Home Jezus volgen

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, kerkfamilie. Het is goed om hier met jullie te zijn. Dank voor jullie komst. En vooral ook welkom, nieuwe bezoekers.

Wij zijn blij dat jullie er zijn. Een oud Joods gezegde luidt: Met weinig licht duw je veel duisternis weg.

Jouw goedheid maakt verschil. Dank voor jullie komst. Wij houden van jullie. Wij zijn echt blij dat jullie hier zijn. Wij geloven dat je dat kleine lichtje in jouw wereld kunt zijn. Waar je ook gaat, je brengt het licht van Christus overal. Dat maakt een groot verschil.

Gebed

Heer, dank U dat U ons hier bijeengeroepen hebt. Wij danken U dat wij uw kinderen zijn. En wij vragen dat uw Heilige Geest grote dingen in ons leven doet. Heer, wij geloven in U, wij vertrouwen U en wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “Guide Me, O Thou Great Jehovah”

Leid mij Heer, o machtig Heiland,

Door dit leven aan uw hand

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

Wees mijn Gods in ’t barre land

Brood des levens, Brood des levens,

Voed mij dat ik groei naar U

Voed mij dat ik groei naar U

Laat door mij uw levend water

Vloeien als een klare stroom

O, Heer Jezus, ´t wordt steeds later

Dat uw Geest over aller koom´

Gij mijn sterkte, Gij mijn leider

Vul mij met uw Geest steeds meer

Vul mij met uw Geest steeds meer

Als ik straks de grens zal betreden

‘k Vrees geen angst meer, ‘k ben gerust

Dood en hel kan mij niet deren

Breng mij veilig naar d’eeuw’ge kust

Lof aanbidding, lof aanbidding

eeuwig geef ik U de eer

O, eeuwig geef ik U de eer

Amen

Schriftlezing – Mattheüs 16:24-27

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 16:24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen maar wie zijn leven zal verliezen om Mij,

die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Koor – “Baba Yetu”

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Dank U, Vader, dank U, Vader

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

Gelijk in de hemel

Alzo ook op de aarde, amen

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Solo – Kelly Cruz – “Sing a New Song”

Ik wil een nieuw lied zingen, luider dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Er is een plek waar we zijn aangezicht kunnen vinden

We zijn veranderd in zijn aanwezigheid

We zijn aangeraakt door zijn genade

Er is een geluid, ik voel het om me heen

De aanbidding neemt toe en de mensen roepen het uit

Ik wil een nieuw lied zingen luider dan ooit

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied voor allen die verlost zijn

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Nooit meer hetzelfde, Hij heeft mijn ketenen

Verbroken, er is vrijheid in Jezus’ redding

Het is een Naam als geen andere naam

Ervaar vrijheid in Jezus als je zijn Naam uitroept

Halleluja

Ik wil een nieuw lied zingen, luider roepen dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied, een lied voor allen die gered zijn

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Halleluja, U bent onze lofprijzingen waardig, halleluja

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

Preek – “Jezus volgen”

door Bobby Schuller

Vandaag beginnen wij met een nieuwe serie: Neem je kruis op en volg Mij. Tegenwoordig is het opnemen van een kruis wel iets anders dan in Jezus’ tijd. In zijn tijd betekende het opnemen van het kruis letterlijk gekruisigd worden. Maar tegenwoordig en zeker als je in de VS of een andere democratie leeft, loop je niet het risico, zo gestraft te worden omwille van je geloof. Maar er zijn andere kruisen voor

christenen die je snel over het hoofd ziet. Er is een kruis te dragen in de vorm van het liefhebben van je vijanden. Er is een kruis te dragen in de vorm van vrijgevigheid. Genade is een kruis. Nederigheid is een kruis. Niet voor iets bedankt worden is een kruis. Dit zijn manieren waarop Jezus ons leert ons leven te leiden maar aan de andere kant van de kruisiging is de wederopstanding. Er wacht een grote beloning, en dan heb ik het niet over de hemel of over goud maar over een leven dat overvloeit van vreugde. Het vloeit gewoon over van vreugde. Daar gaan wij het over hebben. Maar eerst moeten wij beseffen hoe gruwelijk en weerzinwekkend het beeld van het kruis was en is. Eigenlijk is het verbazend

dat christenen en Christus Zelf het beeld van het kruis hebben gebruikt en wat Hij aan het kruis volbracht heeft en er iets prachtigs van gemaakt hebben, het bekendste geloofssymbool van nu. Maar dat was het nog niet in de eerste eeuw. Auteur Tom Holland schrijft over het eerste verwarmde bad op de Esquilijn, een heuvel nabij het oude Rome. Dat gebeurde 30 à 40 jaar voor de geboorte van Christus.

Niemand wist toen nog dat deze gruwelijke plek een van de rijkste en mooiste plekken in Rome zou worden. Achter mij zie je een van die beroemde baden. Voordat die gebouwen bij de Esquilijnse poort verrezen lag daar een plek die Sessorium heette, waar mensen werden gekruisigd. Maar niet iedereen. Rome kruisigde geen dieven en moordenaars. Kruisiging was voorbehouden aan maar één soort mens:

Een opstandige slaaf. In die tijd kon je in het Sessorium kinderen, vrouwen en oude mensen, dagenlang zien sterven. Ze werden in leven gehouden en stierven een gruwelijke dood in de handen van het Romeinse Rijk. Bij een kruisiging werd het slachtoffer aan het kruis gespijkerd of gebonden. Voor de kruisiging werd het slachtoffer volledig ontkleed, inclusief onderkleding. Dan werden ze zwaar afgetuigd en gegeseld, en opgehangen langs de weg waar iedereen kon zien wat er met opstandige slaven gebeurde. Waarom vertel ik dit… Prima begin van een preek, trouwens. Vrolijk en opgewekt. Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat deze executiemethode uiteindelijk ook in Israël belandde. En in die tijd ontstaat in Israël ook de gewoonte om iedere opstandeling, iedere rebel die zich tegen Rome verzette ook werd gekruisigd. In de tijd van Jezus kon je veel van je vrienden, meestal jongelui gekruisigd zien worden langs de weg naar Jeruzalem of Caesarea of andere steden. Als Jezus zegt, neem je kruis op en volg Mij, verwijst hij naar een verschrikkelijk middel. Hij heeft het over de ergste manier waarop je in die tijd kon sterven. Een manier die de meeste mensen weleens hadden gezien. Ze wilden ook dat iedereen het te zien kreeg. Maar het mooie van het kruis is dat het aan de wederopstanding voorafgaat.

Op zo’n groot offer volgt een grote beloning. Misschien zijn er velen van jullie, die op dit moment een kruis dragen. Je maakt een gruwelijke tijd door en je kunt er niet doorheen kijken. Maar bedenk, wij dienen niet een Christus die nog aan het kruis hangt. Wij dienen een Christus die is opgestaan uit de dood. En als wij Hem naar het kruis volgen, volgen we Hem ook naar de wederopstanding. Hij neemt je niet mee naar het graf zonder je uit de dood op te wekken. Waar Hij gaat, gaan wij. Ja, Hij gaat naar het graf en wij gaan mee. Maar als Hij verrijst, verrijzen wij met Hem. Je gaat datgene te boven komen wat je nu doormaakt. Jij en Christus samen. Dat beloof ik je. En dat brengt ons bij Mattheüs 16. Wij hebben het eerder gehad over zijn bezoek aan Caesarea Philippi waar Hij die beroemde woorden spreekt:

Neem je kruis op en volg Mij. Maar dat gebeurt in een vreemde context. Jezus heeft zijn discipelen bij zich, jonge en zeer conservatieve tieners of jongens van even in de 20. Jezus verzamelt die 12 discipelen in Galilea en neemt ze mee naar een streek genaamd Caesarea Philippi. Dat is dé plek van de Pan-verering. Pan is een van de grote goden uit het Griekse pantheon. Hij is half bok, half man en god van de vruchtbaarheid en wat daarbij hoort. Er bestond een cultus rondom hem in Caesarea Philippi. De hele plek was gewijd aan de eredienst voor Pan. Vandaag de dag heb je in Israël twee heel beroemde plekken. De ene is de Poort van Hades en de andere heet de Rots van de Goden. Links zie je de Rots van de Goden, waar de heidense beelden stonden. De grootste was gereserveerd voor het beeld van Pan. En die andere rechts, die eigenlijk links ervan ligt, ze zijn omgewisseld, is de Poort van de Hades. De Hades is een duistere, nevelige, schimmige plek van de doden. Jezus zegt niet meteen iets. Hij kijkt zijn discipelen aan en zegt: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Ze willen eigenlijk niet kijken, maar doen het toch en dan kijken ze Jezus aan. En Petrus vindt dat hij als oudste moet antwoorden. Hij kijkt Jezus aan en zegt: Sommigen zeggen dat U de teruggekeerde Johannes de Doper bent. En sommige mensen zeggen dat U Elia bent en anderen dat U Jeremia bent. En Jezus kijkt hem aan en zegt: Wie denk jij dat Ik ben? En dan zegt Petrus zonder schroom: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan geeft Jezus hem het grootste compliment dat een rabbi een discipel kan geven. Dat volgde op het beste antwoord dat hij mogelijk kon geven. Hij zegt: Zalig ben je, Simon Barjona want vlees en bloed hebben je dat niet openbaard maar mijn Vader, Die in de hemelen is. En daar voegt Hij aan toe: En ik zeg je dat je Petrus bent en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hij kijkt naar de Rots van de Goden en de Poorten van de Hades. Daar kijken ze naar als Hij dat zegt. Misschien zal Hij zijn gemeente op deze rots bouwen.

Met andere woorden, Ik wil dat je de wereld intrekt en hier mijn kerk bouwt. En dan zegt Hij tegen Petrus: Ik geef je de sleutels van het hemelse Koninkrijk. En wat je bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn en wat je ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Een groot compliment, dus. En dan zegt Jezus tegen hen: Ik moet jullie nog iets vertellen. Ik moet binnenkort naar Jeruzalem en daar zullen de Schriftgeleerden en hogepriesters Mij ter dood brengen. Maar op de derde dag zal Ik tot leven worden gewekt. Weet je nog wie daarop reageert? Petrus weer. En wat zegt hij? Heer, dit zal U beslist niet overkomen. Dat klinkt ontzettend zorgzaam, hè? Net een moeder tegen haar zoon, als die zich voor het leger meldt in oorlogstijd. Doe nou niet. Blijf toch thuis. Heel bezorgd. Maar wat zegt Jezus? Ga weg

achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij. Dus Petrus, van de rots waarop Hij zijn kerk gaat bouwen naar een struikelblok. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Waarom zegt Jezus dat? Ik heb dit al vaak verteld, maar nog een keer in het kort: Een discipel is niet zomaar een volgeling of een leerling. Een talmid in het Hebreeuws is iemand die, als hij geroepen is, een rabbi te volgen ermee instemt dat hij alles zal doen wat de rabbi van hem vraagt. Dus alles wat Jezus doet, doet Petrus ook. Als Jezus op het water loopt, wat doet Petrus dan? Hij loopt op het water.

Je doet wat je rabbi doet. Als Jezus naar Jeruzalem gaat, wat moet Petrus dan doen? Als Jezus aan het kruis sterft, wat moet Petrus dan doen? Als Petrus dat zegt, doet hij alsof hij bezorgd is om Jezus maar eigenlijk meer bezorgd is om zichzelf. Dat blijkt uit het feit dat hij kort daarop Jezus driemaal zal verloochenen. Als hij zegt, ga niet naar Jeruzalem, Heer zegt Jezus: Ga weg achter Mij, satan. Je geeft niet om de dingen van God maar alleen om je leven en om de wereld. En dan schrijft Markus dat Hij zich tot de menigte richt en tegen iedereen riep, inclusief zijn discipelen want dit is een gedreven rabbi.

Dit is niet vreemd, dit is zoals rabbi’s zijn. Daarom luisteren mensen naar Hem. Om zijn passie en zijn overtuiging. En Hij zegt: Laat wie achter Mij aan wil komen, zichzelf verloochenen zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Je hoort haast Jezus’ stem weerkaatsen tegen de Rots van de Goden en weerkaatsen tegen de poorten van de Hades en de harten van de mensen doorboren als Jezus hen oproept tot berouw en tot het kruis. Zouden ze hebben opgekeken? Misschien. Ik weet het niet. Ik denk niet dat je een Jezus die zijn publiek toeroept, zomaar negeert. Toen Jezus dat tegen Petrus uitriep, die ‘nooit, nooit, Heer’ had gezegd zegt Hij dat iedereen die zo naar het kruis gaat, een grote beloning wacht. Met Christus zijn is altijd de beste plek om te zijn. Maar als je Christus naar de hemel wilt volgen, volg je Hem eerst naar het graf. Dat is de bizarre tweedeling van wat het betekent, christen te zijn. Een volgeling van Christus te zijn. Wij willen die beloning van een vol en rijk leven van vreugde, liefde van de hemel, van een prachtige kerkgemeenschap maar de prijs is hoog. En die prijs is zeer hoog, maar verschillend voor iedereen.

Maar besef dat als je die prijs betaalt, je die beloning zult ontvangen. Er hangt altijd een sociaal prijskaartje aan het discipelschap. Als je niets hebt gemerkt van de sociale prijskaartje van je discipelschap is er misschien iets niet in orde. Weet je nog wat Jezus zei? Zalig ben je als mensen je beledigen en vervolgen en kwaadspreken over je. Waarom? Omdat ze dat ook de profeten hebben aangedaan. Dat betekent dat je iets goed doet. Maar vervloekt ben je wanneer iedereen alleen maar goede dingen over je zegt. En waarom? Omdat ze dat over de valse profeten zeiden. Misschien heb je dat eerder meegemaakt. Toen ik op de middelbare school zat, ik was 16, had ik een groep vrienden met wie ik altijd basketbal speelde. Ze waren niet bijzonder slecht of goed. Wij speelden gewoon elke dag na school. Ze waren mijn enige vrienden. Wij waren net verhuisd en meer vrienden had ik niet. Wij deden natuurlijk nogal stoer en praatten over onnozele dingen en uit die tijd had ik mijn bijzondere radicale bekeringservaring. Daarna bleef ik wel met ze omgaan, maar wij dreven merkbaar uit elkaar.

Ik vond hun grappen niet meer leuk. Ik hield nog steeds van basketballen maar niet meer zo met hen.

Het waren geen kwaaie jongens en het is niet aan mij om over ze te oordelen maar er gebeurde iets in mijn leven waardoor het niet meer klopte. Op zeker moment stopte ik met basketballen met ze. Wij bleven vriendschappelijk met elkaar omgaan maar ik maakte een eenzame periode door, waarin ik geen vrienden had. Ik wilde met heel mijn hart de Heer volgen, maar ik voelde mij eenzaam. Dan kan de verleiding bestaan om die oude groepen op te zoeken waar je niet echt bij hoort, alleen omdat je je eenzaam voelt. Niet doen, als dat op dit moment voor jou geldt. In zulke periodes bereidt God heel vaak

je leven voor op nieuwe vrienden die je zullen helpen, je bestemming te bereiken. En dat zal je zoveel vreugde geven en een wederopstanding vol leven en kracht. Na die maanden van eenzaamheid vond ik een jeugdgroep, die 180 heette waar ik een aantal vrienden maakte en de beste daarvan was ene Chris Presley. En dat is de oudere broer van Hannah Presley die tegenwoordig Hannah Schuller heet.

Hoi, Hannah. Mijn vrouw. Later vandaag ga ik nog een potje kaarten met Chris Presley. En dan denk ik aan hoe God mijn hart heeft voorbereid op die vriendschap en mijn vriendschap met Hannah die mij nu al 30 jaar alle vreugde brengt. En daarom zegt Jezus: Discipelen van Johannes de Doper komen bij Jezus en zeggen: Rabbi… Johannes de Doper was erg streng in de leer. Hij was een Esseen, een soort monnik en die waren erg streng. En zijn discipelen spreken Jezus aan en zeggen: Rabbi, waarom vasten uw discipelen niet? En dan staat er: Omdat ze het naar hun zin hebben. Het zijn blije mensen. Zo klaar als een klontje. Hij zegt: Als je met de bruidegom op de bruiloft bent, vast je niet. Ze zijn blij. En dan zegt Hij, je naait geen nieuwe lap op oude kleding want als je die wast, zal de lap scheuren. En je doet geen nieuwe wijn. Wijn is een belangrijk symbool in het Judaïsme en in het christendom. Je doet geen nieuwe wijn in oude zakken. Waarom niet? Omdat de wijnzak zal scheuren. Wijn geldt algemeen als een

symbool van vreugde, viering, vriendschap. Bedenk dat Jezus’ eerste wonder was, dat Hij aan het einde van een bruiloft water in wijn veranderde. En wat zei de gastheer tegen Hem? Dit is verrukkelijke wijn.

De beste wijn van mijn leven. Hij zegt tegen Jezus… Of misschien zei Jezus het zelf, dat weet ik niet meer…Hij zegt tegen Jezus, meestal schenk je de beste wijn aan het begin en als iedereen eenmaal dronken is, serveer je de goedkopere. Maar U hebt het beste voor het laatst bewaard. Dat is de God die wij dienen. Ik denk dat satan eerst het beste Voorschotelt en daarna de troep. Maar God biedt ons eerst het kruis en daarna de wederopstanding. Misschien maak je nu een moeilijke tijd door in je werk of je huwelijk of gezin. Besef dan dat wij een God dienen Die het beste voor het laatst bewaart.

Solo – Aaron Al-Imam – “God’s Not Done with You”

Als je in je eigen puinhopen staat, lijkt het einde nabij

Je bent zo bang om te verliezen

Dat je bang bent om het weer te proberen

Je ziet alleen maar as waar ooit een vlam was

Maar de waarheid is dat je niet vergeten bent

Want de genade is ook voor jou

Gods werk in jou gaat door

Ondanks je gebroken hart en je wonden en je littekens

Gods werk in jou gaat door

Ook als je je verloren voelt en het gevoel hebt in te storten

Gods werk in jou gaat door

Het is niet voorbij, het is nog maar net begonnen

Verberg je niet, vlucht niet

Want Gods werk in jou gaat door

Er is een licht dat je niet opmerkt als je in het donker staat

En er is een kracht die groeit in je gekwetste hart

Gods werk in jou gaat door

Ondanks je gebroken hart en je wonden en je littekens

Gods werk in jou gaat door

Ook als je je verloren voelt en het gevoel hebt in te storten

Gods werk in jou gaat door

Het is niet voorbij, het is nog maar net begonnen

Verberg je niet, vlucht niet

Want Gods werk in jou gaat door

Hij heeft een plan, en dit hoort erbij

Hij zal afmaken waar Hij aan begonnen is

Hij heeft een plan, en dit hoort daarbij

Hij zal afmaken waar Hij aan begonnen is

Want zijn werk in jou gaat door

Hij is nog niet klaar met het schrijven van jouw verhaal

Gods werk in jou gaat door

Ondanks je gebroken hart en je wonden en je littekens

Gods werk in jou gaat door

Ook als je je verloren voelt en het gevoel hebt in te storten

Gods werk in jou gaat door

Het is niet voorbij, het is nog maar net begonnen

Verberg je niet, vlucht niet

Want Gods werk in jou gaat door

Gods is nog niet klaar met het schrijven van jouw verhaal

Gods werk in jou gaat door

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jezus volgen

7 juni 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan