Home Bijbeltekst 2 kor. 5, alleen interview Thijs Verheul

Opening

 

Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller

 

Wauw. Onze Hemelse Vader leeft. U voelt zijn Geest hier op deze schitterende plek. Het is het gevoel van uitstraling, van karakters oud en jong, ver en dichtbij. En God is in u. Ook al ben je atheïst, God houdt van je. Daar verander je niks aan. Hij is hier aanwezig. Heer, na afloop van deze dienst zullen we sterker naar buiten gaan en meer overtuigd dat de Heer onze Herder is en dat niets ons zal ontbreken. Halleluja, amen.

 

 

Samenzang – “Medley – All Creatures/How Great Thou Art”

 

Geschapen mens en dier en ding dat elk de lof van God bezing’ halleluja, halleluja de zon straalt in Haar gouden pracht de maan verlicht de donk’re nacht o prijst Hem, o prijst Hem halleluja, halleluja, Halleluja eert nu uw Schepper voor altijd aanbidt Hem in al nederigheid o prijst Hem, halleluja prijst, Prijst de Vader, prijst de Zoon en prijst de Geest die in ons woont o prijst Hem, o prijst Hem halleluja, Halleluja, halleluja dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij dan Zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij o Heer, mijn God wanneer ik in Verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht het sterrenlicht, het rollen van de donder heel dit Heelal dat vol is van uw kracht dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God hoe groot zijt Gij, hoe groot Zijt Gij dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 

Schriftlezing – Lucas 10

Door R.H.Schuller

 

Jezus zei: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met al uw verstand en uw naaste als uzelf. Is dat te bevatten? Er was eens iemand, zei Jezus die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs maar toen hij het slachtoffer zag liggen liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was zag de man liggen en kreeg medelijden. Hij ging naar de gewonde man toe verbond zijn wonden en goot er olie en wijn over. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:

Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.

Einde citaat. Dit waren woorden van Jezus Christus.

 

Koor – “Refuge and Strength”

 

God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood daarom vrezen wij niet Daarom vrezen wij niet wij vrezen niet al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de Zee laat de watervloed maar kolken en koken de hoge golven de aarde doen beven God is voor ons Een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in nood daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet Een rivier, wijd vertakt verblijdt de stad van God de heilige woning van de Allerhoogste met God in Haar midden stort zij niet in God komt haar te hulp vroeg in de morgen volken roeren zich rijken Storten ineen zijn donderstem klinkt de aarde siddert de Heer van de hemelse machten is met ons Onze burcht is de God van Jakob God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de Nood daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet God is voor ons een veilige schuilplaats God is Voor ons een veilige schuilplaats

 

 

Interview –Charlie en Suzette Schafer

JP= Jim Penner / CS = Charlie Schafer en SS = Suzette Schafer

 

Inleiding

 

De geest van God is werkelijk aanwezig. Ik stel u voor aan een echtpaar dat ik net heb ontmoet: Charlie en Suzette Schafer. Ze droomden ervan, goed te doen en niet slaapwandelend door het leven

te gaan. Ze begonnen Acres4Life: Een non-profit organisatie die boerderijen opzet om voedsel te produceren, water, banen, veiligheid en hoop. We laten een kort filmpje zien.  (video wordt gestart)

We gingen naar Oeganda met Children’s Hunger Fund. Als je daar bent en je stapt iemands huis binnen zie je alleen maar zand en leem. Ergens ligt een jongetje dat ziek is. Zijn zusje is ook ziek. De mensen hebben malaria, ze lijden honger en dorst. Je moet het met eigen ogen zien. Wat kan ik doen? vraag je je af. Als je de dorpen in gaat, kom je veel honger tegen. Ouders moeten aanzien hoe hun kinderen honger lijden.Kan het nou niet anders in de wereld? denk je dan. Maar het grootste deel van de mensheid leeft zo. Toen ik de aanpak van Acres4Life hoorde, was ik enthousiast. Het idee dat je die mensen leert hoe ze gewassen moeten verbouwen en hun gezin kunnen voeden. Je kijkt om je heen en zegt: Het is groen. Aan water geen gebrek. Dus kansen lijken er genoeg. Maar het leek beter

als ze het zelf deden. Ze zijn niet aangesloten op de potentiële voedselbronnen. Acres4Life probeert…

een omgeving te creëren waarin kinderen kunnen leren dat voedsel iets kan zijn dat je elke dag krijgt.We hebben eerst een modelboerderij opgezet: Bethany Village. We begonnen met 2,25 hectare.

Later wisten we dat uit te breiden tot bijna vier hectare. Bij de eerste oogst wisten de mensen niet wat ze zagen. We hadden bootladingen vol tomaten. Die ging naar een naburig dorp en werden daar aan de bevolking en een weeshuis geschonken. Zo konden die kinderen ook eens tomaten, kool en aubergine eten. Sindsdien hebben we met regelmaat nog grotere oogsten. Het is voor mij zo’n vreugde geweest om te zien hoe kindere plantjes poten, en 60 tot 90 dagen later…fruit en groenten

oogsten. Ze zetten hun tanden in een stukje bloemkool en zeggen: wauw. Een simpele, maar diepgaande ervaring. We hopen dat Acres4Life in staat is mensen voor zichzelf te laten zorgen en om de mensen in Oeganda en elders op de wereld, leven te brengen. Ze kunnen ervoor kiezen in hun eigen onderhoud te voorzien en zegen te ontvangen door wat jij voor hen doet.denk aan mij laat me leven in uw geest blijf van me houden al kijkt de rest de andere kant op – laat zien wat je geloof inhoudt want woorden lossen niets op maar uw daden genezen mij laat zien dat u gelooft denk aan mij (einde video)

Interview

 

JP        Graag uw applaus voor Charlie en Suzette Schafer. Hallo, God houdt van jullie en ik ook. Als     je zo’n filmpje ziet denk je dat jullie voor een officiële hulporganisatie hebben gewerkt. Maar jij           was gewoon aannemer en jij Hollywood-producente. Jullie gingen een keer op vakantie. Niet     naar Hawaii, Mexico of Parijs maar naar Oeganda. Weinig voor de hand liggend. Hoe kwamen          jullie daar terecht?

SS       Children’s Hunger Fund had ons uitgenodigd mee te gaan naar Oeganda. We gingen mee om   liefde te geven, en voedsel, medicijnen, beddegoed. Er gebeurde iets met ons dat we nooit       hadden verwacht. God gaf ons een droom: Die kinderen te eten kunnen geven maar     bovendien manieren vinden om die kinderen door middel van landbouw zelfvoorzienend te        maken en daarmee ook de gezinnen. Dat was wat we deden.

JP        Veel mensen die zo’n reis maken, vinden het fijn mensen te helpen. Jullie begonnen een           landbouwproject, maar jullie zijn geen boeren.

CS       Dat is zo.

JP        Hoe ging dat dan?

CS       God had ons de overtuiging gegeven: Als we op Hem vertrouwden, konden we dingen die we    voor onmogelijk hielden. Het bleef ons maar bezighouden die droom van landbouw in een    land waar de mensen dat zelf niet kunnen. We zijn met zoveel mogelijk mensen gaan praten.

Vrienden, familie, predikanten en ook onze zendingspredikant bij Cornerstone. Na een paar       gesprekken zei hij, een traantje wegpinkend: Ik heb hier contact met een plaatselijke boer. Ik      ben al een jaar met hem in gesprek. Hij wil met zijn agrarische achtergrond iets doen in een       Derdewereldland. Ons idee bleek exact overeen te komen met wat hij wilde dus hij wilde          dolgraag met ons samenwerken. Hij zei: Allereerst moeten we een kundige boer in Oeganda          zoeken. Want we willen dat de mensen daar het straks zelf kunnen. We gingen in november      terug naar Oeganda en spraken daar met vijf heren. We wilden iemand met een        landbouwdiploma, referenties van een predikant en natuurlijk ervaring in het leiden van een       boerenbedrijf. Eén van de vijf heren met wie we gesproken hebben, was Wilbur. Wilbur             voldeed niet alleen aan alle eisen maar was ook een gelovig mens. Hij zei iets dat we             geweldig vonden:Hij vond het heerlijk om voor en met kinderen te zingen en ze te steunen.        Maar hij wilde iets doen met z’n agrarische achtergrond net als Marty, onze agrarische expert    hier. Hij wilde werken voor het Koninkrijk en iets doen voor z’n volk.

JP        We hebben dr. Schuller vaak horen zeggen: Vind een behoefte en vervul die. Met wat jullie in    Oeganda doen, brengen jullie dat weergaloos in praktijk want het lijkt me een zware taak.           Kunnen jullie ook getuigen van je geloof? Jullie zorgen voor eten, maar kan je ook van je           geloof getuigen?

CS       Acres4Life streeft naar zelfvoorzienendheid: Boerderijen die de bevolking voeden en de             toestand in de dorpen verbeteren. Maar terwijl je dat doet, heb je de kans om je geloof te      delen. Je kunt vertellen dat God je niet alleen heeft gestuurd om hun buik te vullen maar ook      om te vertellen van Jezus’ liefde, en wie Hij is. En we hebben gemerkt dat ze daardoor niet bidden: ‘Heer, geef me mijn volgende voedselpakket,’ maar: ‘Heer, hemelse Vader, geef me       een goede oogst.’ ‘Ik geloof in U, ik geloof in uw macht.’ God stuurt mensen die niks van            landbouw weten, maar het werkt. Onze eigenlijke roeping is het evangelie te verspreiden.

JP        Suzette, hoe heeft dit jou veranderd? Jij doet Hollywood-producties. Wat heeft dit project voor    jou veranderd?

SC       Iedereen heeft een gave. God geeft ons prachtige talenten. Ik heb lang gebeden: God, geef       me ogen om te zien oren om te horen en laat mijn hart breken door wat ook uw hart breekt.      Dat bad ik ook tijdens de eerste reis naar Oeganda toen ik die kinderen en hun families en al     die wezen ontmoette en te eten gaf, en constant dacht: Wie neemt dit van mij over? En toen       we bezig waren met onze noodhulporganisatie of eigenlijk is het een             ontwikkelingsorganisatie dat heeft mijn leven veranderd. En God trouw te dienen dat is iets dat wij en onze kinderen heerlijk vinden. Heerlijk om te worden gebruikt voor Gods Koninkrijk.

JP        Normaal zou ik Gods zegen vragen voor hen, maar nu niet. We gaan Gods zegen vragen voor u en voor de mensen thuis. Iedereen kan levens veranderen. Ik sta hier met Charlie en   Suzette. We bidden voor de mensen hier en voor de mensen die dit op tv zien. Iedereen kan      een leven veranderen. Ze hoeven alleen maar ja te zeggen tegen U. U geeft hun de kracht, de middelen, de energie. Raak iemand aan, die zegt: Wat wilt U dat ik doe, Heer? Geef hen een      droom die alleen U kunt vervullen. In Jezus’ dierbare naam. Amen. Laten we Charlie en Suzette bedanken voor hun komst. Geweldig dat jullie er waren. God zegene jullie.

 

HANDBELL CHOIR.

 

Koor – “Oh Happy Day”

O blijde dag o blijde dag toen Jezus ’t wegnam toen Jezus ’t wegnam toen mijn Jezus wegnam mijn Zondelast het is een blijde dag o blijde dag o blijde dag toen Jezus ’t wegnam toen Jezus ’t wegnam Hij nam het weg Hij nam het weg, mijn zondelast o blijde dag Hij leerde mij te waken waak en bidt en Leef verblijd elke dag elke dag ’t is een blijde dag ja, een blijde dag toen Jezus ’t wegnam toen Jezus ‘T wegnam Hij nam heel mijn zondenlast weg het is een blijde dag Hij leerde mij hoe te waken waakt En bidt en leef verblijd elke dag elke dag o blijde dag ’t is een blijde dag toen Jezus ’t wegnam toen Hij ‘T wegnam toen mijn Jezus ’t wegnam mijn zondelast

 

Preek – Bijbeltekst 2 Korientiën 5

Door Robert V. Schuller

Ik wil het allereerst even over de Hebreeuwse taal hebben. In het Hebreeuws bestaat geen woord voor ‘geestelijk’. De Hebreeuwse taal heeft geen woord voor ‘geestelijk’. Er is wel een woord voor ‘geest’. En er zijn woorden als geloof, hoop, gebed, verering, tempel, offer. Dingen die voor ons iets geestelijks hebben. Het Hebreeuws kent dat niet. Want als we het ene geestelijk noemen en het andere niet-geestelijk dan zijn sommige dingen geestelijk en andere niet. In het Hebreeuwse denken is alles geestelijk. Er is dus geen woord nodig om een dergelijk onderscheid te maken. In ons westerse denken beschouwen we bepaalde dingen als geestelijk. Als ik bid, is dat iets geestelijks. Maar werken is dat niet. Als ik iemand help, heeft dat een geestelijke waarde maar in de file staan op weg naar je werk heeft geen geestelijke waarde. Er is dus geen verbinding tussen wat we in ons leven

als geestelijk beschouwen en wat we in ons leven als niet-geestelijk beschouwen. Maar dat is niet zo voor de schrijvers van de Bijbel. En het is ook niet wat Jezus zijn volgelingen had toegedacht. Want in zijn denken heeft alles wat je doet geestelijke waarde.Onder ons dagelijks leven, de monotonie van ons dagelijks werk van alles wat je als mens geacht wordt te doen daar koesteren we geen dingen van geestelijke waarde. Toch heeft alles een geestelijk effect op de wereld om ons heen. Als we dat ook maar even vergeten wordt ons leven leeg en naar mijn mening betekenisloos. Het wordt een wanhopige toestand. Want niets heeft eeuwigheidswaarde. Nee, dat is gelogen. Alles is van geestelijke waarde, alles. Ik wil wat voorlezen uit de boeken der Korintiërs. 2 Korintiërs, hoofdstuk 5.

Weet u, Korinte was niet zomaar een plaats. Het Korinte waar Paulus aan schrijft is het niet het oud-Griekse Korinte. In het oude Griekenland was Korinte een aristocratische vorstenstad. De Romeinen veroverden de stad en vernielden alles. De stad werd platgebrand en op de puinhopen en de lichamen van de doden bouwden de Romeinen een nieuwe stad, zonder aristocratie, zonder vorsten, zonder blauw bloed. En iedereen die naar Korinte kwam, kon een nieuw leven beginnen. Binnen de stad ontstond concurrentie tussen de mensen: Hoe rijker ik ben, hoe beter ik gekleed ben, hoe succesvoller ik ben des te beter ben ik. Paulus schrijft een brief aan de christenen in die stad die in hetzelfde patroon vastzitten. Die christenen, die anders hadden moeten zijn waren weggezonken in deze duisternis: De slavernij van het altijd moeten produceren er goed uit moeten zien, rijk en beroemd moeten zijn. Paulus schrijft hen deze brief om te zeggen: Jullie christenen zouden jullie anders moeten zijn. Jullie zouden een helder licht moeten zijn in een duistere diepte.In 2 Korintiërs 5:16 zegt Paulus: ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Niet-geestelijke maatstaven dus. ‘Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.’ Wij moeten de wereld dus met Christus verzoenen. ‘Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.’ Aan u en mij dus. ‘Wij zijn gezanten van Christus. God doet via ons zijn oproep. ‘Namens Christus vragen wij: Laat u met God verzoenen. God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.’ Paulus zegt tot de gemeente van Korinte, een zeer wereldse stad waarin de christenen precies zo zijn als de rest: Jullie moeten anders zijn. Jullie leven, je werk, je karakter, je manier van doen de manier waarop je met mensen omgaat moet anders. Gods boodschap wordt niet meer met trompetgeschal door engelen gebracht maar wordt overgebracht door uw leven, door uw manier van leven de manier waarop u met mensen omgaat. Dus zegt Paulus: Jullie zijn de ambassadeurs van Jezus. Ambassadeurs des hemels, ambassadeurs van zijn manier van leven. Een ambassadeur is bekleed met macht. In Jezus’ dagen sprak een ambassadeur namens de koning. Een ambassadeur kon de oorlog verklaren of vrede sluiten. Alles wat de ambassadeur deed, volgde uit de wensen van de koning.Hij wist wat er speelde, wat de plannen waren en wat de agenda was. Zijn taak was, de koning te vertegenwoordigen, overal waar hij kwam. Paulus zegt tot de gemeente van Korinte: Jullie vertegenwoordigen Jezus. Als jong predikant hoorde ik als voornaamste reden waarom iemand geen christen wilde worden: Omdat het leven van een christen niet verschilt van dat van een niet-christen. Waarom zou ik op zondag vroeg opstaan en in de kerk liedjes gaan zingen als ik precies hetzelfde leef als iedereen in mijn buurt? Maar stel u voor dat wij als gelovigen zeiden: ‘Nee, in mijn leven hoor ik het licht in de wereld te zijn’ dan zou u serieus nemen dat God u heeft gekozen als ambassadeur en dat zou alles veranderen. Stel: iemand wil Jezus niet volgen omdat het geen verschil maakt in je leven. Als die persoon die ochtend liefde had ondervonden was bemoedigd en omhelsd door een gelovige Gewoon: ‘Ik hou van je.’ Of: ‘Ik hoop dat je een geweldige dag hebt’.’ Dan zouden ze een licht zien in de diepe duisternis die rondom heerst. Dan kan het argument dat christenen net zijn als de rest niet overeind blijven. Amen? Wij moeten dus beseffen dat wij het plan zijn. En er is alleen een plan A. Geen plan B, geen plan C geen noodvoorziening. U zelf bent het plan. Ik heb het niet over de grote menigte die de boodschap hoort. Maar over mensen in uw leven, mensen die u dagelijks ziet die alleen door u bereikt kunnen worden, op uw manier. En als u geen voorbeeld bent van vreugde van positief christelijk denken vanuit mogelijkheden zullen sommige van die mensen nooit het licht zien. Dus we moeten erkennen dat het in ons leven de kleine dingen zijn die grote invloed hebben. God kiest u om zijn licht te zijn. In de Bijbel zegt Jezus tegen zijn  toehoorders: Jullie zijn het licht van de wereld. Wij zeggen: Jezus is het licht van de wereld. Dat is Hij ook. Maar Jezus zegt tegen ons: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. De voornaamste reden dat zoveel mensen zich onbelangrijk voelen is dat ze denken dat ze onafhankelijk zijn. Maar ik zal u zeggen: Dat bent u niet. U en ik zijn innig verbonden. Dat bent u ook met degene die naast u zit. Als ik terugga naar Los Angeles zullen op een of andere manier uw handelingen, uw leven en uw gebeden mijn leven beroeren. En op een of andere manier zullen mijn handelingen zelfs al zit ik op een onbewoond eiland, u geestelijk aanraken. Dat heet het ‘vlindereffect’. We zien het in Matteüs 8 waar een centurion tegen Jezus zegt: Mijn slaaf is ziek. Wilt U hem genezen? Breng me naar hem toe, zegt Jezus.De centurion zegt: Ik heb veel soldaten onder me, die precies doen wat ik zeg. U hoeft niet mee te komen. U heeft een geestelijke macht die ik niet begrijp. Als U gewoon zegt dat hij genezen is, dan is hij dat. Jezus zegt: ‘Bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden.’ Je slaaf is genezen. Zonder de man aan te raken, zonder hem te zien of te bezoeken. Hij zegt het alleen. En op een of andere manier door een geestelijke band die Jezus verbindt met de slaaf, geneest de slaaf. Want Jezus begrijpt dat wij allen verbonden worden door de Vader. Door het geloof is Hij in staat een slaaf te genezen ook al is die honderden, duizenden, kilometers verderop. Want we zijn allen verbonden.

 

Edward Lorenz heeft dat principe uitgelegd aan de hand van het weer. Als in Brazilië een vlinder met zijn vleugels slaat kan dat onder de juiste omstandigheden een tornado in Texas veroorzaken. Dat toonde hij ook wetenschappelijk aan. Chaostheorie. Het allerkleinste dingetje kan grote veranderingen teweegbrengen aan de andere kant van de wereld. Maar wij denken dat alles wat we doen op zich staat en onbelangrijk is. Dat wat ik in mijn leventje doe, niets uitmaakt in de wereld. Maar daar vergist u zich in. Als u dat denkt, bent u blind. Open dan uw ogen voor de realiteit dat alles wat u doet een geestelijke impact heeft op de hele wereld. En dat is ook hoe God het wil. En daarom zeggen predikanten telkens weer: Jouw leven doet ertoe. En als je dat niet gelooft dan draag je duisternis bij, en geen licht, aan een steeds duisterder wereld. Ik denk vaak aan mijn schoonmoeder.Een echte gebedsstrijder. Ze besteedt zoveel tijd aan gebed. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment last kreeg van mijn oor. Ik had een constante piep in mijn oor. Het werd steeds erger, ik had er maandenlang last van. Ik had zo’n fluittoon in mijn oor, kent u dat? Het ging maar door en belemmerde ook mijn gehoor. De dokter zei: Je hebt chronisch gehoorverlies. Je hoort nog maar 10% van wat je hoorde, straks misschien niks meer. Dan moet je een hoorapparaat. Dat was afgelopen zomer. Ik kon het niet geloven, ik was er kapot van. Ik vertelde het tegen mijn vrouw Hannah. Het kan toch niet waar zijn? dacht ik. Wat overkomt me? Ik was erg aangeslagen. Ik had het alleen Hannah verteld, verder niemand. Hannah belde haar moeder, de gebedsstrijder. Ze vroeg haar voor mij te bidden. Maar mij had ze niks gezegd. Hannah’s moeder vastte de hele dag en bad de hele dag dat ik zou genezen. Ik wist het niet. De volgende ochtend was mijn gehoor perfect. Geen fluittoon. Uit een test bleek dat ik mijn volledige gehoor terug had. Het is nu al een jaar geleden en het is nog steeds prima. Ik kan niet anders dan geloven dat Hannah’s moeder die 3000 kilometer van ons vandaan woont door haar gebeden mijn leven grondig heeft aangeraakt. Hoe weet ik niet, maar ik weet wel dat wat zij die dag in haar leven deed mijn leven voorgoed heeft veranderd. Amen. Haar kleine, op zich staande leventje in een stadje in Oklahoma had een dramatisch effect op mijn leven in de grote stad Los Angeles. Wat zij deed, veranderde mijn leven. Doordat zij besloot gehoorzaam te zijn, heb ik nu geen hoorapparaat. We moeten beseffen dat ieder onderdeel van ons leven innig verbonden is met alles op deze wereld. En met iedereen. En dat is precies hoe God het wil. Het ligt voor de hand: Als ik als dronkelap door het leven ging zou m’n dochter een heel ander leven krijgen. En ook haar kinderen

zouden een ander leven hebben. En ook mijn achterkleinkinderen. stel dat ik die krijg. Maar als ik een goede, liefhebbende vader ben als ik niet drink, vriendelijk ben en haar veel liefde schenk dat ze dan een heel ander iemand wordt. Dat geldt ook voor m’n kleinkinderen en achterkleinkinderen. U ziet het: De manier waarop wij ons leven leiden heeft invloed op generatie na generatie. U heeft het recht niet meer gedeprimeerd te zijn. U heeft het recht niet meer om boos te zijn. U heeft het recht niet meer om bedroefd te zijn. U heeft het recht niet thuis te zitten en niks te doen U bent het licht in de wereld. U bent voorbestemd om een grote impact te hebben op de wereld om u heen. Zodra we de leugen gaan geloven dat we ieder op een eilandje zitten allemaal in ons eigen huisje en allemaal verschillend dan worden we hopeloos eenzaam. Dan wordt de wereld nog donkerder. Maar als de schellen u van de ogen vallen en u het licht ziet dan begrijpt u hoe belangrijk het is om te glimlachen, vrolijk te zijn. Om te bidden voor wie ziek is en pijn heeft. Om te bidden voor je dierbaren. En voor je vijanden. Om het beste te zien, ook in hen die je haten. U ziet in dat we innig verbonden zijn met onze collega’s en innig verbonden zijn met de kinderen van Haïti. Alles op de wereld, alles in de manier waarop we leven en alles wat we doen, verandert doordat we inzien dat één leven alles kan veranderen. Eén leven verandert alles. Eén leven verandert alles. Eén leven verandert alles voor altijd en eeuwig. Als u dat gelooft, zeg dan amen. Wilt u nu opstaan?

 

Gebed

 

Laten we bidden. Vader, wij komen tot U in naam van Jezus. Wij vragen U ons te helpen om te zien. Wij vragen U ons te doen inzien dat onze levens innig verbonden zijn met de wereld rondom. Dat U ons oproept mensen te zijn, vervuld van uw licht opdat we een licht in de duisternis zijn. Wij aanvaarden die verantwoordelijkheid en we danken U dat u ons gekozen hebt. Dit bidden wij in Jezus’ naam.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u schijnen en zij u genadig. De Here zie glimlachend op u neer en geve u vrede. Als u thuiskomt en als u weggaat, als u vrij bent en als u werkt als u lacht en als u huilt. Tot die dag waarop de zon niet op- of ondergaat. Amen.

 

(Spot Turkije reis)

Ik ben Robby Schuller. Ik heb het vorig jaar zo naar m’n zin gehad in Israël toen ik daar was met Hour of Power Nederland. We bezochten alle bijbelse plaatsen, Jeruzalem en Galilea. Op al die plekken heb ik mogen spreken. En ik heb toen beloofd dat we ook naar Turkije zouden gaan om het spoor van Paulus te volgen. Ga mee. We beginnen in Istanboel, de poort tot het Nieuwe Testament. Ik zie ernaar uit. We zullen ook plezier maken, op prachtige plekken verblijven en heerlijk eten. We hopen dat u erbij zult zijn. In oktober.

 

Bijbeltekst 2 kor. 5, alleen interview Thijs Verheul

9 januari 2011 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan