Home Wees een voorbeeld

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het is heerlijk om jullie hier te zien. Ze zeggen weleens dat kinderen en daar voeg ik volwassenen aan toe die de meeste liefde nodig hebben, er op een liefdeloze manier om smeken. God heeft ons geroepen, Zijn liefde aan hen te geven. Dank jullie wel dat jullie hier vandaag zijn. Jullie zijn zo geliefd. Mooi gezegd. Het is goed om te bedenken dat als wij boos of gefrustreerd zijn over iemand dat dat heel vaak een teken is dat ze medeleven nodig hebben of vergeving, of genade.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij komen in dit huis vervuld van uw Geest vol van uw leven en vol van uw mensen en wij vragen U, Heer, slechts één ding. Dat de Naam van Jezus Christus verhoogd wordt. Wij komen hier om U te eren, te leren groeien en U te aanbidden. Vader, wij houden van U en wij bidden dit in Jezus’ Naam, amen.

 

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “ Amazing Grace”

Genade, zo oneindig groot dat ik, die ’t niet verdien

Het leven vond, want ik was dood, en blind, maar nu kan ‘k zien

 

Zijn goedheid is mij steeds nabij Zijn Woord geeft zekerheid

Mijn beschermer staat mij altijd bij tot in de eeuwigheid

 

Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. amen

 

Schriftlezing – 2 Koningen 2:9-12

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de boodschap: 2 Koningen 2:9-12.

 

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren

en scheurde ze in twee stukken. Kerk, zoals Elia een geestelijke vader voor Elisa was en een tweevoudige zegen aan hem doorgaf, zo heeft God ons geroepen, mentors te zijn en de volgende generatie dubbel te zegenen. Amen.

 

Koor“I Shall Not Want”

Van de liefde voor m’n eigen comfort

Van de angst om niets te hebben

Van een leven van wereldse hartstochten

Verlos me daarvan, o Heer

Van de drang te worden begrepen

Van de behoefte aan acceptatie

Van de angst voor eenzaamheid

Bevrijd me daarvan, o Heer

 

Hij is alles wat ik nodig heb, alles wat ik nodig heb

Als ik uw goedheid proef is dat alles wat ik nodig heb

Als ik uw goedheid proef is dat alles wat ik nodig heb

 

Van de angst om anderen te dienen

Van de angst voor dood en beproeving

Van de angst om nederig te zijn

Verlos me daarvan, o Heer

Ja, verlos me daarvan, o Heer

 

Hij is alles wat ik nodig heb, alles wat ik nodig heb

Als ik uw goedheid proef is dat alles wat ik nodig heb

Als ik uw goedheid proef is dat alles wat ik nodig heb

Dat is alles wat ik nodig heb, dat is alles wat ik nodig heb

Als ik uw goedheid proef is dat alles wat ik nodig heb

Dat is alles wat ik nodig heb als ik uw goedheid proef

Is dat alles wat ik nodig heb als ik uw goedheid proef

Is dat alles wat ik nodig heb,

Alles wat ik nodig heb, alles wat ik nodig heb

 

Pastoraal gebed – Tim McCalmont

Laat ons bidden. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Vader, wanneer wij uw goedheid proeven, zijn woorden niet meer nodig. U bent zo goed. U laat het ons aan niets ontbreken. Vader, wij zijn U op deze prachtige morgen dankbaar voor de mensen in ons leven die ons aan U herinneren. Mensen die uw liefde, uw medeleven en uw gerechtigheid voorleven. Wij vragen U, Heer, dat uw boodschap voor ons vandaag niet alleen onze denken zal bereiken maar ook onze harten zal raken opdat wij de mensen zullen worden die U voor ogen heeft. Heer, wij vragen U, onze gebeden te verhoren en wij vragen U dit

in Jezus’ Naam die ons geleerd heeft, samen te bidden:

 

Onze Vader die in de hemelen zijt uw Naam worde geheiligd uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen

 

Quartet – Darden Sisters – “I Have Decided to Follow Jesus”

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Quartet – Darden Sisters – “This is Amazing Grace”

 

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Gaat niemand met mij, toch blijf ik volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Het kruis recht voor mij, de wereld achter mij

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

 

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

Ik ga niet meer terug, ik ga niet meer terug

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Bedankt voor jullie komst. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

 

Preek“Wees een voorbeeld”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag gaan wij het weer hebben over het zegenen van de volgende generatie. Toen wij in de binnenstad met daklozen werkten, zagen wij dat veel problemen voortkwamen uit een gebrek aan ouderlijke steun. Bij het werken met bendes zag je dat veel van die jongens die bij bendes zaten in een huis zonder vader opgroeiden. De bende gaf ze iets wat ze misten doordat er thuis geen vader was.

Een echte vader, een geestelijke vader of een mentor. Als ze bij een bende gingen, creëerden de ouderen, de leiders, hoe slecht ook een plek waar je aanzien genoot. Een manier om aanzien en respect te verwerven. Zo konden die oudere bendeleden hun zegen geven aan de jongere. Zo is een verwrongen vorm van zegen van de leiders en respect voor hen aanwezig bij bendes, en vult een leegte

bij veel jongens en meisjes die bij bendes terechtkomen. Mede daardoor zijn organisaties als Big Brother en Big Sister zo nuttig en zo’n grote steun bij de opvang van jongelui uit risicogroepen. Ook onder daklozen zie je dit vaak. Veel daklozen zijn niet meer bij hun ouders, missen de zegen van hun ouders

of kennen hun ouders niet. Ik wil maar zeggen dat generaties…Een Grieks spreekwoord luidt: Een maatschappij wordt groot als ouderen bomen planten waarvan ze beseffen dat ze nooit onder de schaduw zullen zitten. Dat geldt voor elke grote beschaving die ooit bestaan heeft. Elke grote organisatie, elke grote familie is een groep mensen die vandaag dingen doet waarvan ze weten dat ze er later zelf geen baat bij hebben. Ze getroosten zich aan moeite, tijd, en geld om te zorgen dat degene die na hen komt, als zij er niet meer zijn er beter aan toe zal zijn. Dat geldt voor grote bedrijven waar een directeur de basis legt voor de directeuren en leiders na hem. En ook voor kerken, waar voorgangers en ouderen de weg bereiden voor jonge vrouwen en mannen die de gemeenschap zullen gaan leiden. En het geldt ook voor families. Wij moeten begrijpen dat als onze maatschappij dit verliest,

ik weet niet hoe ik het noemen moet maar het is een cirkel van eer en zegen waarbij de oudere generatie

al het mogelijke doet om de jongere te zegenen en de jongere generatie al het mogelijke doet om de oudere generatie te eren. Zo maken wij van onze landen, onze familie, onze kerken en onze organisaties, vreugdevolle, godvrezende, goede en blije plekken. Gezegende plekken. Dat hebben niet alleen oudere mensen nodig, maar ook jongere mensen. Jonge mensen hebben iemand nodig om tegen op te zien, iemand om te idealiseren, iemand om in hun hart te sluiten als die er niet meer is. Voor Joodse mensen is de Thora het heiligste deel van de Bijbel. Voor christenen is de hele Bijbel even heilig

maar voor de Joden is de Thora nog heiliger dan de Tenach, de Joodse Bijbel. En van de Thora is het belangrijkste deel waarschijnlijk de Tien Geboden. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. Slechts twee daarvan

gaan over iets wél doen. En allebei gaan over eer. Het eerste luidt: Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt.

Dat betekent dat je God eer bewijst. Eer God met je dag, gedenk God en zijn verbond. Maar het tweede luidt: Eert uw vader en uw moeder. En, zoals Paulus opmerkt, is dit het eerste gebod in de Bijbel waaraan een belofte vastzit. Jullie kennen het tweede deel van dat gebod? Eert uw vader en uw moeder,

opdat uw dagen verlengd worden. Hebben we de tekst erbij? Opdat uw dagen verlengd worden in het

land dat de Heere uw God u geven zal. Dat is het punt. Ik denk dat veel niet-Joden bij het lezen van dit gebod denken dat het voor kinderen en jongeren bedoeld is. Dat klopt, maar het geldt ook voor volwassenen. Het geldt voor iedereen. Ook als je ouders overleden zijn, eer je hun nagedachtenis. Er is een manier om, zonder onrealistisch te zijn en zonder iets te ontkennen de oudere generatie te eren

waarbij de jongere generatie door die eer gezegend wordt. Dat creëert kracht, dat smeedt een gemeenschap aaneen het zegent Gods volk. Het is iets goeds om te hebben en te doen. Ik geloof niet dat het over het voeden van de jongere generatie gaat maar over de behoefte van jongeren om op te zien tegen iemand die eerbiedwaardig is. Om te voelen dat ik met alles wat ik doe, op de schouders van reuzen sta. Dat het gebouwd is op iets groters en sterkers. Het lijkt me dat God dat speciaal voor de jongere generatie bedoelt omdat jongeren geestelijke ouders nodig hebben. Hetzij echte ouders, hetzij ouderen binnen de gemeenschap. Jongeren hebben geestelijke ouders nodig om te eren. Vandaag wil ik het hebben over wat het voor ons betekent om onze geestelijke moeders en vaders te eren. En hoe wij, ook als ze overleden zijn, die boodschap ter harte moeten nemen. En hoe een van de beste dingen die je als oudere voor jongeren kunt doen ook als je ze niet begrijpt, is om de beste manier te vinden om ze te zegenen. Je handen op ze te leggen en te zeggen: Mijn dochter, mijn zoon, ik zegen je en ik hou van je. Als dat gebeurt, leidt het tot goede dingen. Er bestaat een relatie tussen geestelijke ouders en kinderen. De hele Bijbel staat vol met prachtige verhalen daarover maar mijn favoriet is het beroemde verhaal van Elia en Elisa. Het staat in het tweede boek Koningen. Het gaat over de verdeling van Israël

in het Noordelijke en Zuidelijke koninkrijk vanwege kwaad en zelfzuchtigheid. Het is het verhaal van 40 koningen met wie het in de meeste gevallen van kwaad tot erger gaat. Moordpartijen, afgoderij, kindoffers, de verering van Beëlzebub. Het is de enige plek in het Oude Testament waar die naam voorkomt. Het is de naam voor satan of een van de vorsten der demonen. Al die koningen brengen veel kwaad en dan zijn er profeten die het met de waarheid tegen de macht opnemen. Ze spreken zich uit tegen het kwaad van deze machtige mannen. En de twee die daarbij vooral opvallen, zijn Elia en zijn volgeling Elisa, de jongere. Zo houden wij ze uit elkaar. Elia wordt door het Joodse volk gezien als de rabbi of leraar of profeet met passie. Als ze aan Elia denken, denken ze aan diens gedrevenheid. Dat bezorgt hem vaak moeilijkheden. Zijn gedrevenheid is vooral gericht tegen Achab maar bepaald niet tegen hem alleen. Op zekere dag beklimt hij de Karmel. Al zijn vrienden zijn gedood. Allemaal goede mensen, allemaal profeten. De boosaardige koning Achab en zijn vrouw Izebel die het Baäl-altaar hadden gebouwd, hadden al zijn vrienden gedood. Helemaal in zijn eentje gaat hij op Achab af en zegt:

Verzamel al je vrienden en breng ze naar de Karmel. Roep alle 850 Baälprofeten bijeen en kom met het hele volk Israël. Dan zullen ze zien wie God is, Jahweh of Baäl. Er volgt een wedstrijd waarbij de profeten

van Baäl vee op het altaar leggen waarna alle 850 Baäl aanroepen om hem het altaar te laten ontsteken.

Maar er gebeurt niks. Dan verwonden ze zichzelf en beginnen te jammeren. Zo verstrijken uren en Elia begint ze te bespotten. Volgens de Bijbel roept hij op zeker moment: waar is jullie god? Daardoor gaan ze nog gekker doen. Ten slotte zegt Elia: Giet maar wat emmers water over het altaar. En raakt het hele altaar overspoeld met water. Dan roept hij God aan en dan daalt er vuur vanuit de hemel neer. Het altaar wordt door vlammen verteerd en het volk Israël is door het dolle heen. En iedereen buigt voor het altaar

en voor Jahweh, de ware God. En vervolgens slachten ze de 850 profeten van Baäl af. En bedenk, voor je met ze te doen krijgt dat die profeten kinderen offerden en andere gruwelen bedreven. Ze kregen hun verdiende loon. Dat is Elia, de profeet van de passie. Hij gaat de berg op, hij gaat de berg af en rent opnieuw de berg op. Hij prijst God en rent 30 kilometer om Achabs strijdwagen voor te blijven. Hij is één brok vlammende passie. Als hij hoort dat Izebel hem wil doden rent hij naar de Sinaï, als enige na Mozes. Hij gaat naar de Sinaï en wentelt zich daar in zelfbeklag. Al mijn vrienden zijn dood, geen van die koningen wil naar mij luisteren. God toont zijn kracht en toch bouwen ze overal afgodsbeelden. Ze aanbidden demonen en doden kinderen en bedrijven gruweldaden en moorden. Het is uit met mij, zegt hij. Hij rolt zich op in een grot op de berg Sinaï. Na verloop van tijd verschijnt een engel die hem wakker maakt. Sta op, zegt hij. De Here komt eraan. Elia bedekt zijn hoofd met een stuk linnen en gaat naar buiten want er staat geschreven dat hij sterft als hij de Here ziet. Met zijn bedekte hoofd en gezicht hoort hij geluid. Hij probeert naar de stem van de Here te luisteren. Het begint met een sterke wind, die de berg splijt en stenen doet vallen. Maar God is niet in de wind, zegt hij. Dan volgt een aardbeving, maar ook daar is God niet. En dan bliksem en vuur, maar God is in geen van die dingen. En dan spreekt de Here hem fluisterend toe. Hij zegt: Elia, wat doe je hier? Daal af van de berg, vind Elisa, zeg allemaal eens -sa en zalf hem tot je opvolger. Even naar Elisa. Hij is bezig, zijn land te bewerken en heeft twaalf ossen. Dat is vermoedelijk zijn kapitaal. Twaalf ossen was destijds een heel bezit. Hij bewerkt zijn land met die ossen. Hij werkt hard en ment zelf zijn dieren en ziet in de verte de beroemde baas van alle profeten naderen. Hij is de belangrijkste, dichtst bij God staande man van Israël. Iedereen kent Elia. En dan loopt Elisa vanuit de verte op hem af. Elia heeft over zijn schouders een mantel hangen. Dat is een symbool van zijn ambt en zijn kracht en zijn gezag. Het is een soort grote cape die om hem heen hangt en achter hem aan sleept. Misschien net zoiets als Jozef had. Kleurig en gemaakt van fijne stof. Die mantel viel in elk geval op en hing om zijn schouders. Als hij wandelde en het waaide, bewoog hij en golfde hij in de wind. Zonder één woord te zeggen, stopt Elisa. Ze kijken elkaar aan. En de oude Elia loopt op hem af en zegt geen woord tegen hem. Hij trekt dat ding van zijn schouders en hangt het om die van Elisa. Hij kijkt hem recht in de ogen en ze weten het allebei. Ze wisselen geen woord. Elia pakt zijn mantel weer terug, hangt hem om zijn eigen schouders en maakt aanstalten om weg te lopen. En Elisa zegt: Wacht even, dan zeg ik mijn gezin gedag. Ik zal u volgen, maar laat mij even afscheid nemen van mijn gezin. En Elia staat daar en zegt: Ga maar. En dan doet Elisa iets heel moois. Hij gaat naar zijn rijkdom en zijn spullen. Naar alles wat waarde heeft. Zijn oudedagsvoorziening, zijn twaalf ossen.

Interessant aantal, 12. Er zijn 12 stammen in Israël. Dat is een heilig getal in de Bijbel. Hij doodt ze allemaal. Van het hout bouwt hij een enorme brandstapel en maakt er een gigantische barbecue van.

Hij bereidt al dat vlees en geeft het aan zijn naasten, bij wijze van prachtig geschenk. Ze hebben dus allemaal een gigantisch feestmaal. Ze zeggen Elisa gedag en Elisa zegt: Ik heb niets om naar terug te keren. Ik ga een toegewijde volgeling van Elia worden en ik keer niet terug. Op dat moment wordt Elia de geestelijke vader van Elisa, een mentor en gids en zijn beiden voortaan onafscheidelijk van elkaar.

Ze doen verbluffende dingen samen in de loop der jaren. Wonderen. Macht. Conflicten. Wonderbaarlijke dingen. En dan breekt de dag aan waarvan Elisa weet dat Elia in een wervelstorm ten hemel zal varen.

Dat gaat zo: Ze weten het allebei. Elia zegt tegen Elisa: Blijf hier. De Here vraagt mij, de profeten te Bethel toe te spreken. En Elisa zegt: Zo waarlijk de Here leeft en u leeft, zal ik u nooit verlaten. Ze gaan samen op pad en Elia geeft wat aanwijzingen want hij weet dat hij gaat vertrekken. Hij treft voorbereidingen. Hij bereidt alle profeten van Bethel voor. Voor de tweede maal gaat hij naar Elisa en zegt: Elisa, blijf hier. De Heer heeft mij ditmaal naar Jericho gezonden. Al die profeten zeggen tegen Elisa: Weet je wel dat de Heer je meester vandaag gaat opnemen? Ja, dat weet ik. Laat mij met rust.

En dan gaan ze naar de tweede stad, Jericho. En als Elia op pad wil gaan, zegt hij: Blijf hier. De Heer zendt mij naar Jericho. En opnieuw zegt Elisa: Zo waarlijk de Heer leeft en u leeft, ik zal u nooit verlaten.

Ze gaan samen verder en dan volgt een derde keer. Driemaal, dat is belangrijk. Elia kijkt Elisa aan en zegt: Blijf hier. De Here heeft mij naar de Jordaan gestuurd. Iedereen weet wat dat betekent. De Jordaan is een symbool van de dood. En ook een symbool van het leven en van oversteken van het ene naar het andere. Hij weet dat het bij de Jordaan gaat gebeuren. Elisa kijkt hem aan en zegt voor de derde maal: Zo waarlijk de Here leeft en zo waarlijk u leeft zal ik u nooit verlaten. Ze reizen samen naar Jericho

en bereiken de Jordaan. En Elia, die die mantel draagt, doet hem af, rolt hem op tot een bundel en slaat op het water. En net als in de Thora wijkt het water van de rivier. en vormt een droge doorgang voor ze.

Dan wandelen ze naar de overkant van de Jordaan. Elia slaat zijn mantel weer om en ze beginnen met elkaar te praten. Ze weten dat het zover is. Terwijl ze zo praten, steekt de wind op. Er gebeurt iets. Dit is geen normale wind. Het begint te wervelen. De boomtoppen beginnen te ruisen, het lawaai neemt toe. Elia zegt: Ik ga je verlaten. Maar wat kan ik je geven voordat ik vertrek? En Elisa kijkt zijn meester aan en zegt: Elia, laat er twee delen van uw ruach op mij mogen zijn. Ruach wordt vaak vertaald als geest, maar het is veel meer dan dat. Ruach is niet alleen maar geest, het is ook wind. Het is leven, het is adem. Dit is de geest die over de duisternis streek in het scheppingsverhaal. Dit is als je je laatste adem uitblaast. Dan verlaat de ruach je. Toen je geboren werd en je een pets op je billen kreeg van de dokter zoog je de ruach in. Gods wind en Gods leven. Het is Gods passie, Gods zalving. Het is Gods kracht. Hij zegt tegen Elia: Geef mij twee delen van uw ruach, van uw geest. En Elia zegt: Je hebt een moeilijke zaak gevraagd. En ineens verschijnt er in de lucht een vurige wagen. Vurige paarden, een vurige wagen. Eén laaiende vuurzee. Maar niet de wagen voert Elia ten hemel. Dat doet een wervelwind.

Dus daarom is hij daar niet. Vuur is in het Oude Testament altijd een symbool voor Gods aanwezigheid.

Het is de vuurkolom in de woestijn, het is God in de brandende braamstruik. Het vuur is God Zelf.

De Bijbel zegt dat de vurige wagen is gekomen om Elia en Elisa van elkaar te scheiden. Ze hadden zo’n diepe en hechte band met elkaar dat God Zelf ze van elkaar moest scheiden. Een goede discipel zou overal heen gaan waar zijn rabbi heen ging. Desnoods naar de hel en terug. God Zelf moest ze van elkaar scheiden. En dan steekt die enorme wind op tussen Elia en Elisa. Met tranen in zijn ogen ziet hij zijn meester worden meegenomen in de wervelwind. Hij schreeuwt het uit van pijn en ontreddering. Hij verscheurt zijn kleding, een Joods gebaar van wroeging en rouw en droefheid en treurnis. En hij valt huilend op de grond. Zijn meester is van hem weggenomen. Dan trekt de rook op, de wind gaat liggen.

Er hangt een lichte nevel in de lucht. En daar ligt die jongeman te huilen. Elia is weg. Als hij vertrekt, zijn zijn laatste woorden tegen Elia: Vader. Vader. Daar ligt hij op de grond te huilen. Wat moet ik nu?

Wat moeten wij, nu Elia verdwenen is? En als hij opkijkt, valt als een vlag in de wind, wild bewegend en dwarrelend de mantel van Elia voor de voeten van Elisa neer. Hij veegt de tranen uit zijn ogen, pakt de mantel en gooit hem om zijn schouders. Hij recht zijn rug en gaat aan het werk. Een van de mooie kanten van dat verhaal zijn de zeven wonderen die Elia in Koningen doet. Elisa doet er 14. Dus Elisa heeft twee delen ontvangen van kracht, geest en leven. Wat wij als leiders uit dit verhaal leren is dat het belangrijker is om mensen op te bouwen dan organisaties. Het is belangrijker om iemand op te bouwen

dan om iets op te bouwen. Te veel leiders willen iets groots en indrukwekkend bouwen maar God vraagt van ons, om iemand op te bouwen. En als wij investeren, leiden, connectie maken met en de volgende generatie zegenen zal na onze dood het beste van ons voortleven. Lang na onze dood zijn we zo een voorbeeld van kracht, leven en bemoediging. Daarom is het zo belangrijk om je vader en moeder te eren. Daarom is het zegenen van je kinderen zo belangrijk. Als je geen kinderen hebt, daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat om het zegenen van de volgende generatie. Het gaat erom, een voorbeeld te zijn. Het gaat erom, te geloven in iemand die een geestelijke moeder of een geestelijke vader als jij nodig heeft. Laten wij mensen worden die een voorbeeld in het leven willen zijn. Een Elia voor een Elisa die de weg helpt banen voor jonge vrouwen en mannen om grote dingen voor God te doen.

 

Gebed

 

Heer, wij houden van U en wij danken U. Dank U dat deze zaal vol zit met Elia’s. En ook via de tv er zoveel Elia’s zijn die zeven wonderen doen. Maar Heer, U wilt er 14 doen in de volgende generatie.

Help ons te leren wat het betekent om onze mantel door te geven als een dubbele portie van onze geest

aan de volgende generatie. Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Koor – “It is Well with My Soul”

 

Als vrede als een stroom al mijn wegen geleidt

Als smart in de nacht mij overvalt, dan vind ik mijn weg

Want Gods woord is getrouw

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel, met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Wees een voorbeeld

12 januari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan