Home Wees krachtig

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Besef dat God niet van je wil weten of je geschikt bent maar of je bereid bent.

Hartelijk dank voor jullie komst. Jullie zijn geliefd. Wij zijn heel blij dat jullie vanochtend bij ons zijn. En wij vinden het fantastisch om de band I am They vandaag hier te hebben. Ze gaan wat songs voor ons zingen. Wij geloven dat God jullie hier heeft gebracht met een reden. Laten wij beginnen met een gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij vragen U in Jezus’ Naam dat iedereen binnen het bereik van mijn stem exact ontvangt wat ze nodig hebben. Toen ons volk in de wildernis verbleef en manna uit de hemel nodig had, gaf U dat. Nu zijn hier heel veel mensen die iets van U nodig hebben, Heer. Dat vragen wij U in Jezus’ Naam. Help ons, Heer. Wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht, het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

Als Christus komt met majesteit en luister

Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij

 

SchriftlezingHandelingen 7:54-60

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de boodschap: Handelingen 7:54. Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af.

En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Moge God ons dezelfde passie schenken

als Stefanus ontving. Dat wij ook bereid zijn om ons leven te geven voor zijn Koninkrijk. Amen.

 

Quintet I AM THEY“No Longer Slaves”

Ik hoor een melodie, als een symfonie

U omringt mij met een lied

U bevrijdde mij van mijn vijanden

En neemt mijn angsten weg

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God, ik ben uw kind

 

Uit mijn moeders schoot hebt U mij gekozen

Uw liefde noemde mijn naam

Ik ben opnieuw geboren in uw grote familie

Uw liefde stroomt door mijn aderen

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God, ik ben uw kind

 

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen

Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde

U redde mij, zodat ik staande bleef

Ik zing: ik ben een kind van God

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen

Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde

U redde mij, zodat ik staande bleef

Ik zing: ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God

Een kind van God

 

Interview – Matt Hein

BS= Bobby Schuller en MH = Matt Hein

BS       Dat was I am They. Wat heerlijk om jullie hier te hebben, Matt Hein. Hartelijk dank voor jullie komst.

MH      Dat is een eer.

BS       Ik wil iedereen die kijkt of hier is, willen zeggen: Koop die CD. Of download hem van iTunes.

Jullie doen fantastisch werk. Vertel eens wat over jullie band.

MH      Wij hebben sinds 2008 een behoorlijk turbulente tijd doorgemaakt. Wij hielden een aanbiddingavond om mensen uit de omgeving van Nevada bij elkaar te brengen. Er kwamen 300 mensen op af en die vroegen of wij ermee door wilden gaan. Dus we gingen ermee door. Er gingen steeds meer deuren voor ons open. Wij wilden trouw zijn aan de Heer en doen waar Hij ons voor riep.

BS       Hoe zit het met die naam, I Am They? Dat komt uit Johannes 17, hè?

MH      In Johannes 17 bidt Jezus voor zijn discipelen wat ze soms het hogepriesterlijk gebed noemen.

Hij spreekt over zijn discipelen als they, zij. Hij geeft ons de identiteit om volgelingen van Christus te zijn. Wij geloven dat wij als band zoveel meer zijn dan wat wij zingen omdat wij het ook willen uitleven in ons dagelijks leven. I Am They is de verpersoonlijking van de identiteit die God ons gegeven heeft. Hij zegt dat zij niet van de wereld zijn. Dat ze één zijn, zoals jij en ik één zijn. Voor ons is het belangrijk om dat als christenen uit te dragen. Dat belichaamt wat wij doen.

BS       Fantastisch. Het herinnert mij eraan hoe belangrijk het is om als discipelen te leven. De dagelijkse toewijding waarmee wij rabbi Jezus volgen. Daar wil je mensen bij helpen. Jullie volgende song is van jullie zelf. Die heet Scars. Kun je iets vertellen over het verhaal achter het lied?

MH      Zeker. Wij van de band hebben allemaal een getuigenis van de dingen die God ons afzonderlijk

en als bandleden heeft laten zien. Iedereen draagt wel een litteken met zich mee, of een verwonding. Fysiek of geestelijk of emotioneel. Jezus had ook littekens. De Bijbel zegt zelfs dat wij door zijn wonden genezen zijn. Vaak verbergen wij onze littekens maar de waarheid van Gods Woord is dat wij dat niet hoeven te doen. Wij mogen er open over zijn en uiteindelijk God zelfs prijzen en Hem danken voor de littekens omdat die ons vertellen wie Hij is. Zijn karakter, zijn hart voor ons, zijn goedheid en zijn liefde. Ondanks alle pijnlijke ervaringen die wij als mensen moeten ondergaan. De boodschap van deze song is dat we onze pijn moeten omzetten in lofprijs en de boodschap van het evangelie delen, dat onze hoop in Christus ligt.

BS       Mooi gezegd. Jezus had na zijn wederopstanding gaten in zijn handen en voeten. Dat is de kern van het christen zijn. Ook als wij het moeilijk hebben, is God met ons. Zoals mijn opa zei: moeilijke tijden gaan voorbij, krachtige mensen houden stand. Jullie zijn zo vol van Gods Geest

en van het leven. Het is een voorrecht om jullie hier te hebben. I Am They en Matt Hein. Wij houden van jullie. God zegene jullie.

 

Quintet – I AM THEY – “Scars”

Ontwakend in een nieuwe dageraad

Terugkijkend vanaf de andere kant

Zie ik nu met open ogen

De donkerste wateren, de diepste pijn

Ik zou het met niets ter wereld willen ruilen

Want mijn gebroken toestand heeft me tot U gebracht

En deze wonden zijn een verhaal dat U gaat gebruiken

 

Dus ik ben dankbaar voor de littekens

Want zonder die zou ik uw hart niet kennen

En ik weet dat ze altijd zullen getuigen van wie U bent

Dus ik ben U eeuwig dankbaar voor die littekens

Nu sta ik hier in vol vertrouwen,

Vertrouwend op de kracht van uw getrouwheid

En ik ben niet wie ik vroeger was

Ik hoef niet meer te vrezen

 

Dus ik ben U dankbaar voor die littekens

Want zonder die zou ik uw hart niet kennen

En ik weet dat ze altijd zullen getuigen van wie U bent

Dus ik ben U eeuwig dankbaar voor die littekens

Ik kan zien hoe U me verlost hebt

In uw doorboorde handen en voeten

Heb ik mijn overwinning gevonden

Ik kan zien, ik kan zien hoe U mij verlost hebt

In uw doorboorde handen en voeten

Heb ik mijn overwinning gevonden

Ik ben U dankbaar voor die littekens

Want zonder die zou ik uw hart niet kennen

En met mijn leven zal ik getuigen van wie U bent

Dus ik zal U voor eeuwig dankbaar zijn

Ik ben dankbaar voor die littekens

Want zonder die zou ik uw hart niet kennen

En ik weet dat ze altijd zullen getuigen van wie U bent

Dus ik ben U eeuwig dankbaar voor die littekens

Ik ben U eeuwig dankbaar voor die littekens

 

Koor – “O! What a Beautiful City”

Halleluja, halleluja, halleluja, o wat een mooie stad,

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Heb je gehoord over die stad?

De straten zijn geplaveid met goud

Twaalf poorten heeft de stad,

Halleluja, o wat een mooie stad,

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten

Drie poorten op het oosten

Drie poorten op het westen

Drie poorten op het noorden

Drie poorten op het zuiden

Twaalf paarlen poorten

Geopend naar heel de wereld

Twaalf poorten heeft de stad

 

Halleluja o wat een mooie stad

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

Een stad met twaalf poorten, halleluja

Drie poorten op het oosten

Drie poorten op het westen

Drie poorten op het noorden

Drie poorten op het zuiden

Zie die paarlen poorten

Geopend naar heel de wereld

Twaalf poorten heeft de stad, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja…

O wat een mooie stad, o wat een mooie stad

O wat een mooie stad, een stad met twaalf poorten

Halleluja…

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Hou je handen zo in een gebaar van ontvangen.  En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

 

Preek“Wees krachtig”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag wil ik afronden met het idee dat de beste manier om te investeren in de volgende generatie is simpelweg te doen wat je kunt om zo bevlogen en gedreven mogelijk te zijn in je liefde voor God en anderen net zoals de rabbi was, zoals Jezus was en is. Doe zoals de Bijbel zegt:

 

Heb de Here lief met je hele hart, met gehele ziel, met al je kracht. Zijn er mensen onder ons die dat perfect doen? Zeker niet. Maar je kunt ’s ochtends wakker worden en beslissen dat de grootste invloed die ik op de volgende generatie kan hebben, is de Here lief te hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel en al mijn kracht en mijn naaste met diezelfde passie lief te hebben als mijzelf. Als ik dat doe, zie ik verandering bij de volgende generatie. Ik ben zo dankbaar voor mijn vader en mijn opa, mijn ouders.

Zij hadden de Here werkelijk lief met hun hele hart. Zij waren niet perfect en zij zijn de eersten om dat te zeggen. Maar ik heb altijd geloofd dat zij de Here en ook mij oprecht liefhadden. Misschien ben je vandaag hier en begrijp je dat niet. Ik hou van mijn kinderen, ik schonk ze mijn liefde, ik bracht offers voor ze en nu zijn ze vertrokken. Beschuldig je mij? Ik zeker niet. Laat mij je bemoedigen. Als je die offers gebracht hebt en die zaadjes geplant hebt, garandeer ik je dat God die zaadjes kan gebruiken om ze ten goede te keren. Ze putten uit die goede herinneringen als ze hulp nodig hebben. Geef de moed niet op. Ik wil maar zeggen dat de beste manier om verschil te maken voor de volgende generatie, is het voor te leven. Geef het goede voorbeeld. Praat er niet alleen over, maar leef er ook naar, geloof erin. Heb de Here lief met je hele hart, je hele ziel en al je kracht. Heb je naaste lief als jezelf. Een prachtig voorbeeld is de eerste martelaar van de kerk. Een Joodse christen, Stefanus, die tot het Joodse volk behoorde, dat op dat moment nog volledig Joods was. Ze gingen nog naar de synagoge en voelden zich niet anders dan Joden. Hij komt in botsing met de Joodse leiders omdat hij zijn leven wil wijden aan het beïnvloeden van andere Joodse jongeren. Ik vertel eerst wat meer over het verhaal, dat begint in Handelingen 6. Het woord van God wordt door heel Israël gepredikt. God is krachtig aanwezig en dan ontstaat dat idee binnen het Joodse volk dat de korf die voor weduwen en wezen wordt opgehaald

moet worden onthouden aan Grieks-sprekende Joodse weduwen en wezen. Dat licht ik even toe. In de tijd van Jezus lijkt Israël een beetje op Californië. Het is een woestijnachtige kuststrook. In de eerste eeuw bestaat Israël uit drie delen. Galilea in het noorden, Samaria in het midden en Judea in het zuiden.

Samaria geldt als het land van de outsiders. Het verdeelt het land in tweeën. Als je als Jood door Samaria trekt, kun je worden vermoord. Maar ze beschouwden Samaritanen ook als onrein. Je had er niets te zoeken. Er zat dus een grote kloof tussen Galilea en Judea. Een afstand van 3 tot 6 dagen lopen. Dus de cultuur was heel anders. 400 jaar eerder keerden de Joden terug uit de Babylonische ballingschap maar niet allemaal. Wij denken vaak dat er een enorme groep terugkeerde maar in feite waren Joden al over de hele wereld verspreid geraakt. Zij verzamelden zich in steden waar de Griekse cultuur dominant was. Eén ervan was het grote Alexandrië in Egypte. Dat was een centrum van leven en filosofie, waar heel veel Joden woonden. Een andere plek was natuurlijk Babylonië. Die Joodse mensen hadden een sterk profetisch geloof. Het waren in zekere zin charismatische types. Zij geloofden in wonderen, zij bestudeerden de Thora en waren ver weg van de tempel. Maar in de 400 jaar sinds de Babylonische ballingschap begonnen ze geleidelijk terug te keren naar Israël. En waar gaan zij naar toe? Wie weet dat nog? Bijna allemaal gaan ze niet naar Judea, maar naar Galilea in het noorden. Zo ontstaat een groep van Griekse Joden in het noorden in Galilea. Die groep is relatief rijk. En in het zuiden ligt Judea. Daar ligt Jeruzalem, daar staat de tempel en daar zit het Sanhedrin. Daar klopt het hart van de Farizeeën. Je kunt zeggen dat de Judeeërs in het zuiden, ik heb een hekel aan dat beladen woord, maar dat ze meer conservatief zijn. Ze zijn streng, ze zijn orthodox. God werkt zo niet meer. Dit zijn de regels en zo heb je je te gedragen. Je ziet dat ze weliswaar één natie vormen maar er loopt een vreemde kloof tussen hen door. Er beginnen vooroordelen te ontstaan. Overigens, waar is Jezus geboren? In Judea of in Galilea? Hij is geboren in Bethlehem, in Judea. Zijn adoptievader, Jozef, is een Judeeër. Maar waar predikt Hij? In Kapernaüm, in Galilea. Hij doet vrijwel al zijn onderwijs rond dat kleine meer in het noorden. Van de 12 discipelen zijn er elf Galileeër. Ze spreken Grieks. Ook Hebreeuws, maar ze zijn Grieks. Eéntje komt er uit Judea. Kun je raden wie van hen een Judeeër was?

Precies, Judas. Goed geraden. Dat benadrukt het vooroordeel dat bestaat in het verhaal van Jezus en het boek Handelingen. En Stefanus, of deze groep discipelen ontdekt dat de weduwen en wezen onder de Galilese, Hellenistische Joden geen voedsel en geen zorg krijgen van de Joodse gemeenschap.

Zelf denk ik dat dat vanuit het Sanhedrin kwam die vonden dat alleen Joden echte Joden waren en dat je zeer streng in de leer moest zijn en dat dat moest worden aangepakt. En dit vind ik nou zo leuk. Lukas wijst erop dat niemand die onnozele kwestie wil oplossen. De discipelen vinden dat ze moeten prediken.

Lukas vermeldt dat ze tegen elkaar zeggen: Moeten wij soms maaltijden gaan serveren? Erg grappig.

Ze stellen een groepje van zeven samen die maaltijden gaan verzorgen oftewel zorgen voor weduwen en wezen en een van hen is ene Stefanus. En Stefanus zegt: Prima, ga ik doen. Stefanus is volgens mij iemand die dol is op mensen, graag helpt zich graag ten dienste stelt. En terwijl die andere wijze mannen al prekend rondtrekken, gaat hij maaltijden verzorgen. En Lukas vertelt ons niets over die wijze mannen die gingen preken maar alles over die ene Stefanus. Die groeit uit tot de krachtigste prediker van allemaal. Degene die het werk doet dat niemand anders wilde doen omdat hij zo van mensen hield.

Hij hield van weduwen, hij hield van wezen, hij hield van de underdog. Hij was degene die God verkoos

te zalven met zijn Heilige Geest en met kracht te prediken. Dat is een les voor ons. Als God ons roept om iets ogenschijnlijk onnozels te doen in Gods Koninkrijk zeg dan ja. Dat kan de deur openen naar iets groots. En wees bovenal degene die houdt van weduwen en wezen. Die van mensen houdt. De Heilige Geest daalt neer op Stefanus en hij begint te prediken met kracht. Dan gebeuren er wonderen in zijn leven. Hij geneest mensen en er gebeuren wonderbaarlijke dingen. Steeds meer rabbi’s en priesters

beginnen in Jezus te geloven en dat veroorzaakt tumult. Dan besluiten sommige mensen om Stefanus te arresteren. Ze bedenken wat valse aanklachten en slepen hem voor het Sanhedrin met de bedoeling, hem te laten doden. Voor wij over de executie van Stefanus beginnen, eerst iets over het Sanhedrin. Het Sanhedrin kwam bijeen in ‘De zaal van uitgehouwen steen’ in de tempel. Dit is een model van de tempel. Hier bevindt zich het Heilige der Heiligen. Dat is het hart van de tempel. ‘De zaal van uitgehouwen steen’ ligt aan de andere kant van deze muur. Tegenover de tempel en maar een paar meter ervan verwijderd. Ze zitten dus vlak bij waar zij denken dat God is. En hier komt het Sanhedrin bijeen. Het is een rechtbank van 71 mensen onder leiding van de hogepriester. In deze tijd is dat Kajafas.

Ten tijde van Jezus’ terechtstelling ziet het hier zwart van de mensen. Volgens Josefus zijn er dan misschien wel twee miljoen mensen voor het Pascha. En ze liepen allemaal achter Jezus aan. En waar brengen ze Jezus in de nacht van zijn arrestatie heen? Hierheen, waar ze Hem naartoe hadden moeten brengen? Ze brengen Hem naar het huis van Kajafas. Binnen het Judaïsme gelden drie regels voor het Sanhedrin. Ten eerste, je komt ’s nachts niet bijeen. Ten tweede, je komt hier in de tempel bijeen. Ten derde, je komt nooit tijdens een feest bijeen. En wat doen ze? Ze arresteren Jezus ’s nachts. Ze brengen Hem niet hierheen, maar naar het huis van die man. En ten derde doen ze dat tijdens het Pascha. En daar bij hem thuis besluiten ze dat Hij moet worden gedood. Als niemand toekijkt, in het geheim. Dit zijn de mensen die anderen vertellen dat ze geen twee soorten kleding mogen dragen. Dit zijn de mannen

die de discipelen uitscholden omdat ze een graankorrel tijdens de Sabbat aten. Zij zijn degenen die woedend waren omdat Jezus op de Dag des Heren zieken genas. Maar ze schenden de geschreven wet om iemand te vermoorden. En na Jezus’ dood weet de hele Joodse gemeenschap dat. Iedereen weet het. Dit is hetzelfde Sanhedrin. De groep wiens leven, zoals Jezus zei, vol was van muggenzifterij.

En die doen hier iets uiterst boosaardigs. Het zijn hypocrieten. Stefanus wordt voor het Sanhedrin gebracht omdat de kracht van God in hem werkt en hij houdt een wonderbaarlijke redevoering. Het Sanhedrin bestaat uit 71 rabbi’s die allemaal het volledige Oude Testament, de Tenach, uit hun hoofd kennen. En hij gaat ze iets vertellen over de Thora. Dat is op zich al hilarisch. Hij spreekt ze eigenlijk neerbuigend toe. En daar zitten ze bijeen in het Sanhedrin. Het is dag en er is geen feest aan de gang en er kijkt een hele menigte toe. Wie is die Stefanus? Wat heeft hij te melden? Ik vraag me af of Stefanus toen al wist wat hij ging zeggen. Ik denk dat de Heilige Geest hem vertelde dat zijn boodschap niet voor het Sanhedrin bedoeld was maar voor die groep jonge mensen die toekeek. Er moeten daar kinderen en andere rabbi’s en goed volk hebben staan kijken. Dan richt Stefanus het woord tot ze. Hij zegt: God heeft onze vader, Abraham, uit het land der Chaldeeën geroepen om een verbond met Hem te sluiten dat Hij onze God zou zijn en wij zijn volk. Iedereen die dat hoorde, zei: Natuurlijk, dat verhaal kennen wij woord voor woord. En dan zegt hij: En Abraham gewon Izak en Izak gewon Jakob en Jakob gewon Jozef en Jozef had elf broers. En dan denken ze, wat een rare manier om dat te zeggen. En hij vertelt

dat de elf broers Jozef namen en hem als slaaf verkochten. Ze wilden hem doden, maar ook iets aan hem verdienen, of zo. Dan kijkt hij ze aan en zegt: Jullie zijn niet als Jozef. Jullie zijn als zijn elf broers.

En dan Mozes, zegt hij. En als hij begint te spreken, let op begint zijn gezicht te stralen. Zijn gezicht, zijn huid, straalt van Gods glorie. Er is maar één plek in de Thora waar iemands gezicht straalt. Weten jullie waar? Mozes, als hij van de berg afdaalt. Dat is een beroemd verhaal. Hij daalt af met de wet en brengt die naar zijn volk. En zijn gezicht straalt omdat hij in Gods nabijheid is geweest. En als Stefanus hen dat vertelt, begint hij over Mozes te praten en dan begint zijn gezicht te stralen. En hij vertelt dat Mozes zich tot de vechters richtte en ze wezen hem af. Maar jullie zijn niet als Mozes, maar als die twee vechtenden. En dan gloeit zijn gezicht nog meer en iedereen vraagt zich af wat er gebeurt. En dan vertelt hij hoe, terwijl Mozes op de berg Sinaï was velen een gouden kalf maakten en bogen voor dat gouden kalf. En hij zegt: Jullie zijn niet als Mozes. Jullie zijn als degenen die bogen voor dat gouden kalf. En hij zegt over ieder profeet na hen die elke man van God doodden die God in zijn genade en gunst naar ons zond dat jullie zijn zoals degenen die hen hebben gedood. Waar doelt hij op? Niet alleen op hun kwaad jegens Jezus maar ook op de manier waarop. In het geheim, geniepig. Nep, nep, nep.

Hij zegt: Jullie zijn nep. Jullie zijn geen mannen van God. Zegt hij dat tegen het Sanhedrin? Nee, dat zegt hij tegen degenen die hen volgen. Hij weet dat hij met die woorden zijn eigen doodvonnis tekent. Dat weet hij. Maar daar maalt hij niet om, want hij gelooft dat hij ze zo kan verlokken om hem aan te doen wat ze alle profeten hebben aangedaan. Hij besluit met: Jullie, met jullie onbesneden oren en harten. Wat betekent dat? Hun harten en oren behoren niet toe aan God. Ze zijn onrein. Jullie hebben de Heilige Geest verworpen, zegt hij. Dan gaan ze Stefanus het zwijgen opleggen. Ze ontsteken in woede en knarsen hun tanden. Ze grijpen hem en leggen hun gewaden aan de voeten van een jonge rabbi, Saulus. Augustinus zegt dat Saulus zonder het werk van Stefanus nooit Paulus geworden was.

Dan slepen ze Stefanus de tempel uit en de stad uit. Dat is een heel eind om gesleept te worden. En daar staat hij en de hemel opent zich voor hem. Dan beginnen ze stenen naar hem te werpen. Ze willen hem doden. En als dat gebeurt, opent de hemel zich en hij zegt: Ik zie de Zoon des mensen voor mij,

staande aan de rechterhand van God. Hij ziet letterlijk Jezus voor zich. Niet zittend, maar staande. Dat is de enige keer in het Nieuwe Testament dat Jezus niet zit, maar staat aan de rechterhand van God.

Wat betekent dat? Hij staat daar uit eerbied. Wil je dat Jezus zegt: Goed gedaan, trouwe dienaar? Wees dan als Stefanus. Wees bereid om je extra in te spannen voor weduwen en wezen. Voor jonge mensen,

voor hen die het moeilijk hebben. Wees bereid om je hele leven te leven voor het evangelie van Jezus Christus. Als je dat doet, zal Christus voor je staan zoals jij voor Hem staat. En hij zegt: Here Jezus…

Keien regenen op hem neer. Hij wordt bespuwd en bekogeld met afval. Here Jezus, ontvang mijn geest.

Een kei treft hem van opzij tegen zijn nek. Hij valt op zijn knieën, hij is stervende. En zijn laatste woorden zijn: Reken hen deze zonde niet aan, Heer. En hij blaast zijn laatste adem uit. Zijn laatste woorden waren: Heb uw vijanden lief. Laatste woorden: Heer, vergeef hen. Hoe klinkt dat? Als Jezus. Heer, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Als je indruk wilt maken op de volgende generatie, wees dan als Stefanus. Wees bereid om te zorgen voor mensen in nood, als anderen belangrijkere dingen te doen hebben. Wees als Stefanus, wees bereid om voor de Here op te komen in benarde tijden. Wees als Stefanus. Doe wat je gaat doen, niet om iemand te pakken te nemen maar om waarheid te brengen.

Niets gaat er boven het leven van het evangelie met je hele hart met je hele ziel en je hele geest en zien hoe de Here grote dingen verricht in de mensen die je liefhebt. Dat zijn de grootste schatten.

Hannah en ik hielden ooit een gebedsavond met onze kinderen. Ik hoop dat het oké is om dat over Haven te vertellen maar goed, wij vieren waren boven aan het bidden. En toen zei ze: Mam, pap, hebben jullie ooit het gevoel dat God tot jullie spreekt? Jawel, zeiden wij. En sprak God daarnet tot jullie tijdens ons bidden? In zekere zin, zei ik, maar niet rechtstreeks. Niet op dit moment, zei Hannah. Toen zei ze dat het voelde alsof God tegen haar had gesproken. En toen zei ze iets prachtigs: dat de Heer voor het hele gezin tot haar had gesproken. Dat voelde als een ongelooflijke zegening. Als wij dit leven eenmaal achter ons laten en naar de hemel gaan om bij de Heer te zijn, zullen wij hieraan denken. Dat is onze nalatenschap. De levens, de mensen die wij geraakt hebben. Hebben wij geïnvesteerd in de mensen

die hier na ons nog zullen zijn? Dat is ons gebed. Amen?

 

 

Gebed

 

Heer, daarvoor bidden wij. Wij bidden voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen. Wij bidden voor jonge mensen in het Amerika van nu. In welk land we ook wonen, Here wij geloven dat ze U zullen kennen. Dat zij het soort mensen worden die weduwen en wezen dienen. Zij worden mensen die hun leven gaan wijden aan het evangelie. Ze worden mensen die Jezus willen kennen en Hem gaan volgen. Mensen die toegewijd zijn aan het kennen van het Woord. Heer, wij vragen U dat in Jezus’ Naam. En Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Koor – “It is Well with My Soul”

 

Als vrede als een stroom al mijn wegen geleidt

Als smart in de nacht mij overvalt

Dan vind ik mijn weg want Gods woord is getrouw

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel, met mijn ziel, met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Wees krachtig

19 januari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan