Home Alles is mogelijk

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wij zijn heel blij dat jullie hier zijn. Strijd vandaag de goede strijd voor het geloof, vrienden want de overwinning, die niet ‘ooit’ komt, maar in het hier en nu is is in Jezus Christus. Jullie zijn geliefd.

Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Wij geloven dat God deze ochtend een woord voor jullie heeft. Wij vertrouwen erop dat jullie hier zullen vertrekken vol leven en met een nieuwe visie op de komende week.

 

Gebed

Dit bidden wij, Heer. Wij vragen in Jezus’ naam om de volheid van uw Geest. Wij vragen om vernieuwing

van onze geest en ons hart. Wij vragen dat wij hier anders vandaan gaan dan wij hier kwamen. Met een andere houding, een andere visie, een ander hart. Hernieuwd, gesterkt. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – A Song of Peace

Dit is mijn lied, o God van alle volken

Een lied van vrede voor verre landen en vaderland

Hier ben ik thuis, in dit land, waar mijn hart is

Hier leeft mijn hoop, hier leeft mijn droom

Maar ook in and’re landen kloppen de vele harten

Met hoop en dromen, net zo innig als die van mij

 

De luchten van mijn land zijn blauwer dan de oceaan

En zonlicht schijnt op de boombladeren

Maar ook elders schijnt de zon en is de lucht even blauw als bij mij

O hoor mijn lied, God van alle volken

Een lied van vrede voor hun land en voor het mijne

 

Waarheid alleen, vrijheid voor elke natie

Laat vrede heersen waar nu onrust heerst

Laten we liefde zoeken en met elkaar opbouwen

In eenheid alleen zetten we misstanden recht

Een wereld verenigd in liefde en vol van vrede

Die vrede verkondigen we nu samen in één lied

Dit is mijn lied, o God, amen

 

SchriftlezingGenesis 18:9-15, 21:1-7 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 18 en 21. Toen zeiden zij tegen hem: Waar is Sara, uw vrouw? Hij zei: Zie, zij is in de tent. En Hij zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben! Sara die in de ingang van de tent stond, achter Hem, hoorde het.

Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. En de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog zwanger worden, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar zal Ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben! Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen. De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had. De HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Izak. En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was zoals God hem geboden had. Abraham was honderd jaar oud, toen zijn zoon Izak hem geboren werd. Sara zei: God heeft mij doen lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei zij: Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Amen.

 

Solo – Gratitude door Terron Brooks

Al mijn woorden schieten tekort

Ik heb geen nieuws

Hoe zou ik al mijn dankbaarheid kunnen uitdrukken

Ik zou deze liederen kunnen zingen zoals ik vaak doe

Maar elk lied moet eindigen en dat doet U nooit

 

Dus ik doe mijn handen omhoog, ik prijs U opnieuw en opnieuw

Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is,

Maar ik heb niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja, halleluja zingt

 

Ik heb maar één reactie, ik heb maar één actie

Met mijn arm wijd uitgestrekt zal ik U aanbidden

En ik doe mijn handen omhoog en prijs U keer op keer

Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is

Maar ik heb niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja, halleluja zingt

 

Dus kom, mijn ziel, wees niet verlegen

Verhef je lied want je brult als een leeuw

Sta op en prijs de Heer

Kom, mijn ziel, wees niet verlegen

Hef je lied op, want je brult als een leeuw

 

Sta op en prijs de Heer dus ik doe mijn handen omhoog

En ik prijs U opnieuw en opnieuw

Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is

Maar ik heb niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja,

Halleluja, halleluja, halleluja zingt

 

 

 

Koorzang en Solo – No Longer Slaves door Natalie Gonzales

Ik hoor een melodie, als een symfonie

U omringt mij met een lied

U bevrijdde mij van mijn vijanden

En neemt mijn angsten weg

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

 

Uit mijn moeders schoot hebt U mij gekozen

Uw liefde noemde mijn naam

Ik ben opnieuw geboren in uw grote familie

Uw liefde stroomt door mijn aderen

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Wij zijn bevrijd, laat ons allemaal het lied van de vrijheid zingen

Vrijheid, ik ben een kind van God

 

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen

Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde

U redde mij, zodat ik staande bleef, ik zing:

Ik ben een kind van God, ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God

 

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God, ik ben een kind van God

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan en houd je handen zo. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Alles is mogelijk

door Bobby Schuller

De titel van onze preek is “Oude mannen dromen, oude vrouwen lachen”. Hij is gebaseerd op Genesis 18-21. Hannah heeft vanmorgen de Bijbeltekst gelezen, maar ik zal er snel doorheen gaan. Het zijn vier hoofdstukken. Het begint als volgt. Abram is 75 jaar oud. Heeft geen kinderen. Hij is rijk en succesvol, maar maakt zich zorgen om zijn nalatenschap. Zijn bloedlijn die al zo ver teruggaat, zal uitsterven en hij heeft niemand om zijn spullen en zijn land en dergelijke na te laten. Hij zegt dat hij het zal moeten nalaten aan zijn dienaar of aan een vriend. En de Heer zegt tegen hem: Abraham, Ik zal je een zoon geven en deze zoon zal het begin zijn van een nageslacht dat groter zal zijn dan het zand aan de kust en de sterren aan de hemel. En Abraham gelooft God. Vijfentwintig jaar verstrijken voor deze 75-jarige man eer de belofte wordt ingelost. Zeg allemaal 25 jaar. Dat is een lange tijd om te wachten. Niet voor God, maar wel voor ons. Vijfentwintig jaar gaan voorbij en God bezoekt de tent van Abram, Abraham nu en Hij zegt: Abraham, volgend jaar deze tijd zul je een zoon krijgen. Sara zal bevallen van een jongen.

Sara, die net het eten opdiende, houdt zich schuil achter de tent en wat doet Sara? Ze lacht, dat klopt.

Wij hebben een paar geleerden in huis. Sara lacht en God zegt tegen haar: Waarom lachte je? Is er iets onmogelijk voor God? En Sara zegt dat ze niet lachte en God zegt ja, je lachte wél. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Er gaat wat tijd voorbij. Abraham en Sara reizen rond. Ze zijn in het land van Abimelech, de koning van Gerar en als ze weggaan, zegent Gerar hen met duizend zilverlingen en Abraham bidt voor Abimelech en zijn vrouwen dat ze genezen zullen worden. Genezen waarvan? Dat geen van hen kinderen kon krijgen. Dus Abraham bidt voor Abimelech, hij wordt genezen en Abimelech en zijn vrouwen zijn in staat om kinderen te krijgen. En het volgende vers nadat dit voorbij is, wordt Sara zwanger. Ze baart een baby. Ze maakt een grapje over een 90-jarige vrouw die een baby verzorgt wat grappig is in het Hebreeuws en ze lacht. En ze zegt wauw, God heeft mij dit kind gebracht. En ze noemt de baby Jitschak, Izak, wat in het Hebreeuws ‘hij lacht’ betekent. Toepasselijk, hè? Dit is het eerste wat mij opvalt in deze hoofdstukken. Er zijn twee soorten lachen. Er is negatief lachen en er is positief lachen. Dit is hoe negatief lachen eruitziet. Negatief lachen is als Jezus een kamer met een 12-jarig dood meisje binnengaat en ze rouwen en Jezus zegt dat ze niet dood is, ze slaapt en iedereen lacht spottend. En de eerste keer dat Sara hoort dat een 90-jarige vrouw een baby gaat zogen die zij ter wereld heeft gebracht, lacht ze. Dit is negatief lachen en dat hebben wij allemaal wel eens gehad. Dit is niet de lach van het geloof, dit is de lach die zegt: Ik heb zo lang gewacht, ik heb zo veel gewild, mijn hart is gebroken. Zij lacht, zij spot. Dit is lachen met een gebroken hart en velen van ons hebben dat al eens meegemaakt. Maar dit is wat een positieve lach is. Als Jezus naar dat 12-jarige meisje reikt en haar oppakt en er lucht in haar longen komt en ze opstaat, wat doen de 12 discipelen en haar ouders dan? Ze lachen. Wauw. Ze leeft. Ze huilen. En als David het wint van Goliath en het Filistijnse leger wegrent wat doen de Israëlieten dan? Ze lachen. En wat doet Sara als deze droom die ze al zo lang had, werkelijkheid wordt, als ze deze baby in haar armen houdt, als ze ziet dat de belofte na zo lange tijd is ingelost, wat doet ze dan? Ze lacht en in het Hebreeuws is dat trouwens hetzelfde woord voor ‘verheugen’. Zij is vol vreugde. Waar ik het vandaag over wil hebben, zijn deze twee soorten van lachen.

Misschien ben je in een situatie waarin je negatief lacht. Je bent op een plaats van spot. Je bent op een plaats van ongeloof. Je bent op een plaats van gebroken harten. Je bent op een plaats van teleurstellingen en onvoltooide symfonieën en je zou willen dat je leven, je baan, je gezin op de een of andere manier beter was. En je hebt misschien een belofte uit de Bijbel of van iemand anders gekregen

en je hebt erom gelachen, ermee gespot, je hebt het weggegooid, ook al is het voor jou. Hoe gaan wij van dat lachen over naar de lach van overwinning, de lach van de vreugde, de lach van de viering en daar gaan wij het vandaag over hebben. Ten eerste, merk op dat toen Abraham, een 75-jarige man van God te horen kreeg dat hij een kind zou krijgen met zijn 65-jarige vrouw, Abraham dat gewoon geloofde.

Abraham geloofde dat God alles kan doen. Zijn vrouw Sara is 65. Ze kan haar eerste AOW-uitkering gaan opstrijken. En nu moeten ze nog eens 25 jaar wachten. Dat is een lange tijd. Maar Abraham gelooft dat het mogelijk is. Dit hebben wij nodig om te geloven dat alles mogelijk is voor God. Je hoeft niet te geloven dat alles mogelijk is voor jou, maar dat doe je wel. Ik vraag je om te geloven dat alle dingen mogelijk zijn voor de God die in jou woont. Ik vraag je om te geloven in de God die in jou gelooft. Ik vraag je om te geloven in de dromen die God in je hart en in je geest heeft gelegd en om de twijfel, die vooral jij jezelf hebt opgelegd, weg te nemen en te geloven dat het mogelijk is. Het eerste wat wij uit deze tekst leren: word een mogelijkheid denker. Dat is de eerste stap naar geloof. Dr. Schuller zei ooit dat in de wereld van het christendom en voorgangers sommigen het zaad zaaien. Hij zei dat sommigen de oogst verzorgen en anderen de oogst binnenhalen. En hij zei: Maar ik ben geroepen om de grond te bewerken. Ik ben geroepen tot degenen die keihard zijn geworden die ijskoud zijn geworden, die het Woord van God niet kunnen ontvangen. Ik ben gekomen om die grond te bewerken voor het Woord van God zodat de zaaier kan komen om te zaaien. Dat is wat denken vanuit mogelijkheden doet voor ons geloofsleven. Het is de eerste stap naar geloof. Het zegt dat het misschien niet waarschijnlijk is, maar wel mogelijk. Het is mogelijk. Is het mogelijk voor jou? En het antwoord is ja. En denken vanuit mogelijkheden zal je open maken voor de nieuwe wonderen die God voor je heeft. Dit moeten wij doen:

Dit is wat we moeten doen: wees het met God eens over jou. God zegt grote dingen over jou. God heeft grote dromen voor jou. God heeft een lijst met dingen die jouw leven zou kunnen zijn en het is aan jou

of je die dingen waarmaakt of niet. Stem met God in. Zeg tegen Hem dat je bereid bent om de prijs te betalen. Zeg Hem dat je bereid bent om het werk te doen. Zeg tegen Hem dat je bereid bent om alles wat je bent, te geven en te geloven in de grote droom die Hij voor je heeft. Hier is iets wat Dr. Schuller ons leerde: Bouw aan je droom en je droom zal jou bouwen. Dit is iets wat we kunnen leren over dromen.

Dromen bouwen mensen. Reken maar. Een leven zonder dromen is een leven van wanhoop maar een leven vol doelen en dromen en visie is een leven dat wordt opgebouwd. Dit is een betere manier om het te zeggen: Grote dromen bouwen grote mensen op. Als je een grote droom in je hart hebt, dan weet je dit al. Je moet een groter persoon worden om die droom te bereiken. Elke dag roept hij je ‘s morgens en ‘s avonds om een groter mens te worden. Om de plek te bereiken waar God je hebben wilt. Dit is hoe je groter wordt: Door een grotere droom te hebben en door alles wat je hebt en alles wat je bent, in te zetten voor die droom. Dit is wat je droom van je zal vragen. Ze zullen dit van ons allemaal vragen. Je droom zal je vragen of je anderen met een vergelijkbare droom kunt overtreffen. Kun je beter trainen? Kun je harder werken? Kun je harder proberen? Kun je meer vertrouwen? Ik denk dat je dat kunt. Ik denk dat je het wilt. Ik denk dat je dat zult doen. Reinhard Bonneke was iemand die ik volgde toen ik nog op de middelbare school zat. Ik ging zelf op missiereizen om met een groepje het evangelie te verkondigen en wij deden ook humanitair werk en brachten brillen, insuline en medische hulp. Reinhard Bonneke was een geweldige man, een Duitser. Hij reisde de wereld rond en tijdens zijn leven hij overleed pas een paar jaar geleden zouden zich 79 miljoen mensen, vooral in Afrika, dankzij hem hebben bekeerd. Dat is een groot leven vanuit een grote droom. De Nigeriaanse president, die moslim was, zei over Reinhard Bonneke toen hij stierf: Dit is een van de ergste, moeilijkste dagen voor Nigeria.

Wat een getuigenis. Reinhard Bonneke vertelde ooit dat hij aan het bidden was en hij zei: Heer, dank U dat U mij geroepen hebt tot deze grote droom tot dit grote leven, tot deze grote roeping. En hij zei dat hij het gevoel had dat de Heilige Geest tegen hem zei: Ik heb jou niet geroepen. Ik heb eerst vier anderen geroepen, maar geen van hen wilde die moeite doen. Geen van hen wilde met heel hun hart ja zeggen.

Geen van hen wilde zich toewijden. Jij bent de eerste die echt ja zegt. Zul jij ja zeggen tegen God als Hij bij je aanklopt? Als je die droom of dat visioen krijgt, zeg je dan ja tegen Hem? En zul je het volhouden? Zul je de droom en het doel dat God aan je leven heeft gehecht, waardig zijn? Of reik je naar comfort? Wil je het vaag houden? Herstel je automatische piloot. Wij hebben allemaal een automatische piloot. Soms is ons hele leven een automatische piloot. Sommigen van ons gaan elke week op de automatische piloot naar McDonald’s. Het is goed om af en toe naar McDonald’s te gaan. Ik hou net zoveel van een McFlurry als ieder ander, maar niet op de automatische piloot. Mensen zeggen, ik doe een beetje hier, een beetje daar. Wees niet zo naïef. Als je zoveel geeft dat het een automatische piloot wordt, zal je leven een kant opgaan die je niet wilt. Het zal je niet gelukkig maken,

het zal je geen vrede geven. Als je een beetje begint te liegen, zul je veel moeten gaan liegen. Gisteren nog was ik in een supermarkt. Een jonge, mooie vrouw met haar vermoedelijke vriend, was aan de telefoon. Ze liepen rond, ik geloof dat ze drank kochten. Ze zegt in de telefoon: John en ik zijn nu bij John thuis. Wij gaan over tien minuten weg. Nota bene. Zij is zo gewend geraakt aan liegen dat zij er niet bij stilstaat dat haar vriendje alles hoort wat zij zegt. Wat als die vriend haar op een dag een aanzoek doet? Wat als ze op een dag voor een altaar en voor de Heer staan en zij tegen hem zegt: Dat beloof ik. Denk je dat John dat kan geloven? Niet als het moeilijk wordt. En dit is de manier waarop de kleine dingen die wij in ons leven toelaten en waarvan wij weten dat ze niet goed zijn, kruipen en kruipen en groeien. Een beetje gist doet het hele brood rijzen. Verander je leven. Verander je gedachten. Verander je gewoontes. Laat je droom geen droom blijven. Nu wij het hebben over mogelijkheid denken, wordt het mogelijk. Dat mogelijkheid denken begint dromen op te wekken. Grote dromen die je een groter mens maken. Maar laat die grote droom geen droom blijven. Maak er een doel van. Maak er iets van dat je kunt meten, iets dat je je kunt voorstellen, iets dat je kunt opschrijven, iets dat je kunt beschrijven.

Earl Nightingale heeft ons iets geleerd. Als je een kapitein vraagt waar hij naartoe gaat zal hij je zonder twijfel de aanloophaven vertellen. Hij zal je zonder blikken of blozen vertellen waar hij naartoe gaat. Kun jij dat? Ook al is de bestemming 99 procent van de tijd onzichtbaar voor de kapitein toch weet hij precies waar hij naartoe gaat en weet hij ongeveer wat het kost om daar te komen en wanneer hij zal aankomen.

Hij heeft heel weinig twijfel. Wees de kapitein van je leven. Niemand zal jouw leven voor je leiden. Niemand zal het roer overnemen en je leven in de juiste richting sturen. Alleen jij kunt je leven leiden. Niemand neemt de besturing van je leven over en als ze dat wel deden, zou je het ze kwalijk nemen. Ik weet dat omdat je moeder het geprobeerd heeft. Je partner heeft het geprobeerd. Je vader heeft het geprobeerd. Je vrienden hebben het geprobeerd. Dat neem je ze kwalijk en dat moet ook. Want je hebt alles in je om het schip zelf te besturen en het naar de plaats te brengen waar het thuishoort. Je kunt het. Wees de kapitein van je leven. Abimelech, de grote koning, kan geen kinderen krijgen. Dit is zijn laatste redmiddel, dus wat doet Abraham? Hij bidt voor hem en de koning wordt genezen en kan nu kinderen krijgen. En meteen daarna wordt Sara zwanger. Hier is een aanwijzing, vrienden. Dit is een van de beste manieren om je leven open te stellen voor wonderen: Help iemand of bid voor iemand die heeft wat jij wilt. Help iemand of bid voor iemand die wil wat jij wilt. Dit zal je leven beïnvloeden. Er gebeurt iets geestelijks wanneer dit je overkomt. Als je bidt voor iemand die heeft wat jij wilt of bidt voor iemand die wil wat jij wilt gaat er geestelijk iets open in je leven. Zie je hart als een vuist. Het verandert van een gebalde vuist in een open hand zowel om te geven als om te ontvangen. Dat gebeurt er met je leven als je begint te bidden voor mensen die hebben of willen wat jij wilt. Als je doel en je droom over het helpen van anderen gaat wordt het een beter en haalbaarder doel. Je kunt er een team omheen bouwen. Je kunt ‘s ochtends opstaan. En als het bereiken ervan ook andere mensen betreft dan is het gemakkelijker om het offer te brengen. Als je een droom hebt en anderen hebben het nodig dat je je droom verwezenlijkt dan is het een winnaar. Als je je bedrijf, je droom, je product, je bediening voorstelt en andere mensen hebben dat nodig, is het een winnaar. Het zal een verschil maken. Hoe meer je droom is afgestemd op het dienen van anderen hoe waarschijnlijker het is dat die uitkomt. Dit is absoluut waar. Je vraagt Jezus: Jezus, ik wil de grootste vrouw of man zijn die ooit heeft geleefd. Ik wil de grootste persoon zijn die ooit heeft geleefd. Wat zal Jezus dan tegen je zeggen? Dit is wat Hij niet tegen je zal zeggen. Hij zal je niet berispen. Hij zal niet zeggen: Hoe durf je die vraag te stellen. Hij zal niet zeggen: Verdwijn. Dit is wat Hij zal zeggen. Als je de grootste mens wilt zijn die ooit geleefd heeft, leer dan te dienen en leer zoveel mogelijk mensen te dienen als je kunt. De grootsheid van je leven zal gelijk zijn aan de diepte en breedte van je dienstbaarheid. Wil je een groot mens zijn? Richt je doel dan op het dienen van anderen. Kunnen wij het zo zeggen? Maak het waar. Wees de man. Wees de vrouw. Wees de christen die je beloofd hebt te zullen zijn. Met je doop heb je God beloofd wie je zou zijn en jezelf beloofd hoe je leven eruit zou zien. Welke keuzes je zou maken en waar je zou zijn. Meende je het? Meende je het echt? Bij je trouwen stond je tegenover een man of vrouw en je deed een belofte aan diegene en aan jezelf over wie je zou zijn. Meende je het? Toen je werd aangenomen en je vol enthousiasme aan de slag wilde gaan deed je een belofte aan je werkgever over wat voor iemand je zou zijn. Meende je dat? Je zegt: Je kent mijn baas niet, je kent mijn collega’s en mijn producten niet. Ik weet dat als je een belofte aan jezelf hebt gedaan en die verbreekt, je je daar zeker niet goed bij voelt. Dat is wat ik weet. Je deed een belofte toen je in de spiegel keek en beloofde wie je zou worden en waar je heen zou gaan. Je leeft nog. Die beloften kunnen nog steeds worden ingelost. Toen je in de spiegel keek en die dingen tegen jezelf zei, meende je het toen? Zo’n twintig jaar geleden deed ik een gelofte aan God. Ik zag dat veel jonge voorgangers aan de drugs raakten en hun geloof verloren of gewoon raar gingen doen. In mijn teleurstelling over mijn collega’s riep ik tot God: God, ik zal U nooit de rug toekeren. Dat was op mijn hart gegraveerd. Het staat er nog steeds en het drijft me elke dag dat ik leef. Toen ik voor een mooie jonge vrouw met de naam Hannah Presley stond, zei ik dat ik de rest van mijn leven van haar en niemand anders zal houden. Dat was een gelofte en ik meende het en ik heb mij eraan gehouden. Toen mijn dochter Haven op 14 december werd geboren Als een eerste kind wordt geboren, worden er twee dingen gemaakt. Eigenlijk drie. Als een eerste kind wordt geboren, wordt er een kind gemaakt maar er wordt ook voor het eerst een moeder en een vader gemaakt. En die dag, toen ik vader werd, keek ik naar mijn kind en zei ik dat ik beloofde haar vader te zijn en dat betekende veel voor mij, ik heb mij eraan gehouden. Ik heb mij er voor mijn kind aan gehouden. Jij hebt God niet gekozen. God koos jou. Jij hebt de droom niet gekozen. De droom is jou toegewezen. Je kunt ervoor kiezen om God de rug toe te keren en je kunt ervoor kiezen om je droom de rug toe te keren. Niet doen.

Wees de roeping waardig. Wees de keuze waardig. Laat zien dat God gelijk had toen Hij naar jou wees en Hij zei: deze. Jij bent het waard. Je kunt het. Maak afspraken met God over jou en over je toekomst.

Hier is nog iets dat we kunnen begrijpen over het leven en onze dierbaren. Het is een van de nare dingen van het leven. Liefde heeft een valuta, net als valuta. Vrijheid is de valuta van liefde. Ik probeer dit zo vaak mogelijk naar voren te brengen maar dit is iets wat wij moeten beseffen: Hoe meer liefde je in je leven hebt, hoe minder vrijheid je hebt. Hoe meer vrijheid je in je leven hebt, hoe minder liefde je hebt en zo is het nu eenmaal. Wij hebben vrijheid nodig om van mensen te houden. Daarom is dat zo belangrijk in de VS. Wij hechten zo sterk aan vrijheid omdat wij van mensen houden. Als je kijkt naar landen die niet veel vrijheid hebben, daar hebben ze ook niet veel liefde. Niet veel compassie, niet veel gelach. Je hebt genoeg kracht, je hebt het vermogen, je hebt genoeg vrijheid om je dromen te verwezenlijken en liefde in je leven te hebben. Misschien ben je een beetje vrijheid kwijt, maar ik kan je vertellen dat liefde beter is. Sommige mensen van wie je houdt, je ouders, misschien je broers en zussen

vragen misschien veel van je vrije tijd. Ooit zullen ze er niet meer zijn en dan zou je liever minder vrijheid hebben en meer van hun liefde. Toch? Dus hou van iedereen. Wijs mensen niet af. Tot slot het laatste punt. Het verhaal eindigt zo’n beetje. Genesis 21:6. Sara zegt: God heeft mij doen lachen. Wat letterlijk Izaks naam is. En iedereen die hiervan hoort, zal met mij lachen. Dit is het laatste wat ik tegen je wil zeggen en vergeet dit nooit: Je overwinning is niet alleen voor jou. Hij is voor jou, maar ook voor alle anderen. Iedereen kijkt naar je. Je vrienden, je familie, je vijanden, ze kijken naar je. Je bent gezegend om een zegen te zijn. Dat is wat er over Israël werd gezegd. God zei over Israël dat je gezegend zult worden maar ook dat je gezegend bent zodat je een zegen kunt zijn. Dat is wat Max Lucado ons leerde, toch? Dat je test je getuigenis wordt. Vergeet nooit dat er veel meer ogen zijn die kijken dan je weet. Het is ook voor hen. Jouw test zal jouw getuigenis worden. Je puinhoop zal je boodschap zijn. Je succes zal je preek zijn en je wonder zal je bediening zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

Wij danken U, Heer, dat Uw aanwezigheid hier is. Wij vragen U, ons een helder beeld te geven van een grotere droom voor ons leven en wij bidden dat wij groot genoeg worden om die dromen te verwezenlijken. Heer, wij danken U dat U van ons houdt. Dat U in ons gelooft, dat U ons geroepen hebt en wij danken U in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Solo – How Great is our God door Terron Brooks

Er is geen God als Jehova

Hij is een grote God, een grote Vader

 

Maak groot, onze God

Zing met mij, maak groot, onze God

Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

Allerhoogste Heer, waardig onze eer

Kom zing met mij, maak groot, onze God

 

Weet je wat Hij voor mij gedaan heeft?

Hij is zo groot

Allerhoogste Heer, waardig onze eer

Kom, zing met mij, maak groot, onze God

 

U bent een grote God, dat bent U

Hij is een grote God -dat bent U

Hij is een grote God -dat bent U

Dat bent U

 

Zing allemaal mee – dat bent U

Ik weet dat dat zo is

Dat bent U, daarom prijzen wij U

 

U bent mijn Geneesheer, mijn Voorziener

U bent mijn Redder, mijn Bevrijder

Niemand is als U, niemand is als U

Zo bent U

Alles is mogelijk

5 november 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan