Home Elke droom vraagt tijd

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – “O Come All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Die Koning, jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Daarover verheugen wij ons. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie. Jullie zijn zo geliefd. Dank dat jullie hier vandaag zijn. God houdt ervan, zijn kinderen een finishlijn te zien oversteken. Als jullie een lange worsteling achter de rug hebben maak dan wel ruimte vrij om Gods stem te horen want als je zijn stem hoort, heb je het geduld om vol te houden. Hij helpt je die finishlijn over. God brengt je waar je wezen moet. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U voor Kerst en dat U ons hier bijeen hebt gebracht. Wij zijn U dankbaar voor een tijd

waarin U onze hoop en dromen bouwt. Wij danken U dat U van ons hoopvolle mensen hebt gemaakt.

Ik bid, Heer, dat als wij deze plek verlaten, dat wij bemoedigd zullen zijn en vol zullen zijn van de Heilige Geest. Heer, wij houden van U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

 

 

 

 

Samenzang“Come, Thou Long-Expected Jesus”

Kom, o lang verwachte Jezus, kom en maak uw kind’ren vrij

Vrij van angsten en van twijfel onze hoop alleen zijt Gij

Jezus, Trooster van ons leven, hoop deelt Uwe komst ons mee

U, Verlosser van de wereld ‘t hart verlangt naar vreugd’ en vree

 

Kom uw kinderen verlossen als een Koning, eens een kind

Kom voor altijd in ons wonen dat ons hart uw vrede vind’

Door Uw Heil’ge Geest bekrachtigd leidt ons leven door Uw Zoon

Door dat heel Uw werk volbracht is, dank stijgt op tot ‘s hemels troon

 

Pastoraal gebed – Tim McCalmont

 

Laat mij u voorgaan in gebed. Kom, Immanuel, kom. Net als de oude Simeon wachten wij hoopvol op de viering van de komst van de Koning. Wij kijken toe en bidden terwijl wij het nieuws verkondigen. dat dit Kind echt de Ene is. De Gezalfde, die komt als de ons beloofde Messias. Breng hoop aan de wanhopigen. Breng verlossing aan de verlorenen. En troost aan de treurenden. Wij vragen, Heer, of U Bobby zult zalven als hij uw boodschap verkondigt en dat U ieder van ons leert, hoe verwachtingsvol te leven met de hoop die U iedereen biedt. Hoor ons samen als wij het gebed bidden dat U al uw volgelingen geleerd hebt.

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen

 

Duet – Sarah Grandpre en Dana Baker“O Come, O Come Emmanuel”

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël

Herstel het van ellende weer zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel

 

O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit

O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel

Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel

 

O kom, o kom, Immanuel, o kom, o kom, Immanuel

O kom, o kom, Immanuel verlos uw volk, uw Israël

 

SchriftlezingLucas 2:25-35

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap van Bobby, de woorden van onze Heer in Lukas 2:25.

En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet nam hij het in zijn armen,

loofde God en zei: Nu laat U, Here, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord want mijn ogen

hebben Uw zaligheid gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. Kerk, het horen van Gods stem gaf Simeon het geduld om zijn hele leven te wachten om de Messias te zien. God verlangt er ook naar, tot ons te spreken. Amen.

 

Duet – Sarah Grandpre en Dana Baker – “This Child is the One”

Wie plaatste de ster die vannacht

De kribbe van dit kindje beschijnt?

En wie schreef het lied dat de engelen zongen

Om deze bijzondere gebeurtenis aan te kondigen?

 

Wie plande dit heilige ogenblik in de tijd

Lang voor het begin der tijden?

En wie houdt de macht van hemel en aarde

In de palm van zijn grote hand?

 

Dit kind is de Ene, dit kind is de Ene

Glorievolle Hemelkoning, Maria’s kleine zoon

Ons liefdeslam van Sion, de machtige leeuw van Juda

Dat is dit kind, dit kind is de Ene

 

En als alles wat ooit gezegd zal worden, gezegd is

Alles wat nog gedaan zal worden, gedaan is

Wie ontvangt dan de macht? en de rijkdom? en de wijsheid?

Wie ontvangt dan de kracht? en de ere, de glorie, de zegen?

Voor altijd, voor altijd en eeuwig

 

Dit kind is de Ene, Hij is de Ene,

De glorieuze hemelkoning

Maria’s kleine zoon ons liefdeslam van Sion

De machtige leeuw van Juda

Dit kind, dit kind is de Ene, Hij is de Ene

 

Ons liefdeslam van Sion, de machtige leeuw van Juda

Dit kind is de Ene, dit kind is de Ene, dit kind is de Ene

 

Koor – “Angels We Have Heard on High”

Engelen door ‘t luchtruim zwevend

Zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven

Die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Herders waarom zo verheugd?

Welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws

Dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Kom naar Bethlehem arme stal

Zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van ‘t heelal

Kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria, in excelsis Deo,

Gloria, in excelsis Deo

Gloria, in excelsis Deo,

Gloria, in excelsis Deo

Gloria, in excelsis Deo

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Ga allemaal staan en zeg met mij: Houd uw handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank, ga zitten.

 

Preek“Elke droom vraagt tijd”

door Bobby Schuller

Als je bent opgegroeid met een strenge kerk waar je altijd hoorde hoe boos God op je was en hoe je het nooit goed kon doen of het was een van die kerken waar je leert dat je als christen niet kunt zondigen.

Als ik de Bijbel leest, geloof ik dat God ons soms laat worstelen en zelfs laat lijden maar dat God ons graag de finishlijn ziet halen. Hij houdt ervan om daar op ons te wachten en ons aan te moedigen zoals een trotse vader zijn kinderen de finishlijn ziet oversteken. Ik was bij de jog-a-thon van mijn dochter. Niemand was daar om te winnen of te verliezen. Dat vond ik wel jammer. Kinderen moeten leren wat het is om te verliezen. Maar goed, die kinderen rennen en iedereen juicht ze toe. Ik geef bekertjes water door en neem foto’s. Maar wij vergeten dat God onze vader is, nietwaar? En vergeten soms dat wij niet Gods volwassenen zijn, maar Gods kinderen. Je bent misschien oud, maar vergeleken met God ben je nog behoorlijk jong. Bobby, je hebt geen idee hoe oud ik ben. Ik leefde al tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Twee wereldoorlogen geleden. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je bent een kind van God. Er zijn dingen waarvan wij denken dat God ze niet erg vindt, maar dat vindt Hij wel. Er zijn dingen waarvan wij denken dat God ze haat, maar dat valt wel mee. En het belangrijkste dat wij soms vergeten is, dat God wil dat wij de finish halen. Als wij aan het racen en hardlopen zijn, vergeten wij soms dat God ons toejuicht. Waarom helpt Hij ons niet? Om dezelfde reden dat ik mijn dochter niet optil en die jog-a-thon voor haar ren. Bij die worstelingen in het leven geldt dat God je wil redden van datgene wat je schade kan brengen maar de kleine worstelingen, de dingen waarop je wacht, de nieuwe baan, misschien iemand die je in je leven gaat verwelkomen Gods stem willen horen, het kan allemaal aanvoelen als lijden maar als wij erop terugkijken, vragen wij ons vaak af of God daar niet aldoor in aanwezig was.

Dat schrijft Paulus aan de kerk. Hij staat op het punt, te sterven en hij zegt, ik heb de race uitgelopen.

Ik heb de kroon ontvangen, of in elk geval de prijs. Ik denk dat het prachtig is om finishlijnen over te steken. Prestaties die voortkomen uit veerkracht, volharding, lijdzaamheid, trouw aan God, trouw aan datgene waartoe je geroepen bent. Haast, of de weg van de minste weerstand kiezen, is de grootste verleiding en misschien een van de dingen die onze zege het ernstigst kunnen aantasten. Ik bedoel maar, nu wij in de adventstijd zijn, loop niet vooruit op God. Houdt het tempo van God aan. Haast je niet vanwege de uitdaging die met je dromen en doelen samenhangt of datgene waartoe God je geroepen heeft. Wij erkennen dat niet graag tegenover onszelf als wij geduldig moeten zijn of als wij iets moeten verdragen want niemand wil daar doorheen en wij hoeven zeker niet overal bij te zijn. maar als wij er zijn, bestaat de verleiding om je naar het einde te haasten of de weg van de minste weerstand te kiezen in plaats van met God in Gods tempo te wandelen. Voel je daar niet schuldig over, want zo zijn wij allemaal. Zelfs Jezus was een beetje zo. Het was immers een verleiding toen de duivel hem aansprak en zei: Buig voor mij en ik zal je dit alles geven. De verleiding was er zeker voor Jezus. Anders had het wel de drie niet-verleidingen geheten, of zo. Ik denk dat het een verleiding was voor Jezus omdat hij de wereld wilde redden en deze mensen wilde helpen. Hij wilde het kruis niet verdragen. Kijk naar de tuin van Gethsemane, waar Hij vraagt: Vader, neem deze beker van mij. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Jezus werd verleid om de weg van de minste weerstand te kiezen en zich naar zijn bestemming te haasten. Ik ben dankbaar voor de trouw van Jezus en dat Hij bereid was, het tempo van zijn Vader aan te houden. Het is een les voor ons allen als wij als Christus willen zijn dat er soms een kruis staat tussen ons en onze bestemming. Advent is natuurlijk het seizoen van wachten. Het is de tijd om te geloven dat God een God is die doet wat Hij belooft. De Bijbeltekst van vandaag is Lukas 2. Die is door Hannah voorgelezen. Omwille van de tijd lees ik niet de hele perikoop, een gewichtigdoenerige benaming voor een Bijbeltekst. Dat leer je op de Bijbelschool. Het was een dure grap om dat woord te leren. In Lukas 2 staat…Ik vind het zo’n mooi verhaal, want, al staat het er niet, wij weten dat Simeon nog heel jong was toen God hem vertelde dat hij bij zijn leven de komst van de Messias zou meemaken.

Als Jezus ten tonele verschijnt is het Joodse volk min of meer bevangen door de wens om de komst van de Messias mee te maken. Ze zuchten onder de Romeinse bezetting. Dat is minder erg dan het Seleucidenrijk of het Griekse rijk maar alles lijkt verkeerd te gaan en ze hopen dat de Messias snel zou komen. En dan is het deze man die zegt dat de Heilige Geest op hem is neergedaald en dat de Heilige Geest hem vertelt dat hij bij zijn leven de komst van de Messias zal meemaken. Ik denk dat hij een tiener was toen hij dat hoorde al staat dat niet in de Bijbel. Want hij is een heel oude man als hij de geboren Heer ziet. Al die jaren zegt die man, die in Jeruzalem woont dat hij een rechtschapen mens is en dat de Heilige Geest op hem is neergedaald. En dan wacht hij jaar in jaar uit. Misschien zwerft hij wel door Jeruzalem, op zoek naar dat kind. Maar nu is het een willekeurige dag in Jeruzalem. Ik stel mij voor dat het een heel oude man was. Er staat dat hij oud was. Ik stel mij voor dat hij ergens in de stad zit en de Geest, die altijd tegen hem spreekt en altijd met hem is, zegt: Simeon, Simeon, de Messias is gekomen. Hij is in de tempel. Ga naar hem toe. Ik stel mij voor dat Simeon, die zo vervuld was van de Geest naar de tempel is gerend. Hij rent de trap op. Het valt hem zwaar en zijn knieën en voeten doen pijn. Maar zijn geest is opgewonden omdat datgene waarop hij zijn hele leven gewacht heeft, eindelijk is gebeurd. De tempel in de oudheid is gigantisch. Er konden duizenden mensen tegelijk zijn. En in de menigte zwerft hij rond en kijkt hij overal. Dan ziet hij Maria en Jozef en Maria houdt dat kindje vast. Ze zijn er voor de besnijdenis van de baby. Hij gaat op ze af en neemt, met hun instemming, denk ik, de baby in zijn armen. En hij zegent de baby Jezus. En dan spreekt hij die beroemde tekst uit, die een vroeg kerstlied werd: Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw Woord. Mijn ogen hebben de komst van uw Jezus en uw verlossing gezien. Vermoedelijk zei hij dat in het Aramees. Het Aramese woord voor verlossing is jeshua. Jeshua is een andere naam voor Jezus. Het is een woordspeling. Mijn ogen hebben de komst van uw Jezus of uw verlossing gezien. Die U bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. Wat er eigenlijk staat is, Heer, ik kan nu sterven want datgene wat U beloofd hebt en waarop ik gewacht heb, is gebeurd. Ik lees in die tekst een grote voldoening in het hart. Hij is zo vervuld van vreugde en zo blij en overgelukkig met deze ervaring omdat hij weet dat de Messias is gekomen. Dat het volk Israël gered is. Daarom zegt hij, nu kan ik sterven. Dat was zo mooi, want het lied dat daaruit voortkwam. Het is een Latijns lied, het koor heeft het weleens gezongen. Nunc dimittis servum tuum, Domine secundum verbum tuum, in pace. Een heel lieflijk lied, als een nachtlied. Het idee is dat ik nu kan sterven omdat ik Jezus gevonden heb. Hebben jullie dat gevoel wel eens? Je hebt een geweldige ervaring met de Heer gehad en je hebt de Heilige Geest op zo’n diepe, prachtige manier ervaren dat je denkt, alles komt goed. Of ik nu leef of sterf, ik ben in Gods liefhebbende armen. Dat is wat mensen nu nodig hebben. Zoveel angst, zoveel onrust en zorg, zoveel stress. Wij moeten de stem van de Heer horen. Wij moeten de ware aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren. Zonder die is al het overige nep. Zo voelt dat. Dat is het punt. Wij moeten Gods stem horen om te weten dat Hij met ons is. Vooral wanneer wij lijden of het moeilijk hebben. Weten dat wij niet alleen zijn. Jij bent niet alleen.

Jij bent niet alleen. De Heer is met je, ook in je tekortkomingen en je falen. Als je hart maar ontvankelijk blijft voor de stem van de Heer zal God je bij je bestemming brengen. Dat is zo mooi van de Heer. Een ziel zonder God is als een pijl zonder boog. Een ziel zonder God is als een pijl zonder boog. Als ik de meest sportieve figuur hier zou uitnodigen en zou meenemen naar het open veld en diegene een pijl zou geven en zou vragen, die ver weg te gooien zou dat best goed gaan. Maar als ik een matig sportief type een pijl en boog zou geven kwam die pijl veel verder weg terecht. Vaak in het leven, en veel van wat wij als voorgangers willen bereiken is dat wij zijn als iemand die de pijl zelf wegslingert. Maar wat God ons leert, is dat als wij gered zijn en gedoopt zijn, wij de kracht ontvangen om op het ritme van de genade te bewegen. Om Gods tempo aan te houden en te gaan waar God ons roept. En dat is zoveel verder en zoveel beter dan alles wat we op eigen kracht bereiken. God is een God die geen haast heeft.

God neemt de tijd om dingen te laten groeien en te maken maar God gaat verder dan wie ook en de dingen die God maakt, gaan langer mee dan wat ook. Je ziet mensen langs suizen als pijlen en soms lijkt het of je achterwaarts leeft. Maar net als een pijl die naar achteren wordt getrokken groeit de spanning tussen jou en je bestemming. Laat het je geduld voeden dat de spanning die heerst tussen jou en de plek waarheen God je roept, iets goeds is. En als God je loslaat, snel je af op een schitterend doel. Ik denk dat Simeon kon wachten omdat hij duidelijk Gods stem gehoord had. Hij had duidelijk Gods stem gehoord. Ik hou van de Bijbel en ik geloof dat de Bijbel een ware openbaring is. Daar kom ik zo op terug. Maar bedenk dat de kerk in de eerste en tweede eeuw alleen maar stukjes en beetjes

van de Bijbel had. Zij waren de generatie die de Bijbel schreef. Te midden van vervolging, van bloedvergieten, van tumult en moeilijkheden en spanning en strijd hoorden ze de stem van de Heilige Geest en werden erdoor bewogen. Ze deden wonderen. Ik denk dat God dat ook voor onze generatie wil. Het is belangrijk dat de Bijbel ons niet alleen wijsheid schenkt maar ons ook verbindt met onze geestelijke afkomst waar we zien hoe een Bijbelse geest is. Simeon kon zijn hele leven geduld hebben

omdat hij het wist. Hij had Gods stem duidelijk gehoord en hij wist het. Jezus zegt ons dat dit cruciaal is

voor een christelijk leven. Hij zegt dat de schapen mijn stem horen en weten. En ze weten het anders dan de dief. Ik wil de stem van Jezus op die manier kennen. Ik wil duidelijk de stem van God horen. Als jullie het willen weten, maak ik dit eerst af. Om geduldig te zijn, moeten wij leren wat het betekent om onderscheid te maken tussen: Is dit mijn stem en zijn dit mijn gedachten of is dit Gods stem? Of is dit de vijand? Ik geef jullie drie dingen in 3 minuten mee die jullie kunnen helpen Gods stem te leren herkennen. Maar ze werken alleen als jullie doen wat ik jullie vraag te doen. Nummer één is het belangrijkst: Werk aan een Bijbelse geest. Een fout die veel mensen in verschillende kerken maken Is dat ze alles met Bijbelteksten willen rechtvaardigen. Dat is niet altijd slecht, maar het lijkt erop dat als ik iets geloof ik er een Bijbelvers aan vast moet plakken. Ik hoorde ooit iemand zeggen: Je mag geen cocaïne gebruiken want de Bijbel zegt dat je niet dronken mag worden van wijn en cocaïne snuiven is net zoiets als dronken worden van wijn. Maar ik zeg dan: Nee, je gebruikt geen cocaïne omdat het dom is. Met een Bijbelse geest leer je zelf onderscheid te maken wat wel en wat niet naar de letter van de Bijbel is. Dan weet je, als cocaïne in de eerste eeuw door christenen was gebruikt dat Paulus zou hebben gezegd: Geen cocaïne gebruiken, mensen. Een Bijbelse geest ontwikkelen, betekent dat je elke dag of zo vaak mogelijk je Bijbel leest. En als God spreekt, spreekt hij gewoonlijk niet in woorden, is mijn ervaring. Er zijn misschien mensen met een profetische gave bij wie dat gebeurt maar meestal als mensen iets van de Heer horen, begrijpen ze direct iets. Ik heb het zo opgeschreven: Gods taal is kennis. God heeft een taal en die taal is kennis. Dat is belangrijk. Het komt als een openbaring. En als je een Bijbelse geest hebt, begrijp je duidelijk dat dit Gods stem is of dat het iets anders is. Dus als God spreekt, zoek dan niet naar specifieke woorden, maar naar kennis. En nummer drie is heel belangrijk.

Verkeer in de nabijheid van mensen die naar Gods stem luisteren. De meeste christenen luisteren niet

naar Gods stem. De meeste christenen nemen niet elke dag de tijd om in alle rust aan God te vragen

wat Hij wil. De meeste christenen doen, als ze bidden, niet anders dan praten. Hebben jullie ook zo’n vriend? Ze zitten aldoor te praten en luisteren nooit. Een gebed is tweerichtingsverkeer. Je moet ook luisteren. Dat bedoel ik niet neerbuigend. Maar veel christenen hebben nooit geleerd te luisteren en te horen of God misschien iets te zeggen heeft. Ergens in de Psalmen staat: Als u vandaag zijn stem hoort,

verhard uw harten dan niet. Ik wil jullie waarschuwen, niet te veel met christenen om te gaan die hun hart verharden als God tot hen spreekt. U kent dat type mensen. Wij hadden het net over de bijbelschool.

Die zit soms vol met dat soort mensen. Als je zegt dat je voelt dat God je in deze richting stuurde verharden hun harten zich direct tegenover jou. Als je iemand wilt zijn die gevoelig is voor de stem van de Heer breng dan niet te veel tijd door met dat soort mensen. Zoek liever het gezelschap van oprechte

mensen die de stem van God horen. Luister naar het voorbehoud. Als je Gods stem te vaak hoort, kan dat enigszins belastend werken. Maar open je hart en zoek het gezelschap van mensen die op zijn minst de stem van God willen horen. Misschien horen ze die nog niet, maar ze staan open voor de Heilige Geest. Ten slotte: Als wij dat niet doen, proberen wij God te leiden. Je hoort Gods stem niet in de trant van: God wil dit doen. Hoe weet je dat dan? Omdat de Bijbel dat zegt. Maar zegt de Bijbel dat echt? Dan kom je weer bij dat schermen met Bijbelteksten. De Bijbel zegt dit of dat. Als je je op die drie dingen concentreert een Bijbelse geest, open staan voor de Geest dat je dan op den duur Gods stem

op een goede manier leert horen. Het zal niet altijd zijn wat je wilt horen. Je zult van bepaalde dingen in je leven overtuigd raken, wat ook goed is. Maar al die dingen zijn nodig om te komen waar je in je leven moet komen. Laten wij nu proberen, naar de Heer te luisteren.

Vader, wij komen bij U met onze harten en geesten. En wij luisteren naar U, God. Als je iets op je hart of in je geest hebt waarmee je worstelt en je God één vraag mocht stellen, hoe zou die dan luiden?

Stel in stilte voor jezelf die vraag eens. Dat vragen wij soms ook bij de kinderdienst. Wat voel je dat God hierover zegt? Voel je wel iets? Het geeft niet als je niets voelt. Maar misschien zal de Heilige Geest je een zekere wijsheid in je leven geven. Heer, we hebben altijd zo’n haast. Wij vinden het zo moeilijk om tijd vrij te maken voor momenten van stilte zoals dit. Ook nu voel ik de druk van een andere dienst en al die dingen die we vandaag moeten doen. Die dingen belasten onze relatie met U.

 

Gebed

 

Vader, ik bid voor iedereen in deze kerk dat wij in de loop van de rest van deze dag tijd inruimen om met U te zijn en U die vragen te stellen en naar uw stem te luisteren en geduld te hebben en met God in een wandeltempo te wandelen. Heer, wij vragen al die dingen in Jezus’ Naam. Wij houden van U. Amen.

 

Koor – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt. Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Elke droom vraagt tijd

22 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan