Home De kracht van je bestemming

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wat fantastisch om met jullie samen te zijn. Weet dat een groter geloof volgt als je beter luistert naar Gods woorden, tot jou gericht via de Bijbel en vervolgens daarnaar handelt. Dat is het mooie. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie er zijn.  Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest en wij bidden in Jezus’ naam dat U ons helpt vol te zijn van uw macht, uw leven en uw goedheid. Wij bidden dat U ons zo leert denken dat wij een rijk en vol leven kunnen leiden. Vader, wij vragen U dat uw naam vandaag wordt verhoogd. Dank U voor alles wat U voor ons gedaan hebt. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Hark, I Hear the Harps Eternal

Ik hoor de harpen eeuwig twinkelen aan de andere oever

Als ik die stuimige wateren nader, met hun diep en krachtig geluid

Halleluja, halleluja, halleluja, prijs het Lam

Halleluja, halleluja, glorie aan de grote Ik Ben

 

En mijn ziel, hoewel bevlekt met verdriet

Vervaagt als het licht van de dag

Snel over die wateren naar de stad ver wegtrekt

Halleluja, halleluja, halleluja, prijs het Lam

Halleluja, halleluja, halleluja,

Glorie aan de grote Ik Ben

 

Heilige zielen zijn voor mij overgestoken

Naar dat land van volmaakte rust

En ik hoor ze in de verte zingen

In de woningen van de gelukzaligen

Halleluja, halleluja, halleluja, prijs het Lam

Halleluja, halleluja, halleluja, glorie aan de grote Ik Ben

Halleluja, halleluja, halleluja, prijs het Lam

Halleluja, halleluja, halleluja, glorie aan de grote Ik Ben.

 

Schriftlezing – Mattheüs 9:18-26 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 9:18. Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw

die al twaalf jaar bloedvloeiingen had kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed  aan. Want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden.

En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag, zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet

gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand en het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. Amen.

 

Interview – Chrysandra Brunson

BS = Bobby Shuller en CB = Chrysandra Brunson

(Introvideo)

Chrysandra Brunson is de oprichtster van The Calling, een non-profitorganisatie die mensen helpt hen door God gegeven gaven en roeping te ontdekken en hen helpt, hun talenten te gebruiken om anderen in de wereld te helpen en te versterken. The Calling verbindt hen met anderen om hun roeping te kunnen volgen. Een hartelijk welkom voor Chrysandra Brunson.

BS Chrysandra, hoi.

CB Het is geweldig om hier te zijn.

BS Vertel eens wat over jezelf en over je geloofsreis.

CB Het is een eer om hier te zijn. Ik kom uit Denver Colorado. Ik was altijd een meisje uit Colorado in hart en nieren. Nog steeds. Toen ik 18 jaar oud was, plantte God de droom in mijn hart om te kunnen zien dat zoveel van zijn kinderen bang zijn om de dingen na te jagen waartoe wij allemaal geroepen zijn. Ik mocht hen vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat werd The Calling en dat doe ik sindsdien.

BS The Calling is een prachtige bediening. Waarom denk je dat mensen bang zijn om gehoor te geven aan die roeping? Wat weerhoudt mensen ervan om die droom in hun hart na te jagen?

CB Ik denk dat er een sluier van angst is die ons ervan weerhoudt om in geloof naar buiten te stappen

en het na te jagen. Als wij beseffen dat God een droom uit zijn hart in ons hart heeft geplaatst kunnen wij weten dat Hij in ons gelooft en dat wij in geloof kunnen wandelen om de droom te laten uitkomen.

BS Je lijkt mij een grote dromer. Veel van je dromen zijn gevormd in de Crystal Cathedral, klopt dat?

CB Ja, Bobby, door jouw opa en doordat jij de fakkel overnam. Ik zat in 2006 in mijn laatste jaar van de middelbare school en wij maakten ons jaarlijkse reisje naar Zuid-Californië. Wij uit Colorado houden van Californië. Wij kwamen hier vakantie vieren. Wij kwamen naar de campus en bezochten de Crystal Cathedral. Daar hoorden wij teksten van je opa en beleefden wij de impact van de Crystal Cathedral als kerk. Eén van zijn citaten was: Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen? Dat stond vanaf die dag

voor altijd in mijn hart gegrift en het is nu de hartslag van The Calling, die miljoenen levens heeft geraakt.

BS Prachtige vraag, prachtig citaat. Ik denk dat het veel levens heeft veranderd. Mooi dat het voor jou daar is begonnen. Wat een mooie vraag: Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen? En hoe heeft die vraag je geholpen om mensen te leren wat hun roeping is?

CB Ik denk dat God die vraag heeft gezegend om recht naar het hart te gaan. De Bijbel zegt: Verblijd u in de Heer en Hij zal u de verlangens van uw hart geven. Dat zijn onze dromen die Hij ons heeft toevertrouwd en dankzij dat citaat kunnen wij daarin doordringen en ons afvragen wat wij zouden doen

als wij wisten dat wij niet konden falen. Om te zien hoe die droom deze dag en daarna elke dag wordt waargemaakt. Het verandert met de tijd. Die faalangst weerhoudt ons van positief denken.

BS Dat weerhoudt ons van denken in mogelijkheden, van geloven in wonderen.

CB Bobby, zoals je weet en zoals je altijd onderwijst en in alle details voorleeft is het het nemen van die eerste geloofsstap. Vaak willen wij het hele verhaal kennen, de hele reis, het hele avontuur en de bergtoppen, de dalen maar wij moeten eerst die volgende stap zetten. God wil dat wij Hem leren kennen

in het proces van onze droom en er is altijd een proeftijd: Zetten wij Hem op de eerste plaats of onze droom op de eerste plaats? En zolang wij Hem op de eerste plaats zetten laat Hij de droom gedijen en bloeien en ongelooflijke vruchten dragen net als de levensboom.

BS Chrysandra Brunson, heel erg bedankt. Als je meer wilt weten over hoe je je droom kunt vinden hoe je je roeping kunt ontdekken en ontwikkelen dan moet je eens kijken op thecallingnonprofit.org. Chrysandra, heel erg bedankt.

 

Instrumentaal

 

Solo – The Lord’s Prayer door Lindsay Solo

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

Amen, amen

 

Solo – Legacy door Lindsay Solo

Ik vind het niet erg als je iets aardigs over mij te zeggen hebt

Want ik geniet van complimentjes zoals ieder ander

Je kunt een foto van me nemen en die ophangen in een galerij

Met vele anderen die vroeger de beste waren in dit en dat

Maar erg veel zou het er niet toe doen

 

Ik ben eerlijk, het voelt goed om je naam te zien oplichten

Want wij hebben allemaal soms een ‘toe maar’ of ‘goed zo’ nodig

Maar uiteindelijk wil ik tussen meer hangen

Dan alleen tussen de tijdelijke trofeeën van deze wereld

Ik wil een erfenis achterlaten, hoe zullen ze zich mij herinneren

 

Heb ik ervoor gekozen om lief te hebben?

Heb ik genoeg naar U gewezen om een stempel op de dingen te drukken

Ik wil een erfenis achterlaten

Een kind van barmhartigheid en genade

Dat uw naam verkondigde zonder zich te verontschuldigen

Om zo’n erfenis achter te laten

 

Ik hoef niet ver of te lang te zoeken om een lange lijst te maken

Van alles waar ik van geniet, het is een verzameling van

Bijzondere schatten die door mot en roest en dieven

Maar al te gauw teloor zal gaan

Ik wil een nalatenschap achterlaten, hoe zullen ze zich mij herinneren

Heb ik ervoor gekozen om lief te hebben?

Heb ik genoeg naar U gewezen om een stempel op de dingen te drukken?

Ik wil een erfenis achterlaten, een kind van genade en barmhartigheid

Dat uw naam verkondigde zonder zich te verontschuldigen

Om zo’n erfenis achter te laten

 

Niet erg bereisd, niet belezen, niet welgesteld of welopgevoed

Ik wil gewoon horen: goed gedaan je hebt een goed en trouw leven geleid

 

Ja, ik wil een erfenis achterlaten, hoe zullen ze zich mij herinneren

Heb ik ervoor gekozen om lief te hebben?

Heb ik genoeg naar U gewezen om een stempel op de dingen te drukken?

Ik wil een erfenis achterlaten, een kind van barmhartigheid en genade

Dat uw naam verkondigde zonder zich te verontschuldigen

Om zo’n erfenis achter te laten

Ik vind het niet erg als je iets aardigs over mij wilt zeggen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, we zijn blij dat je hier bent. Ga staan en houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Dan zeggen wij dit samen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

De kracht van je bestemming

door Bobby Schuller

Jezus Christus gaf zijn leven voor jou zodat jij in vrede met God kunt leven en vol van de Heilige Geest kunt zijn. Velen van ons hebben in het leven een positieve kijk op religie of God of Jezus of het christendom of een ander geloof of wat dan ook maar nemen nooit een beslissing. Ze zeggen nooit: Dit is voor mij. Ik wil je uitnodigen tot een persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus. Ik wil dat je Hem leert kennen. Bij het wakker worden tot het slapen gaan en dat doe je door je leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen. Veel mensen zeggen: Ik weet niet of ik dat allemaal wel geloof. Dit is iets wat je kunt doen: Eén procent van jou gelooft. Misschien 99% zegt, niet te weten of er een God is en of ze al die onzin geloven. Allemaal nep. Het zijn sprookjes. Maar één procent van jullie zegt dat er die ene keer was die ze zich herinneren, of dat ze dat gevoel hadden. Als je dat ene procent aan de Heer geeft, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Jezus zegt dat je met het geloof van een mosterdzaadje bergen kunt verzetten. Niets is onmogelijk als je van een leven Uit het vlees naar een leven uit de geest gaat. Als je hele leven verandert. Heb jij één mosterdzaadje? Het eerste wat wij moeten geloven, of wij nu christen zijn of niet om vol van kracht te worden, vol van leven om alles te doen waartoe wij geroepen zijn, is dit.

Het eerste wat wij moeten geloven, is dat wij gemaakt zijn naar het beeld van God. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Wij zijn zijn kinderen. En dat is niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook wat er van binnen gebeurt. Wij zijn zogezegd geboren voor grootsheid. Ik denk dat ieder mens op zeker moment in zijn leven gelooft dat zijn leven bedoeld is om groots en zinvol te zijn. Om verschil te maken, om de wereld beter achter te laten dan toen we hier kwamen. Dat komt van de Heer. Dat is iets goeds.

Dat moet gekoesterd worden in een kerk en in een gemeenschap. Ik wil dat jullie dat oppakken: Een geweldig leven. Je hebt de verantwoordelijkheid om alles te zijn wat je kunt zijn. Ik zeg dit vaak, maar je hebt twee keuzes: Om minder te zijn dan je kunt zijn, of om alles te zijn wat je kunt zijn. Word alles waarvoor je geroepen bent. Dit is hoe je een geweldig leven krijgt. Grootheid overkomt je wanneer je iets groters in jezelf toelaat. Wanneer je iets groters in jezelf krijgt. De wereld wijst graag naar de dingen aan de buitenkant maar God ziet eerst de dingen aan de binnenkant. De wereld wijst graag naar de oogst, maar de Heer wijst graag naar het zaad. Wat er in de grond zit. Wat verzorgd wordt. Wat er binnen in je zit en dit is wat het verschil maakt: Het zijn de gedachten die een verschil maken in je leven. De ideeën. Het is de geestelijke kracht. Hoe je denkt, hoe je leven zal verlopen. Hoe meer je aan iets denkt, hoe meer je leven daarop gaat lijken. Het is de filosofie die het verschil maakt. Niet je leeftijd, niet je gezondheid, niet je financiële situatie en ook niet je opleiding, het is je filosofie. Wat geloof je werkelijk over de wereld? En dat brengt ons bij Jezus Christus, volgens mij. Ik denk dat dit het verhaal is dat wij gaan zien: Een wonderbaarlijk verhaal over een wonderbaarlijke man die ons uitnodigt tot een wonderbaarlijk leven dat altijd voor ons beschikbaar is ondanks hoe wij ons voelen, ondanks wat er met ons aan de hand is. Er is een andere wereld achter de sluier, die voor ons beschikbaar is. Hannah heeft Mattheüs 9 heel mooi gelezen, maar ik ga het verhaal nogmaals vertellen. Ik ga heen en weer springen tussen de drie versies in Mattheüs, Markus en Lukas. Het begint als volgt. Jezus heeft net een stel demonen naar zwijnen verdreven en de zee in gejaagd. Daarna stapt Hij in een boot, steekt het meer van Galilea over en gaat volgens de Bijbel terug naar zijn thuisstad. Zijn thuisstad is eigenlijk niet Nazareth, ook al is Hij daar min of meer opgegroeid. Zijn thuisstad is Kapernaüm. Dat is een vissersdorpje met veel huizen en wat gebouwen. Jezus zit daar die avond te eten met de discipelen en een paar anderen. En de hazzan…Nu gaan wij wat Hebreeuws leren. Zeg allemaal eens vanuit je keel: hazzan. Zeg allemaal: hazzan. Je mag je keel een keer schrapen zonder dat iedereen meteen omkijkt.

De hazzan is de toezichthouder van de synagoge. Hij is een soort bestuurder, maar hij houdt de boel ook schoon. En hij stelt ook het lectionarium op. Hij bepaalt wie de lezing gaat doen, wie er gaat spreken en dergelijke en organiseert een groot deel van de eredienst. Dit is dus iemand in de stad die iedereen goed kent. De hazzan komt naar de Rabbi, de Leraar en zegt tegen Hem: Mijn 12-jarige dochter ligt op sterven. Kom alstublieft voor haar bidden. Genees haar. 12 jaar oud, dat is een jaar jonger dan Haven.

Het is een schattig, lief, jong meisje dat stervende is. Hij is er kapot van. Jezus staat meteen op van de tafel en stel je je dat even voor. De wandeling van waar Hij zit te eten is zo’n 150 meter lang. Het is niet ver. Hij steekt waarschijnlijk een binnenplaats over en loopt wat steegjes door. Hij is er zo. Als Hij opstaat en het huis verlaat, wordt Hij omspoeld door mensen. Hij is immers die superberoemde man. Hij loopt en er wordt aan alle kanten tegen Hem aan geduwd. En terwijl Hij op weg is naar het huis van Jaïrus de hazzan om diens dochter te zien ziet een vrouw in de buurt haar kans schoon. Zij lijdt al twaalf jaar

aan een bloedingsstoornis. Zij is bij elke arts geweest, zij heeft alles geprobeerd maar iets zegt haar dat dit haar kans is. En zij zegt tegen zichzelf: Als ik maar de zoom van zijn mantel kan aanraken dan weet ik dat ik genezen zal zijn. Nu bedoelt zij met die zoom waarschijnlijk de kwastjes die orthodoxe Joden ook nu nog dragen. Je ziet ze als je naar Israël gaat. Ze hangen ter hoogte van de knieën. En het zijn er tien. Ze symboliseren de Tien Geboden. Ik denk dat ze daarnaar reikt. Het is eigenlijk een symbool van Gods woord, Gods gebod, Gods trouw. Zij zegt: Als ik die aanraak, weet ik dat ik genezen zal worden. Hier loopt Jezus te midden van het gedrang. Zij kruipt, of misschien zit zij op handen en knieën.

Zij heeft geen waardigheid, het kan haar niets schelen. Zij gaat die man aanraken en zij zal genezen worden. En zij raakt Hem aan en zij is meteen genezen. En dan zegt Jezus iets vreselijk grappigs. Weet iemand hier wat dat is? Wie heeft Mij aangeraakt? Hilarisch. Toch? Hij kan zich amper bewegen. Wie heeft Mij aangeraakt? En Petrus zegt nogal logisch: Rabbi, iedereen raakt U aan. Maar Hij zegt nee, Ik voelde kracht uit mijn lichaam gaan. Is dat niet interessant? Iets uit mijn lichaam ging in iemand anders over. Zij is nu doodsbang en zij heeft berouw: Heer, ik was het. En wat zegt Hij? Je geloof, je geloof, je geloof…Je geloof heeft je genezen. Geloof is een krachtig iets. Je geloof heeft je genezen. Helaas kost het nogal wat tijd. Al die mensen en al dit tumult. Zoveel tijd dat als Hij bij het huis van Jaïrus aankomt dat arme 12-jarige meisje al dood is. En zij moet al een tijdje dood zijn want tegen die tijd zijn er al mensen bij, die huilen en jammeren. Ze zingen een klaagzang, een rouwlied voor de doden. Ze spelen op fluiten. Al die mensen zijn bijeen in het huis en huilen en rouwen. Jezus komt binnen en zegt tegen iedereen: Rustig maar. Hou op met huilen. Zij is niet dood, zij slaapt alleen maar. En ze stoppen onmiddellijk met rouwen en beginnen Hem uit te lachen. Dat geeft wel te denken over de menselijke natuur. Wij zijn altijd hetzelfde geweest. Wij zijn niet veranderd sindsdien. Als een groep mensen van rouw overgaat in lachen zouden ze dan echt gerouwd hebben? Als ze van rouwen naar bespotten gaan,

waarvoor waren ze daar dan echt? Even tussen jou en mij, het was allemaal show. Ze waren daar misschien voor aandacht. Ze waren ervoor, weet ik veel, de pannenkoeken. En Jezus berispt hen wanneer ze Hem uitlachen. Hij verwijdert ze uit de kamer. Hij verwijdert dus eerst de spotters, die Hem bespotten en Hem kleineren. Daarna haalt Hij de twaalf discipelen en de twee ouders naar binnen. Dan pakt Hij het meisje bij de hand en wekt haar op uit de dood. Wij lopen het verhaal samen door. Dit is een wonderbaarlijk verhaal en dit is de wonderbaarlijke wereld waarin Jezus elke dag leeft. En in deze wonderbaarlijke wereld nodigt Hij jou nu uit. Weet je nog wat Hij zegt dat het Koninkrijk van God is? Het is nabij. En waar zegt Hij in Lukas dat het Koninkrijk van God is? Mensen zullen zeggen dat het daar is.

Of daar. Maar het Koninkrijk van God is in jou. Die hele wonderbaarlijke wereld wat het ook is dat beweegt en alles door elkaar schudt dat zich nergens aan houdt, dat spot met de wetten van de fysica

dat alles is wat het zou moeten doen, dat zit in jou en een deel van leven in kracht is daarin geloven en greep krijgen op die wereld. Wil jij greep op die wereld krijgen? Wil je dit leven in je krijgen? Wil je een groter mens worden, die van binnen naar buiten komt en niet andersom? Dit is wat je moet doen: Het eerste wat je moet doen is je voorbereiden. Bereid je voor. Kunnen wij zeggen dat de vrouw met de bloedingsziekte er klaar voor was? Na 12 jaar van teleurstellingen, na 12 jaar zoeken naar een wonder, wist zij het. Zij had iets… Dit leren wij als Hij zegt: Die Mij heeft aangeraakt. Er zijn twee manieren om de Heer aan te raken. De eerste manier is machteloos en is oppervlakkig, materialistisch en is werktuiglijk. Hier is de tweede manier om de Heer aan te raken: met geloof. Je benadert Hem met een dieper besef dat er iets in je is gekomen. Je zegt niet: Ik denk dat ik zal genezen. Je zegt: Ik wéét dat ik zal genezen als ik Hem aanraak. En wat zij ook niet doet, ze windt er geen doekjes om. Zij zegt niet: Ik wil het netjes doen, ik weet het niet. Er staan veel mensen om Hem heen. Veel mensen willen met Hem praten. Niets van dat alles. Zij zegt alleen: Als ik daar kan komen, zal ik, zal ik genezen worden. Wij kunnen het erover eens zijn dat ze klaar was voor genezing. Zij was vol geloof. Zij liep over van geloof.

Jezus vertelt ons een gelijkenis. Hij zegt dat het Koninkrijk van God er zo uitziet. Er zijn tien jonge vrouwen. En zij zijn uitgenodigd op een bruiloft. In die tijd, als je als familie of vriend bij een bruiloftsfeest was hoorde je wanneer de bruidegom zou komen. Dat was een soort verrassing. Je wachtte hem buiten op met een lampje als teken dat je was uitgenodigd. Een Joodse bruiloft kan meerdere dagen duren en er zijn allerlei soorten eten en wijn en dans en zang. Het is niet saai. Elke jonge vrouw wil ernaartoe. Zij kunnen niet wachten om te gaan. Tien jonge vrouwen met lampjes. Vijf van hen hebben extra olie bij zich en de andere vijf niet. Ze hebben wel een lamp. Ze hebben alleen geen reserveolie. Iemand zegt:

De bruidegom komt zo, ergens vanavond. Maak je klaar voor hem en dan gaan wij naar het feest. Vijf hebben geen olie meer, hun lampen gaan uit. Ze moeten naar de stad om meer olie te halen en net als ze weg zijn, begint het feest en ze komen er niet meer in. Dit is wat wij over hen kunnen zeggen. Het zijn geen slechte meisjes. Ze hebben niets verkeerd gedaan. Ze zijn er gewoon niet klaar voor. Ze zijn niet voorbereid. Haal meer olie. Haal meer olie. Je hebt geen kristallen bol? Je kunt niet in de toekomst kijken? Ik heb er ook geen. Maar van binnen weet ik dat ik klaar ben voor de seizoenen. Ze komen altijd:

winter, lente, zomer en herfst. Donker en licht. Warm en koud. Als je niet weet wat er komen gaat, bereid je tenminste voor. Als je droomt, bereid je dan voor op die droom. Als je er geen actie op kunt ondernemen, bereid je dan tenminste voor. Wil je een marathon lopen? Dan moet je je voorbereiden. Je moet een dieet volgen, trainen, je voorbereiden. Wil je de beste ijstent ter wereld bouwen? Bereid je voor. Je moet veel weten over ijs. Je moet weten hoe je Ben & Jerry’s, Salt & Straw en McConnells gaat verslaan. Hoe ga je dat doen? Dat zijn de besten? Je moet alles weten over ijs. Je moet je voorbereiden.

Artsen zijn er klaar voor. Voorgangers zijn er klaar voor. Ik in elk geval wel vandaag. Architecten zijn er klaar voor. Schrijvers zijn er klaar voor. Je wilt schrijven, je wilt kunst maken, maar nu nog niet? Bereid je voor. Als iedereen tv kijkt en op Instagram zit, vul jij je kruik met olie. Zo kun je iemand winnen voor het evangelie. Met veel verhalen en getuigenissen. Dit is een vaardigheid die je voor alles kunt ontwikkelen. Je kunt een idee aan de man brengen. Wij noemen dat verkopen. Best lastig. Je zegt: Ik ben een kunstenaar, ik hoef niet te verkopen. Zijn er hier beroepskunstenaars? Wij weten allemaal dat je je schilderij of song moet verkopen. Leer te leiden. Leer communiceren en lees elke dag de Bijbel. Vul je kruik met olie. Op nummer 1: Maak je klaar. Nummer 2: Stap in. Ga naar de juiste plek, de juiste ruimte. Ga om met het soort mensen dat echt wil dat je wordt waarvoor je geboren bent. Ga om met het soort mensen dat precies is zoals jij wilt zijn. Wanneer Jezus de kamer van het dochtertje van Jaïrus binnengaat is het eerste wat Hij doet voordat Hij het meisje geneest dat Hij de spotters eruit schopt. Hij doet het niet op een nare manier, maar hij zet ze wel buiten de deur. En wie haalt Hij erbij? De twaalf discipelen en de ouders, gelovige mensen. En dan wekt Hij het meisje op uit de dood. Merk op dat wanneer Jezus mensen naar buiten stuurt Hij ze altijd twee aan twee naar buiten stuurt, of in een groep.

Maar nooit alleen. Twee aan twee. Jezus stuurt zijn discipelen erop uit zonder eten, zonder geld, zonder wapens zonder jas, zonder schoenen, maar Hij stuurt ze nooit alleen op pad. Hij weet dat wij zo in elkaar zitten. Zo zijn wij gemaakt. Je kunt alleen maar worden zoals de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt. In Genesis staat dat God allerlei dingen schept en dan zegt dat het goed is. Licht en donker, het is goed. De aarde, het is goed. Hij schept planten, het is goed. Hij schept dieren, het is goed. Hij schept de mens, Hij zegt dat het heel goed is. En als Hij het een tijdje heeft aangezien, zegt Hij: Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is goed, het is goed, het is heel goed. O, dat is niet goed. Niet goed om alleen te zijn. Niet goed omdat in andere mensen, geweldige mensen verbind je hart aan hen. Daarom is de kerk zo belangrijk. Kleine groepen. Sluit je aan bij een bijbelstudiegroep. Daarom zijn dit soort gemeenschappen zo nuttig en slechte groepen zo schadelijk. Dit is een manier om erover na te denken. Ga niet om met mensen bij wie je je schaamt om over je gebed, je droom of je getuigenis te praten. Zo eenvoudig is het. Moet je je ervoor schamen? Wil je een groter gebedsleven? Wil je een grotere droom? Wil je meer bereiken met je leven? Moet je je dan schamen om mensen te vertellen over de dromen die je hebt? Die mensen gaan je niet helpen om die dromen te verwezenlijken. Hou van ze, zorg voor ze, maar zorg dat je krachtige mensen om je heen krijgt. Goede mensen. Ze willen bij je zijn, geloof mij. Nummer 1: Maak je klaar. Nummer 2: Stap in. En nummer 3 tot slot: Ga aan de slag. De bloedende vrouw dacht niet alleen: Als ik Jezus aanraak, zal ik genezen. Zij deed het. Er was een man die niet kon lopen. Hij wist dat Jezus in het huis was. Hij vroeg zijn vrienden het dak open te maken en hem te laten zakken omdat hij wist dat als hij bij Jezus kon komen, hij genezen zou worden. Met je droom, met je gebed, met je leven, met alles waartoe God je geroepen heeft ga aan de slag met alles en doe dat zo lang als nodig is om het te bereiken. Aan de slag. Smeed het ijzer als heet is. Toen Cortez aan land kwam, had hij zeshonderd man. Hij was in de minderheid en besloot zijn schepen te verbranden. Hij zei: Als ik de schepen verbrand en deze mannen kunnen nergens meer heen moeten ze vechten voor hun leven en dan zullen wij winnen. Ze verbrandden de schepen. Dat is niet altijd verstandig. Maar als je het idee hebt dat je gaat winnen en de schepen in brand steekt wat je droom ook is, dan beloof ik je dat het je zal helpen. Ga aan je slag met alles wat je hebt. Toen God de tuin schiep, zei Hij niet: Ik ga deze tuin zelf onderhouden. Nee, Hij schiep Adam en Eva met het doel om de tuin te onderhouden. Wij zijn allemaal geschapen om iets groots met de Heer te doen. Het zit in ons. Maak je klaar, stap in en ga aan de slag en je zult heel blij zijn dat je dat hebt gedaan.

 

Gebed

Here Jezus, wij vragen in uw naam dat U ons een frisse visie voor ons leven wilt geven. Wij verwerpen de mist die ons naar andere dingen trekt die ons van uw roeping en uw droom voor ons leven afleiden.

Heer, wij houden van U en wij zijn dankbaar voor uw aanwezigheid hier. Dit bidden wij in de sterke naam van Jezus en Gods mensen zeggen amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – The Blessing

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede. Amen. Amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

 

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan

In je tranen en je vreugde, Hij is voor je, Hij is voor je.

Hij staat aan jouw kant. Amen.

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou

In de ochtend, in de avond in je komen en je gaan

In je tranen en je vreugde, Hij is voor je, Hij is voor je,

Hij is voor je. Amen

De kracht van je bestemming

29 oktober 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan