Home God verandert je hart

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:
Hour of Power. Dit is de dag die de Heere heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn, dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Wauw, dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Geweldig dat u er bent. De eerste zondag samen met Irvine Presbyterian Church. We doen samen diensten en dragen samen het geloof uit. Fantastisch, er stond een rij tot om de hoek van het gebouw. Een prettig probleem. We groeten ook iedereen in de overloop hiernaast. En denk eraan: U kunt ook naar de dienst van 8.30 uur. We zijn enorm blij dat u er bent. Welkom. Welkom, kerkfamilie. We vinden het zo heerlijk om hier vandaag met u te zijn. We houden van u, op het moment dat u binnen stapte, werd u deel van deze kerkfamilie. Dank u wel. Geef uw buurman een hand of een high–five en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent. Laten we onze harten voorbereiden.

Gebed door Bobby Schuller

Vader, wij komen tot U. Wij vragen U in Jezus’ naam onze harten aan te raken.
Wij weten dat U ons liefheeft, dat U geeft om onze omstandigheden onze geldsituatie, onze werk en onze gezondheid. Maar vooral gaat het U om onze ziel. Kom daarom in ons en verander ons binnenste. Verander ons naar het beeld van Jezus. Dat is het beste wat ons kan overkomen.
Daarom vragen we het, in Jezus’ naam. Amen.

Koor – “Come, O Long Expected Jesus”

Kom, o lang verwachte Jezus, kom en maak Uw kinderen vrij Vrij van angsten en van twijfel, onze hoop alleen zijt Gij
Jezus, Trooster van ons leven, hoop deelt Uwe komst ons mee U, Verlosser van de wereld, ’t hart verlangt naar vreugd’ en vree Kom Uw kinderen verlossen, als een Koning, eens een kind Kom voor altijd in ons wonen dat ons hart Uw vrede vindt

Door uw Heilige
leidt ons leven
Doordat heel Uw werk volbracht is, dank stijgt op tot ’s hemels troon Amen, amen, amen

Schriftlezing – Mattheüs 21:6-13 door Hannah Schuller

Geest bekrachtigd, door Uw Zoon

Halleluja. Dank u wel. Ter voorbereiding op de preek lees ik vanaf Mattheüs 21 vers 6. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Alles wat God doet in ons leven doet Hij in ons belang. Wij kerkfamilie, wij vertrouwen op Gods wegen. Amen

SOLO – Dana Baker “Almighty God”

Zijn heerschappij is vol pracht, Zijn hemel is gevuld met wonderen. Ontzagwekkende, machtige, oppermachtige God. Goedemorgen.
Wie vulde de lucht met stralende sterren om de nacht te verheerlijken? En wie kent het pad dat leidt naar de oorsprong van het licht?

Hij is Schepper, Vader, machtige Koning, bewaarder van mijn ziel Vol pracht is Zijn heerschappij, almachtige God, almachtige God

Wie legde door Zijn woorden het fundament van de aarde?
Wie stuurde Zijn Zoon opdat de doodgeboren mens opnieuw geboren zou worden? Hij is Schepper, Vader, machtige Koning, bewaarder van mijn ziel
Vol pracht is Zijn heerschappij, almachtige God, almachtige God

Geen is er machtig als Hij, heel de schepping getuigt van Zijn majesteit Jehova, Vader, machtige Koning, Hij zorgt voor mijn ziel
Vol gouden pracht is Zijn heerschappij, Zijn hemel is gevuld met wonderen En Hij heeft mijn leven in Zijn hand genomen almachtige God

Billy Graham en dr. Schuller zijn nu bij de almachtige God

Koor – “Ride On, King Jesus”

Ga voort, Koning Jezus, ga voort, ga voort op Uw veroveringstocht
Ga voort, koning Jezus, ga voort, niemand kan U tegenhouden
Ik was jong toen ik begon, niemand kan U tegenhouden
Maar nu is mijn wedloop bijna ten einde, niemand kan U tegenhouden, Ga voort, koning Jezus, ga voort op Uw veroveringstocht

Ga voort, Koning Jezus, niemand kan U tegenhouden
Koning Jezus, gezeten op een wit paard, niemand kan U tegenhouden

Hij trok door de rivier de Jordaan, niemand kan U tegenhouden, Ga voort, Koning Jezus ga voort op Uw veroveringstocht
Ga voort, Koning Jezus, ga voort, niemand kan U tegenhouden Hij is Koning, Hij is Heer, niemand kan U tegenhouden

Hij is de eerste en de laatste, Jezus is de Heer der heren
Jezus is de Vorst, de Vredevorst, niemand kan U tegenhouden
Ga voort, Koning Jezus, ga voort, ga voort,
Koning Jezus, ga voort niemand kan U tegenhouden,
Ga voort, Koning Jezus, ga voort, ga voort, Koning Jezus, ga voort
Ga voort, Koning Jezus, ga voort, ga voort, ga voort, Jezus, ga voort, Jezus

Solo – Joslyn Sarshad – “Immortal, Invisible”

Kom sterren in ’t heelal, buig neer voor Zijn glorie Kom, harten vol lof, verkondig Zijn evangelie
Laat elke rots, laat ieder oord Zijn naam verkondigen Laat ieder lied op ieders tong Zijn lof verkondigen De nacht vervullen met lofgezang

Onsterfelijk, onzichtbaar, Gods wijsheid is groot
In licht oogverblindend verborgen voor ons
Gezegend en glorierijk de God aller tijd
Machtig overwinnaar, wij prijzen Uw naam
Verborgen voor ons oog is Hij die wij aanbidden
Verzonken in een zee van licht staan wij bevend voor Hem Met elke ademtocht, met ieder lied verheerlijken wij Zijn naam

Met ieder woord, en elk gebed brengen wij Hem glorie En zingt onze stem Hem lof toe
Onsterfelijk, onzichtbaar en stil als de nacht
Eisend noch verliezend, regerend in licht
Rechtvaardig als bergen verheft Uw gerechtigheid zich Boven de wolken, bronnen van goedheid en liefde

Onsterfelijk, onzichtbaar
Nu zien wij nog in schemer maar straks zien wij
Van aangezicht tot aangezicht
Liefde die onzichtbaar was zal zich aan ieder openbaren Bekroond met lofzang uit vele kelen

Onsterfelijk, onzichtbaar, Vader van het licht De engelen vóór Hem sluieren hun gezicht Gezegende, allerhoogste, de God aller tijd Almachtige, zegevierende, wij prijzen Uw naam Onsterfelijk onzichtbaar

Bobby Schuller bedankt

Wij zijn hierheen verhuisd, Shepherd’s Grove is samen met Irvine Presbytarian. En de verhuizing ging snel. Ik zei net tegen Hannah: Wat hebben wij toch een geweldig team. Want niet wij hebben dit gedaan maar Ross, Chad, Marc, Irene, onze productieafdeling de Warshaws, Robert, Bill en vele anderen. Dankzij hen is het gelukt. Graag een applausje voor ons team.

Aankondiging

Fantastisch gedaan, wij zijn jullie zo dankbaar. Wat een heerlijke ruimte. Wij zijn hier dolgelukkig mee. Zoals u ziet, zijn we nog aan het werk. Het gouden kruis uit Shepherd’s Grove komt daar ergens te hangen. Daartegenover is het IPC-kruis. Aan de uiteinden van de kapel dus. Het fraaie podium is bijna af. Bedankt, Mike Vogelvang en je team. Jullie hebben dit gebouwd. Schitterend. Mike zit in het koor. U ziet dat wij nog aan het werk zijn. Het hele audiosysteem moet ook nog afgemaakt worden. Er komt een groot Led-scherm in plaats van wat we hadden in Shepherd’s Grove vanaf het balkon ook goed zichtbaar. En dit is niet voor onszelf, maar voor de wereld. Zodat we via deze plek onkerkelijke mensen bereiken. We zetten onze beste beentje voor en doen niets half. We gaan dit project afmaken als team. Als iedereen een beetje doet, zijn we tot veel in staat. Amen?

Proclamatie door Bobby Schuller

Maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en Zijn liefde delen met de wereld.

Preek – DIY – God verandert je hart door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Vandaag kijken wij naar Jezus’ intocht in Jeruzalem. Vaak wordt dit verteld als losstaand van de tempelreiniging. Ten onrechte. Als je Bijbel leest, zie je dat de intocht van Jezus de Messias door de Gouden Poort en de reiniging van de tempel één en hetzelfde verhaal is. En dat verhaal is een afspiegeling van het verhaal van de mens: Als wij Jezus vragen om in ons leven te komen is het allereerste wat Hij zal doen, de tempel reinigen. Vaak zeggen wij in het leven: Heer, red ons, genees mij los mijn geld- en huwelijksproblemen op, doe iets aan mijn kinderen.

Maar God zegt: Allereerst ga Ik iets aan jou doen. Op een dag als vandaag leren wij dat God om beide dingen geeft. Maar Hij begint bij de ziel, bij het hart. Een zeer wijze uitspraak van Jezus luidt: Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint maar schade lijdt aan z’n ziel? Zoals Hannah zei: Alles wat God doet, doet Hij in ons belang. Dat is zo. En als Hij aan het werk gaat met uw ziel, kan dat zwaar zijn, zelfs pijnlijk maar dat is iets goeds, en volledig toegesneden op uw omstandigheden. Allereerst wil ik dat u weet dat God redt en ook u zal redden. Hij is begaan met uw geld, gezondheid en relaties. Maar Hij is ook begaan met uw hart. Jezus is niet alleen een Genezer en Redder die onze lof waard is. Hij is ook een rabbi, een leraar, een gids en Hij roept u op Zijn leerling te worden, Zijn discipel en van Hem te leren. Je kunt op zijn onderricht en zijn wegen vertrouwen, ook al begrijp je ze niet. De wereld wil dat je je vijand haat, over hem roddelt, hem terugpakt, buitensluit. Jezus zegt: Vergeef hem, heb hem lief. Als je ruzie hebt met je partner, wil de wereld dat je op je strepen staat. Jezus zegt: Vergeef. Werk eraan, wees liefdevol, vriendelijk, en kijk naar je ego. God wil eerst je hart veranderen dan pas je omstandigheden. Die wil Hij ook veranderen. Hij wil werkzaam zijn in je zaken, je leven, je gezin. Maar Hij wil hier beginnen. En hier. Laten wij even een afbeelding van de tempel bekijken. Dit is de tempel in Jeruzalem in de eerste eeuw. Dit is het hart van het Jodendom. Elke Jood houdt van Jeruzalem en weet dat het de heiligste stad op aarde is. En het heiligste deel van de heiligste stad is deze heilige berg waarop de tempel staat. Iedere joodse man, vrouw en kind wil deze plaats ooit een keer bezoeken. Daar aan de rechterkant is een kasteel met vier torens te zien. Dat is de burcht Antonia. Daar is het Romeinse garnizoen gelegerd, en daar zetelt Pontius Pilatus de gouverneur, die ook de baas is over de stad. Als jij goed kijkt zie je de grote binnenplaats, waar iedereen mag komen. De burcht torent daar hoog bovenuit en het Romeinse garnizoen kijkt op hen neer. Wat betekent dat? Ze zeggen: Jullie mogen je god aanbidden, offers brengen, samenkomen maar als je over de schreef gaat krijg je met ons te maken. Er waren vrijwel altijd boogschutters en legionairs in het kasteel die bij een opstand dood en verderf konden zaaien vanaf de burcht. Dat is belangrijk. Je hebt de tempel, het hart van het Jodendom en pal ernaast die onheilspellende militaire aanwezigheid, die zegt: Doe je dingen, maar probeer niet onder de bezetting uit te komen. Verder is het belangrijk dat er bij de tempel een plek is waar je geld kunt wisselen. Daaronder dat rode dak. Bij de hoofdingang van de tempel. Als je de tempel in gaat moet je je geld omwisselen. Er geldt een regel dat je geen niet-kosher geld mee naar binnen mag nemen. Volgens de Tora mag je geen beeltenis maken van een mens of dier. Op Romeinse munten staat vaak het hoofd van de keizer, een dier of godheid. Die moet je die wisselen voor shekels. Wie weleens reist, weet dat je dan commissie betaalt. En als je weggaat betaal je weer. Want betalen met shekels is lastig in het Romeinse Rijk, dus wéér wisselen. Je wordt dubbel gepakt als je Gods huis wilt bezoeken. Jezus vraagt iemand Hem een munt toe te werpen. Een farizeeër in de tempel werpt Hem een munt toe. Wiens gezicht staat hierop? vraagt Hij. Van de keizer, zegt iedereen. De farizeeër is beschaamd. Waarom? Omdat hij de tempel in gaat met onkoshere munten. Hij schendt de regels en waarschijnlijk verdient hij eraan. Hij is corrupt. Daarom zegt Jezus: Jij huichelaar. Je doet maar alsof, het kan je niets schelen. Dat is wat er speelt. Verder is het zo; het gangbare offer is twee duiven. Die kosten buiten de tempel 4 dollar. In de tempel kosten ze 75 dollar. Ik was pas met mijn dochter in Disneyland. Ik bestelde een pizza en een Pepsi. ‘Dat is dan 26 dollar’. Pardon? Sorry hoor zijn dat Mexicaanse pesos of dollars? Forse prijs voor een pizza. Krankzinnig. Er wordt dus veel geld verdiend met corrupte praktijken. Er is corruptie in de tempel, en er is de burcht Antonia. En dan nog iets: 150 jaar hiervoor had je de Hasmonese dynastie. Je had drie broers: Shimon, Jonathan en Judaof eigenlijk Judas. Veel mannen waren genoemd naar ‘Judas de Hamer’, oftewel Judas de Makkabeeër, de grote Joodse generaal die de Makkabese opstand tegen het Griekse Rijk der Seleuciden dat de tempel en Jeruzalem bezette. Judas de Makkabeeër brengt een leger op de been en zijn broer Shimon trekt de stad binnen. En de mensen leggen palmtakken op straat voor de grote generaal want die zijn het symbool van de dynastie der Makkabeeën. Hij reinigt de tempel en dat wordt ‘Chanoeka’, de viering van de tempelreiniging. Nu, 150 jaar later, zijn ze weer bezet door heidenen en nu gaat Jezus de tempel binnen. Hij heeft net Lazarus opgewekt uit de dood. Talloze mensen heeft Hij versteld doen staan. En het is Pesach. Een belangrijk punt. Jeruzalem heeft gewoonlijk een half miljoen inwoners.

Maar er is bewijs dat met Pesach als Joodse mannen uit alle landen een offer komen brengen dat er dan voor elke tien mensen een lam wordt geslacht. Volgens de gegevens van dat jaar werden er toen 250.000 lammeren geslacht. Over hoeveel mensen hebben we het dan? Over 2,5 miljoen mensen in de stad hoofdzakelijk jonge mannen. Luister mensen, 2,5 miljoen jonge Joodse mannen die de Romeinen haten. Dan komt Jezus, de grote, immens populaire rabbi. Hij houdt zijn intocht. Wat verwachten ze van Hem? De spanning is te snijden. Op de burcht Antonia staan de soldaten gereed in volle wapenrusting. Dit wordt de grote slag. Als er nu een opstand komt, valt de burcht Antonia. Er zijn hier 2,5 miljoen mannen die het Romeinse Rijk haten. Jezus nadert, de grote leider. Ze staan in de menigte met boksbeugels en knuppels. Hij had het altijd over het Koninkrijk van God. En wie is dan de koning? Jezus. Hij houdt zijn intocht, de nieuwe Judas, de nieuwe Hamer. Hij zal de Romeinen verdrijven. Ze zijn door het dolle heen. Jezus rijdt niet binnen op…. Als je in die tijd als een koning binnenreed, zat je te paard, wat betekent dat je ten strijde trekt. Of je zat op een ezel, hetgeen wil zeggen: Het is tijd voor vrede. Heel belangrijk. Het neerleggen van palmtakken refereert aan de Hasmonese dynastie en generaal Judas de Makkabeeër. Het wordt oorlog, zeggen ze. Maar Jezus rijdt binnen op een ezel. Profetische symboliek: Jullie denken dat het oorlog wordt, maar Ik breng vrede. Iedereen is klaar voor actie. De spanning is te snijden. Er trekt een stoet langs en ze roepen: Hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. Wat betekent hosanna? Het is niet hetzelfde als halleluja. Het betekent: Red nu. Red nu. Red ons, red ons. Van wie? Van Rome. Red ons van Rome. Schop die gasten eruit, red ons. Daar nadert Jezus. Stel u voor: Duizenden mensen. Ze zijn door het dolle, leggen hun kleren neer als voor een koning en palmtakken, Jezus komt aangereden op een ezel en begeeft zich in de richting van de burcht Antonia èn de tempel die daar vlak naast staat. Hij gaat naar Pilatus, in de burcht, denken ze. Maar waar Hij naar links zou moeten. Er staat daar een mensenmassa langs de weg naar de burcht. Maar plotseling kiest Jezus een andere weg, dwars door de menigte. Waar gaat Hij nou heen? Hij gaat door de menigte, stapt van Zijn ezel, bestijgt de tempeltrappen. Wat gebeurt hier? Hij begint tafels omver te gooien en mensen af te tuigen met een touw. Op hun achterwerk, stel ik me altijd voor. Wegwezen! Het is voor zover ik weet de enige keer dat Jezus gewelddadig wordt in de Bijbel. En niet zo’n beetje. Hij gooit tafels omver, schopt mensen eruit en zegt: Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Dus iedereen denkt: Wat is hier gebeurd? Plotseling, nadat Hij de tempel heeft gereinigd, begint Hij mensen te genezen. Wees genezen, wees genezen. Hij brengt alleen maar genezing. De tempel wordt een plek van wonderen. Jezus brengt in Zijn lichaam het Koninkrijk van God aan deze lijdende mensen. Wauw. En waarom schreeuwden ze vijf dagen later ‘kruisig Hem’? Omdat Hij niet naar de burcht Antonia was gegaan, maar naar de tempel. Hij had hen niet gered zoals ze gered wilden worden. Hij paste niet in het hokje waar zij Hem in wilden hebben. En dat moeten we voor ogen houden: Als we Jezus vragen onze Redder te zijn, vragen we Hem ook onze Heer te zijn. Dan zegt Hij: Ik zal je redden en je genezen. Ik zal je redden, alles zal anders worden.

Maar je moet Mij wel volgen. Op mijn manier. Jezus begint bij het hart. Als de rijke jongeling aan Jezus vraagt: Rabbi, hoe kan ik gered worden? Wat zegt Jezus dan? ‘Bid dit gebed, neem Mij aan als Heer en je wordt gered’? Nee, Hij zegt: Verkoop al je bezittingen geef de opbrengst aan de armen, volg Mij en je zult het eeuwig leven hebben. Ik wil graag dat u het volgende doet: Leg uw handen in uw schoot, kijk ernaar, en bal ze tot vuisten. En nu nodigen wij U, Heilige Geest, uit in ons te werken. Open nu heel langzaam uw handen. Voel dat uw handen lastiger opengaan door de stijfheid van de gewrichten. Ontspan uw handen, kijk ernaar en zeg: Heer, neem die dingen van ons weg. Ons verleden, heden en toekomst ons hele leven vertrouwen we U toe, het leven met de open hand. Kijk naar uw handen. Ze kunnen aannemen, helen, omhelzen. Heer, dit is ons leven, we geven het aan U.

Gebed door Bobby Schuller

Laten we samen bidden. Heilige Geest, kom in ons leven, in onze ziel, onze geest.
Gebruik geweld tegen de tafels in ons hart, gooi ze omver. Reinig deze tempel. Ook al brengt het pijn en andere ongemakken wij leggen al onze pijn, angsten, frustratie en twijfel bij U, Heer.
En ik bid, Heilige Geest, breng ons genezing. Zoals Jezus in de tempel die wonden en gebroken harten genas en alle frustratie, twijfel en angsten. We leggen het bij U, Heer, en we danken U. In Jezus’ Naam, amen.

Koor – “Crown Him with Many Crowns”

Kroon Hem met gouden kroon, het lam op Zijne troon Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor U stierf
En prijs Hem tot in eeuwigheid die ’t heil voor U verwierf En kroont Hem hoogste Heer

Zegen door Bobby Schuller

De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God verandert je hart

27 mei 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan