Home Op adelaarsvleugels gedragen

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Hartelijk dank voor jullie komst vandaag. Wij houden van jullie. Wij zijn blij dat jullie met ons zijn, vanochtend of vanavond, waar ook ter wereld. Wij zijn blij dat jullie er zijn en wij denken dat jullie hier vol vreugde en leven zullen vertrekken. Wij dienen een God die ons altijd helpt, pijn en moeilijkheden te doorstaan en ons triomfen en overwinningen bezorgt, en ons betere versies van onszelf maakt. Dat is een van de grote beloftes uit de Bijbel. Dat is de hemel, maar dat is ook de hemel op aarde als wij meer en meer als Christus worden. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij vragen in Jezus’ naam dat U onze harten in vuur en vlam zet voor U, Heer. Vol hartstocht U toegewijd, Heer zodat wij de moeilijkheden op ons pad het hoofd kunnen bieden. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “Great is Thy Faithfulness”

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Amen

Schriftlezing – “Jesaja 40:27-31”

door Hannah Schuller

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de boodschap Jesaja 40:27. Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u niet gehoord, De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Amen.

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God hoe groot zijt Gij

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht, het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe God zijn Zoon niet spaarde

Maar Hem deed sterven, dan is´t mij te groot

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe ’s hemels Koning stierf voor mij op aarde

Mijn zonde boette door zijn bitt´re dood

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister

Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij

Pastoraal gebed – Tim McCalmont

Laat ons samen bidden.

Schenk ons in de stilte van dit moment uw vrede en uw genade. Zegen onze voorganger Bobby als hij uw boodschap van hoop verkondigt. Geef ieder van ons oren om te horen en mogen wij welbewust gehoorzaam zijn aan uw Woord. Hoor ons, Heer, als wij het gebed zeggen dat U ons geleerd hebt.

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht

En de heerlijkheid tot in eeuwigheid

Amen

Duet – Sarah Grandpre & Aaron Al-Iman – “Psalm 23: Surely Goodness, Surely Mercy”

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden, Hij geeft mij nieuwe kracht

En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heeren prijs uw heilige naam

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst van de nacht

Overvalt mij, ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw heilige naam

Ook al wandel ik door een donker dal ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal U bent naast mij

Ik vrees geen kwaad ook al wandel ik door een donker dal

Ik vrees geen kwaad ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer

En prijs uw heilige naam

Solo – Daniel Rodriguez – “On Eagle’s Wings”

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

En overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende

Zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting

Mijn God, op U vertrouw ik

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je in de palm van zijn hand

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen

Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt

Onder zijn wieken vind je een toevlucht

Zijn trouw is een veilig schild

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen

Die over je waken waar je ook gaat

Hun handen zullen je dragen

Je voet zul je niet stoten aan een steen

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je, en houd je,

En houd je in de palm van zijn hand

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

Preek – “Op adelaarsvleugels gedragen”

door Bobby Schuller

Wij zijn overal ter wereld op de tv. Mensen kijken naar ons in diverse talen. Het betekent veel voor ons

dat God ons op deze manier gebruikt om mensen te bemoedigen en te inspireren. Kijk naar de vogels in de lucht, een zin uit Mattheus. Joodse mensen en ook de leraren van het Midden-Oosten in de Oudheid houden van beeldtaal. Zij gebruiken graag de dingen om ons heen als symbolen voor wat zij ons willen leren. Dit is zoiets als dit, en dit is zoiets als dat. Wij in het Westen doen dat veel minder. Wij in het Westen gebruiken liever abstracte beeldtaal. Maar de rabbi’s uit het Midden-Oosten van de oudheid zeiden nooit dat God alwetend of almachtig was, ook al geloofden zij dat wel maar zij zeiden dat God een toren is. God is een bron van het leven, als een bron van zoet water. God is een herder.

God is dit, God is een moederkloek. Als ik zeg, stel je een herder voor, of stel je een moederkloek voor of een bron, heb je direct iets in je hoofd om te koppelen aan wat je wordt geleerd. Die beelden in de Bijbel zijn heel belangrijk voor het begrijpen van onszelf en onze wereld en onze naaste en de Heer.

Een veel voorkomend beeld in de Bijbel is allerhande vogels. Je komt vaak mussen en ook vaak arenden tegen. Het symbool van de arend is een belangrijk symbool in de Bijbel. Het vers waaraan wij dan denken en waarover wij vandaag spreken staat in Jesaja 40, dat Hannah eerder heeft voorgelezen. Dat was prachtig, Hannah. In feite was dat een hyperlink naar een eerdere passage in Deuteronomium. De arend is de triomferende vogel. De koning van de vogels. Degene die uitstijgt boven alle anderen. Het is waarschijnlijk een van de oudere vogels. Wij zien hem als koninklijk en machtig, en hij is ook een symbool van Israël. De arend verbeeldt dat als wij een moeilijke periode doormaken, als wij het zwaar hebben met rechtszaken of ziekte of andere problemen, ziet God dat soms anders dan wij. Soms ziet God dat als datgene waardoor een kuiken uitgroeit tot een adelaar. Het uitgroeien van een kuiken tot een adelaar is een moeizaam proces. Het gaat gepaard met pijn, volharding en uiteindelijk triomf maar die weg is bezaaid met moeilijkheden. Wij willen het soort mensen zijn dat erop vertrouwt dat, ook al

maken wij pijn en moeilijkheden mee, God daar iets geweldigs mee kan doen in ons leven. Misschien maken jullie nu zoiets door. Misschien is het pijn. Misschien maak je iets mee wat je nooit verwacht had.

Misschien is het ziekte. Maar weet dat als je die pijn gepaard laat gaan met passie voor God. Hij dat in iets groots zal veranderen. Eén van de meest verbluffende dingen die ik om mij heen gezien heb zijn mensen die getraind zijn in het hebben van vertrouwen. In een positieve blik op het leven. Het was zo bemoedigend voor mij als jongeman om mijn voorouders te zien en te zien dat voor de meesten van hen pijn hen niet verbitterd heeft, maar verbeterd. Het heeft ze voller, dieper, liefdevoller, begripvoller en krachtiger gemaakt. Het is moeilijk om te luisteren naar iemand die geen pijn heeft doorgemaakt. Echt waar. Als je iemand hoort die pijn heeft meegemaakt en wijze woorden spreekt is het makkelijker om naar hen te luisteren en te vertrouwen op wat zij zeggen. Ik wil jullie bemoedigen. Ieder van ons

maakt moeilijkheden en pijn door maar wij moeten elkaar bemoedigen en onze training gebruiken om die tot het einde te verdragen en de grote dingen die God gaat doen, gade te slaan. Niet alleen ondanks,

maar soms juist dankzij je pijn. Dat zijn grote schatten. Ik denk niet dat God veel van die dingen veroorzaakt, maar ik denk dat Hij ze in wonderbaarlijke dingen kan veranderen. Amen. Laten wij dat geloven. Ik weet dat het waar is. Ik weet het vanuit mijn eigen leven en ik zie het bij anderen dat uitdagingen, moeilijkheden, tijden waarin wij onder druk staan, als wij die overeenstemmen met ons geloof dat daar grote dingen uit kunnen voortkomen. Misschien herinner je je een periode waarin je een trainer of een leraar had met wie je moeite had omdat die zo streng was. Maar als je op die tijd terugkijkt, ben je dankbaar dat je diegene gekend hebt. Heeft iemand van jullie dat meegemaakt? Misschien in muziek of iets anders. Zo iemand gaf om je, maar iets in hem of haar geloofde volledig in je om te weten dat je de pijn zou doorstaan om de beste versie van jezelf te worden. God ziet je leven op een manier

waarop Hij die pijn kan gebruiken om een hoger doel in je leven te bereiken. Ik wil graag dat jullie vanmorgen ten eerste geloven dat welke problemen je ook doormaakt, ze niet eeuwig zullen duren.

Hij helpt je er doorheen. Verlies de hoop niet. Maar ten tweede, wanneer je het te boven komt denk ik dat je sterker en vreugdevoller zult zijn en een diepere ziel zult hebben, meer begrip voor anderen zult hebben. En je zult bovenal krachtiger zijn. Dat is het symbool van de adelaar. De adelaar is het kuiken

dat alle moeilijkheden overwon en groot en machtig werd. Dat brengt mij op Mozes. Mozes is een van mijn favoriete Bijbelpersonages. Hij is de eerste rabbi geweest. Een groot leraar. Vol passie, vol leven.

Mozes’ leven kun je in drie stukken van 40 jaar verdelen. Wist je dat? Mozes is 40 als hij de Egyptische bewaker doodt en vlucht. Mozes is 80 als hij Gods roeping ontvangt bij de brandende braamstruik. De grootste veranderingen in het leven van mensen voltrekken zich als ze ouder zijn. Mozes is 80 wanneer hij zijn roeping van God ontvangt en weer 40 jaar later sterft hij op 120-jarige leeftijd. In de avondschemer van zijn leven, kort voor het einde zingt Mozes zijn beroemde lied in Deuteronomium 32.

Dit lied is door de eeuwen heen door Joodse kinderen uit het hoofd geleerd. Zij wisten dit allemaal. De Bijbel lijkt op een soort website met hyperlinks. Als je het woord adelaar hoort kun je denken aan alle plekken waar adelaars in de Bijbel voorkomen. Wij denken zelf niet zo omdat wij het Oude Testament niet uit ons hoofd leren. Maar denk aan het publiek van Jesaja en de Thora. Zij hadden dat allemaal in hun hoofd. Dus als zij aan een adelaar denken, denken zij aan die passage van Mozes. Hij zingt dat prachtige lied voor zijn volk als hij 120 jaar oud is. Kun je je voorstellen hoe dat was om Mozes als 120-jarige te horen zingen? Ik stel mij voor dat hij ernaar keek en iets zei in de trant van: Hij vond het in een doorren woestijn. Wie? In deze passage spreekt hij over Abraham en Jacob. Hij heeft het over hun familie. Hij vond het in een doorren woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het… Dat slaat op Israël…Hij omringde het met zorg en koesterde het als zijn oogappel. Zoals een adelaar over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Dat is het beroemdste deel van het lied. Het beeld van God als een adelaar moeder.

En dat wij als Israël, als wij uit het nest vallen als wij leren vliegen dat Hij omlaagduikt en ons opvangt en ons helpt te komen waar wij wezen moeten. Als Mozes dit lied voor zijn volk gezongen heeft, beklimt hij de berg Nebo. Hij zegent de stammen, hij draait zich om en dan spreekt God nog eenmaal tot hem:

Dit is het toekomstige huis van jouw volk. Je zult het niet betreden, maar je kunt het wel zien. Een prachtig lied. En dan staat er dat hij daar stierf. En in de Bijbel staat over de 120-jarige dat hij daar weliswaar stierf maar dat zijn ogen niet zwak waren en zijn kracht hem niet was ontvallen. Is dat geen mooie zin? Ik vind hem prachtig. Jaren later schrijft Jesaja die beroemde passage die wij zo graag aanhalen over de vleugels van adelaar. Jesaja zegt: waarom klaag je, Jacob? Waarom zeg je, Israël mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Heb je ooit dat gevoel?

Dat God je niet wil zien of opmerken of naar je gebeden luistert? Weet dat Hij dat wel doet. Hij ziet je en Hij houdt van je. God neemt af en toe eindeloos de tijd en dat kan heel vervelend zijn maar Hij ziet echt wat je doormaakt. Hij houdt van je, Hij is je niet vergeten en Hij heeft een plan. Jesaja zegt: Hebben jullie het niet gehoord? De Heer is de eeuwige God, de Schepper van hemel en aarde die noch moe

noch afgemat wordt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Met andere woorden, God weet dingen die wij niet weten. Je kunt Hem vertrouwen. Hij geeft de vermoeide kracht. Is er iemand hier moe?

God heeft kracht voor je. Hij vermeerdert de kracht van de zwakke. Voelt iemand zich zwak? God heeft vandaag kracht voor je. Dat is wat er in de Bijbel staat. Zelfs jongeren worden moe en afgemat en jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar zij die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En dan volgt die beroemde regel. Zij zullen opvaren met vleugels als adelaar. Zij zullen snel lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet afgemat raken. Jesaja geeft ons een hyperlink terug naar het lied van Mozes. Wie is de adelaar in het lied van Mozes? Niet? In Mozes’ lied is God de adelaar. De adelaar is God, die waakt over de kuikens. En wie is bij Jesaja de adelaar? Israël. Jesaja vertelt ons dat Gods plan is om ons te laten uitgroeien van kuikens, die nog met wormen gevoed moeten worden van zulke kuikens te laten uitgroeien tot adelaar. Degene die beschermt, degene die de macht heeft. Dat is het plan: Het is altijd Gods plan om je meer als Jezus te laten worden. Het is altijd Gods plan om je naar zijn evenbeeld te maken. Maar dat is geen gemakkelijke weg. Dat is Gods boodschap aan ons. Het is altijd Gods plan dat je meer op Hem gaat lijken. Nog één opmerking en ik kom daar later op terug, want dit is superbelangrijk: Discipelschap. Kun je een christen zijn en geen discipel? Nee, dat kun je niet.

Christen zijn betekent een discipel van Jezus zijn. Dan ben je student, een toegewijd volgeling van de rabbi. Ik heb dit al zo vaak verteld, maar in Jezus’ tijd was er een systeem waarbij mannen en vrouwen

werden opgeleid tot rabbi. Om te worden als de rabbi, om alles te doen wat hij deed. Maar wat ik nog niet verteld heb, is dat er twee soorten rabbi waren. De meest voorkomende was de zogenaamde Thora-leraar. Dat waren rabbi’s die gemachtigd waren om te onderwijzen wat er in de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel stond. Maar er was nog een tweede soort rabbi, met gezag, met smicha. Zeg maar eens smicha. Er waren altijd maar een paar rabbi’s met smicha. Smicha was een geschenk dat je kreeg van een andere rabbi met smicha. Overal waar je het woord gezag in de evangeliën tegenkomt is dat de Griekse vertaling van het woord smicha. Het verwijst naar het soort rabbi dat de macht heeft om de waarheid te verkondigen en wonderen en andere bijzondere dingen te doen. Een voorbeeld: Denk aan de keren dat Hij in de tempel wonderen deed. Sommigen beweren dat Hij wonderen deed. Dat hebben ze nooit ontkend. Ze hebben het altijd geloofd. Maar ze beweerden dat Hij de macht daartoe van satan kreeg, weet je nog? Ze zeiden: vanwaar komt uw smicha, vanwaar komt uw gezag? En Jezus antwoordde: Ik zal jullie vertellen vanwaar mijn smicha komt als jullie mij vertellen vanwaar Johannes

de Doper zijn gezag, zijn smicha kwam. En er staat dat ze Hem niet antwoordden omdat, als die zijn smicha van de Here had ontvangen, zodat het dus legitiem is Hij ze zou vragen waarom ze Johannes de Doper dan niet geloofden. Maar als wij zeggen dat diens gezag niet van de Here kwam, zullen ze ons stenigen. Dat was briljant van Jezus. Dus ze gaven geen antwoord. Dan zal Ik ook niet antwoorden, zei Hij. Maar in een Joods-rabbijnse context begreep iedereen Hem. Beantwoord een vraag altijd met een vraag. Waar heb je je smicha vandaan? Van Johannes de Doper. En van God. Denk aan toen Hij mij doopte en de hemel zich opende en Hij zei: Dit is mijn geliefde Zoon in wie Ik welbehagen schep.

Luister naar alles wat Hij zegt. Jezus’ bedoeling als smicha rabbi is dat zijn discipelen ook leven met zijn kracht. Jezus heeft duidelijk gemaakt welk pad je moet bewandelen om die macht te verwerven. Zij die oren hebben om te horen, hoor. Ik zeg glashelder dat het bijna een compleet pakket is. Als wij bij elke tragedie, spotternij, treurnis, rouw, verlies, pijn ervoor kiezen om niet op te geven, maar ons leven te openen voor de Heer en Hem met het geloof als een kind vertrouwen God die dingen in waarachtige kracht in je leven kan omzetten. Echt gezag. Wil je gezag om te kunnen leiden? Wil je invloed hebben?

Wil je verschil maken in het leven van mensen? God wil dat je dat doet. Maar mensen volgen geen anderen als die niet een beetje mank lopen. Als die niet zelf wat pijn of moeilijkheden hebben ervaren.

Kunnen jullie iemand volgen niet geleden heeft of nooit pijn heeft gekend? Ik niet, in elk geval. Ik geloof dat dit een kerk vol leiders is. Ik geloof, tv-kijkers, dat God jullie oproept om leiders te zijn. Als een smicha rabbi, beladen met gezag. Maar dan moet je erop vertrouwen dat Hij je pijn omzet in macht met een doel. Er zit een reden achter. Loop die race uit en kijk wat God doet met de moeilijkheden die je doormaakt. Het komt goed. Ik weet dat je veel moet doormaken. Dat weet ik, en God ziet het ook.

Maar hij zal je alles geven wat je nodig hebt om de eindstreep te halen. Jij en God komen hier samen doorheen.

Gebed

Heer, wij bidden tot U en vragen U dat het zo zal zijn. Help ons hier doorheen met uw Geest. Vergroot ons geloof, zo bidden wij. En wij vragen U dat alle moeilijkheden waar wij doorheen gaan ons meer gezag, meer kracht, meer leven meer vreugde, meer begrip, meer geloofwaardigheid en meer compassie geven. Giet dat over ons uit, bid ik, met uw Heilige Geest. Vervul de mensen, God, met de kennis van de hemel, met passie. Help ons te denken, met onze hoofden, maar ook met onze harten zoals uw Woord ons leert: De gedachten van onze harten. Laat die op U gericht zijn, Heer opdat wij met hart en ziel en met al onze kracht voor U leven. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “My Song in the Night”

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde, de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

Mijn troost en vreugde, de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Op adelaarsvleugels gedragen

5 april 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan