Home Jij bent een hoopvol mens

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wat voelt het fijn om hier met u te zijn. Het is geen toeval dat u hier op dit moment bent of op dit moment zit te kijken. God heeft u iets te zeggen. Geef uw buurman een hand of een high-five en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Gebed

 

Laten we bidden. Vader, dank U dat U ons liefheeft en ons hier bijeenbrengt. Wij vragen U in Jezus’ naam de hemel te openen en uw Heilige Geest uit te gieten in de harten en hoofden van iedereen. Heer, geef ons een nieuwe wind, nieuw elan en een nieuw leven. Dank U dat U onvolmaakte mensen gebruikt om onmogelijke dingen te doen. Wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen

 

Koor – – “All Hail the Power of Jesus Name”

 

Bewijst nu eer aan Jezus’ naam en buigt u voor Hem neer

Aanbidt Hem met de engelen saam en kroont Hem hoogste Heer

Aanbidt Hem met de engelen saam en kroont Hem hoogste Heer

 

 

 

 

 

Schriftlezing –  –  Galaten 3:26-28

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten.  Ter voorbereiding op de preek lees ik Gods Woord uit Galaten 3 vers 26.

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije, man of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Gemeente, wij vertrouwen op onze Vader als Hij ons zegt te blijven vragen te blijven zoeken en te blijven aankloppen. Amen.

 

Solo – Danielle Evans – “His Eye is on the Sparrow”

 

Waarom zou ik bezorgd zijn of eenzaam zijn of bang?

Ik verlang naar de hemel mijn hele leven lang

Want Jezus is mijn Leidsman zo teder, zo dichtbij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

 

Wanneer verleidingen komen de lucht met wolken zich kleedt

Als liederen me doen zuchten en alle hulp mij ontbreekt

Dan wil ik dichter bij Hem zijn Hij maakt van zorgen mij vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

 

Ik zing, want Hij beschermt mij, ik zing, want Hij maakt vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

Ik zing, want Hij beschermt mij, ik zing, want Hij maakt vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor

Ja, ik weet: Hij zorgt voor, ik weet: Hij zorgt voor mij

 

Interview – Tim McCalmont door Bobby Schuller

BS = Bobby Schuller en TMc = Tim McCalmont

 

BS       Dit is Tim McCalmont, interim-predikant voor IPC. Doet hij het niet geweldig? Volgende week zondag vertrekt hij om deze tijd om kerkelijk werk te doen in het Midden-Oosten. Tim, vertel eens wat jij gaat doen en wat de Presbyteriaanse kerk er doet.

TMc     Ik ben nu vier jaar betrokken bij het Syrië-Libanon Partnership Network. Wij spraken over de dingen die speelden in de Syrische crisis en daarmee in omliggende landen. Wij gingen samenwerken met kerken in Syrië en Libanon en ook met de Presbyteriaanse Senaat in beide landen. Zij helpen vluchtelingen, ontheemden en helpen nu ook bij de herbouw van hun kerken. Het is indrukwekkend om te zien wat een veerkracht die mensen hebben.

BS       Je bent er al vaak heen geweest en jullie helpen die predikanten op verschillende manieren.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

TMc     Wij komen bijeen in Beiroet. Voor het eerst kunnen wij niet naar Syrië. Amerikanen komen er     niet in. Wij spreken er met predikanten die uit de hele regio naar Beiroet komen. Wij gaan de kampen en scholen bezoeken die wij hebben opgezet. In die zes scholen krijgen de kinderen     uit de kampen les.

Wij werken met 3 à 400 kinderen uit de kampen. Wij halen ze op uit het kamp, brengen ze naar school geven ze kleding, eten en schoolspullen, en brengen ze weer thuis. Het is een baken van hoop voor de mensen daar.

BS       Fantastisch is dat. Ik ga voor je bidden, daarna bid jij met de gemeente het Onze Vader.

 

 

 

 

 

 

Gebed door Bobby Schuller

 

Vader, dank U in Jezus’ naam voor Tim en zijn team. Wij bidden dat uw Heilige Geest met Tim meegaat overal waar hij gaat. Dank U dat overal Jezus hem vergezelt. Laat Hij ervaren worden overal waar Tim komt wanneer hij met iemand praat, iemand een hand of een hug geeft. Laat hen voelen dat dat ook van U komt. Dank U dat Tim overal uw hemel meebrengt en de kracht van Gods Koninkrijk die ketenen verbreekt en vrede brengt overal waar Tim komt. Dank U dat U hem veilig thuis zult brengen. Wij hebben U lief en danken U voor Tims bediening. In Jezus’ naam, amen.

 

Het “Onze Vader” door Tim McCalmont

 

Vandaag zijn wij als Gods volk bijeen voor een gezamenlijk gebed. Bidt u mee? We zijn dankbaar voor deze dag, met een nieuwe gemeente. Twee kerken zijn hier één geworden. Leid ons in het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd:

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

 

Koor – “Glory”

 

Glorie zij aan U, onze Meester, glorie,

Gij die door uw kruis en lijden de dood hebt overwonnen, glorie,

Wij zullen uw lof zingen in eeuwigheid, glorie,

Laat de hoorn schallen om de wereld te vertellen dat Christus is opgestaan, glorie,

Verkondig aan heel de wereld dat Christus is opgestaan, glorie,

Laat de hoorn schallen om de wereld te vertellen dat Christus is opgestaan, glorie,

 

Uit het duister van de dood bent U opgebloeid naar het licht

Uit het duister van de dood bent U opgebloeid naar het licht

Door uw glorierijke wederopstanding heeft U de zonde overwonnen

De waarheid heeft alles overwonnen en Christus de overwinnaar

Heeft onze ziel gered, glorie

 

De mensheid wordt gered door de gave van uw liefde

Nu en in eeuwigheid, glorie aan U, glorie aan U in den hoge

Trompetten schallen, cimbalen klinken, Christus is Koning

Glorie, glorie, glorie aan U

 

Er zij nu hoop in onze harten, en vrede er zij hoop in onze harten,

Dat is wat wij U vragen, laat ons leven vol vreugde zijn

Want Christus heeft het ons gegeven, glorie, glorie, glorie

 

 

 

Instrumentaal – Hour of Power Orchestra “O deep the fathers love”

 

 

 

 

 

 

Instrumentaal – Hour of Power Orchestra “Paradise”

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

 

PreekJe bent een hoopvol mens!

door Bobby Schuller

Ik wil maar meteen mijn stelling poneren: Wij als christenen, discipelen, blijde en volkomen leerlingen van Jezus horen mensen vol hoop te zijn. Wij moeten mensen zijn die leven in hoop en die hoop brengen. Deze wereld is angstig. Nerveus, gehaast, boos, verbitterd. Er zijn muren en mensen denken vooral aan zichzelf. Als discipelen moeten wij het spel van de wereld niet meespelen. Wij moeten een toonbeeld zijn van hoop, vreugde in een angstige wereld. Wij zouden overal waar we komen moeten getuigen van de aanwezigheid en macht van Gods Koninkrijk. Wij moeten mensen zijn die geloven in wonderen die wonderen verkondigen en zelfs verrichten in het besef dat overal waar wij komen, de hemel met ons mee komt. En Jezus. Hij is niet veranderd. Jezus doet nog altijd dezelfde dingen als 2000 jaar geleden. Dat doet Hij via de kerk, via mensen als u en ik. Dat is goed nieuws, amen? Hannah en ik hadden wat gespaard voor een vakantie. Onze dochter Haven kon mee, onze zoon Cohen niet, door zijn medische toestand. Hij krijgt toevallen in vliegtuigen en het kan erg lastig zijn in een vreemde omgeving, waar hij uit zijn ritme is. Het was een heerlijk ontspannende trip en wij waren er erg aan toe maar wij voelden toch een soort constante droefheid omdat Cohen er niet bij was. Op een regenachtige dag zat Hannah te lezen. Ze zei tegen mij: Laten we een toekomstvisie voor ons gezin opstellen. Dus wij formuleerden onze visie op het gezin dat wij wilden zijn. Wij maakten een hele lijst, waar ik nu niet verder op in wil gaan. Haven deed mee. Zij voegde de laatste toe, die alles te maken had met Cohen: ‘Wij zullen altijd in wonderen blijven geloven.’ Voor mij was dit een voorbeeld van ‘Uit een kindermond komt Gods Woord.’ Ik vind het iets dat alle gelovigen zouden moeten verkondigen. Voor ons was het geloof dat onze zoon beter wordt en mee kan op reis. Misschien zit u hier vandaag en bent u onverwachts ziek geworden. Het voelt onrechtvaardig. Misschien bent u te jong, misschien worstelt u er al te lang mee of weet u niet hoe u beter kunt worden. Of er is iets op uw werk of in uw relatie of huwelijk. Weet dat God nog altijd wonderen doet.

Nog altijd maakt Hij doden levend en geneest Hij zieken. Er is geen magische formule om God zoiets te laten doen maar we moeten hoop koesteren en nooit het idee opgeven dat God grote dingen kan en zal doen in ons leven. De kerk moet in deze boze, angstige wereld een baken van hoop zijn. We moeten onze hoop alleen hier belijden maar ook hier buiten moeten wij één en al hoop zijn. Waar wij ook komen zorgen wij dat mensen niet nog banger worden maar verkleinen wij hun angst door Gods Koninkrijk op aarde te verkondigen. Zo moeten wij zijn in deze angstige wereld. En wie hier komt moeten wij een boodschap van hoop geven. Het laatste wat wij moeten doen als hier onkerkelijke komen is schaamte en schuldgevoel prediken, mensen ervan langs geven. Wij moeten de waarheid verkondigen. Maar wel op een hoopvolle manier zodat mensen begrijpen dat het evangelie goed nieuws is. Dat is het voor iedereen. Amen? Het grootste nieuws van het evangelie is de hemel. Het verkondigt hoop voor de armen, zieken en mishandelden. Maar ook hoop voor ons allemaal, want we gaan allemaal dood. Dit is belangrijk. Wij moeten mensen blijven die elkaar eraan herinneren dat dit leven niet alles is. Zeker, wij moeten in het nu leven en ervan genieten maar voor ons allemaal is er ook hoop: Als je sterft en je bent gedoopt in de naam van Jezus drukken je zonden niet meer op je en is sterven meer als een ontwaken dan een inslapen. Uit tal van studies is gebleken dat onze angst voor de dood leidt tot allerlei ziekten en verbroken relaties. Maar wij moeten als gelovigen niet alleen van de gaven des hemels genieten maar ook van de gave vrij te zijn van doodsangst. Dit leven is belangrijk, zeker. Maar we hebben de hoop dat er wat ons ook overkomt alleen maar goede dingen zullen komen voor wie gedoopt is in Jezus Christus. Wie u ook bent, u hoeft zich geen zorgen te maken. Als u Jezus uw leven toevertrouwt, hoeft u niet in te zitten over uw behoud. God heeft het al geregeld. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. God zal u op uw bestemming krijgen. En dat ik dat geloof, is omdat ik geloof in het Verbond. Daarover gaat het vandaag. U leeft in een Verbondsbelofte. Als u Jezus erkent als Heer, is dat een Verbond met God. U bent Zijn geliefde kind. God doet Abraham, voorheen Abram, een belofte. Hij zegt dat Abram een gezegend man zal zijn.

En dat zijn nageslacht tot in alle generaties gezegend zal zijn opdat zij de wereld tot zegen kunnen zijn. Sinds de zondeval is vervallen tot slechtheid en zonde. De slechtheid van de mens wordt zonneklaar in de steden van het Assyrische, Perzische en Babylonische Rijk. Die zijn door en door verrot en moordzuchtig. Te midden van al dat kwaad kiest God een herder van wie niemand ooit heeft gehoord: Abram. Hij moet een nieuwe familie stichten die Gods familie wordt. Een nieuwe stam, die Gods stam wordt. Een volk dat zich geheel laat leiden door de waarden van de enig ware Jaweh een god van genade, compassie en liefde macht en kracht. Die God sluit een verbond met Abraham. Dat doet Hij als Abraham zegt: Hoe zal mijn nageslacht gezegend zijn? Ik ben een oude man en heb geen kinderen. God neemt in een aangrijpende scène Abram mee naar buiten en zegt: Abram, kijk eens naar de hemel, naar die talloze sterren. Jouw nageslacht zal talrijker zijn dan die sterren. De volken zullen hen gezegend noemen en zij zullen de wereld tot zegen zijn. Mooi verhaal hè? En wat zegt God vervolgens? Hij zegt: maak een pad van bloed dan sluiten jij en Ik een Verbond. In de kern betekent dat: Ik zal jouw God zijn en jullie zullen Mijn volk zijn. Dit is belangrijk. Als wij het hebben over ons verbond met God, hebben wij het ook over de hemel. Maar in de Joodse zin is ‘gezegend zijn’ méér dan na je dood naar de hemel gaan. Ik maak me zorgen over die gnostische elementen. In het Jodendom is God betrokken bij je lichaam, je relaties je leven, en wat je doet. Hij is geïnteresseerd in je hele leven. Dat is duidelijk als je bijvoorbeeld Deuteronomium 28 leest: Uw kneedbak zal gevuld zijn en uw gewassen zullen groeien. Veel predikanten hebben terecht kritiek gekregen omdat ze te veel nadruk op zulke dingen legden. Maar het kan ook andersom: Dat wij denken dat God niet om je baan geeft, of om je ziekte. Of om je huwelijk of dat waarmee je worstelt. Hij geeft erom, want Hij is je Vader. Zoals ik geef om alles wat mijn kinderen betreft. En dan nog meer. Als ik een gevallen vader ben, in ieder opzicht onvolmaakt hoeveel te meer geeft Jezus dan om de kleine dingen in je leven. Dat is ook wat Jezus ons leert. In deze wereld biedt God een Verbond aan waarin alles wordt opgenomen, een nieuw Verbond door de kruisiging en opstanding van Jezus. Prima nieuws want het Verbond is voor u van kracht door de kruisdood van Christus. In Galaten 3 zegt Paulus dat met zoveel woorden. Hij richt zich tot de kerk in Galatië waar mensen zeggen dat je dingen zus en zo moet doen, volmaakt moet zijn Nee, zegt Paulus, het grootste werk ooit is al voor jullie verricht. Hij die geen zonde kende, is voor ons tot zonde geworden, opdat u een smerige zondaar genoemd zou worden? Nee, Hij die geen zonde kende, is tot zonde geworden opdat wij gerechtvaardigd worden door Hem. En dat is wat u bent. Door geloof. Dat is wat Paulus zegt. God wees op de sterren en zei tegen Abraham: Je zult miljoenen kinderen krijgen. Zij zullen gezegend zijn. In de Bijbel staat dat Abraham God geloofde en dat dat hem werd toegerekend als wat? Niemand? Als gerechtigheid. Die gerechtigheid werd Abraham toegerekend vanwege zijn geloof en geldt ook voor ons. Galaten 3 vers 26. Hier spreekt Paulus tot u. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek – een zeer gedurfde uitspraak in die tijd van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Wat betekent dat? Als u christen bent en uw leven aan Jezus toevertrouwt dan is Abraham uw over- over- over – overgrootvader. En die belofte wordt niet vervuld door de wet, maar door geloof. En al moeten wij gelovigen streven naar heiligheid en een moreel leven. God straft u niet en is niet boos op u. U heeft alle gerechtigheid en rechtvaardigheid ontvangen die u nodig heeft om onverschrokken voor Gods troon te verschijnen. Is dat geen goed nieuws? Dat is het zeker. Door zijn voorzienigheid weten wij dat er geen vloek op ons rust dat God ons niet straft. In onze traditie gaat het vaak over Gods soevereiniteit. Daar geloof ik in en dat geeft me hoop. Maar soms heeft het de bijsmaak van: Als God God is, mag Hij mensen vrijelijk ellende aandoen. Maar dat is zeker niet wat soevereiniteit inhoudt. Het houdt in dat wij in onze kortzichtigheid niet altijd begrijpen dat Gods wil en werk in ons leven in ons voordeel zijn ook al lijkt soms het tegenovergestelde. Ik ga heel vaak met mijn zoon Cohen naar Disneyland. Hij is er dol op. Wij kiezen een attractie, laten wij zeggen Buzz Lightyear. Wij gaan in de rij staan. Daar is de ingang, pal voor je. Maar voordat je daar bent, moet je eerst deze kant op. Je staat in de rij en beweegt je van de ingang af. Hij wil er dolgraag heen, maar als we dan eerst de andere kant op gaan, roept hij: Hé, het is daar! Wij moeten die kant op. Ik ben zijn vader en weet meer dan hij en zeg: Wij gaan echt. Ik beloof het hem, telkens weer. Wij komen er wel, jongen, maak je geen zorgen. Maar eerst moeten wij die kant op om daar te komen. Wat hij ziet als weglopen van mijn doel voor ons is juist mijn manier om hem dichter bij ons doel te brengen. Hoe vaak denken wij niet: God, waarom gebeurt dit? Ik moet daarheen, wat doet U nou? En God zegt: rustig nou maar. Wij gaan echt naar Buzz Lightyear. God is onze Vader. Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig et cetera maar Hij is ook je Vader. Hij houdt van je meer dan jij van jezelf houdt. Hij heeft meer belangstelling voor jouw leven dan jij zelf. En alles wat God doet in je leven komt jou ten goede. Omdat Hij van je houdt. Al worden je kinderen boos omdat je broccoli voorzet het is juist goed voor hen. Alles wat wij doen is voor hun bestwil en alles wat God doet in uw leven is voor uw bestwil. Kort gezegd: Houd de hoop levend. Over 5, 10, 20 jaar zult u zo blij zijn dat u dat hebt gedaan. Dat u toen u in de put zat, zei: Ik vertrouw op God. Toen u zo in de put zat, keek u naar het Verbond en wist u: Ik dien een trouwe God. Een God die zijn Verbond gestand doet. Ook al zijn wij trouweloos Hij blijft getrouw, want Hij kan zichzelf niet verloochenen, zegt de Bijbel. Wees hoopvol, geloof, verkondig en geef vorm aan Gods Koninkrijk. Overal waar je komt. En geloof niet alleen in de hemel na je dood maar ook in de hemel op aarde, die nu is. Dat zegt Jezus in het Onze Vader: ‘In de hemel alzo ook op de aarde’. Hoe vaak heeft u dat niet gezegd zonder het te horen? Op aarde, in Irvine, gelijk ook in de hemel. In deze kerk, op mijn werk, binnen mijn gezin – gelijk in de hemel. Zo moeten we bidden, onbeschaamd, zoals Jezus zegt. Blijven bidden, aankloppen, geloven, zonder de hoop te verliezen. Wij moeten hoopvolle mensen blijven, wat er ook gebeurt. En nooit toegeven aan paniek zaaien, bitterheid, muren, boosheid, maar mensen zijn die leven in hoop en dat uitstralen. Wij moeten hoopvolle mensen zijn en kiezen om dagelijks te leven in hoop Wij kiezen ervoor op God te vertrouwen, wat wij ook doen in het leven. Als je hoopvol bent, ben je in staat anderen te helpen hoopvol te zijn. Weet u hoe men vroeger oorlog voerde? In films zie je altijd dat twee legers vol op elkaar in beukten. In het echt ging het meestal anders. Twee legers stonden tegenover elkaar. Er waren schermutselingen, maar ze gingen er niet meteen vol in. Tussen de beide legers was een smal stukje niemandsland. Er werd gestoken en gegooid met dingen. Dat kon zo uren doorgaan. Je ziet het tegenwoordig ook bij rellen. Politie met schilden relschoppers die dingen gooien, en daartussen een stukje niemandsland. In oorlogssituaties zie je dat mensen sterven als ze zich terugtrekken. Als de ene partij banger wordt dan de andere nadat iemand een zwaard in zijn borst heeft gekregen of zo. Zodra er één op de vlucht slaat beginnen zij allemaal te rennen omdat de rij broos wordt. En als zij allemaal op de vlucht slaan, zijn ze er geweest. In de geestelijke strijd die wij voeren, vergeten wij dat ons gedrag en onze instelling invloed hebben op onze naaste. Wij strijden niet in ons eentje. Als wij angstig worden, opgeven, wanhopig worden en weghollen brengen we die emoties over op onze medemensen. Niet dat je niet eerlijk moet zijn over wat je voelt, wat je doormaakt maar geef het niet op het laatste nippertje op. Loop niet weg maar doe je best een hoopvol, vreugdevol mens te zijn. De kracht die je toont door op je plek te blijven wordt overgenomen door je kinderen, je ouders, collega’s en vrienden. Je bent een hoopvol mens, en daar heb je alle reden voor. Je bent een oneindig wezen met een eeuwige bestemming in Gods heelal. Geweldig nieuws. God brengt je waar je zijn moet.

Wees niet bang, maar hoopvol. En laten wij samen een hoopvolle kerk opbouwen.

 

Gebed

 

Dank U dat U ons liefheeft en dat U, wat we ook doen, ons niet in de steek laat. Dank U dat U met ons bent, dat U ons hebt geroepen en vergeven. En wij danken U voor het Kruis, dat ons verlost en redt van al onze zonden en dat ons naar hemel roept. Dank U daarvoor, Heer, in Jezus naam.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Jij bent een hoopvol mens

14 juli 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan