Home Televisie Wat het avondmaal is

Opening

 

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Goeiemorgen. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Begroet de mensen in uw buurt met warmte in naam van de Heer en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Gebed

 

Laten we bidden. Heer, we zijn U dankbaar dat U uw kinderen, van wie U houdt hebt genodigd in uw huis om U te prijzen met muziek en gezang. We zijn zo dankbaar voor U en we hebben Jezus zo lief.

Geef dat we straks vernieuwd en hersteld naar huis gaan door dit verblijf in uw aanwezigheid. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

 

Samenzang – “Rejoice, the Lord is King”

 

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem De eer verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem verheug u in zijn hoop de God van het heelal onze Verlosser prijs Zijn liefde bovenal verhef uw hart verhef uw stem, verheug, Wees blij verheerlijk Hem zijn Koninkrijk staat vast ’t is alles zijn gebied de macht van Jezus doet de Dood en hel teniet verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem

 

Schriftlezing –  Lucas 22:14-20

door Bill Bebbett

 

Ter voorbereiding op de dienst lezen we uit Lucas 22. Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker,

sprak het dankgebed uit en zei: Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu drink Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood deelde het uit en zei: Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken. Na de maaltijd nam ook Hij de beker en zei: Deze beker, voor jullie uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

 

Koor –  “O Lord, Our Lord”

 

O Here, onze Here hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde hoe heerlijk op de ganse aarde hoe Heerlijk is uw Naam op de ganse aarde Gij, die mij overvloedige blijdschap hebt gegeven Gij, die mij Overvloedige blijdschap hebt gegeven Gij wijst mij de weg Gij wijst mij de weg naar het Leven o Here, Onze Here o Here, onze Here amen

 

Interview –  DANTE GEBEL

BS = Bobby Schuller en DG = Dante Gebel

 

Inleiding

 

Ik ben zo blij dat ik opnieuw Dante Gebel hier mag verwelkomen. Hij is geboren in Argentinië en is internationaal bekend als jongerenpredikant. Hij krijgt overal ter wereld miljoenen jongeren bijeen niet voor een popconcert, maar voor een preek van Dante Gebel. Hij heeft een aantal bestsellers ge-schreven acteert en zingt in zijn films, die hij ook produceert. Hij preekt over behoud, de kracht van wonderen en is predikant van Favor Day Church, die hier elke zondag bijeenkomt. Hij is wereld-beroemd en heeft enorme aanhang in Latijns-Amerikaanse landen. Graag uw welkom voor Dante Gebel.

 

Interview

 

BS       Welkom, broeder. Fijn dat je hier vanmorgen kunt zijn.

DG       Je mag Engels spreken.

BS       Via Juan Carlos ben je meen ik bij deze kerk gekomen?

DG       Dat klopt.

BS       Toen je hier begon had onze latino-kerk zo’n 500 leden. Aardig wat. Louis leidde de diensten     toen. Het ging toen al goed. Maar sindsdien Maar nu zijn het er al zo’n 5000 en je bent overal            ter wereld op de tv. Hoe komt het, denk je, dat je kerk zo explosief is gegroeid?

DG       Ik was altijd al evangelist. Toen ik hier arriveerde…Ik zal het eerlijk zeggen. Toen ik in de           Crystal Cathedral aankwam, vroeg ik aan Ortiz: Ben ik vrij om te doen wat ik wil? Hij zei:

Natuurlijk. Of is er een andere manier? Er is geen andere manier. En ik was erg blij dat ik de      vrijheid had. Maar de eerste maand dat ik hier was zag ik de mensen niet echt hun geloof  be-  leven. De latino’s kwamen om een show te bekijken. Als ik dan weer achter was huilde ik           bittere tranen. Ik zei: Heer, deze kerk gaat niet groeien. Er moet iets gebeuren. Het roer moet            helemaal om wil deze kerk groeien. Dit is zo’n grote zaak. Ik kan niet 20 jaar wachten. Ik wil hier niet zo mijn leven slijten. Ik ben nog jong. Zeg me wat ik moet doen. En de Heer zei: Hou    deze diensten voor Mij niet voor de mensen. Probeer het ze niet naar de zin te maken anders           krijg je mensen die alleen maar kijken en nooit echte volgelingen. Hou je dienst niet voor de             mensen. Het gaat er niet om wat hun aanstaat maar om wat Mij aanstaat. Dus daar stond ik      met mijn muzikanten en ik zei: We gaan God prijzen. We gaan liederen zingen ook al zijn die misschien ouderwets. God wordt erdoor geraakt. En we begonnen dan zingt mijn ziel. Telkens   opnieuw. Ik zei tegen de mensen: Doe mee, aanbid God. Ze keken me schaapachtig aan.      Gooi je handen in de lucht. Ik ging op de rand van de fonteinen lopen. Ik zei: Ik blijf hier staan

tot iedereen God looft. Toen deden mensen zo met hun handen alsof ze geboeid waren. Maar   opeens gooiden ze hun handen in de lucht. En toen waren ze geen toeschouwers meer maar          mensen die God kwamen aanbidden. Het was een totale omslag. De sfeer veranderde. En de   Heer bracht hen samen, uit noord, zuid, oost en west. Want niemand is méér geïnteresseerd

dan Hij in dit soort zaken. Hij bracht hen daartoe omdat de dienst op Hem was gebaseerd en     men op Hem focuste. Misschien was dat het geheim. De focus moet liggen op wie het            belangrijkst is. Je kunt hier komen alsof je naar een Oscar-uitreiking gaat om te kijken wie er      zijn. Kijken of het leuk is of niet. En als het niet leuk is, vraag ik mijn collectegeld terug. Of je    komt echt voor de eredienst, om Hem iets te geven. Bobby, je bent niet alleen.

 

BS       Dante, jij ook niet.

DG       Ik ben hier voor God. Op zondag eren we God. Dus het is niet alleen een tv-programma. Ik        ben wel op de tv maar op tv zie je alleen wat tijdens de dienst gebeurt. Het is niet alleen een     tv-show. Ik denk dat God mèt jou die verandering heeft gebracht. Want toen ik je leerde             kennen voelde ik het. Je honger naar Gods aanwezigheid. Je honger naar Gods zalving. En   de kerk is zo ver gekomen doordat vaststond dat Bobby Schuller zou komen. En de mensen            houden van je. Dat is wat er gaat gebeuren.

BS       -Dank je wel. Een ander onderwerp dat zich regelmatig aandient is: Hoe krijgen we meer           jonge mensen die zich gaan inzetten? Jij staat bekend als jongerenpredikant. Hoe kunnen we zorgen dat de jeugd weet dat ze welkom zijn en geliefd zijn en hier terecht kunnen?

DG       Daar heb ik ook lang voor gebeden. Als we in een derdewereldland leefden zou je iets kunnen   zeggen als: Laten we er een jeugdige zanger bij halen. Entertainment. Maar we zijn in de          Verenigde Staten en jullie moeten concurreren met Disneyland en de Universal-studio’s. De       entertainment-wereld is hier. Jullie zitten er middenin. Daar kan je niet tegenop. Maar wij            hebben iets dat Hollywood niet heeft: De aanwezigheid van God. Als mensen deelnemen aan            de dienst en niet alleen toeschouwer zijn dan denkt een jongere: Ik zie hier iets dat ik niet          kende. En dan komen de jongeren ook. Als het hun vader of grootvader gelukkig maakt moet     het wel echt zijn. Zo gaat het bij iedereen.

BS       Het is hetzelfde geheim. Natuurlijk, dank je. Er zijn wereldwijd talloze mensen die kijken en die   tweetalig zijn. Hoe kunnen die iets doen voor de latino dienst in de Crystal Cathedral?

DG       Door te komen. Of jullie via tv of internet te volgen. Via tv, internet. De video’s die we op            zondag uploaden worden meer dan 1 miljoen keer bekeken. In Mexico, Columbia, Honduras

wil iedereen weten wat de Crystal Cathedral voor iets is. Opschieten, zeg ik dan. Om Bobby of   Dante te ontmoeten. Dus ik zeg altijd: Schiet op als je de Crystal Cathedral wilt leren kennen.

Maar weet je, dominee, ik geloof dat de tijd is gekomen, jij had het er ook al over dat de mensen niet zullen komen vanwege het gebouw maar voor de Heer. Je bent een prediker,       een brenger van het goede nieuws. En waar we ons ook bevinden, God zal met ons zijn. Zo is   het.

BS       Dank je, Dante.

DG       Bedankt, predikant. Dit betekent veel voor me.

BS       Michael, bedankt voor je hulp.

 

Koor – “Blessed are They”

 

Zalig de armen van geest want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren want zij zullen Vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren En dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen want zij Zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de reinen van hart want zij zullen kinderen Gods genoemd Worden. Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig zijt Gij die Vervolgd wordt om der gerechtigheid wille want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt Gij Wanneer om Jezus’ wil men u smaadt en vervolgt liegende allerlei kwaad van u spreekt. Verblijdt u en Verheugt u want groot is het loon dat u wacht in de hemelen. Zalig de barmhartigen. Zalig de  barm-Hartigen. Zalig de reinen van hart. Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd Worden. Zalig zijt Gij. Zalig zijt Gij. Zalig zijt Gij.Zalig.

 

(Oproep donateurs door Tony Campolo)

Hour of Power kan bestaan doordat mensen als u bereid zijn maandelijks bij te dragen en ons zo in stand te houden. Hour of Power heeft geen multimiljonair die miljarden geeft om dit te maken. Gewone mensen als u en ik storten regelmatig hun bijdrage. Doet u het ook? Als dit programma u goed doet, en vooral: Als u wilt dat het anderen ook goed doet wees dan een trouwe gever. Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

 

Introductie van Nick Bowden door Bobby Schuller

 

We heten Nicholas Bowden welkom. Hij bespeelt ons Hazel Wright-orgel. ‘Nick’ is eerste organist in de presbyteriaanse Peach Tree-kerk in Atlanta de grootste presbyteriaanse kerk in Amerika. Nick Bowden, één van de beste en meest geliefde organisten ter wereld.

 

 

ORGAN SOLO – NICK BOWDEN – “Toccata from Byzantine Sketches”                         

Bobby bedankt Nick Bowden

 

Dat was de Toccata uit de Byzantine Sketches. Is dat het stuk waarbij de manualen het goede  ver-beelden en het voetenwerk het kwaad? Het is een strijd tussen goed en kwaad. Ten slotte wint het goede. Dank je wel voor de prachtige, inspirerende muziek. Geweldig dat je er bent.

 

Preek – “Consuming Jesus”

door Bobby Schuller

Vanmorgen een wat andere dienst dan normaal. We gaan het avondmaal gebruiken. De preek gaat over wat dat precies inhoudt. Eerst zegen ik de bestanddelen. Daarna houd ik een preek over wat het avondmaal is. Tegen het eind van de preek vraag ik de ouderlingen rond te gaan met brood en wijn, terwijl ik preek. Op de avond dat Jezus werd verraden, zei Hij: Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken.

En Hij bood hen een beker aan. ‘Dit is mijn bloed, voor jullie vergoten.’ Laten we bidden. Heer, we komen tot U in Jezus’ naam en danken U, Vader, dat U ons hebt uitgenodigd aan uw tafel. Wij  zeg-enen brood en wijn, en geloven dat U hierin aanwezig bent. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

Ik begin gewoon bij het begin. Wat is het avondmaal voor christenen? Het avondmaal is de viering ter

nagedachtenis aan Jezus’ lichaam. We consumeren Jezus’ lichaam en worden Jezus’ lichaam. Het avondmaal is de viering waarbij we het lichaam van Christus gedenken het eten, en het worden.

Allemaal op hetzelfde moment. Het avondmaal en de eucharistie die altijd in het hart van de Kerk

zijn geweest Jezus riep dit ritueel in het leven opdat het de Kerk zou verenigen maar het heeft de Kerk juist uitermate verdeeld. Jezus wilde dat mensen hierdoor Gods liefde zouden voelen maar het heeft mensen vaak juist vreselijk bang gemaakt. Jezus wilde dat mensen Gods vergeving zouden ervaren Gods schoonheid, genade en liefde. Maar het heeft mensen vaak met een enorm schuldgevoel  opge-zadeld. Het is zeer ironisch hoe het avondmaal, de eucharistie of hoe je het verder wilt noemen tot conflicten heeft geleid binnen alle stromingen van de Kerk. Ik denk dat we precies moeten begrijpen

waarom Jezus wilde dat we dit deden ter nagedachtenis aan Hem. Als je in Jezus’ dagen met iemand at, beschouwde je hem als je gelijke. Als nu een beroemd of vroom iemand je uitnodigt voor een maaltijd, is dat een eer. Maar in die tijd betekende dat: Jij bent mijn broeder. Jij bent mijn zuster. Wij zijn gelijk. Jezus ging niet alleen aan tafel met andere rabbi’s maar ook met prostituees, met dieven en rovers. Hij sprak met moordenaars en belastinginners en at en dronk met hen. In die tijd was dat  on-gehoord. Zoiets wonderlijks hadden de mensen nog nooit gezien. Een vrome rabbi die at met uit-gestoten, verdorven types. Voortdurend nodigde Jezus mensen liefdevol uit aan zijn tafel. Mensen zeiden: Rabbi, weet U dan niet wie dat is? Weet U niet wat die vrouw doet voor de kost? Natuurlijk wist Hij dat wel. Dat maakt het juist zo mooi. Jezus doet dat nog altijd. Als Jezus tijdens het Laatste Avondmaal het brood breekt dat is voor hen het beeld van Jezus, die neerzit met zondaars, ver-worpenen en amorele types. Met zulke mensen eet Hij. Zondige, vergeten, verafschuwde mensen dat is met wie Jezus eet. Als Hij zegt: ‘Doe dit ter nagedachtenis aan Mij’, hoort dat er ook bij. Maar het hoogtepunt is het kruis want het kruis is een teken van Gods liefde voor ons. Het kruis is de volheid van God, die zondaren aan zijn tafel nodigt. Want het kruis stelt ons, met onze gebrokenheid, in staat om een heilige God te benaderen, die onze Vader is. Zo kunnen we naar Hem toegaan en zeggen: Papa, vergeef ons. En dan zegt Hij: Ik heb je lief, Ik vergeef je. Met het avondmaal gedenken we Jezus. We gedenken zijn boodschap en hoe door het kruis, waar zijn lichaam werd gebroken en Hij zich gaf voor ons wij nu aan zijn tafel kunnen verschijnen. Want Hij nodigt ons elke dag uit vergeven, vernieuwd, hersteld. Dat is de betekenis van het avondmaal: Waar je ook bent, jij wordt uitgenodigd

aan Gods tafel. Hij verlangt naar je, vergeeft je en Hij vindt je geweldig. Zo simpel ligt het. Dus we gedenken Jezus, en dan consumeren we Jezus. Er is een verhaal in Johannes 6 waar Jezus over zichzelf spreekt als ‘Levend Brood’. Hij zegt: Wie van Hem eet, zal niet sterven. Dat klonk raar, dus vroegen ze door. Hij zei: Tenzij je eet van mijn vlees en drinkt van mijn bloed, is er geen leven in je.

En op dat punt haakten duizenden volgelingen af. Die vent is gek, dachten ze. Wegwezen. Behalve zijn discipelen. Hij vraagt hen: Waarom zijn jullie niet weggelopen? We konden nergens heen, zeggen ze. En dan zegt Hij het volgende. Jullie voorouders aten manna, en zij stierven. Er staat: ‘Dit is het brood’, zijn lichaam dus dat uit de hemel is neergedaald. Uw voorouders aten manna en zijn  ge-storven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Eigenlijk is dit naar het voorbeeld van een Israëlitisch verbond. Abraham sluit een verbond met God. Zo een verbond was meer dan een belofte.

Meestal ging het tussen twee families. Ik heb geen tijd om er diep op in te gaan. Een familie van soldaten sloot bijvoorbeeld een verbond met een boerenfamilie. De boerenfamilie belooft de soldatenfamilie te helpen door hen te voeden. In ruil belooft de soldatenfamilie dan de boerenfamilie met het zwaard te verdedigen. Zo werkte zo een verbond. God sluit een verbond met Abraham. In het verhaal van Mozes vervloekt God Egypte en zegt tegen Mozes: Wie deelneemt aan dit verbond moet het bloed van een lam op de deurpost smeren opdat de engel des doods voorbijgaat. En zo gebeurt het. Als God hen van Egypte de woestijn in voert blijft Hij hen manna geven. Dat houdt hen in leven tijdens hun reis. Bij het avondmaal wordt in essentie Jezus gegeten. We eten Jezus. Wat we daarmee eigenlijk doen is het bloed van het Lam op de deurpost van ons hart smeren. De engel des doods gaat dan voorbij aan de man of vrouw die op Jezus vertrouwt. En dat brood dat we eten is als manna, zegt Jezus. Manna als voedsel voor de geest. Voedsel voor de geest. Avondmaal is: Jezus gedenken,

Jezus consumeren en ten slotte: Jezus worden. Of duidelijker: We gedenken het lichaam van Chris-tus, we eten het maar de eucharistie gaat vooral over: Het lichaam van Christus worden. Dat was het uiteindelijke doel van Jezus’ komst naar de wereld. Ze zeggen wel eens: ‘Je bent wat je eet.’ Kent u die uitspraak? Dat klopt zeker in geestelijke zin. Het idee is: Als we van Je Jezus eten dan eten we zijn woorden, zijn leven, zijn manier van doen, zijn geest, zodat dat deel wordt van ons lichaam. En we hebben de overtuiging dat de Heilige Geest ons lichaam en wezen kan vormen naar het beeld van Jezus. Dan wordt ons handelen, spreken en geloven steeds meer naar Gods beeld gevormd. Dus kunnen we zeggen als we aan tafel gaan: Ik ben wat ik eet. Wij worden het lichaam van Christus.

Wonderbaarlijk, hoe deze maaltijd de Kerk bijeen wist te brengen. In Johannes 13, als Jezus het brood deelt ontdoet Hij zich van zijn bovenkleding, als een dienaar. Die grote rabbi trekt zijn  boven-kleren uit en heeft alleen nog een doek om zijn middel. Hij wast hun voeten, het vuilste lichaamsdeel de voeten van zijn discipelen. Hij zegt: Ik was jullie voeten, zo moeten jullie elkaars voeten wassen.

Die herinnering ligt besloten in het maal dat wij eten: Wij moeten verenigd worden in dienstbaarheid aan elkaar en aan de wereld. Dat zag je gebeuren in de Romeinse tijd. Er bestond een hiërarchische

verhouding tussen de patriciërs en de plebejers. Er was bijvoorbeeld een feest ter ere van Zeus. Een grote viering. Dan aten eerst de plebejers: Senatoren en aristocraten. Rijke, machtige leiding-gevenden. Ze kregen de beste wijn en het beste eten. Ze aten zich vol en van het eten dat over was

aten de gewone mensen, of de kooplieden. Als er dan nog wat over was mochten de vrijgemaakte slaven eten. Als zij klaar waren, waren er misschien nog een paar kliekjes en een bodempje wijn in een beker. En dan mochten de slaven, voordat ze opruimden de allerlaatste restjes opeten, als honden. Bij de eucharistie werd dat omgedraaid. Als de eucharistie werd gevierd waren er senatoren en aristocraten die Jezus hadden aanvaard. Slaven kregen een ereplaats. Je had heel verschillende mensen maar bij deze maaltijd verdwenen alle verschillen. Een senator, een rijk, machtig man be-diende dan een slaaf. Hij hield hem de beker voor en zei: Broeder, dit is het lichaam van Christus dat voor u gebroken is. Broeder, dit is het bloed van Christus dat voor u vergoten is. Het leven van Christus was daarin aanwezig en al die maskers die wij als mensen op hebben, vielen af. Iedereen werd als een slaaf voor de anderen, een dienaar. Door middel van deze maaltijd bracht God een gevoel van eenheid, broederschap en zusterschap in de Kerk. Dat deed Hij omdat de Kerk een roeping heeft. Daar gaat de eucharistie uiteindelijk om: Dat we gedenken dat we zijn vervuld met de Heilige Geest dat we vandaag met Jezus eten en Jezus’ aanwezigheid op aarde worden. En mensen die behoefte hebben aan God, zullen dat in u zien. Willen de ouderlingen nu komen en het brood brengen? Wacht u nog even met eten en drinken. We gaan het gezamenlijk doen. Toen Jezus dit deed, in de nacht dat Hij werd verraden zei Hij: Ik zal niet meer eten tot ik met jullie eet. We eten en drinken omdat we vooruitkijken naar de volheid van Gods Koninkrijk. We vragen Jezus ons te  ge-denken als Hij zijn Koninkrijk binnengaat. We beginnen hieraan in het besef dat Christus in ons midden is. In zekere zin, door zijn Geest, eet Christus nu met ons. Hij is hier. En dan wil ik nog dit zeggen: Er is een vers in Korintiërs waar Paulus tot de Kerk zegt: Wie het avondmaal onwaardig  ge-bruikt, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Maar hij doelde niet op zondaren, helemaal niet. Aan het begin van het hoofdstuk noemt Paulus eerst wat geruchten die hij heeft gehoord. In de 1e eeuw was het avondmaal een hele maaltijd. Het ging om hele broden en volle glazen wijn, anders dan hier.

Paulus had vernomen dat er mensen dronken waren geworden van de wijn en de armen niet toelieten tot de avondmaalstafel in de kerk van Korinte. Dat stoorde hem, want het avondmaal moest de mens-en juist verenigen zoals ik u net heb uitgelegd. Hij zegt: Wie onwaardig deelneemt. Dus: wie zich be-drinkt of anderen verhindert deel te nemen omdat ze arm zijn zal daarvoor door God geoordeeld

worden. Verder gaat het niet. Velen denken: Als ik een zondaar ben,mag ik niet deelnemen. Maar dat is niet zo. Laat ik even dit zeggen: Als u, net als ik, een zondaar bent, dan heeft u het avondmaal nodig. Laat ik het zo zeggen: Als u volmaakt bent, alles goed doet als u vroom en rechtvaardig bent

en geen hulp van God nodig heeft dan heeft u het avondmaal niet nodig. Dan bent u volmaakt. Dus de enige die het avondmaal, de eucharistie niet nodig heeft is een volmaakt mens. Maar als u wel eens fouten hebt gemaakt en u zich wilt vullen met Hem als u verenigd wilt worden met de andere  ge-meenteleden als u vergeving nodig heeft, neem dan vol vreugde deel. Drink en eet de genezing en vergeving van God. Als u kunt staan, wilt u dan gaan staan. Ik zeg: ‘het lichaam van Christus’ en u zegt: ‘gebroken voor mijn genezing.’ Het lichaam van Christus. -Gebroken voor mijn genezing. Neem het maar. En eet het. Als ik de beker ophef, zeg ik: Dit is Christus’ bloed. En u: ‘vergoten ter vergeving

van mijn zonden.’ Christus’ bloed. -Vergoten ter vergeving van mijn zonden. Drinkt u maar. U mag gaan zitten. Nu volgt er een moment van overdenking terwijl het Latijnse Panis Angelicus wordt  ge-zongen. De tekst: Brood van de engelen wordt het brood van mensen. Het brood van de hemel maakt

een einde aan de schaduwen: O, groot wonder! Dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer.

 

Gebed

 

Laten we bidden. Vader, dank U dat U Jezus naar de aarde hebt gestuurd en dat wij nog altijd van Hem en met Hem kunnen eten. We zijn zeer verschillende mensen, maar weten dat dit ons verenigt in uw leven en goedheid, amen.

 

SOLO – SARAH GRANDPRE – “Panis Angelicus”

Brood van de engelen wordt het brood van mensen het brood van de hemel maakt een einde aan de Schaduwen o, groot wonder de Heer wordt genuttigd door zijn dienaren arm en nederig door zijn Dienaren arm en nederig brood van de engelen wordt het brood van mensen het brood van de hemel

Maakt een einde aan de schaduwen o, groot wonder de Heer wordt genuttigd door zijn dienaren arm En nederig de Heer wordt genuttigd door zijn dienaren arm en nederig amen

 

Zegen

 

Ik hoop dat dit een betekenisvolle ervaring is geweest. Het was een wat andere dienst dan normaal maar ik hoop dat u nader bent gekomen tot Christus.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Wat het avondmaal is

9 juni 2013 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan