Home Een boodschap voor jou: wees wijs

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom bezoekers, welkom kerkfamilie. Wij houden ervan om met jullie te zijn. Bedankt dat jullie hier vandaag zijn. Wanneer wij moeilijke tijden doormaken bidden wij vaak om verlossing en dat is goed. Maar soms wil God ons een geschenk geven in de strijd en dat is wijsheid. Nogmaals bedankt dat jullie hier zijn.

Jullie zijn zo geliefd. Wij houden van jullie.

 

Gebed

 

Laten wij beginnen met een gebed:

 

Vader, dank U dat U van ons houdt. Dank dat uw Heilige Geest altijd goed werk in ons doet. Wij vertrouwen daarop. Vader, wij bidden vanmorgen, welke moeilijkheden wij ook meemaken, welke beproeving wij ook doormaken wat het ook is dat wij nastreven, wij bidden, God, dat U ons wijsheid en kennis geeft en wij vragen dat in Jezus’ Naam, amen.

 

Amen. Schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

 

 

 

 

 

Koor – “Blessed Assurance”

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn

Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed

In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn

Wedergeboren door Jezus’ bloed

 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

In mijne Heiland, Jezus is mijn

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

In mijne Heiland, Jezus is mijn

 

Volle verlossing, gans vrij te zijn

‘k Mag alles leggen in zijne hand

’t Harte naar boven, ’t oog hemelwaarts

Zo Jezus volgend naar ’t Vaderland

 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

In mijne Heiland, Jezus is mijn

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn

In mijne Heiland, Jezus is mijn

 

SchriftlezingJakobus 1:1-6

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de boodschap Jakobus 1:1-6. Jakobus, een dienstknecht van God

en van de Heere Jezus Christus aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: Wees verheugd.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, vraag die dan aan God Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, ze zal u gegeven worden. Maar vraag er in geloof om en twijfel daarbij niet. Immers, wie twijfelt,

lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Kerkfamilie,

wanneer wij voor uitdagingen staan moge onze eerste gedachte dan zijn, te bidden om wijsheid. Amen.

 

Koor“My Song in the Night”

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde

De verrukking van mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde, de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde, de verrukking van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht,

 

Pastoraal gebed met Tim McCalmont

Genadige God, onze lofprijs is aan U gewijd. Onze schepper die zorgt voor ons, onze verlosser en onze vriend. In uw wonderbaarlijk scheppende en genadige aanwezigheid hebt U ons tot leven gebracht. En Vader, wij bidden dit gebed en al onze gebeden in de naam van uw Zoon Jezus, die ons allen heeft geleerd samen te bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen

 

Solo – “Aaron Al-Imam – “Resurrecting”

 

Het hoofd dat ooit een doornen kroon droeg

Is nu gekroond met glorie

De Heiland knielde om ons de voeten te wassen

Nu buigen we aan zijn voeten

Hij die onze zonde en schande droeg

Is nu gekleed in majesteit

De stralen van de volmaakte liefde

Schijnen nu voor iedereen, voor iedereen

 

Uw naam, uw naam is victorie

Alle lof stijgt op naar Christus, onze Koning

Uw naam, uw naam is victorie

Alle lof stijgt op naar Christus, onze Koning

 

Een graf waar soldaten tevergeefs de wacht hielden

Werd drie dagen geleend

Zijn lichaam zou daar niet blijven

Onze God heeft het graf leeggeroofd

Onze God heeft het graf leeggeroofd

En jij zult eeuwig leven

 

Uw naam, uw naam is victorie

Alle lof stijgt op naar Christus, onze Koning

Uw naam, uw naam is victorie

Alle lof stijgt op naar Christus, onze Koning

 

Door uw Geest zal ik oprijzen uit de as van de nederlaag

De herrezen Koning laat jou en mij herrijzen

In Uw naam kom ik tot leven

De herrezen Koning laat mij herrijzen

De herrezen Koning laat mij herrijzen

Ik leef dankzij U

 

Solo – Arnold Geis – “No More Night”

 

Er zal een tijd komen, aarde en hemel zullen voorbijgaan

Het is geen droom, God zal die dag alle dingen nieuw maken

Verdwenen is de vloek die me deed struikelen en vallen

Het kwaad is verbannen naar de eeuwige hel

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

Het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen

Voor Christus, onze Koning

Langzaam worden de namen van het boek gelezen

Ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

 

Geen nacht meer, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Kijk, daar, daar is een huis speciaal voor mij toebereid

Waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

Er zal geen nacht meer zijn, geen pijn meer

Geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de grote IK BEN

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Lof voor de grote IK BEN

Wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Het Lam

 

Welkom en uitnodiging

 

Dank dat jullie vandaag met ons zijn. Het is ongelooflijk dat tv en internet ons in staat stellen om de hele wereld te verbinden in één eredienst.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek – “Een boodschap voor jou: Wees Wijs”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. De boodschap van vandaag kan en dat geloof ik waarachtig, je leven veranderen als je die ter harte kunt nemen en zo veel mogelijk kunt toepassen in je leven. Het is een boodschap die levens verandert als je luistert naar wat ik te zeggen heb. Maar als je nu een moeilijke periode doormaakt

kan het ook een confronterende preek zijn. Wij gaan het er vandaag over hebben dat, wanneer wij een beproeving meemaken God die beproeving kan gebruiken om ons te verbeteren. Ieder verlies, elke beproeving, kan een poort zijn naar een betere versie van jezelf. Dat is een oude wijsheid die diep verankerd is in het Judaïsme en het traditionele christendom. Ik zeg traditioneel christendom omdat wij heel vaak, als wij mensen in de kerk proberen te bemoedigen, wat wij ook moeten doen, ik ben een enorme bemoediger, wij soms vergeten dat, als wij een zware tijd doormaken, God vaak probeert om iets goeds in ons te bewerkstelligen. Als we de kracht van de Geest maar toestaan, iets groots te doen.

Als je een moeilijke en zware tijd doormaakt is dit de vraag die wij onszelf vaak stellen: Wat betekent dit? Vooral bij gezondheidskwesties en werksituaties en familiesituaties vragen wij ons vaak af wat dit te betekenen heeft. Wat gaat hiermee of daarmee gebeuren? Maar die vraag moeten we niet stellen. Ook moeten wij niet doemdenken en aannemen dat, omdat het nu slecht gaat, alles is afgelopen. Vraag je niet af wat dit te betekenen heeft, maak er geen ramp van maar vraag God om wijsheid. God vindt het heerlijk, als wij een zware tijd doormaken, dat wij eerst om wijsheid en kennis vragen en pas daarna om verlossing. God gelooft altijd dat in jou, dankzij de Heilige Geest als je het moeilijk hebt, God kan nemen wat satan voor kwaad heeft bestemd of wat iemand voor kwaad heeft bestemd en het in iets goeds in je leven veranderen. Maar het gebeurt tijdens de worsteling die we moeten doormaken dat wij de Heer vragen om wijsheid, om kennis. En hoe meer je dat doet in je leven, hoe meer je merkt dat je

de grootste wijsheid hebt verworven tijdens die zware periode, toen je die beproeving moest doorstaan.

Velen van jullie hebben het zwaar gehad en het meeste had je liever gemist, maar bij veel dingen denk je: Ik zou niet degene zijn die ik nu ben, als ik dat niet had doorgemaakt. God heeft me niet alleen erdoor gesleept maar iets is er veranderd in mijn ziel en mijn geest, in mijn leven dat mij voor eeuwig ten goede veranderd heeft. Ik denk dat satan gek van woede wordt als wij volhardend doorstaan en proberen als mens te groeien in ons lijden en een hoger plan bereiken. Dan nader je dichter tot de persoon van Christus in je. Dat brengt mij op een heel beroemd verhaal, het verhaal van Salomo. Als je in een kerk of in een synagoge bent opgegroeid ken je dat verhaal zeker. Het is overbekend en het raakt de kern van veel van de nadruk die het Judaïsme en het christendom leggen op het zoeken naar wijsheid alvorens andere dingen in het leven te zoeken. Je hoort het in de Bergrede, waarin Jezus spreekt over de behoeften en de dingen die wij hebben en de kleding en het voedsel en de dingen die wij najagen.

Maar, zegt hij, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. In feite wijsheid en goedheid. Zoek eerst die dingen en dan zullen alle andere dingen je worden geschonken. Dat ligt diep verankerd in ons geloof en in het Judaïsme. Prachtig verhaal. Salomo is net koning geworden. Hij is nog een jongeman.

Hij is ergens in de 20, of misschien 30. Dat weten wij niet precies. Wij weten alleen dat hij nog vrij jong is. Zijn vader was koning David. De koning David. Koning David is een legende voor ons, maar als Salomo ten tonele verschijnt is David overleden en gehuld in legenden. Er zijn zoveel verhalen die de mensen graag over David vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal van David en Goliath. En er zijn heldhaftige verhalen over slagen die hij gewonnen heeft. Hij is de man die Jeruzalem verovert en er de Ark des Verbonds brengt. Ik bedoel maar, dit is de man die Salomo gaat opvolgen. Hij is nog een groentje, een jongen haast. Hij heeft broers die koning willen worden. Er zijn stamoudsten die niet willen dat hij koning wordt. Er zitten Egyptenaren in het zuiden en Syriërs in het noorden. Dat zijn zowat de grootste en meest boosaardige rijken aller tijden geweest. En hij moet dat volk gaan leiden. Hij heeft reusachtige problemen. Wat is het eerste dat Salomo als koning doet? Hij roept heel Israël, alle oudsten, het hele volk bijeen voor een eredienst. Ze gaan naar de hoogte van Gibeon in een tijd dat de tempel nog niet was gebouwd. De Ark stond in Jeruzalem, maar het bronzen altaar stond nog in de tabernakel op Gibeon. Dezelfde tabernakel die Mozes gebruikte in de wildernis. Daar roept hij iedereen bijeen en offert hij duizend dieren aan God. Hij verbrandt ze, zoals dat toen ging, om te zeggen: Heer, alles wat wij hebben, komt van U. Zonder U hebben wij niets. Met U hebben wij alles. Zonder U zullen wij verliezen,

met U zullen wij overwinnen. Als jongeman begint hij, zeer wijs, aan zijn koningschap met de woorden:

God, wij zijn uw volk. En dan gebeurt er niets. Er staat dat hij een rede hield, maar niet wat hij zei. Het lijkt erop dat het geen erg bijzondere rede was. Zou hij het verprutst hebben? Inspireerde hij mensen? Dat staat er niet. Alleen dat hij een rede hield en dat iedereen toen naar huis ging. Hij ging die nacht naar zijn koninklijke tent en ging naar bed. En ergens die nacht bezoekt God Salomo. Hoe zou dat geweest zijn? Veel belangrijke details in die oude verhalen zijn weggelaten. Voor een belangrijk deel omdat Joden in die tijd alles moesten onthouden. Hoe meer details, hoe meer je moet onthouden. Verscheen Hij aan hem in een droom? Verscheen Hij aan hem in het vertrek? Het maakt niet uit. Maar God verschijnt aan Salomo en zegt tegen hem: Wat zou je mij willen vragen? Wat zegt hij? Alles ter wereld, wat zou je wensen? Eén ding. Wat wil je? Vraag maar raak. Stel je voor, als God vannacht aan je verschijnt. Midden in de nacht, om twee uur ’s ochtends vult de kamer zich met licht. Je ventilator

valt uit. Ik heb hem altijd aan. Zijn hier ventilatorfans? Gaaf. Laten wij een club oprichten. Als ik een fan zie die geruisloos is, denk ik, waarom zou je hem dan kopen. Maar goed. God verschijnt vannacht in jouw kamer. Hij kijkt je aan en zegt Jim, John, Sarah, Michele. Wat heb je nodig? Wat wil je hebben?

Zeg het maar. Wat wil je? Ik weet wel wat ik zou zeggen. Heer, maak mijn zoon gezond. Nietwaar? Heer, breng meer kinderen naar onze kerk. Ik zou zeer zeker die dingen zeggen. Zou Salomo het makkelijker hebben gehad dan ik? Zeker niet. Salomo staat voor enkele van de grootste uitdagingen waar een koning ooit voor heeft gestaan. Hij heeft zeer dringende problemen die direct moeten worden opgelost.

Als God hem iets aanbiedt, waar vraagt hij dan om? Wijsheid. Hij zit rechtop in bed, kijkt de Heer aan en zegt: Geef mij wijsheid en kennis, opdat ik uw volk kan leiden. En God kijkt hem aan en zegt: Omdat diep in je hart je grootste verlangen niet was…En dan vind ik het prachtig dat God alle dingen opnoemt die Salomo niet vroeg maar wel had kunnen vragen. Je hebt niet om rijkdom gevraagd. Je hebt niet om bezittingen en eer gevraagd. Je hebt niet om een lang leven gevraagd of om het oplossen van gezondheidsproblemen. En je vroeg niet om de dood van je vijanden. Ik denk, als ik even pas op de plaats maak, dat als wij een dagje bij God op bezoek mochten komen in de hemel en alle gebeden die per e-mail binnenkwamen, mochten analyseren, denk ik dat je 90% van alle gebeden in een van vier groepen kunt onderbrengen. Ik heb geld nodig, ik heb gezondheid nodig. Ik heb nodig dat u mijn vijanden doodt. Wij staan voor allerlei uitdagingen. Heer, verlos ons van die problemen. En God zegt nadrukkelijk: Je vroeg niet om rijkdom, om bezit of om eer. Je vroeg niet om een lang leven en ook niet om de dood van je vijanden. In plaats daarvan zie Ik, omdat Ik in het diepst van je hart kan kijken dat het enige dat je wilt, wijsheid en kennis is. Ik geef je wijsheid en kennis zoals nog nooit iemand bezeten heeft. Zullen wij zo gaan bidden? Zullen wij God om wijsheid gaan vragen? Er zijn twee versies van dat verhaal. De eerste versie staat in 1 Koningen, dat beroemde verhaal over Salomo dat laat zien hoe wijs hij is op die jonge leeftijd. Het gaat zo: Twee prostituees woonden samen in een huis, waar verder niemand woonde. Ze raakten ongeveer gelijktijdig zwanger en bevielen een paar dagen na elkaar. Ze zogen allebei hun jongetje en vallen allebei in slaap. Een van hen valt in slaap op de baby, die daardoor stikt. ’s Nachts neemt die vrouw haar dode baby, die maar een paar dagen oud was, legt hem aan de borst van de andere moeder en legt de levende baby aan haar eigen borst. Als ze de volgende dag wakker worden, heeft de andere moeder een dood kind. Twee baby’s van hetzelfde ras. Als ze een paar dagen oud zijn, zie je nog niet zo makkelijk wie wie is. Maar moeders weten die dingen. Moeders kennen ieder klein detail. Die vrouwen worden naar koning Salomo gebracht, die dit soort rechtszaken doet en ze doen hun verhaal. De ene zegt, het is mijn baby en de andere zegt, nee, de mijne. En ga zo maar door. Breng mij een zwaard, zegt hij. En ze brengen hem een vervaarlijk zwaard van Valyrisch staal en dat houdt hij vast en dan zegt hij: Hak de baby in tweeën en geef elke moeder een helft. En de eerste moeder zegt: Nee, heer. Geef haar de baby, maar laat hem leven. En de tweede vrouw zegt: Nee, hak hem maar in tweeën. Als wij hem geen van beiden mogen hebben, hoeft hij niet in leven te blijven. En Salomo zegt: Geef de baby aan de eerste. Zij is de moeder. Dat is natuurlijk briljant, zeker in het jaar 1000 v. Chr. niet alleen dat deze koning zo’n oog heeft voor dat verschil maar ook dat hij zoveel rechtvaardigheid ten toon spreidt. Het is een prachtig verhaal. Het geeft een bescheiden indruk van zijn grote wijsheid. En volgens het andere verhaal in 2 Kronieken wordt hij, nadat hij God om wijsheid heeft gevraagd, uitzonderlijk rijk. Hij kan strijdwagens met het zuiden hebben verhandeld maar in elk geval heeft hij een ongelooflijke rijkdom vergaard. Dat verhaal van Salomo, die op een van de zwaarste dagen van zijn leven God om wijsheid vraagt, is verankerd geraakt in de Joodse geest. En nu springen wij naar de schriftlezing van vandaag: Jakobus 1. Het boek Jakobus is geschreven door Jakobus, Jezus’ broer na de wederopstanding en hemelvaart. Jakobus is leider van de kerk in Jeruzalem en hij is een rabbi.

Die man is een chassidische, orthodoxe rabbi. Hij houdt zich aan alle regels, net als Jezus ook deed.

Hij is een volkomen Joodse kerel en hij richt zich tot een Joods gehoor dat dat verhaal van Salomo meedraagt in hun geest en hun cultuur. Het boek Jakobus wordt vaak een brief genoemd, maar is eigenlijk een preek. Die preek was zo krachtig dat ze hem naar de twaalf stammen verzonden. Hij ging de wereld rond opdat iedereen hem zou lezen. En dan begint hij zo: Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Waarom? Wat is er vreugdevol aan het belanden in verzoekingen? Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Laat die volharding… Zeg allemaal eens ‘laat die volharding’… Het viel Hannah op dat dat niet iets is wat je moet doen, maar moet laten gebeuren. Laat het gebeuren. Laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent. En dat ‘volmaakt’ is wel een aardige. Niemand hier bidt om volmaaktheid. Dat garandeer ik je. Wie van jullie bidt ooit om volmaaktheid? Ik ben volmaakt. Ik hoef het niet. Dat is een deel van de belofte, dat je compleet zult zijn. Ik zal u compleet maken. En ten slotte in niets tekortschiet. Je gaat een leven tegemoet waarin het je aan niets zal ontbreken als je het zijn werk in je laat doen en je volhardt. En dan gaat hij verder: Als iemand van u in wijsheid tekortschiet,

vraag die dan aan God. Wie vroeg God om wijsheid? Salomo. En kijk eens hoe God hem zegende. God schonk hem niet alleen wijsheid maar ook rijkdom en bezittingen en macht en eer en 40 jaar succesvol koningschap en hij stierf op een rijpe, hoge leeftijd. Dus als wij in wijsheid tekortschieten, moeten wij die aan God vragen. En hij zegt: Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Geen verwijten?

Het maakt niet uit hoe zondig je bent, hoe dom je vergissingen zijn, hoezeer je in de sleur zit, hoe ver je achterop bent geraakt, als je God om wijsheid vraagt, is Hij buitengewoon vol vreugde en zal je die in overvloed schenken. Dus vraag en kijk wat Hij daarmee doet. Stel je voor dat wij, zodra wij het moeilijk hebben alleen maar zeggen: Heer, geef mij wijsheid en geef mij kennis. Het is goed dat wij God om verlossing vragen. De Bijbel spoort ons aan om daarvoor te bidden maar ook om te bidden om wijsheid.

Heer, laat dit mij veranderen. Dat herinnert mij aan iets wat enorm belangrijk is voor een christelijk leven.

Als wij iets niet kunnen veranderen, vragen wij God om ons te veranderen. Heer, gebruik dit om mij te veranderen. Het is verbluffend hoe vaak ik simpelweg heb geprobeerd de Heer te dienen en het werd het ene fiasco na het andere. Of ik tegen de stroom op zwom. Ik kom nergens. En als ik terugkijk op die fiasco’s, zijn de meeste ronduit gênant. En dan zie ik dat God mij beproefde. Hij deed een goed werk in mij en bereidde mij voor op iets anders. Een typisch voorbeeld is mijn bizarre kennismaking met tv.

Als jongvolwassene had ik nog geen idee dat ik ooit dit zou gaan doen. Toen ik 18 was, werd mij gevraagd om naar Hannover te gaan door David Mainse, een prachtige man. Hij is een paar jaar geleden overleden. Hij was een voorganger met meerdere tv-kanalen. Ik werd een soort nieuwspresentator en ik interviewde allerlei supersterren en beroemde dj’s. Ik moest verslag doen van de Expo 2000, met paviljoens van verschillende landen. Ik had geen ervaring met televisie. Ik moest op en dan moest ik een simpel openingswoordje uitspreken. Dat moest een heleboel keer over. En een hele groep stond eromheen en ik bakte er niks van. En dan had ik ook nog veel acné. Stel je dat voor, puistjes voor de camera. Het was een vernederende ervaring. De hele filmploeg ging lunchen omdat het met mij zo lang duurde. Ik voelde mij vreselijk. Ik dacht dat niemand meer met mij wilde werken en gaf ze geen ongelijk.

Maar ik kon niet weg. Ik kon niet ontsnappen. Uiteindelijk leerde ik spreken voor de camera. Maar het was een gênant en vernederend proces, dat maanden duurde. Mij aankleden, mij douchen en mij afvragen of ik het nog langer volhield. Jaren later werden wij uitgenodigd bij het programma The Messengers. Dat was het grootste programma van TLC en ik zat in de jury. Ik moest de voordrachten van die mensen beoordelen. Ik had religie en filosofie gestudeerd, dus ze dachten dat ik wel geschikt was. Ik was aldoor op tv. Dit was een belangrijk programma. Ik ontmoette Dan Rather en andere beroemdheden. Kennen jullie Dan Rather nog? Nou ja. Dit was mij op het lijf geschreven en het verdiende heel behoorlijk. Gaaf, dacht ik. Ik word een tv-ster. Hebben jullie ooit van The Messengers gehoord? Oké, ik weet het. De kijkcijfers waren niet slecht, maar niet goed genoeg om door te gaan in 2007. In die tijd werd het hele omroepbestel omgegooid en zij gingen er niet mee door. Toch was het best een goed programma. Voor mij was het een stevige domper. Toen wist ik nog niet dat vier jaar later

Crystal Cathedral failliet zou gaan. Hier kwam een kerk en mensen vroegen mij om hier te komen preken. Nancy Warshaw, die beneden is en John, de toenmalige directeur en mijn grootouders en anderen vonden dat ik het moest doen. Dat deed ik en dat voelde heel gemakkelijk. Ik had geen last van de camera’s en niet van de make-up. De eerste keer wel, maar toen hielp het tenminste nog, de acné te maskeren. En ik zag dat God, met wat ik als vernederende mislukkingen zag, mij hierop voorbereidde. Wijsheid, onze moeilijkheden en de uitdagingen waar wij voor staan. Ze komen voort uit ons lijden. Als je nu iets doormaakt, wil ik je bemoedigen. Bid om Gods verlossing, bid om Gods hulp.

Hij zal je helpen, het te boven te komen. Maar bid in de eerste plaats om wijsheid. Dan zul je het hart van God verblijden en zal Hij je die in overvloed schenken.

 

Gebed

 

Heer, wij vragen U dat, in Jezus’ Naam. Vader, in al onze verzoekingen, al onze moeilijkheden, al die dingen die wij de komende weken moeten doorstaan, waarover wij ons misschien zorgen maken, vragen wij U, Heer, alleen om wijsheid. Geef ons alles wat wij nodig hebben om met U de overwinning te behalen. In uw naam bidden wij, amen.

 

Koor – “Hallelujah Chorus”

 

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Halleluja, halleluja

 

Zegen

 

Ik wens jullie een prachtige dag. Wij zijn blij dat jullie hier waren. Wij bidden om een dag vol vreugde

en vol leven.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Een boodschap voor jou: wees wijs

2 februari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan