Home Televisie Leven zonder oordeel

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Een goeie dag om hier te zijn. Tony Campolo gaat voor u preken. Hij zal u uitdagen, liefde betonen en u vreugdevol huiswaarts sturen. Wat ook uw zorgen zijn, God is groot genoeg om ze weg te nemen. Hij houdt van u, is u niet vergeten en goede dingen zullen er altijd komen. U doet het geweldig, God is trots op u en heeft u lief zoals u bent. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, dank U dat u ons hier bijeen hebt gebracht voor deze viering, dit feest. Met vreugde zeggen wij: wij zijn dankbaar voor het goede dat U geeft. Dank U voor elke ademtocht, elk moment, elke vriendschap en relatie, elk wonder. In Jezus’ naam verwachten wij dat U grote dingen zult doen. De lasten die wij niet kunnen dragen doordat wij te zwak zijn, leggen wij bij U. Vandaag besluiten wij om niet te tobben, maar te ontspannen. U heeft ons lief en U bezit de macht om te doen wat wij nodig hebben. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Koor – ” Love Divine, All Loves Excelling”

Liefde Gods, die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat

Kom in onze harten binnen met uw milde overdaad Jezus, één en al ontferming daal vanuit de hoge neer Met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer

Wat Gij eenmaal bent begonnen, o voltooi het, maak ons rein Tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn
Tot wij eeuwig bij U wonen schrijdende van licht tot licht Leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht Amen

Interview – JOHN RODRIGUES
HS = Hannah Schuller en JR = John Rodrigues

HS Vandaag hebben John Rodrigues te gast, schrijver van High school drop out to Harvard en is afgestudeerd op het terrein van leerproblemen. Hij gaf les in achterstandswijken en richtte later ThinkLexic op. Applaus voor John Rodrigues. John, ik denk dat veel mensen niet goed weten wat dyslexie precies is. Kan je ons dat vertellen?

JR Dyslexie is een andere manier van denken. Tachtig procent van alle kinderen denkt lineair maar 15 procent van alle kinderen denkt dyslectisch. 15 procent. Dat is veel. Dat komt neer op 7 miljoen 600.000 kinderen in het lager onderwijs. Het houdt ook in dat je op een andere manier leert lezen. Als je in de eerste klas begint te lezen, heb je moeite met spelling, lees je wat langzamer en is schrijven lastiger.

HS Jij hebt het zelf allemaal doorgemaakt. Hoe was het voor jou? Hoe waren je schooljaren? Hoe voelde het om zo te zijn?

JR De kleuterschool vond ik heerlijk. Ik kan mij de juf nog herinneren, mevrouw Green. Dyslectische kinderen leren multisensorisch. Door spelen, schilderen, muziek. Dat veranderde in groep 4 want daar gaan zij abstract lesgeven en dat werkt niet als je dyslectisch bent. Beter je best doen, zeiden de onderwijzers, en ik deed mijn best. Maar het lukte niet en ik bleef zitten in groep 4. Toen ik 6 was, raakte ik erg in de put. Op die leeftijd al werd ik gelabeld

als minder intelligent of dom. Dat kreeg ik te horen van onderwijzers en vervolgens van mijn

ouders. Voor mij was het heel pijnlijk.
HS Wist je van binnen dat je wel degelijk slim was, maar dat iets je tegenwerkte? Was er iets in je

dat zich verzette, dat niet geloofde dat ze gelijk hadden?
JR Ik geloofde het niet. Ik had het gevoel dat ik wel slim was maar dat het niet aansloot. Want

zoiets kon ik alleen bewijzen met schrijven.
HS Ja, zo werkt het. Later heb je ThinkLexic opgericht. Wat doet die stichting?
JR Wij richten ons op de kracht van dyslectici. Zij hebben moeite met van alles. En dyslexie is iets

dat je leven lang duurt. Ik heb Harvard gedaan, maar ben nog steeds zwak in spellen.
HS Maar dat mag geen belemmering zijn.
JR Het hoeft je niet tegen te houden. Je hebt problemen. Ik lees langzamer. Maar je kunt

audioboeken gebruiken. Er is technologie voorhanden. ThinkLexic focust op de sterke kanten. Bij al die technologiebedrijven in Silicon Valley heeft zo’n 65 procent van de populatie een of andere aandoening. Dyslexie, ADHD, Asperger. Wij richten ons op de sterke kanten van dyslectische kinderen. We leren ze programmeren. Ouders die horen dat hun kind dyslectisch is, bieden wij een workshop aan met de strekking: Het komt goed. Uw kind heeft moeite met dit of dat, maar kijk eens wat een talenten. En wat ik ouders ook vaak voorhoud is: Als op school 80 of 90 procent van de dag wordt gefocust op dat waar je kind slecht in is, raakt dat je kind heel erg en kan het daar in blijven hangen. Doen zij genoeg dingen waar het goed in is dan krijg je blije kinderen.

HS Heel mooi. Waarom is het belangrijk voor God dat wij omhelzen wat ons uniek maakt?
JR Omdat mensen zeer verschillende talenten hebben. Iedereen heeft talenten maar zij verschillen heel erg. Ik denk dat mensen ook verschillend leren. Dat moet je accepteren en begrijpen. Ik ben een trotse dyslecticus. Ik ben trots dat ik ADHD heb. Heel trots. Ik zie het als

een geschenk. Waar het misgaat, is het begrip. Wij proberen begrip te kweken voor dyslexie.

Daar zijn deze polsbandjes ook voor. Als de mensen beter gaan begrijpen wat dyslexie is dat je je er niet voor hoeft te schamen dat het een andere manier van denken is, zou dat veel ellende voorkomen.

HS Helemaal mee eens. Er zitten nu miljoenen mensen te kijken. Wat zeg je tegen mensen die net weten dat zij dyslectisch zijn en tegen ouders die er net achter zijn dat hun kind dyslectisch is.

JR Ik zou zeggen: zoek hulp, bijvoorbeeld bij ThinkLexic.org. Wij geven workshops voor kinderen die net zijn gediagnosticeerd. Maar het belangrijkste is je te richten op de ouders. Die zijn vaak verdrietig omdat hun kind dyslectisch is. Zij denken: hij of zij kan minder dan ik vroeger en heeft minder kans in het leven. Ik zeg tegen hen: bekijk opnieuw wat de mogelijkheden zijn van je kind. Het heeft enorm veel talent. Focus daarop, breng een balans aan. Gebruik technologie voor de moeilijke punten en het komt allemaal in orde met je kind.

HS Prachtig. Dank je wel, John Rodrigues.

Solo – Patrick Blackwell – “Confutatis Maledictis”

Wanneer de vervloekten zijn verslagen
En aan de verterende vlammen prijsgegeven Roep mij dan onder de gezegenden
Ik bid u, deemoedig neergeknield
En mijn hart bijna tot as gekrompen
Draag zorg voor mij in mijn laatste uur
Ik bid u, deemoedig neergeknield
En mijn hart bijna tot as gekrompen
Draag zorg voor mij in mijn laatste uur
Wanneer de vervloekten zijn verslagen
En aan de verterende vlammen prijsgegeven Roep mij dan onder de gezegenden
Roep mij dan onder de gezegenden
Roep mij dan, roep mij dan onder de gezegenden Ik bid u, deemoedig neergeknield
En mijn hart bijna tot as gekrompen
Draag zorg voor mij in mijn laatste uur
Ik bid u, deemoedig neergeknield
En mijn hart bijna tot as gekrompen
Draag zorg voor mij in mijn laatste uur
Draag zorg voor mij in mijn laatste uur
Ik bid u, deemoedig neergeknield
Draag zorg voor mij, draag zorg voor mij
In mijn laatste uur

Koor – “Shout to God with Thanksgiving”

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen
Die grote dingen doet hier en in alle landen
Roep God aan en zeg Hem dank zing een loflied op de Heer Vertel van al wat Hij heeft gedaan en prijs zijn grote naam Roep God aan en zeg Hem dank zing een loflied op de Heer Vertel van al wat Hij heeft gedaan

Loof de Heer, loof de Heer en prijs zijn heilige naam
Met vreugde in ons hart zullen wij Hem zoeken
Wij zullen zijn grootheid bezingen
En zijn werken bekendmaken onder alle volkeren
Van ’s morgens tot ’s avonds, de hele dag lang
Roep God aan en zeg Hem dank, zing een loflied op de Heer Vertel van al wat Hij heeft gedaan en prijs zijn grote naam

Roep God aan en zeg Hem dank
Zing een loflied op de Heer vertel van al wat Hij heeft gedaan Loof de Heer, loof de Heer en prijs zijn heilige naam
Gods sterke hand zal ons schragen
Dankbaar prijzen wij Hem van dag tot dag
Zijn wondere daden zullen wij niet vergeten
In vers en lied maken wij Hem groot
In vers en lied maken wij Hem groot
Roep God aan en zeg Hem dank
Zing een loflied op de Heer vertel van al wat Hij heeft gedaan En prijs zijn grote naam, roep God aan en zeg Hem dank Zing een loflied op de Heer vertel van al wat Hij heeft gedaan Loof de Heer, loof de Heer en prijs zijn heilige naam
Prijs zijn naam, prijs zijn naam, loof de Heer

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Introductie van Tony Campolo door Bobby Schuller

Voordat u gaat zitten graag applaus voor Tony Campolo.

Preek – “Leven zonder oordeel” door Tony Campolo

Goed om hier te zijn. Maar op mijn leeftijd is het goed om überhaupt ergens te zijn. Ik ben razend enthousiast over de muziek vanmorgen. U toch ook? Ik heb enorm genoten van Patrick’s zang. Ik noem ook nog even de dirigenten Marc en Irene en pianist en organist Zeljko. Die hebben een apart applausje verdiend. Jezus werd naar de wereld gestuurd door zijn vader. Ik citeer uit Johannes 3: Niet om een oordeel over haar te vellen maar om de wereld door Hem te redden. Wij hebben een God die ons genade biedt en u welkom heet ongeacht wie u bent of wat u heeft gedaan. ‘Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld.’ Lees maar in Romeinen 8 vers 1: Wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. Er wordt zoveel geoordeeld. En helaas gebeurt dat ook vaak door de Kerk. Jezus is niet gekomen om te oordelen, één geval uitgezonderd: Hij veroordeelde gelovigen die anderen veroordeelden. Als u mij niet gelooft, lees dan Mattheüs 22 en 23: Wee jullie, farizeeën, die mensen opzadelen met schuldgevoel en niets doen om die last te verlichten. Wee jullie. Wee jullie die mensen het gevoel geven dat zij waardeloos zijn. Als ik hier in deze kerk ben in deze Hour of Power- traditie dan ben ik onder mensen die anderen niet neermaaien, maar opbeuren. Er was in ’n stadje een nieuwe predikant. Iedereen vond hem geweldig veel beter dan de voorgaande. Dus vroeg iemand: Waarom is deze predikant dan zoveel beter dan de vorige? Het antwoord was: De vorige zei dat wij gedoemd en veroordeeld waren. Als wij geen berouw toonden, zouden wij naar de hel gaan. En wat predikt die nieuwe? Dat wij veroordeeld zijn. Als wij geen berouw tonen, gaan wij naar de hel. Wat is dan het verschil? was de vraag. Deze man doet het met tranen in zijn ogen, was het antwoord. Met tranen in zijn ogen. Misschien moet af en toe ook het negatieve gezegd worden. Maar dat zou ons dan pijn moeten doen. Het kortste Bijbelvers is: Jezus weende. Hij keek uit over Jeruzalem en zei: Jeruzalem, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt. Jullie hebben het niet gewild.’ Hij huilde om de fouten van anderen, Hij verheugde zich er niet over. Gelovigen zouden wat kunnen leren van Solzjenitsyn de grote Russische schrijver. Die zei: De scheiding tussen goed en kwaad scheidt niet de ene groep van de andere maar loopt dwars door

ieder van ons heen. De Bijbel zegt: Als u zegt dat u zonder zonde bent, bedriegt u zichzelf. Dan bedriegt u zichzelf. In Galaten 6 vers 1 lezen wij: ‘Broeders en zusters wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt hem zachtmoedig weer op het juiste pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.’ Pas op als u oordeelt. Jezus zei: Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. Wij zijn geroepen om mensen te bemoedigen en te helpen. Deze dienst, deze kerk, deze verkondiging, nu door Bobby en Hannah is een verkondiging waarvan wij zeggen: Er is een kracht een wonderbare kracht in Jezus Christus. Een kracht die wil herstellen. Maar als wij het hebben over veroordelen: De strengste veroordelers dat zijn mensen als wij zelf die zichzelf veroordelen. Zo velen van ons, ik zelf ook, kraken onszelf af. Wij kennen onze eigen tekortkomingen, onze eigen huichelachtigheid. Ik ken de mijne. Bij het voorbereiden van deze preek zei ik tegen mijn vrouw: Deze preek moet ik thuis eens op mijn gemak beluisteren en in mijn oren knopen: wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. U kent het verhaal van de overspelige vrouw. De religieuze leiders besluiten haar door steniging ter dood te brengen. Jezus zegt tot die religieuze mensen: Wie van u is zonder zonde? Laat hij de eerste steen werpen. Eén voor één glippen zij weg. Hij schreef in het zand. Ik weet niet wat Hij schreef. Misschien de namen van mensen en de zonden die zij hadden begaan. Eén voor één gaan ze weg. Als iedereen weg is, zegt Jezus tot de vrouw: Waar zijn degenen die u hebben veroordeeld? Zij zijn allemaal weg, zegt zij. Hij zegt: Ook Ik veroordeel u niet. Ga uws weegs en Hij voegt eraan toe: En zondig niet meer. Als Hij de vrouw toespreekt, herinnert Hij haar eraan dat zij zuiver moet leven. Dat ze niet moet terugvallen in wat zij deed maar verder moet, zuiver moet leven. Zelfveroordeling. Niemand wist zichzelf beter te veroordelen dan de apostel Paulus. Lees Romeinen 7 maar, waar hij zich de allergrootste zondaar noemt waar hij naar zichzelf kijkt. Dat vers dat kan ik volkomen navoelen. Dat schreef hij met mij in gedachten. Wat ik niet zou moeten doen, doe ik uiteindelijk toch. Wat ik wil doen, doe ik niet. Wie zal mij, ellendige, verlossen van deze zonde? Ik zie voor mij hoe Paulus zich aanmeldt voor een theologische opleiding en het hoofd van de toelatingscommissie zegt: Vertel iets over uzelf. Hij zegt: Wie van ons bedoelt u? -Is er dan meer dan één van u? Ja, er is mijne oude ik en mijn nieuwe ik. Hebben die twee verschillende namen? Ja. Mijn oude ik heette Saulus, mijn nieuwe ik heet Paulus. En kunnen zij met elkaar overweg? -Nee, zij haten elkaar. Wat Paulus wil, wil Saulus niet. En wat Saulus wil, wil Paulus niet. Wie zal mij ellendige verlossen? Medegelovigen, zo zijn wij allemaal. Die dubbelzinnigheid hebben we allemaal. Misschien heeft u de Star Wars films gezien. Die vertellen dat wij allemaal een duistere kant hebben en ook allemaal een lichte kant. Jezus kwam op de wereld om ons in staat te stellen die duistere kant te vernietigen en de lichte kant te benadrukken. Daarom heet dit programma ook Hour of Power. U heeft Jezus nodig. Zelf kunt u het niet. Dat zegt Paulus. Paulus zegt: Ik wil wel het goede doen, maar ik doe het niet. Ik wil het verkeerde vermijden, maar doe het uiteindelijk toch. Wee mij ellendige. Maar het gaat nog verder, lees maar: Maar geloofd zij God. Want, en nu komt het: Wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. Hoort u wat ik zeg? Wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om de wereld van veroordeling te bevrijden. Dat is essentieel in zijn hele boodschap, zijn hele leven. De kracht die God u schenkt, stelt u in staat tot het volgende: Om die geweldige mensen te worden die u was voorbestemd te worden. In Romeinen 9 lezen wij: U was voorbestemd tot goede werken. U was voorbestemd om iets prachtigs te doen met uw leven maar u bent teruggeschrokken voor de bestemming die Ik voor u wilde. Dat wil Ik rechtzetten. Ik wil u de kracht geven om te worden waartoe u was voorbestemd om dat te worden waarvoor Ik u heb geschapen: een kind van God. Dat is ook het streven van Hour of Power: de hele wereld laten weten dat wat je ook hebt uitgevoerd in je leven je nog altijd een kind van God bent. God houdt van u.

Zo veel, dat als u de enige mens op aarde was geweest Hij voor u alleen zou zijn gestorven. Hij heeft u lief. Dat is uw identiteit. Een keer moest ik me haasten om op tijd op een college Engels te komen. Buiten adem ging ik zitten en de professor zei: Mr Campolo, wilt u voorgaan in gebed? Terwijl ik zat uit te hijgen. Ik begon te bidden: Heer, dank U ons liefheeft, dat U mij liefheeft ondanks het feit dat ik zo waardeloos ben. Wacht even, zei de professor. Hij onderbrak mijn gebed. Wacht even. Mr Campolo,

u bent niet waardeloos. U bent zo kostbaar dat Jezus voor u is gekruisigd. U bent niet waardeloos, maar onwaardig. Bid maar verder. Zoiets neemt een hoop spanning weg. Een vriend van mij heeft een dochter. Een keer onweerde het. Donder en bliksem. Hij holde naar boven om naar zijn dochter te kijken. Zij stond bij het raam, leunend tegen het glas. Bliksem, donder…Wat doe je daar, Sally? Zij keek naar hem en zei: Volgens mij wil God een foto van mij maken. Dat meisje begreep tenminste hoe bijzonder zij was: De Schepper van het universum wilde een foto van haar nemen. Ik weet niet of God een foto van u in zijn portefeuille bewaart maar als dat zo is, laat Hij die af en toe aan de engelen zien.

Hij houdt van u. Hij bevestigt uw bestaan en vertelt u hoe bijzonder u bent, wat u ook heeft gedaan in uw leven. Ja, Hij wil graag dat u berouw toont dat u treurt om gemaakte fouten. Maar als u tot inkeer bent gekomen, geeft Hij u dit vers mee uit Filippenzen 3: Vergeet wat achter je ligt en kijk wat er voor je ligt: De hemelse prijs waartoe God je door Christus Jezus roept. U voelt zich misschien wel verlamd door uw verleden. Maar Jezus zegt: Je mag die ketenen nu afschudden en met Mij meegaan. Ik heb grote plannen voor je. Robert Schuller benadrukte dat en Bobby en Hannah hebben die boodschap overgenomen. Dank God voor Hour of Power en voor deze kerk, amen? Niet alleen geeft Hij u een nieuwe, positieve identiteit maar ook stelt Hij u in staat degene te worden die u altijd wilde worden. Diep van binnen heeft u een heldere blik. Dat is Gods geest in u. Niet in iedereen, zegt u. Dit is het licht, wordt gezegd in Johannes 1. Luister…Elke man en elke vrouw die wordt geboren, hoort die zachte stem diep van binnen die je oproept te worden wat God je bedoeld heeft. Je bent diegene nog niet geworden, maar er is een kracht, de wonderbare kracht van Jezus Christus. Die stroomt in u en stelt u in staat te worden wat u zelf nooit zou kunnen zijn. Broeders en zusters, zegt de Bijbel. Luistert u? Wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard maar wij weten dat wij aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen. God zij dank daarvoor: Dat ik niet ben wat ik hoor te zijn, maar ook niet wat ik was. En ik ben onderweg. Ik ga recht op mijn doel af, zegt Filippenzen: De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Luister wat Jezus zelf zegt: Zonder Mij ben je tot niets in staat word je nooit degene die je zijn wilt, degene die je bent voorbestemd te zijn. Alleen als Ik in je werkzaam ben. En Filippenzen 1 zegt ook: Hij die dit goede werk in u is begonnen zal het ook voltooien op de dag van Christus Jezus. Inderdaad. Amen. Ten slotte dit, punt 3. Hij stelt u in staat te doen voor anderen wat Hij voor u heeft gedaan en nog altijd voor u doet: Mensen er bovenop helpen, mensen opbeuren. Een groep studenten van mij ging een half jaar op stage bij Moeder Teresa. Toen zij daar een tijdje waren, zei een van de jonge vrouwen tegen Shane Clayborn, ook een student van mij: Shane, ik voel me zo’n huichelaar. Ik ben lesbisch en ik heb het gevoel dat Moeder Teresa, als zij het merkt, mij zal vragen om op te stappen. Dat zij mij zal veroordelen. Moet ik het haar vertellen?

Ik wil niet langer blijven huichelen. Shane zei: hierin kan ik je geen advies geven. Een week later vroeg hij: Heb je nog tegen haar gezegd dat je lesbisch bent? Ja, dat heb ik gedaan, zei zij. ‘En wat zei zij daarop?’ Zij antwoordde: Het was heel vreemd. Zij boog haar hoofd en bad een hele tijd. Toen keek zij mij aan, glimlachte en zei: ‘Sarah, wil jij morgen in de ochtendmis de Bijbellezing doen?’ Wat een prachtige reactie. Geen veroordeling, alleen dit: Er is een plek voor jou in Gods huishouden. Je bent hier welkom. Je bent deel van het lichaam van Christus. Je bent hier welkom. Was de hele Kerk maar in staat tot zo’n reactie op zo’n cruciale dag voor die jonge vrouw. Er is een stuk dat af en toe wordt opgevoerd op middelbare scholen: Raisin in the sun van Lorraine Hansberry. De vader van een jongeman sterft. Het is een zwarte Amerikaanse familie. Zij erven 10.000 dollar. De moeder ziet dat kleine bedrag als een middel om weg te komen uit haar sloppenwijk. Zij droomt ervan een nieuw huis te kopen. Zij is er vol van. De dochter ziet het geld als een middel om medicijnen te kunnen studeren waarvoor zij genoeg opleiding heeft. Maar de zoon smeekt om het geld: Samen met een vriend kan ik met dit geld in zaken gaan. Dan verdien ik straks genoeg om een huis te kopen en jou te laten studeren. Dat kan ik regelen. Geef mij dat geld, om in zaken te gaan. Tegen beter weten in geeft de moeder toe aan haar zoon die nooit kansen heeft gehad. Uiteraard gaat de zogenaamde vriend er met het geld vandoor. De jongen moet zijn familie gaan vertellen dat hij erin is geluisd, dat hij is vernederd. De dochter begint tegen hem te schreeuwen en scheldt hem uit voor alles en nog wat. Dan zegt de moeder: Ik heb je geleerd dat je van hem moet houden. Moet ik van hem houden? zegt zij. Er is niks meer over om van te houden. Dan zegt de moeder: Er is altijd iets over om van te houden. Als je dat niet hebt geleerd, heb je helemaal niks geleerd. Wanneer moet je van iemand houden? Als hij het goed doet en iedereen daarvan profiteert? Denk je dat je dan van hem moet houden? Helemaal niet. Je moet van hem houden als hij het zwaar heeft en de wereld hem ervan langs geeft. Zo is onze God: Hij houdt het meest van ons als wij er een puinhoop van hebben gemaakt. Dit is wat de Bijbel erover zegt: ‘Waar de zonde toenam werd ook de genade steeds overvloediger.’ Prijs God. Prijs God.

Ieder van ons heeft de drang om goed te zijn. We kunnen ertegen vechten, er geen gehoor aan geven maar wij voelen dat wel. God zal u helpen de goedheid uit te dragen die u wilt uitdragen.

Ouders houden hun kinderen te weinig voor dat zij goede mensen moeten zijn. Japanse moeders werd gevraagd wat zij later voor hun kinderen wensten. Zij antwoordden allemaal hetzelfde: Slagen in het leven. En Japanners werken harder dan Amerikanen om succes te behalen. Amerikaanse moeders werd hetzelfde gevraagd: Wat zou u voor uw kinderen willen als ze groot zijn? Er werd maar één antwoord gegeven: Wij willen dat zij gelukkig zijn. Misselijk, toch? Gelukkig! Mijn vader kwam van Sicilië. Het interesseerde hem niet of ik gelukkig was. Als hem was gevraagd wat hij voor zijn zoon zou willen, had hij gezegd: Dat hij een goed mens wordt. Geluk en genade volgen hem alle dagen van zijn leven. Hij keert terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. God wil u helpen een goed mens te worden. Zonder Hem zal het u niet lukken. Dit is waar het om draait in deze kerk. Dit is wat Bobby en Hannah prediken, in het voetspoor van Robert Schuller. Zij brengen de boodschap dat er een kracht is. Wij verzorgen een programma dat de nadruk legt op die kracht. Deze kerk gaat over het Uur van Kracht. Dat verdient een geweldige respons. Robert Schuller liet de mensen altijd ‘wauw’ zeggen. Weet u nog? Ik kan dat niet, ik heb mijn eigen ding. Het goede nieuws van het evangelie begroet ik met: hiep hiep hoera. Dat wil ik ook van u horen. Hiep hiep…-Hoera. God zegene u.

Koor – “He Leadeth Me, O Blessed Thought”

Hij leidt mij, wat een gezegend idee Wat een hemelse troost
Ligt in die woorden
Wat ik ook doe, waar ik ook ben Het is Gods hand die mij leidt

Hij leidt mij, Hij leidt mij
Met eigen hand leidt Hij mij Zijn trouwe volgeling zal ik zijn Want met zijn hand leidt Hij mij

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven zonder oordeel

4 maart 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan