Home Gods vrijheid voor jou

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwe kijkers en welkom, kerkfamilie. Wij vinden het heerlijk dat jullie er zijn. Dank voor jullie komst. Wij hopen dat jullie straks vertrekken met een hernieuwd gevoel van vrijheid. Want waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. Jullie zijn geliefd. Amen. Wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Waar jullie ook zijn, ik denk dat jullie week beter wordt omdat jullie hier begonnen zijn. Wij zijn dankbaar dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om met Gods mensen digitaal of hier ter plekke aanwezig te zijn. Jullie zijn hier en dat doet ons veel. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U van ons houdt. Wij danken U dat U een goed werk doet in ons. Wij danken U dat U, ook als wij er even slecht voor lijken te staan U werkzaam bent terwijl wij in uw Koninkrijk verkeren. Heer, vorm ons elke dag meer tot ware volgelingen. Help ons vurig te zijn voor U, Heer. U te volgen met hart en ziel, met al onze kracht en verstand. Dit vragen wij in Jezus’ naam. In zijn naam bidden wij. Amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Rejoice, the Lord is King

Wees blij, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing, geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij,

Verheerlijk Hem, wees blij

 

Zijn Koninkrijk staat vast, ‘t is alles zijn gebied

De macht van Jezus doet de dood en hel teniet

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij,

Verheerlijk Hem, wees blij, ik zeg opnieuw,

Wees blij, wees blij,

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij

Verhef uw stem, verheerlijk Hem, wees blij

 

Gebed door Chad Blake

Op dit soort momenten beseffen wij dat wij als Gods kinderen hier bijeengekomen zijn, waar je ook bent. Willen jullie vanochtend met mij bidden? Vader, wij komen tot U met een zwaar gemoed als wij naar de wereld kijken. Wij zien ook de mooie dingen in deze lockdown periode. Geef ons ogen om te zien waarheen U op weg bent. En Heer, help ons om uw kerk te zijn. Help ons, uw handen en voeten te zijn in deze wereld, op elke mogelijke manier. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Koorzang – Mercy

Ik durf mijn schuldige ogen niet op te slaan

Ik verberg mij en schaamte doet mij beven

En in de duisternis van mijn ziel

Word ik klein in uw lichtende aanwezigheid

 

Heer ontferm U, Heer ontferm U met Uw genade

 

Schenk mij uw genade en vergeving en wis mijn zonden

Vernieuw mijn hart en was mij schoon

Maak mij zuiver door uw vergeving

Heer ontferm U, Heer ontferm U

 

In gelijke mate als uw liefde belooft U genade

Tedere compassie met degene die uw aangezicht zoekt

Een gebroken hart, een wankele ziel

Een berouwvolle geest smeken tezamen

Om uw vergeving en uw genade

 

Tegen U alleen heb ik gezondigd

Mijn daden zijn boosaardig in uw ogen

Laat mij zingen van uw vergeving

En vreugde putten uit mijn gezang

Heer ontferm U, Heer ontferm U, ontferm U

 

Schriftlezing – 2 Korinthe 3:17-18 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Korinthe 3:17 en 18. De Heere nu is de Geest en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Vrienden, de Geest van de Heer schenkt vrijheid. Wees gelukkig met de Heer. Wees gelukkig met je leven. Amen.

 

Koor – Shalom

Vrede, vrede, shalom, mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, niet zoals de wereld die geeft,

Ik zeg wees niet bang,

Shalom, mijn vrede geef Ik u

Shalom, mijn vrede laat Ik u

Shalom, shalom, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Shalom, shalom, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, vrede, shalom

 

Solo – God Provides door Maiya Sykes

God voorziet dus waarom zou ik me zorgen maken om mijn leven

Wanneer U mij duizendmaal te hulp komt, elke andere stem is een leugen

God voorziet, God voorziet op manieren die ik niet kan uitleggen of ontkennen

Het weinige dat ik heb, vermenigvuldigt Hij, juist wanneer ik denk

Dat Hij niet op tijd zal zijn, voorziet God

 

Hij komt wanneer wolken van twijfel op je neerdalen

En alles wat je dacht te weten, doen wankelen

Nu zie je eindelijk wat God voor jou kan doen

Sluit vannacht je ogen, je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet,

 

God voorziet, dat is moeilijk om te zeggen als er geen voedsel is om te eten

Of wat je voelt dat het leven gaat zijn of zal dit opnieuw een tijd vol ellende voor me worden

Maar mijn geloof kan niet alleen overleven op wat ik zie

En mijn gevoelens kunnen mijn lot niet bepalen

God, ik wil alleen wat U goed voor mij vindt

 

Dus sluit vannacht je ogen je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet, Hij zal voorzien voor je ogen, dat zal Hij

Dus sluit vannacht je ogen, je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet, Hij zal voorzien, voor je ogen

Wat je ook nodig hebt, ik weet dat Hij zal voorzien

Precies op tijd zal Hij ingrijpen, Hij zal de poorten van de hemel openen

En zijn zegen op je laten neerdalen en je zult

Niet genoeg ruimte hebben om die te ontvangen

Dus sluit vannacht je ogen, je hoeft niet langer te vechten

Zie hoe God voorziet

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Jullie allen die hier zijn, sta op alsjeblieft. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Dan zeggen wij samen, zoals wij elke week doen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Gods vrijheid voor jou

door Bobby Schuller

Ik wil vandaag beginnen met een uitleg. Het is interessant hoe culturen, religieuze subculturen en andere culturen zich vaak vastklampen aan drie dingen. Dat is iets wat John Ortberg is opgevallen. En ik denk dat het wel klopt dat de meeste politieke groepen religieuze groeperingen en organisaties drie, of soms twee of vier maar meestal drie dingen hebben waaraan je moet voldoen om erbij te horen. En als het niet klopt, lig je eruit. Als ik zeg, stel je iemand met een leren jack, tattoos en een Harley voor, wat zie je dan voor je? Een biker, nietwaar? Een biker of een lid van de Hells Angels of zo. Als ik zeg, stel je een tienermeid met pompoms in schoolkleding voor die heel enthousiast bezig is voor haar school, zie je een cheerleader voor je. En als ik zeg, denk aan iemand met sjofele kleren, een mottig baardje die aldoor om geld loopt te bedelen, zie je een hipster voor je. Een hipster, precies. Maar je komt in de praktijk zelfs in religieuze subgroepen waarschijnlijk ook binnen deze kerk, mensen tegen die je zullen vertellen dat ze zich aan drie dingen houden. Dat gold voor de Farizeeërs in de dagen van Jezus en Paulus. Hoewel het Oude Testament vol staat met allerhande geboden inzake verafgoding of hebzucht of gierigheid of dingen als mild zijn voor je naaste of voor de vreemdeling en dergelijke draaide het bij de Farizeeërs vooral om drie dingen: Besnijdenis, spijswetten en de sabbat. Voor hen, in de dagen van Jezus, tegenwoordig is dat niet meer zo maar in hun tijd waren dat de drie belangrijkste dingen die zich probeerden te nestelen in de verkondiging van Jezus en de voortzetting daarvan, de kerk, zoals Paulus die stichtte. De Farizeeërs waren niet gelukkig met die Joodse christenen. Vooral niet als het om bekeerlingen ging uit Klein-Azië of Griekenland of Rome die dat soort dingen niet deden. Heel veel van Jezus’ verkondiging gaat in tegen het idee dat wandelen met God gaat over spijswetten, of wat je met je lichaam doet of al die regels die in het leven zijn geroepen. Wat je van Christus leert, is dat het allemaal draait om geloof. Daarom noemde Hij zijn discipelen kleingelovigen. Een leven leiden vol hartstocht en passie voor de Heer was wat God van zijn volgelingen vroeg om de geschenken die in de Schrift staan te ontvangen. Niet een leven van regels, maar een leven van een hart dat God zoekt. Je leven leiden met je hele hart, je hele ziel en al je kracht voor de Heer en je naaste liefhebben als jezelf. Voor Jezus Christus en voor het evangelie dat Paulus predikte, ging het om het hart. Het ging om het geloof. Het ging om Gods vrijheid ontdekken en gered worden door genade en niet doorwerken. Door het geloof en daardoor goede werken maar om een volledig vernieuwd, vreugdevol mens te worden. Dat is onmiskenbaar de kern van het evangelie in de brieven van Paulus en de lessen van Jezus. Als wij geroepen worden tot een heilig leven, is het hart de kern daarvan. Wat wil ik? Daarom is de Kleine Catechismus van Westminster mij zo dierbaar, een fundamenteel document van de Presbyteriaanse Kerk. Catechismussen waren theologische leermethodes voor kinderen. En dit is de eerste vraag in de Korte Catechismus. Wat is het hoogste doel van de mens? Het antwoord luidt: Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en voor eeuwig gelukkig te zijn met Hem. Is dat geen mooi antwoord? God verheerlijken. Het doel van mijn leven is dus, God te verheerlijken en voor eeuwig gelukkig te zijn met Hem. Ik wil jullie vandaag bemoedigen om gelukkig te zijn met de Heer. Geniet van zijn overvloed en zijn gunst en zijn leven voor jou. Het evangelie is vrijheid. En dat brengt mij bij de titel van deze boodschap. De titel is eigenlijk een vraag. Wat is het eerste gebod van de Tien Geboden? Als je die vraag meteen beantwoordt, toont het uit welke traditie je komt. Want de meeste tradities beantwoorden die vraag verschillend. Je zegt, Bobby het is de eerste. Hoe kun je een ander antwoord geven? Het antwoord is dat in de Bijbel de Tien Geboden niet genummerd zijn. Eén, dit gebod. Twee, dat gebod. Die nummers zijn later door de traditie toegevoegd. God geeft de geboden aan Mozes en ze zijn min of meer numeriek gerangschikt. Als je hervormd of katholiek bent, moet het eerste antwoord zijn: U zult geen andere goden dienen voor Mij. Maar als je Joods bent en ik weet dat Haven dat weet omdat wij het vaak hebben over de Tien Geboden. Ik leer Haven altijd, als het gaat tussen mijn hervormde traditie of de Joodse traditie voor wat betreft het Oude Testament zijn we elke dag van de week Joods. Wat is dan het eerste gebod? De Joden leren dat het eerste gebod van de Tien Geboden luidt: Ik ben de Here uw God, Die u uit Egypte uit het land van slavernij geleid heeft. Je ziet waarom de christelijke traditie dat veranderd heeft want de vraag is natuurlijk of dat een gebod is. Het is een bewering. Ik ben de Here uw God, Die u uit Egypte uit het land van slavernij geleid heeft. Er zijn hele bibliotheken vol commentaren, christelijke en Joodse, geschreven over waarom het eerste gebod dit is en het andere dat. Hier komt Bobby’s antwoord. Dit is Bobby Schullers commentaar op de Tien Geboden. Ik denk dat het opmerkelijk is dat het laatste woord ‘slavernij’ is. ‘Ik ben de Here uw God, Die u uit Egypte uit het land van slavernij geleid heeft’ is een gebod, maar ook een belofte. Als Ik jullie ware God blijf, ben Ik de God Die jullie uit Egypte leidt. Ik ben de God Die jullie uit gevangenschap leidt. Ik ben de God Die jullie ketenen verbreekt. Ik ben de God Die je geneest van je verslaving. Ik ben de God Die je beschermt tegen je vijanden. Ik ben de God Die met mijn bescherming je omringt, ook vandaag. Ik ben de God Die je oproept om boven en niet onder te zijn, voor- en niet achteraan. Overigens staat alles wat ik net zeg, in de Bijbel. Dat God vrijheid geeft. In Exodus lees je dat velen van het Joodse volk terug wilden naar Egypte maar dat hun leider Mozes nee zei. Wij hebben het Beloofde land voor ons. Waarom zou je terug willen naar Egypte? Het antwoord luidt altijd: Daar is het veiliger. Als wij de Heer volgen, volgen wij een pad naar vrijheid. Dan kun je jezelf de vraag stellen hoe je dat rijmt met Paulus’ lessen over de wet en ik hou van de wet van de Heer. Ik hou van de wet van het Oude Testament. Maar ik hou daarvan door de lens van Paulus en de lens van Jezus Christus. Je kunt je afvragen, als Paulus zegt dat de wet gevangenschap brengt en op andere plaatsen dat de wet vrijheid brengt, wat betekent dat dan? Dat verklaar ik als volgt. Ik denk dat toen God de wet aan het Joodse volk gaf dat een document was om je beter voor te doen dan je je voelt. Het was een schildering van een visie op het minimum dat je zou overkomen als je volledig leeft in het Koninkrijk van God en met de Heilige Geest. Dat werkt zo: Ik heb dat al vaak verteld maar het is het nuttigste persoonlijke verhaal dat ik heb om het evangelie en de wet met elkaar te verzoenen. Toen Hannah en ik net met elkaar omgingen was ik een tijdlang bang dat wij te nauw met elkaar verweven raakten. Dit is een rigide, krampachtige versie van Bobby. Niet rigide, maar…Soms voelde Hannah dat zij wel wist dat ik van haar hield maar dat zij het niet ervoer in veel van de dingen die ik deed. Soms hebben wij die schop onder onze kont nodig. Ik kreeg ook zo’n zetje en dat ging zo. Ze zei dat ik moest gaan zitten en zei heel rustig dat ze mijn liefde niet voelde. Ik weet dat je van mij houdt maar sommige dingen die jongens doen als ze verliefd zijn, laat jij na. Ik wil je helpen je ogen te openen voor wat dat zou kunnen zijn. Ik pauzeer even. Ik vind het gênant om dit te vertellen omdat ik mijzelf beschouw als een romantisch en gepassioneerd mens. Dat ben ik waarschijnlijk ook, toch? Dus ik vind het gênant om dit te vertellen. Ik vraag het aan haar. Ik denk dat jij dat vindt. Wat denk je? Ja, totaal. Er zijn gradaties. Dus Hannah geeft mij een document en in dat document staat: Jongens die van hun meisje houden, praten langdurig met ze en vragen hoe hun dag is geweest. Ik herinner mij niet alles meer. Ik had hem een hele tijd, maar het ging van: hou de deur voor ze open. Neem ze mee uit eten naar goede restaurants. Maak wandelingen met ze. Ze houden haar hand vast en zien wat ze aan heeft. Zulke dingen stonden er op die lijst. Ik had die lijst een tijdlang bij mij, als een soort checklist. Heb ik dit gedaan? Heb ik dat gedaan? Maar iedereen zal beamen dat je in het ideale geval geen lijst nodig hebt. In een ideale wereld had ik geen lijstje met regels nodig. En, nog belangrijker, als ik haar die lijst voorhield en zij nog steeds mijn liefde niet voelt, zeg ik: ik heb de hele lijst afgewerkt. Maar dan zou ik iets over het hoofd zien. Dit is wat de wet is voor een christen en voor een Jood, volgens mij. Dat de bedoeling van de wet niet is, je wandel met de Heer te vervangen maar om te tonen dat als ik een hart heb dat de Heer liefheeft dit dingen zijn die ik van nature ga doen. Ik ga van nature geen mensen vermoorden. Ik ga van nature niet begeren wat mijn naaste heeft. Ik ga van nature naar de kerk en zal de rustdag gedenken. Ik ga van nature goedgeefs zijn. Dat zijn dingen die gaan gebeuren. Ik ga mijn naaste liefhebben. Soms hebben beginners een lijst nodig. Beginnende vriendjes hebben een lijst nodig. Beginnende gelovigen ook. Maar het allerhoogste voor een gelovige moet een hart zijn dat zo vol is van God dat je die dingen van nature doet. Als iemand mij vroeg, Bobby, ben je gelukkig getrouwd? Als ik dan ja zei, ik heb haar nooit bedrogen en zij mij niet, wij slapen in hetzelfde bed, wij hebben één dak boven ons hoofd, wij leven niet gescheiden, dan zou dat zoiets zijn als…nou ja, dat geldt voor iedereen die niet gescheiden is. Maar als iemand vroeg of ik een goed huwelijk had en ik zei dat ik gelukkig was in mijn huwelijk zou dat een goed antwoord zijn, nietwaar? Als ik zei dat mijn huwelijk een van de mooiste ervaringen uit mijn leven is dat ik haar dolgraag zie en zij mij, dat wij geweldig kunnen praten en dat wij dol zijn op elkaar en dat wij samen lol hebben dan zijn dat de dingen waaraan je denkt en zo moet het ook met je geloof zijn. Als iemand je vraagt of je geloof goed is en je zegt, ik heb nog nooit iemand gedood en ik ga nog steeds naar de kerk. Tja, je doet al die dingen niet, maar waarom niet? Waarom doe je al die dingen niet? Het ideale antwoord zou zijn: omdat ik zo gelukkig ben met de Heer. Ik ben zo gelukkig met de Heer. Ik zie wat de wereld heeft. Daar is veel moois te vinden. Maar het geeft mij geen echte vreugde. Wat ik nu in mijn hart heb is vreugde, het volle leven vol van de Geest en vol van vrijheid. Dat is wat ik heb. Waarom zou ik dat opgeven? Het beste soort leven om te leiden is vrijheid en dat is wat het evangelie is. Dus waar de Geest van God is, is vrijheid, nietwaar? Dat weet je en dat staat in de tekst uit Korinthe die wij vandaag lazen. Toen Paulus in Korinthe schreef, was Korinthe een mooie stad die bewoond werd door bevrijde mensen. Bijna alle mensen die die prachtige stad bouwden, waren vrijgelaten slaven. De rest bestond vooral uit veteranen. De stad werd bevolkt door Romeinse mensen. Romeinse burgers, die uit de hele wereld kwamen. Het waren slaven die waren buitgemaakt in Gallië, het hedendaagse Frankrijk. Kelten uit Spanje en de Britse eilanden. Denen en Germanen en Picten. En vanaf de anderen kant had je Perzen en Afrikanen en Egyptenaren en allerhande mensen en huidskleuren en talen. Vrijgelaten slaven die allemaal bijeen- kwamen in deze stad. Zie je waarom vrijheid een thema is in Paulus’ brief aan hen? Door een stad van vrijheid, die gesticht was door Julius Caesar. De oude stad was herbouwd, maar werd door de Romeinen vernietigd en herbouwd. Ik stop even met mijn historische podcast maar het is dus een vrije stad vol welvaart en kansen en mensen die vroeger slaven waren, zijn gelijk aan hedendaagse miljardairs. Fascinerende verhalen. En daar sticht Paulus een kerk. Maar hij heeft twee belangrijke tegenstrevers bij de kerk van Korinthe. De ene zijn de Judaïsten. Ik vind dat een naar, antisemitisch klinkend woord. Maar zo heet dat op de Bijbelschool. Dat zijn christenen die andere gelovigen ertoe aanzetten om zich aan strenge spijzen besnijdeniswetten te houden.  Ze zeggen dat wat Paulus zegt, niet waar is omdat hij je de wet laat overtreden. En dan is er die andere groep, de superapostelen die welbespraakt en goed gekleed zijn en supergoed preken. Besef dat Paulus destijds gold als een slechte spreker. En zij waren goed van de tongriem gesneden en konden geweldig preken. Zij waren waarschijnlijk wat wij charismatisch pinkstermensen noemen. Paulus is ook een pinkstermens en charismatisch maar zij waren van de rare soort. Eentje zegt, wij zijn beter dan Paulus, want kijk maar wat de Geest met ons doet. En de anderen vinden zich beter dan Paulus omdat hij het Woord van God niet eerbiedigt. Ik wil eraan toevoegen dat beide groepen nog steeds bestaan. Ze zijn een steunpilaar in de kerk. Ze staan diametraal tegenover elkaar, maar ze zijn eigenlijk hetzelfde. En wat is dat dan? Ze zijn nep. Ze kennen de Heer niet. Ze genieten niet de vrijheid van het evangelie. Ze hebben lege harten. Alles wat ze je wijsmaken, zijn pogingen om invloed te winnen. Of pogingen om hun broze positie te versterken. Maar het legt het af tegen wat wij weten van de Heer. Dat daar waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. Dat zegt het evangelie. 2 Korinthe 3. Ik spring even naar vers 17. De Heer nu is de Geest en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt. Ik sluit af met deze twee dingen. Ik wil jullie bemoedigen om gelukkig te zijn met de Heer en met je leven. Om de Heer te volgen met heel je hart. Hem te volgen en acht te slaan op je hart. Twee dingen. Ik heb het eerder gezegd, maar ik wil dat jullie wandelen door de Geest. Het geloofsleven lijkt erg op vliegeren. Velen van ons zijn dol op vliegers. Voor een kind is vliegeren een van de leukste dingen ter wereld. Als hij opstijgt als een vliegtuig, ga je steeds harder rennen. En dan neemt de wind het over en dan gaat die vlieger eindelijk de lucht in en dat is dan een grote beloning. Dan kun je het ervan nemen in het park of op het strand of waar dan ook en kun je genieten van je overwinning. Een vlieger maakt gebruik van vier wetten, maar ik wil ernaar twee kijken. De wind duwt de vlieger de lucht in. Dat heet lift. En dan is er het gewicht van het touw dat de vlieger naar de aarde trekt. Ik geloof dat het geloofsleven ook zo werkt. Ik denk dat het touw het bestuderen van het Woord is. Het lezen van boeken. Het luisteren naar preken. De belangrijke verankering die het vliegertouw is. Als je dat doorsnijdt, fladdert hij weg. Maar je hebt nog steeds de wind nodig. Zonder wind, zonder rennen, zonder de wind die hem optilt, dat is de Geest. Dat is de Geest die je ziel optilt. Dat is de aanwezigheid van God, die niet te beschrijven is. Die moet je ervaren. Het is dat moment waarop God je Zijn Woord geeft als je dat nodig hebt. En als je te veel of te weinig van een van die dingen hebt als je te hard aan het touw trekt, komt de vlieger naar beneden. Maar als je alleen wind, zijn Geest hebt en geen touw, valt die vlieger ook omlaag. Hij begint te tollen en stort ergens neer. Als voorganger zie ik mensen een of twee van die dingen doen verlangend om de Heer beter te kennen. Wat ze missen, is de harmonie tussen het Woord en de Geest. Nummer 2 en dat is het laatste en daarmee eindig ik: Besteed aandacht aan je hart. Stel dat elk van deze harten staan voor verschillende mensen in hun wandel met God en stel dat deze cirkel het Koninkrijk Gods is dan zijn dat mensen die zogezegd gered zijn of mensen die zich hebben voorgenomen, de Heer te volgen. En daarbuiten vallen mensen die geestelijk zijn en de Heer willen kennen maar die nog geen beslissing hebben genomen, zich aan de Heer te wijden. Ik denk dat de wereld ook zo is. Dat wij aandacht besteden aan wie in die cirkel zit en wie erbuiten valt. Maar God ziet dat niet zo. God ziet onze harten in zijn richting bewegen, of van Hem vandaan. En zo heb je mensen buiten het Koninkrijk die van het Koninkrijk vandaan bewegen. Hun harten zijn verhard. Ze zijn misleid door satan, ze zijn niet geïnteresseerd. En er zijn anderen buiten het Koninkrijk bij wie je ziet dat God al is begonnen met hun hart te bewerken. Hij doet iets en trekt ze naar Zich toe. Misschien gaat een van die mensen ze vinden en brengen. Maar in het Koninkrijk zelf heb je mensen die in het Koninkrijk zijn en zich wanhopig vastklampen aan hun wetten en regels of hun tradities ook al beweegt hun hart weg van de Heer. Of misschien zijn ze door de wereld verleid om ijdelheden na te jagen die hen naar een zinloos leven leiden. En dan heb je mensen die in het Koninkrijk zijn en steeds dichter naar God toe bewegen. Ik hoop dat jij dat bent. Dit is wie wij willen zijn, nietwaar? Wij willen dat die harten in het Koninkrijk dichter naar de Heer bewegen. Ik bedoel maar dat wij heel vaak de neiging hebben om ons geloof een rapportcijfer te geven. Probeer dat rapportcijfer te vergeten. Probeer meer aandacht te geven aan wat hier gebeurt. Waar staat mijn hart op gericht? Is het afgekeerd van de Heer, bekeer je dan Dat meen ik. Ik heb het gevoel dat wij die taal zijn vergeten. Als ik weet dat mijn relatie met de Heer lauw is zet ik geestelijke muziek op of doe ik wat anders en ga ik naar de Heer en huil en zeg dat ik tot inkeer kom en Hem nodig heb. Vergeef mij mijn zonden. Trek mij dichter naar U toe. Het evangelie is niet goed nieuws voor perfecte mensen. Het evangelie is goed nieuws voor zondaars en hen die hulp nodig hebben. Het is goed nieuws voor mensen die gebroken zijn. En daarom moeten wij altijd controleren of ons hart op de Heer gericht is. Amen.

 

Solo – We’re Blessed door Maiya Sykes

Laat het klinken, we zijn gezegend in de stad,

We zijn zo gezegend, ja, dat zijn we

We halen ieder bolwerk neer, want de duivel is verslagen

Ook diep in de nacht is God aan het werk

En laat alles meewerken ten goede

 

Zegen

En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gods vrijheid voor jou

31 juli 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan