Home Naar Gods huis gaan

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom vanuit Jeruzalem. Dank dat jullie vandaag bij ons zijn. Het was zo gaaf dat wij gisteren naar het graf van Jezus mochten en toen ik daarbinnen was, was het enige wat ik kon denken: Wauw, omdat dit graf leeg is, omdat Jezus is opgestaan, hebben wij nu leven. Dus dank je wel dat je bij ons bent. Wij houden van je.

Dit is de laatste zondag van onze reis hier in Israël. Er klinken veel omgevingsgeluiden. Je hoort de gebeden van de moskee, die vlak boven ons staan. Wij zijn hier bij de zuidelijke muur van de Tempelberg waar de oorspronkelijke Joodse tempel stond. Nu is het natuurlijk de Al-Aqsamoskee. En beneden ons loopt een weg met spelende kinderen en bussen. Er vallen de hele dag buien, maar daar kunnen wij wel tegen en wij nodigen jullie uit om vandaag met ons mee te gaan in Jeruzalem om samen deze eredienst te beleven. Waar je ook bent, sluit je vandaag bij ons aan want we hebben een Hour of Power dat zowel vanuit Jeruzalem als vanuit Irvine tot je komt. Natuurlijk kijken velen van jullie nu live in Irvine. Misschien kijk je thuis. Waar je ook bent, wij zijn zo blij dat je bij ons bent. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat Uw Heilige Geest bij ons is en wij komen vrijmoedig tot U in Jezus’ naam. Wij vragen dat U ons wilt helpen om volledig te begrijpen wat het was dat U ons wilde leren. Help ons om op Christus te lijken en te leven zoals Hij, in alles wat we doen. Wij houden van U, Heer. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Richt je tot degene naast je en zeg: dat God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Kingdom Come door Rebecca St. James

Zalig zijn de armen van geest, die naar U hunkeren

Zalig zijn zij die treuren, die U nodig hebben

Uw handen genezen, uw hart is hoop,

Uw Woord is vrijheid voor de hele wereld

U bent verlossing, u bent onze hulp

Wij hebben U nodig

 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Van nu af tot in de eeuwigheid

Wij blijven zingen,

Laat het bij ons beginnen, uw Koninkrijk kome,

Laat het bij ons beginnen, uw Koninkrijk kome

 

U die onze zielen liefheeft, verlos ons

Wij leven voor U

Geest, leid ons naar vergeving

Wij roepen tot U

Uw handen genezen, uw hart is hoop

Uw Woord is vrijheid voor de hele wereld

U bent verlossing, U bent onze hulp

Wij hebben U nodig, Jezus

 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde en zo ook in de hemel

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde en zo ook in de hemel

Wij blijven zingen

Laat het bij ons beginnen, uw Koninkrijk kome

Laat het bij ons beginnen, uw Koninkrijk kome

 

SchriftlezingMattheüs 21:4-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 21:4-11. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte

spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. Amen.

 

Solo – Your Great Name door Terron Brooks

Verloren zielen worden gered, ze vinden de weg, als uw grote naam weerklinkt

En veroordeelden verliezen hun schaamte als uw grote naam weerklinkt

Met elke angst wordt afgerekend als uw grote naam weerklinkt

En de vijand, die moet wijken als uw grote naam weerklinkt

 

Jezus, waardig is het Lam dat voor ons is geslacht

Zoon van God en mens, ik verheerlijk uw naam

Heel de wereld zal uw grote naam loven

 

Alle zwakken vinden kracht als uw grote naam weerklinkt

Hongerige zielen ontvangen genade als uw grote naam weerklinkt

De vaderloze vinden rust als uw grote naam weerklinkt

De zieken worden genezen en de doden staan op als uw grote naam weerklinkt

 

Jezus, waardig is het Lam dat voor ons is geslacht

Zoon van God en mens, ik verheerlijk uw naam

Heel de wereld zal uw grote naam loven, uw grote naam

 

Verlosser, Genezer, almachtige God

Mijn Redder, Beschermer, U bent mijn Koning

Verlosser, Genezer, almachtige God

Mijn Redder, Beschermer, U bent mijn Koning

 

Jezus, de naam Jezus, U bent hoog verheven

Laat de hele wereld uw grootheid prijzen

Waardig is het Lam dat is geslacht voor ons allemaal

Zoon van God en mens, verheven, en zeer te prijzen

Heel de wereld zal uw grote naam loven

Uw grote naam, uw grote naam

 

Interview – Ron Winter

BS = Bobby Schuller en RW = Ron Winter

BS Goed, Ronnie, wij zijn hier in Jeruzalem. Wat is dat geluid dat wij boven ons horen?

RW Op dit moment is het middaguur. Dit is de belangrijkste gebedstijd. En de muezzin roept op tot het gebed en na het gebed is er een prediker die de soera van vandaag, het hoofdstuk van vandaag, onderwijst en dat is de achtergrond.

BS Ik snap hem. En waar zijn wij hier? Wat is het? Dit is de zuidelijke muur van de Tempelberg. Vertel ons er wat over.

RW Dit is de zuidelijke steunmuur. Dit is een van de vier muren die Herodes bouwde om uiteindelijk een plateau te creëren. En de hoofdingang van de tempel was vroeger precies hier. We kunnen hier de drie bogen zien en wij staan op het verhoogde gedeelte. De meeste pelgrims kwamen uit het zuiden en de reden waarom de hoofdingang precies hier is is dat je vanuit elke andere richting naar beneden naar de tempel komt. Vanaf de Olijfberg kom je naar beneden. Vanaf de berg Sion kom je naar beneden. En in de Joodse denkwijze ga je niet alleen naar beneden naar het huis van God. Je gaat altijd omhoog naar het huis van God en de enige manier om klimmend bij het huis van God te komen is vanuit de stad van David. Dus op deze manier komt de hoofdingang hier te liggen en natuurlijk die trappen die de tempel binnengaan worden heel interessant. Dit zijn geen gewone treden. Ze zijn ongelijk. Het is niet maar één soort trede. Twee heel kleine treden en dan hebben wij een heel grote trede. En dan hebben wij weer een kleine stap en een grote stap. Het idee is dat de mensen niet naar de tempel rennen. Ze gaan naar de trede kijken, ze gaan naar beneden kijken en daarbij maken ze een soort buiging en betreden ze het tempelgebied.

BS Geweldig. Mensen die de betekenis van de tempel in het Jodendom niet kennen dit is de tweede tempel. Daarvoor was er een tempel. Wat was het verschil tussen die twee en wat gebeurde er met die twee tempels?

RW Ten eerste werd de eerste tempel gebouwd door koning Salomo. Hoewel David een hele diepe wens had om de eerste tempel te bouwen, kon hij dat niet. Hij was een krijger. En koning Salomo werd

daar beneden gezalfd bij de Gihon. En de eerste opdracht was om een tempel te bouwen. Het kostte hem nogal wat tijd maar er verscheen een prachtige tempel boven op de berg Moria. En dit is wat het Joodse volk de eerste tempel gaat noemen. Deze tempel wordt in het jaar 586 v.Chr. verwoest door Babylon. Na twee jaar beleg rond Jeruzalem wordt de tempel verwoest en worden de Joden 70 jaar in ballingschap gevoerd. Ze komen na 70 jaar terug met toestemming van Cyrus om de tempel te bouwen, en omdat ze 70 jaar in ballingschap waren geweest was het budget minimaal. Ze hadden bijna geen geld en ze bouwden een klein tempeltje om een centrum te hebben voor het Joodse volk. En die tempel stond hier waarschijnlijk tot het jaar 30 voor Christus toen de koning Herodes, die we graag Herodes de Grote noemen de Joden aanbood om een nieuwe tempel voor hen te bouwen waarop de Joden zeiden

dat ze dat geen goed idee vonden want a) wij mogen je niet, b) je bent geen echte Jood en c) wij vertrouwen je niet. En Herodes zegt: Maak je geen zorgen, ik doe wat jullie willen. Natuurlijk, als je 1500 priesters wilt, zoals jullie vragen zal ik ze opleiden en dan bouwen zij de tempel. En dat is precies wat er gebeurde. Hij was heel specifiek over de planning. Hij bouwde de grootste tempel ter wereld. Vijfendertig hectare grond en een prachtige tempel, die midden op de berg Moria stond.

BS Dus waar wij staan, hier zaten de geldwisselaars en hier keerde Jezus de tafels om. Hij zat daar op die trappen en preekte. Wij staan hier op de plek waar Jezus stond en preekte.

RW Absoluut. Dit is denk ik de belangrijkste plaats in Jeruzalem onder de plaatsen waar Jezus onderwees en preekte. Wij denken dat wij weten dat Jezus woonde op de helling van de Olijfberg in het huis van Lazarus en dat Hij elke ochtend naar beneden liep en dat Hij hier zat en onderwees. In de Joodse manier van denken zit de rabbi altijd, en staan de leerlingen altijd. En zo heeft Jezus altijd het publiek om zich heen. En als wij denken aan de zuidelijke trappen dan is dit hoogstwaarschijnlijk de plek

waar een van de twee wonderen die Hij in Jeruzalem verricht precies daar plaatsvonden.

BS Dat is de genezing bij de poel van Siloam.

RW Juist. Evangelie van Johannes.

BS In Johannes 9 komt de blinde man en Jezus doet modder op zijn ogen en zegt hem zich te wassen in Siloam wat de mikwa is, waar je je voorbereidde om naar de tempel te gaan.

RW Juist.

BS Vertel mij ten slotte over de geldwisselaars. Waarom was Jezus zo boos over de geldwisselaars? Hij is de Vredevorst, Hij zegt ons onze vijanden lief te hebben en hier zie je dit ongebruikelijke oordeel van Jezus dat in zekere zin volkomen overbodig is. Hoe zat dat precies?

RW Er komen mensen uit de hele wereld. Er komen pelgrims uit Damascus, er komen pelgrims uit Egypte, van overal. En de meesten van hen hebben geld van thuis, met een afbeelding. Munten met een afbeelding. Het boek Deuteronomium zegt duidelijk dat je geen beeld mag hebben en geen gesneden beeld en dat je niet mag buigen.

BS Dus de munt met de afbeelding mag niet mee de tempel in. Zoals een munt waar de afbeelding van Caesar op staat…

RW Absoluut. Voornamelijk, ja. En daarom moesten de mensen hun geld wisselen in de halve zilveren sjekel die één zilveren sjekel is. En de geldwisselaars die hier zaten zou je tegenwoordig aanduiden als zwendelaars. Er zijn veel plaatsen waar je geld kunt wisselen in de stad Jeruzalem maar degene die het vergeten was, of die haast had kon de tempel niet in met een vreemde valuta dus het laatste wisselpunt bevond zich hier. En dat is wat ze deden. Ze profiteerden ervan dat ze hier helemaal alleen waren en ze overvraagden de mensen op een ongelooflijke manier. Bovendien was het een heilige plaats. Ze hoorden hier niet te zitten. Dit is geen plaats voor geldwisselaars.

BS Ja, en zei je ook niet dat iedereen het wilde aanpakken maar Jezus was zo’n beetje de eerste die het ook daadwerkelijk deed.

RW Ze werden zo gehaat door de pelgrims en door de mensen in Jeruzalem. Maar niemand had de kracht en de macht om op hen af te stappen en te zeggen: Kom op, wegwezen hier. Dit is niet de juiste plaats. Maar tegelijkertijd, als Jezus dan er op afstapt en de tafels omdraait en de stoelen schopt en hen hier wegduwt op datzelfde moment was de hele stad Jeruzalem in een strijd verwikkeld omdat veel mensen in Galilea Jezus kennen, omdat Hij bekend was. Wij weten dat duizenden mensen hier verschenen en kwamen luisteren naar zijn onderwijs en prediking. De mensen die uit andere landen kwamen, kenden Jezus niet maar op die avond sprak iedereen in Jeruzalem over de rabbi uit Galilea die de kracht en de macht had om te komen en het ongelooflijke deed en de tempel zuiverde van die geldwisselaars.

BS En dat bezegelde als het ware zijn lot voor de kruisiging.

RW Veel mensen zeggen dat op het moment dat Jezus de tafels omgooide de pelgrims heel blij waren,

maar de Joodse autoriteiten en de Romeinse autoriteiten beseften dat hier een onruststoker zat. Hij kan zo een opstand beginnen. Iedereen was zo overdonderd door zijn gedrag en ze besloten Hem uit de weg te ruimen. Dat wilden ze hier niet doen, omdat er hier zoveel mensen rondlopen en dat gaat niet lukken. Ze wachtten op de juiste gelegenheid, die een dag later zal zijn als Jezus de bovenzaal gaat verlaten en door de hof van Gethsemane gaat lopen en daar wordt Hij gevangengenomen. Veel geleerden geloven dat op het moment dat Hij de tafels omgooide Hij hoogstwaarschijnlijk Zijn doodvonnis ondertekende.

BS Verbazingwekkend. Dank je wel, Ronnie.

RW Dank je. Tot ziens.

 

Koorzang – Battle Hymn of the Republic

Mijn ogen hebben de glorie gezien van de komst van de Heer

Hij vertrapt de wijnoogst van de druiven der gramschap

En laat de bliksem ontsnappen uit Zijn ontzagwekkende zwaard

Zijn waarheid gaat met ons mee, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Zijn waarheid gaat met ons mee

 

Ik heb Hem aanschouwd in de wachtvuren van de kampen

Waar ze voor Hem een altaar maakten

Ik zag Zijn rechtvaardig oordeel in het dimmen van de lampen

Zijn waarheid gaat met ons mee, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Zijn waarheid gaat met ons mee

 

Zie de schoonheid in de lelies, Christus werd voor ons geboren

Zijn verrijzenis veranderde jou en mij, door zijn sterven zijn we heilig en verlost

God gaat altijd met ons mee, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Zijn waarheid gaat met ons mee

 

Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja

Glorie, glorie, halleluja, Zijn waarheid gaat met ons mee

Amen, amen

 

(Lied U laat me nooit meer los in de Nederlandse bijdrage met Ann Michelle Lee)

 

Aan het einde van mijzelf is het moment waar U begint

Hier bij U vind ik herstel in de Liefde die mij vindt

Genade vindt mij in het diepste water waar ik niet meer kan staan

Als ik zink bent U daar, Uw liefde omarmt mij

U tilt mij weer op, Heer U laat mij nooit los

U laat mij niet achter waar U mij heeft gevonden

Jezus uw liefde draagt mij, dwars door de storm

Ja ik houd vast aan U, mijn hoop en mijn anker

U laat me nooit los

Genade vindt mij in het diepste water waar ik niet meer kan staan

Als ik zink bent U daar, Uw liefde omarmt mij

U tilt mij weer op, Heer U laat mij nooit los

U laat me nooit los, U laat me nooit meer los

 

Solo – House of the Lord door Terron Brooks

Wij aanbidden de God die was

Wij aanbidden de God die is

Wij aanbidden de God die komen zal

Hij opende de gevangenisdeur, Hij spleet de zee

Mijn God, Hij heeft de overwinning

 

Er is vreugde in het huis van de Heer

Er is vreugde in het huis van de Heer vandaag

En we zullen niet stil zijn, we prijzen U luid

Er is vreugde in het huis van de Heer

Onze God is in ons midden

Wij zullen niet stil zijn we prijzen U luid

 

Wij zingen de God toe Die geneest

Wij zingen de God toe Die redt

Wij zingen de God toe Die altijd een weg bereidt

Wij waren gevangen, nu zijn we vrij, we zijn vergeven,

Geaccepteerd, verlost door Zijn genade

Laat het huis van de Heer Hem prijzen

Wij prijzen U luid, we prijzen U luid

 

Naar Gods huis gaan

door Bobby Schuller

Dit is een geweldige tijd. Goedemorgen, allemaal. Het is weer zo’n vreugde om hier bij jullie te zijn op deze zondagmorgen, vanuit Jeruzalem. Wij staan hier op de zuidelijke trappen van de Tempelberg. Jeruzalem bestaat voor een vijfde deel uit dit ene plateau waar de tempel en het voorhof voor de heidenen en Salomo’s deel, al die beroemde dingen zich allemaal hier bevonden. En daarom wil ik het vandaag in mijn preek hebben over Jezus die de tafels van de geldwisselaars omgooide. Links van mij

is de ingang van de tempel de belangrijkste plaats waar de mensen binnenkwamen. Rechts van mij is wat tegenwoordig de Stad van David wordt genoemd. Het is de kleinere, oorspronkelijke stad Jeruzalem die koning David als het ware stichtte als de hoofdstad van Israël, van Juda en onderaan en die hebben ze nog maar onlangs ontdekt ligt de oorspronkelijke poel van Siloam, die functioneerde als een mikwa. Als je als Jood tijdens Pesach naar Jeruzalem kwam ging je naar die mikwa, je waste je en nam je de lange trap naar boven. Je zong de pelgrims psalmen en je bereidde je hart en je geest voor om de tempel binnen te gaan. En dan was dit die geweldige plek waar je zoiets hebt van wauw, ik sta op het punt Gods huis binnen te gaan in Gods aanwezigheid en Gods huis. Maar dit is ook de plaats waar de geldwisselaars waren. En iedereen wilde de geldwisselaars weg hebben. Voordat wij daaraan toekomen, de tempel is een symbool van Gods liefde en genade voor ons. God wil bij je zijn. In het hele Oude en Nieuwe Testament zie je voortdurend dat God verschrikkelijk graag bij zijn volk wil zijn. En soms is zijn volk bij God, en andere keren zondigen ze en zijn afvallig. Misschien voel je je zelfs vanmorgen of vanavond, waar je ook kijkt, soms zo. Je hebt zoiets van God wil niet bij mij zijn. God schaamt zich voor mij, of God wil geen tijd met mij doorbrengen. Maar de tempel is God die verschrikkelijk graag bij zijn volk wil zijn. De tempel heette in Jezus’ tijd het huis. Ik denk niet dat ze ooit tempel zeiden. Misschien wel, maar in elk geval Gods Huis. Ik hou van dat beeld. Het is de plaats waar je samenkomt om bij God te zijn. God je Vader. Het is interessant, wij zien de eerste verbinding met de tempel helemaal in het begin van de Bijbel. In Genesis hoofdstuk 1 schept God de Hof van Eden in zeven dagen. Er zijn zeven toespraken die God geeft. En later, als de tempel en de tabernakel worden opgericht geven de tempelpriesters zeven toespraken gedurende zeven dagen als ze zowel de tabernakel als de tempel oprichten. Als in de Hof van Eden Adam en Eva worden opgeroepen om namens God te werken en de tuin te onderhouden worden later ook de priesters opgeroepen om te werken en de tempel te onderhouden. En dan zie je ook dat het ontwerp van de tempel de binnenkant van de tempel vol is van goud en rijke bloemen en allerlei beeldspraak die een afspiegeling is van hoe de Hof van Eden geweest moet zijn. Wij denken dus aan de Hof van Eden als hoe de wereld zou moeten zijn toen Adam en Eva wandelden en praatten en bij God waren. Oké, dit is dus de Tempelberg. Hier maakt Jezus zijn bijzondere intocht. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Hij gaat door de gouden poort en dan komt Hij hier. Dit is de Huldahpoort, met zijn wachttoren. Dit is waar Jezus zei: Wacht even, jongens. Ik ga deze tafels omverschoppen en een paar dingen rechtzetten. Daar komen wij nog op, maar dit is de situatie waar de geldwisselaars in veel opzichten stonden tussen de mensen en God. Jezus’ verhaal over het rijden op de ezel is eigenlijk een hyperlink naar een ander beroemd Joods verhaal over wanneer Salomo koning wordt. In 1 Koningen lees je het indringende verhaal van koning David degene die deze natie sticht. hij verenigt de 12 stammen van Israël, hij maakt Jeruzalem tot hoofdstad en nu is hij oud, hij is 70, wat in de Oudheid al behoorlijk oud was. Hij ligt op zijn sterfbed en hij heeft 19 zonen. En meestal was het in die dagen de oudste van de 19. De drie oudste zijn waarschijnlijk gestorven en dus is nu de oudste levende zoon een zoon die Adonia heet. De Bijbel zegt dat Adonia er erg goed uitziet. Je vermoedt dat hij een bijzondere uitstraling had. Iemand zei, hij kan ook een beetje dom zijn geweest. Wij weten het niet echt. Maar hij was een populaire gast. En hij is de oudste. Dus volgens de gewoonte zou, als er niemand genoemd wordt, Adonia degene moeten zijn die koning wordt. Maar al vroeg had David gezegd: ik wil niet dat Adonia koning wordt maar Salomo. En dus als David op zijn sterfbed ligt, hier in de Stad van David besluit Adonia: Ik ga proberen de troon te pakken en te voorkomen dat Salomo koning wordt. Hij verzamelt al zijn broers, behalve Salomo en hij krijgt er één priester bij en een paar ambtenaren en hij brengt een groots offer en geeft een feest. En ze beginnen te roepen: “Adonia, lang leve de koning, Adonia.” Ook al leeft David nog. En de profeet Nathan en Bathseba, de moeder van Salomo gaan naar koning David en ze zeggen: Heer, hebt u het niet gehoord? Hebt u niet gezegd dat koning Salomo de koning na u zou worden? En hij zegt: Zo zeker als ik leef, zal Salomo de koning zijn. En dan zegt hij: Neem mijn muilezel, mijn ezel en zet Salomo op hem en breng hem hier naar de Kidronvallei, waar de Gihonbron is. Zalf hem daar tot koning en laat hem dan Sion beklimmen, deze heuvel op en zet hem daar op de troon. En dat doen ze precies zo. Bathseba en de priester, de profeet Nathan, gaan naar beneden en ze zalven Salomo tot koning en hij zit op de muilezel van koning David wat een soort Air Force One is. Het klinkt niet groots, maar de muilezel van de koning is een enorm symbool. Het is een manier om te zeggen dat dit de keuze van de koning is. En als Salomo de heuvel opkomt, staat er een hele stoet mensen bij hem die zeggen: Lang leve koning Salomo. En hij zit op Davids troon. En koning David prijst de Heer dat degene die hij koos Salomo, koning is geworden. Het is wel een grappig verhaal. Terwijl Adonia, de man die de troon probeerde af te pakken feest viert, waar ze allemaal een paar wijntjes op hebben en een enorm feestmaal en ze schateren van het lachen en denken dat het verhaal voorbij is. En een zekere Jonathan verschijnt op het feest en hij zegt: Mijn heer Adonia, hebt u het niet gehoord? Koning Salomo is op het muildier van David gezet en bij de bron tot koning gezalfd en zit nu op zijn troon. En er staat dat alle ambtenaren en al het volk dat bij Adonia was zich stilletjes verspreidden. Dus na het roepen van ‘lang leve koning Adonia’ verspreidden ze zich doodkalm zo van: Wij waren er niet echt bij, hoor. En Adonia raakt in paniek, rent naar de tempel en grijpt de hoorn want in de wet staat dat als iemand per ongeluk iemand vermoordt en de hoorn pakt hij veilig is tot hij de hoorn loslaat. Dus Salomo komt naar voren en praat met Adonia, en hij zegt: Ik zal je niet doden, ik zal je geen kwaad doen zolang je doet wat juist is en Salomo wordt koning. Dus als wij Jezus op Palmzondag deze heuvel zien bestijgen vanaf de Olijfberg daar, door de Kidronvallei, door de gouden poort denken wij natuurlijk aan de profetie van Zacharia maar een andere hyperlink is dit andere verhaal niet alleen het messiaanse deel van Jezus maar ook het koningschap van Jezus. Dat Hij geroepen is om de prins van de vrede en de koning van ons leven te zijn. En met de koning komt dus gezag. Gezag om dingen recht te zetten in jouw en mijn leven. Dus als Jezus op zijn ezel vanuit deze vallei door de gouden poort gaat komt Hij hier waarschijnlijk van achteren aan en schopt Hij de tafel van de geldwisselaars omver en drijft ze naar buiten. Wat was nou het probleem met de geldschieters? Tijdens Pesach kwamen veel Joden van overal voor deze grote feestdag. Maar je mag alleen koosjer geld meenemen in de tempel. Als je een geldbiljet uit je zak haalt zie je dat er allerlei afbeeldingen opstaan van dieren of van mensen. In het Jodendom mag dat niet, dus moet je het geld dat je hebt inwisselen voor sjekels, waar geen heidense afbeeldingen op staan of zo. En het is prima om dat geld te wisselen. Maar wat er gebeurde is dat de geldwisselaars je gigantisch oplichtten en daar een enorme winst op maakten. Hier komen al die mensen die alleen maar God willen vereren met zijn volk en die de liederen willen zingen en die offers willen brengen. Ze komen hier en als ze het juiste geld vergeten zijn worden ze zwaar getild bij het wisselen. En Jezus komt, en zoals onze gids eerder vertelde iedereen wilde dat doen maar dan komt eindelijk deze beroemde rabbi, Jezus en Hij doet uiteindelijk wat iedereen had willen doen. Hij komt binnen, Hij schopt die tafels omver en Hij zet de zaken recht. En als Hij dat doet, zegt Hij: Het huis van mijn Vader dus daar is dat woord weer, dat ze gebruiken voor de tempel. Hij zegt: Het huis van mijn Vader moet huis van gebed genoemd worden maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Hij jaagt iedereen naar buiten. Niemand houdt Hem natuurlijk tegen want iedereen weet dat dit niet in de haak was. En op een koninklijke manier verlost Hij de tempel van die boeven. En dan meteen begint Hij mensen te genezen. Er is die uitstorting van de geest en de mensen komen naar Hem toe en dan gebeurt er tijdens Pesach dat Jezus mensen geneest. En zelfs als ik hier sta, het op een bepaalde manier overweldigend is om sommige van die stenen hier te zien. Dit zijn dezelfde stenen waar die geldwisselaars hebben gestaan. Waar Jezus tussendoor is gelopen. Waar elk jaar miljoenen Joden kwamen om offers te brengen. Dit is de plek, en dit zijn de deuren, ook al zijn ze dichtgemaakt. Dit is de plaats waar mensen kwamen om bij God te zijn. Maar je weet dat je geen tempel meer nodig hebt om bij God te zijn. De tempel was iets prachtigs en een plek in Jeruzalem waar mensen naartoe gingen maar Christus heeft in ons leven de weg vrijgemaakt waarvan Petrus zegt dat wij levende stenen zijn geworden. Dat de Heilige Geest in jou en mij woont. Je denkt er de hele tijd aan hoe geweldig het zou zijn geweest om het heilige der heiligen binnen te gaan. Om daar te zijn. Maar jij bent nu zelf het heilige der heiligen. De Heilige Geest woont in je. Om Gods woorden te spreken en grote dingen voor God te doen. Zijn Geest woont in jou. En zo vaak hebben wij religieuze deskundigen die zeggen: O nee, God kan jou niet gebruiken. Of religieuze fraudeurs zoals deze mensen, die je geld aannemen en je schade berokkenen. Nee, God kan je niet gebruiken. Maar ik wil je zeggen dat God contact met je wil. Hij wil tijd met je doorbrengen en Hij wil nu bij je zijn. Maak Christus Koning. Op diezelfde manier, zoals Adonia probeerde de troon in te pikken hebben anderen misschien geprobeerd de troon in jouw leven af te pakken. Plaats Jezus op de troon van je leven. Je zult er nooit spijt van krijgen. En bedenk ook dat als we Jezus in ons leven uitnodigen als Koning er soms dingen in ons hart kunnen zijn die Hij recht moet zetten. Ik kan mij voorstellen dat het reinigen van de tempel zoals Hij deed er in zekere zin best een beetje heftig uitzag. Het was waarschijnlijk een puinhoop. Overal werden dingen gemorst. Waarschijnlijk ging er geld verloren en gingen er eigendommen stuk. En ik denk dat dit ongeveer is wat er in het leven gebeurt, soms als wij een transformatie doormaken. Soms, misschien ben je onlangs tot geloof gekomen of voel je dat God iets groots aan het doen is in je leven. Soms, als dat gebeurt, worden de dingen rommeliger voordat ze schoner worden. Je begint oude herinneringen op te graven, oude zonden. Fouten die je gemaakt hebt. Je begint veel schaamte te voelen. Misschien ervaar je veel stress als je door een transformatie gaat maar ik wil dat je die dingen aan de Heer toevertrouwt en gelooft dat het in Gods koninkrijk soms rommeliger wordt voordat het schoner wordt. De manier waarop God het huis opknapt, is niet altijd even netjes en ordelijk. Soms is het een beetje een rommeltje. Meer dan wat dan ook is de tempel een symbool dat God van je houdt. Dat God bij je wil zijn. Dat Hij tijd met je wil doorbrengen. En dat mensen op de een of andere manier Ik weet niet waarom, maar mensen willen dat soms gewoon in de weg staan. Of mensen willen daar munt uit slaan. Laat dat niet gebeuren. En maak je er geen zorgen over. Ga rechtstreeks naar God en als Hij dingen in je leven doet en misschien tot je hart spreekt over sommige dingen die moeilijk zullen zijn om mee om te gaan vertrouw het dan gewoon aan Hem toe. Amen.

 

 

 

 

 

Koorzang – Shalom

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, shalom, shalom

Ik geef u mijn vrede,

Vrede, vrede, shalom

 

Zegen

Hartelijk dank, jullie allemaal, dat jullie met ons waren tijdens onze drie weken durende reis door Israël.

Ik hoop dat het voor jullie even betekenisvol was als voor ons en ons team. En ik hoop dat je een beter beeld hebt gekregen van hoe het geweest moet zijn om met Jezus in het Heilige Land te zijn. En dat het je een helder beeld van de Bijbel geeft. Het is passend dat wij hier afronden in de heilige stad Jeruzalem. Hartelijk dank. We houden van jullie.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Naar Gods huis gaan

30 juli 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan