

Weet je dat dat niet jouw identiteit is.

God zal altijd belangrijker voor me zijn.

Elke dag worstel ik met stemmen dat ik niet goed genoeg ben.

Maar dat geeft niet, want ik hoor een stem die zegt; je bent verlost

Als anderen zeggen dat ik nooit goed genoeg ben.

Want groter is Hij die in mij leeft dan hij die in de wereld is

In de wereld, in de wereld

Want groter is Hij die in mij leeft dan hij die in de wereld is

Breng je twijfels, breng je angsten

Breng je wonden en breng je tranen

Hier is geen veroordeling

U bent heilig, rechtvaardig en verlost

Telkens als ik val, zijn er die me een mislukking noemen

Maar dat geeft niet want ik hoor een stem; je bent verlost

Als anderen zeggen dat ik nooit goed genoeg ben.

Want groter is de Hij die in mij leeft dan hij die in de wereld is

In de wereld, in de wereld

Groter is de Hij die in mij leeft dan hij die in de wereld is

Hij is groter, Hij is groter

Er zullen dagen zijn waarop ik de strijd verlies

Maar Gods genade zegt me

Dat het kruis de strijd heeft overwonnen, Hij is groter

Ik heb geleerd vrijuit te leven want ik besef hoe Hij mij ziet

En dat maakt dat ik Hem nog meer liefheb.

Er zullen dagen zijn waarop ik de strijd verlies

Maar Gods genade zegt me

Dat het kruis de strijd heeft overwonnen

Ik heb geleerd vrijuit te leven want ik besef hoe Hij mij ziet

En dat maakt dat ik Hem nog meer liefheb.

Want ik hoor een stem; je bent verlost

Als anderen zeggen dat ik nooit goed genoeg ben.

Want groter is Hij die in mij leeft

Dan hij die in de wereld is, in de wereld

Mijn God is groter dan hij die in de wereld is

Koor – “O Love”

O liefde, o liefde

O liefde die mij niet wil laten gaan

O liefde, ik leg mijn moede ziel in U te rusten

Ik geef U het leven terug dat ik heb ontvangen

Opdat in uw eindeloze diepte

Zij rijker, voller moge stromen

O vreugde, o vreugde

O vreugde die mij weet te vinden door de pijn heen

O vreugde, ik kan mijn hart niet voor U sluiten

Ik zie de regenboog door de regen heen

En voel dat uw belofte niet ijdel is

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

O liefde, o liefde, die mij niet zal verlaten

O liefde, ik leg mijn vermoeide ziel in U te rusten

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Ik geef het leven terug dat ik heb ontvangen

Opdat in uw eindeloze diepte

Zij rijker, voller moge stromen

Dat de ochtend zonder tranen zal zijn

O liefde, o liefde, o liefde, o liefde, o liefde, o liefde

Die mij niet zal laten gaan

O liefde, die mij niet zal laten gaan

Proclamatie met Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

“Ik zorg voor jou als een hen voor haar kuikens”

door Bobby Schuller

Ik wil het met jullie hebben over hoe, als volgeling van Christus je leven een project is dat zich altijd verder ontwikkelt en hopelijk verbetert. En dat jij daar verantwoordelijk voor bent. Een van de manieren waarop wij ons leven moeten zien is dat mijn leven een pakket vaardigheden is en waarden dingen die ik doe, gewoontes die zich door de tijd ontwikkelen en me helpen, mijn doelen te bereiken. En dat ik in de loop der tijd moet ontwikkelen naar het voorbeeld van Jezus. Met andere woorden, zie je leven als een project waaraan je werkt en dat voortdurend beter wordt. Wij kijken nog steeds naar de vogels. Wij kunnen niet heen om een van de beroemdste vogelverhalen. Het verhaal van de hen. Het is een prachtig verhaal over een hen die over haar kuikens waakt. Dat is het beeld dat Jezus van Zichzelf schetst als Hij over het Joodse volk praat. Dat hij over ze waakt, ze beschermt, ze tot Zich roept. Dat was beeldspraak die de mensen in zijn tijd herkenden. Open je Bijbel bij Mattheüs 23. Dat is interessant, want wij zijn een positieve kerk en dat is goed. Dus we zoeken graag positieve passages uit. Maar vandaag heb ik juist een erg zware passage uitgekozen.

Voorgangers

In Mattheüs 23 verwijst Jezus naar Zichzelf als een hen. In de context van die passage is Jezus in Jeruzalem geweest. Hij heeft vier hoofdstukken lang gepreekt en de mensen onderricht. Hij is op dat moment bezig met een heel zwaar en donker deel van zijn preek. Hij heeft net de zeven grieven tegen de Farizeeën, de Schriftgeleerden, genoemd. Wij zien Farizeeën meestal als slecht volk, maar velen van hen deugden echt wel. Je had heel wat goede en een paar slechte. Het was een bonte mengeling. Stel je voorgangers voor. Dit zegt Hij tegen mensen als ik, als Bobby Schuller. Mensen die anderen vertellen hoe ze moeten leven, mensen die anderen de les lezen, maar er zelf niet naar leven. Hij spreekt leiders aan. En Hij heeft het erover hoe die leraren, de graven van heilige mannen en vrouwen eren. Hoe ze offeranden en bloemen op hun graven leggen. En hoe ze zeggen dat ze hen zouden hebben gevolgd, hadden ze hen gekend. Maar dan zegt Hij, de profeten en mannen en vrouwen van God die Ik gezonden heb, hebt u gedood en verwond en verstoten.

En dan zegt Hij: Daarom zend Ik u profeten en wijzen en Schriftgeleerden. Sommigen van hen zult u doden en kruisigen en anderen zult u geselen in uw synagogen en u zult hen vervolgen van stad tot stad opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van onze rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Weet je trouwens wat Hij daar zegt? In onze Bijbel, in ons Oude Testament, is het eerste boek Genesis maar het laatste boek in het christelijke Oude Testament is Maleachi. Dat hebben de katholieken gedaan na het samenstellen van de Bijbelse canon maar de oorspronkelijke Hebreeuwse canon eindigt niet met Maleachi maar met 2 Kronieken. En 2 Kronieken eindigt met de moord op Zacharia. Er staat dat God profeten naar Joahaz stuurde, de koning die God de rug heeft toegekeerd, om zijn volk te redden. Hij blijft mensen zenden. Ook Zacharia en die wordt in de tempel gedood. Ironisch genoeg net de plek die zo verwaarloosd was. Dit is de laatste moord op een man van God in de Joodse Bijbel. Wat is de eerste?

Tekton

Denk aan het verhaal van Kaïn en Abel. De broers Kaïn en Abel zijn de zonen van Adam en Eva. Omdat Kaïn jaloers is op Abel, doodt hij zijn broer. Dan verschijnt God ten tonele en vraagt: Waar is je broer? En Kaïn zegt: Ben ik mijn broeders hoeder? Toe, zeg. En God kijkt hem aan en zegt: Luister. Het bloed van je broer Abel jammert tot mij. En wat zegt Jezus? Al die profeten, al die heilige mensen die u gezonden zijn hebt u gedood en dat doet u nog steeds. Natuurlijk wijst Hij vooruit naar zijn eigen kruisiging. Maar Hij zegt ze ook: U doet het nog steeds. U verstoot nog steeds diegenen die Ik zend om u te zegenen. En dan zegt Hij: Jeruzalem, Jeruzalem. Hier onderbreek ik het eventjes. Het interessante is, als wij aan Jezus denken, zien wij zijn geboorte en daarna is zijn hele leven als jongvolwassene bijna volkomen onzichtbaar. En dan komt hij opnieuw tevoorschijn als grote, wijze rabbi. Ik ben altijd benieuwd geweest naar het leven van Jezus tussen zijn 4e en 25e. Maar een paar dingen weten wij wel. Bijvoorbeeld wat Jezus deed voor zijn brood. Wie weet het? Wat was Hij? Een timmerman? Hij was een tekton. Tekton betekent bouwer. Als je een Nederlander bent, waar bouwers hout gebruiken vertaal je tekton met timmerman. Maar als je in Israël woont, waar je amper bomen hebt en waar alles van steen gebouwd is, is een bouwer of tekton een metselaar. Jezus was een metselaar. Een van de gebouwen die hij bouwde als tekton bevatte misschien wat houtwerk, maar was vooral van steen. Een van de gebouwen waaraan Hij gewerkt zal hebben, was een theater. Elke stad had een theater en dat waren imposante, mooie gebouwen. Het waren plekken van samenkomst, van muziek en theater en ze fungeerden als filosofische centra voor Romeinen en Grieken. Aristoteles zei dat de theaterervaring altijd triest en somber moest zijn want wij moesten bijeenkomen rondom trieste verhalen vanwege wat hij catharsis noemde. Als wij de triestheid van een ander meemaken waarvan wij intellectueel weten dat het fictie is, stelt ons dat in staat om ons eigen, niet-fictieve verhaal op een veilige plek te plaatsen en het opnieuw te ervaren op een manier waarop wij het kunnen loslaten. Daar schuilt iets waardevols in.

Euripides

De Grieken waren dol op tragedie. Ze hielden van heel trieste, hele duistere verhalen. Eén van de bekendste spelen in de tijd van Jezus was een tragedie Trojaanse Vrouwen, van Euripides. Dat gaat over de verwoesting van de stad Troje, een prachtige, gouden stad. De hoop op de heuvel. Het was een magische plek die vernietigd werd. Het stuk begint na het beleg en na de inname van de stad. De koningin wordt wakker in de tent van de generaal van de vijand, Agamemnon. En haar eerste tekstregel luidt ongeveer: O Troje, Troje. Ileum, Ileum. Hoe had ik jullie bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt. En nu naar de Bijbelpassage. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Interessant, hè? Jezus citeert hier volgens de meeste Bijbelvorsers, Trojaanse Vrouwen van Euripides, een heel droevig stuk. Met andere woorden, dit is geen woede-uitbarsting van Jezus. Hij zegt het bedroefd. Hij is bedroefd dat Jeruzalem de leer van de Vredevorst niet aanneemt. Dat ze zichzelf niet redden door de wijsheid die Hij hen biedt. Hij is als de koningin die weent om Troje. Hij is een profeet die niet langer boos is. Hij is alleen diepbedroefd omdat Hij weet wat er gaat gebeuren en wat er gaat gebeuren, is dat Jeruzalem verwoest zal worden door de Romeinen omdat ze niet in vrede konden leven. Had dat dan gemoeten? Waren de Romeinen zo goed? Nee, de Romeinen waren kwaadaardige bezetters. Maar Jezus leert ons hoe wij moeten omgaan met slechte mensen. Met mensen die ons slecht behandelen.

Diaspora

Maar ze luisterden niet naar Hem en dat is de kern van wat Jezus hier zegt. Het is aardig om je af te vragen wat er gebeurd zou zijn als alle Joodse mensen en niet slechts een handjevol, had besloten om naar de Thora te leven zoals onze grote Rabbi het ons leert. Heb uw vijand lief. Leef in vrede met je naaste. Keer de andere wang toe. Al die dingen die de vroege kerk naleefde. Stel dat ze die leer hadden omarmd en Jeruzalem niet verwoest was en er een tempel geweest was. In het jaar 66 is er een belastingoproer. Het gist al een tijdlang in Israël. De mensen willen van de Romeinen af. Dan breekt een belastingoproer uit. Gessius Florus plundert de tempel om het belastinggeld aan Rome te voldoen. Daarmee breekt een grote oorlog tussen Israël en Rome uit. Uiteindelijk belegert een generaal, Titus, die later Caesar zal worden, de stad. Het kost hem vier maanden om de stad te veroveren. Het kost hem veel tijd, maar uiteindelijk verwoest hij de hele stad. Hij maakt de inwoners tot slaven en daarmee begint de diaspora in het jaar 87. De mensen worden verspreid over Europa en klein-Azië. Overal ontstaan synagogen als het Joodse volk verspreid raakt. Dichtbij het Forum in Rome staat de Boog van Titus. Er staan duistere afbeeldingen op van vrouwen en kinderen en plunderbuit die uit de tempel wordt meegenomen. Ik stel mij voor dat Jezus dat beeld voor zich zag. De vreselijke dingen die zijn volk gaan overkomen. Hij is een Joodse rabbi. Hij weet dat dit zijn volk gaat overkomen en het bedroeft zijn hart.

Kritiek

Maar goed, ik wil maar zeggen, dit is de aard van de mens. Dit is niet iets Joods, dit is iets menselijks. In Spreuken 9 staat: Wie een spotter bestraft, laadt schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht. Anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht en hij zal u liefhebben. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige en hij zal inzicht vermeerderen. En in Spreuken 12 staat: Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief. Maar wie bestraffing haat is onverstandig. Want dat is de menselijke aard. Ik wil het hebben over een paar principes die mij geholpen hebben en jou ook kunnen helpen, een leider te zijn, een levensgezel, een vriend, een kind, een collega, een medewerker. Eerst even dit: Hoe meer je vraagt om reacties en kritiek, hoe meer mensen je zullen vertrouwen en respecteren en hoe minder weerzin je zult opwekken. Dat is een belofte. Zie je leven als leerling van Jezus als een project dat steeds beter wordt.

Project

Kijk naar je leven: Je vaardigheden, je gewoontes, je waarden. De manier waarop je bidt, waarop je praat. Zie je huwelijk als een vaardigheid en je ouderschap en grootouderschap. Zie ze als vaardigheid. Een vriend zijn is een vaardigheid, een leider zijn ook. Als wij ons leven zien als een project dat steeds beter wordt. Hoe oud of jong wij ook zijn, denk nooit dat wij er al zijn. Laten wij voor ogen houden dat ik altijd een betere versie van mijzelf kan zijn en dat God die persoon ziet en zich verheugt dat ik steeds meer zo word. Ik denk dat dat is wie je gaat worden en wie je kunt worden. Help jezelf zoals je een vriend zou helpen. Als je jezelf advies moest geven, als jij je eigen beste vriend was, welk advies zou je jezelf geven? Hoe zou je leven veranderen als je bij jezelf te rade ging voor persoonlijk advies? Een belangrijk onderdeel van een vreugdevol leven is, jezelf te zien als een leerling. Ik heb een grafiekje dat ik even wil laten zien. Het discipelschap vormt de kern van wie ik ben. Dat creëert mijn waarden. Wat is belangrijk voor mij? En die waarden worden dan vaardigheden en gewoontes. En die vaardigheden en gewoontes worden dan mijn doelen en mijn projecten. Als alles wat ik heb, vaardigheden en gewoontes en doelen en projecten zijn maar ik geen discipelschap en waarden heb, wordt iedereen die mijn doelen en projecten dwarsboomt, slecht. Want dan heb ik niet de waarden waarop die dingen gebaseerd zijn.

Als ik op mijn vaardigheden en gewoontes drijf maar mijn waarden niet in orde zijn vergeet ik maar al te makkelijk mijn kinderen en kleinkinderen vergeet ik mijn levenspartner of mijn kerk vergeet ik mijn vrienden en wat verder belangrijk is. Daarom moet het discipelschap onze waarden voeden die ons de weg wijzen naar onze vaardigheden en gewoontes en onze doelen en projecten. En als wij slagen, doen wij het goed, dan doen wij het met anderen. Dan voelen wij dat wij ergens komen in het leven. Kunt u er iets mee?

Gebed

Heer, wij danken U dat U ons liefhebt. En dank u, God, dat als U ons corrigeert of als mensen ons corrigeren dat het meestal uit liefde gebeurt, maar niet iedereen dat even voorzichtig doet. Ik bid, God, dat U ons wijsheid geeft en dat wij van U leren, Vader, hoe van uw Heilige Geest te ontvangen en van onze naaste op een manier die ons helpt. Ik wil dat niemand hier schaamte voelt, of woede of de neiging zich te verdedigen maar dit soort ervaringen simpelweg aanvaardt. Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “God is Our Refuge”

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed,

Wij vrezen niet

Kom en zie de werken van God

De ontzagwekkende werken van God

Hij is te midden van zijn volk op heel de aarde

Hij is het Woord, wij zijn zijn handen, Hij zal ons leiden

Hij is de lucht, wij zijn zijn lied

Wij loven zijn aanwezigheid de hele dag lang

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Al beven de bergen in het diepst van de zee

Al bruist en kolkt de watervloed

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

Wij vrezen niet, wij vrezen niet

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Interview Jan van den Bosch met Bobby Schuller

JvdB Bobby, goeiemorgen.

BS Goeiemorgen, Jan. Hoe is het ermee?

JvdB Ik heb dezelfde vraag voor jou. Wij leven in moeilijke tijden.

BS Je wordt ’s ochtends bijna op een onwerkelijke manier wakker. Je denkt dat het niet waar is, maar dat is het wel. Ik zit hier in mijn kantoor. Hannah en Cohen zijn beneden. Ik heb hier mijn koffie. Haven zit hier naast mij op de bank met haar iPad.

JvdB Mag ik even naar haar zwaaien?

BS Haven, zeg de mensen in Nederland even gedag.

JvdB Hallo, Haven.

Wat voor bemoediging kun je de mensen in Nederlandse kijkers van Hour of Power, geven?

Dat zijn er op dit moment heel wat, want de kerken zijn hier gesloten en Hour of Power is een van de weinige televisiekerkdiensten met koren, met jouw preken, met een orkest. Wat is je boodschap?

BS Om te beginnen is dit een heel vreemde tijd. Ik vind het interessant hoe de hele wereld dezelfde crisis ondergaat. Het lijkt op oorlogstijd, maar er is geen vijand. Het is niet wij tegen een andere natie, of zo. Telkens als wij moeilijkheden of uitdagingen het hoofd moeten bieden leert de Bijbel dat wij een God dienen die wederopstanding uit de dood brengt. Onlangs hebben wij Pesach gevierd. Met Pesach smeerden het joods volk destijds bloed op hun deurposten om zich tegen het onheil te beschermen. In de Bijbel wordt ons geleerd om een kans te zien in elk obstakel.

Het is moeilijk om een kans te zien in het coronavirus. Het is eigenlijk vreselijk om het een kans te noemen. Maar het is wel degelijk een kans. Mensen helpen elkaar, steunen elkaar. Ze weten weer dat er belangrijkere dingen zijn. De moeilijkheden waar wij voor staan maakt dat naties

milder zijn tegenover elkaar. Het maakt dat de wereld naar zichzelf kijkt als een wereldwijde gemeenschap. Voor de kerk is dit een prachtige kans. Het is een tragedie en wij hadden liever niet gehad dat die ons was overkomen. Maar het is ook een prachtkans om onze naaste lief te hebben. Om niet op onszelf te focussen. Ik zit opgesloten en ik verveel mij. En ik ben gedeprimeerd en gespannen. Ik ben bang dat ik ziek word. Dat zijn terechte gedachten. Maar het is ook een kans om te zeggen: Kan ik misschien een sms sturen, of een e-mail, iemand bellen? Een cadeautje sturen naar iemand die zich misschien eenzaam en geïsoleerd voelt?

Kan ik iemand bemoedigen met een tekst uit het Woord van God? Hoe kan ik vandaag voor iemand bidden? Wij moeten altijd blijven beseffen dat de kerk geen gebouw is. Het is een gemeenschap van Gods kinderen, die elkaar liefhebben. Die fungeren als bron van bemoediging en licht. Dit is onze gelegenheid om te stralen en een bemoedigend licht te zijn

voor mensen, en onze naasten te helpen.

JvdB Dank je. En wat is jouw bijzondere groet of bijzondere bemoediging voor je Nederlandse vrienden?

BS Wij houden van Nederland. Voor Haven is Nederland haar lievelingsland. Van de vier landen waar zij is geweest staat Nederland bovenaan. Wij weten dat Europa zwaar getroffen is. Wij bidden voor jullie. En blijf verstandig. Blijf binnen. Was je handen. Doe dat allemaal om het virus buiten de deur te houden. Maar houd ook voor ogen dat God met je is. Als je op Hem vertrouwt

in deze moeilijke tijd zal God maken dat Nederland hier nog sterker uit gaat komen. Het gaat erom wat wij in onze harten hebben. Als we moed en energie en positiviteit putten uit deze crisis

zullen economie en handel weer opleven. Kerken en families zullen weer opbloeien. Blijf hoop houden. Vergeet nooit wat mijn opa destijds zei: Moeilijke tijden gaan voorbij, maar krachtige

mensen slaan zich er doorheen. Ik weet dat jullie hier doorheen zullen komen. Je bent niet gauw bang, je bent niet gedeprimeerd. Je bent zo iemand die anderen in hun leven nodig hebben. Ik ben dankbaar voor je. Blijf wie je bent. Wees een licht in deze wereld.

JvdB Bobby, dank voor dit kijkje bij je thuis en voor het delen van je liefde voor je gezin en voor ons. Ik kan niet wachten tot de deuren van Shepherd’s Grove wijd opengaan en de mensen er weer naar binnen gaan en samen zingen en God loven en terugkeren naar de tijd waarnaar wij verlangen. Bobby, Gods zegen. Dank voor je bemoediging. Elke zondag ben je voor zoveel mensen en dat hoor ik aldoor dat jouw bemoediging mensen de kracht geeft om door te gaan.

Dank je. Gods zegen.

BS Dank je wel, Jan. God houdt van je en ik ook.

JvdB God houdt van je.

Ik zorg voor jou als een hen voor haar kuikens

26 april 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan