Home Geloof in de Messias

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Fijn om hier met jullie te zijn. Dat vinden we altijd heerlijk. Weet vandaag dat Gods liefde voor jou veel krachtiger is dan alle kwaad. Gods liefde is een schild voor je. Nogmaals dank voor jullie komst. We zijn zo blij om hier met jullie te zijn. We zijn zeker blij dat jullie er zijn. Fantastisch dat Bridgette Bentley hier als gastzangeres bij onze eredienst is.

 

Gebed

door Bobby Schuller

Laat ons bidden. Vader, wij danken U en prijzen U dat U ons liefheeft en dat U ons niet verlaten hebt en dat U met ons bent. Ik bid dat iedere dag van het leven van iedereen hier vol is van vreugde en leven en goedheid en alles wat U ons gegeven hebt, Heer. Wij bidden dat U ons speciaal vandaag geloof schenkt en ons leert wat het is om het pad te begaan waarvan Jezus zei: Een leven in het geloof, ook als dingen tegenzitten, ook als we lijden, geef ons het geloof om te begrijpen dat we dit zegevierend kunnen doorstaan. Wij vertrouwen op U en wij hebben U lief. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – Heilig, heilig, heilig

heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

 

heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Amen

  

Schriftlezing – Lucas 4:16-21

door Hannah Schuller

Ga zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 4:16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. Amen.

 

Koor  –  Onze Vader

onze Vader, onze Vader, die in de hemelen zijt

uw Naam worde geheiligd, uw Naam worde geheiligd

uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

want van U is het Koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid

tot in eeuwigheid tot in eeuwigheid

tot in eeuwigheid amen

onze Vader, amen, amen

 

Pastoraal Gebed met Tim McCalmont

Laat ons samen bidden. Genadige Vader en onze grote Vriend en Heiland. Wij bidden, God, dat van een kerk die wordt geleid door de Vredevorst, wij de pleitbezorgers zijn. Solidair als Uw kerk, met hen die onze steun, onze gebeden en onze liefde in deze tijd nodig hebben. Heer, wij vragen Uw zegen vanmorgen over voorganger Bobby die ons Uw boodschap brengt. Geef ons oren om te horen en ogen om te zien. Heer, we danken U voor wat U voor ons doet en wij vragen U om nu met ons te zijn. Wij bidden dit in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus, amen.

 

Solo – Bridgette Bentley – For Your Glory

Heer, als ik genade in uw ogen vind

Heer, hoor alstublieft mijn hartenkreet

ik zie er verlangend naar uit om te zijn waar U bent

ik zal de heetste woestijn doorkruisen

ik zal kleine en grote afstanden afleggen

voor uw glorie zal ik alles doen alleen maar om U te zien

en U te aanschouwen als mijn Koning

voor uw glorie zal ik alles doen, alleen maar om U te zien

en U te aanschouwen als mijn Koning.

Heer, als ik genade vind in de ogen

Heer, hoor dan mijn hartenkreet

ik zie er verlangend naar uit om te zijn waar U bent

ik zal de heetste woestijn doorkruisen

ik zal kleine en grote afstanden afleggen

voor uw glorie zal ik alles doen, alleen maar om U te zien

en U te aanschouwen als mijn Koning

voor uw glorie zal ik alles doen, alleen maar om U te zien

en U te aanschouwen als mijn Koning

ik wil zijn waar U bent, ik moet zijn waar U bent

ik wil zijn waar U bent, ik moet zijn waar U bent

dat is waar ik wil zijn, Heer, zo dicht in uw nabijheid

ik heb U nodig, Heer. Dat is mijn hartenwens

o Heer, ik wil bij U zijn, daar is vrede, daar is vreugde

daar is liefde, dat is waar ik wil zijn, Heer

voor uw glorie zal ik alles doen, alleen maar om U te zien

en U te aanschouwen als mijn Koning

voor uw glorie, Heer, zal ik alles doen

alleen maar om U te zien en U te aanschouwen als mijn Koning

ik wil zijn waar U bent

 

Solo – Bridgette Bentley – Way Maker

U baant de weg, God van wonderen

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U bent hier in ons midden, wij aanbidden U, wij aanbidden U

U bent werkzaam onder ons en wij aanbidden U, wij aanbidden U

U baant de weg, God van wonderen, Licht in de duisternis,

mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, Licht in de duisternis,

mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens en wij aanbidden U, wij aanbidden U

U bent hier en U heelt ieders hart en wij aanbidden U, wij aanbidden U

want wij weten dat U de weg baant, U houdt zich aan uw beloftes

U bent mijn God, dat bent U

U baant de weg, als ik er zelf niet uit kom

U bent er, Jezus, mijn God, dat bent U

U baant de weg, Heer, ik buig voor U, Jezus

 

ik weet dat U de oplossing biedt, U bent mijn God, dat bent U

zing het als je het weet, Hij baant de weg, mijn Heer, dat bent U

U houdt zich aan uw beloftes, elke dag, ieder uur,

dat bent U, o God, dat bent U, dat bent U

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek  –  Geloof in de Messias

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. We hebben het hier vaak over dit credo gehad. Het geloof is datgene wat we zojuist gezegd hebben, werkelijkheid maken. God ziet je als Zijn geliefde zoon, Zijn geliefde dochter. En bij het leiden van een christelijk leven, een leven als discipel, hoort dat geloof. En dat maakt het christendom uniek ten opzichte van elke andere religie. Elke religie zegt, doe wat juist is en je komt dicht bij God. Het christendom zegt dat God ons liefhad, ook toen we zondaren waren. God heeft ons lief, zelfs wanneer we Zijn vijanden zijn. Hij heeft ons gered. Door genade alleen zijn wij gered. Hij heeft ons lief zoals we zijn. Onze moraliteit en onze goedheid vergen een inspanning, maar het is een respons. Het is het bouwen van ons leven rond die realiteit door het geloof. Erop vertrouwen dat God geen haast heeft. Dat God aan onze kant staat omdat we Zijn geliefde zoons en dochters zijn. Besef dat God zo over je denkt. Je bent niet wat je doet of wat je hebt, of wat anderen over je zeggen. Je bent Zijn geliefde kind. Hij heeft je niet verlaten. Ook wanneer je twijfelt of je je geloof kwijt bent. Ook als je gezondigd hebt, is God met je. Hij verlaat je nooit. Nu moeten wij reageren op dat leven en ons geloof uiten in onze aanbidding, in ons prijzen en langzaam toezien zoals een boom groeit. Langzaam uitgroeien tot volgelingen die compleet zijn in Christus. Amen. Geloof. Geloof standvastig en uit het vandaag. Dat brengt ons bij het verhaal van Lukas 4. Voordat we die passage lezen, moeten we de eredienst in de synagoge begrijpen en de rol van de Bijbel en van de mensen bij de eredienst in de synagoge. Een eredienst in de synagoge is nu anders dan toen. Maar in de eerste eeuw kon je een synagoge zo zien: dit is de synagoge van Kapernaüm. In het Israël van nu zou dit een van de grote synagoges zijn geweest die Jezus bezocht. Een vrij groot deel ervan is nog steeds intact. Het geeft je een goed idee van de afmetingen en vorm van zo’n synagoge. Het was meestal vierkant of rechthoekig en mensen zaten in een kring. Als je naar de synagoge ging, kwam iedereen daar bijeen als je Joods was. Je hele leven was eromheen gevormd. Stel je een soort mengeling van een eredienst en een feest voor. In die dagen, en dat geldt nog steeds voor Joodse mensen, dansten ze graag. Het waren mensen vol passie, vol leven. Als ze bijeen kwamen, was dat een geestelijke maar ook een sociale gebeurtenis. Voordat ze de synagoge betraden, hielden ze eerst een mikwa. Zeg het me na. Het mikwa is een ritueel bad dat ze namen. Dan stond je in de rij, of bij meerdere mikwa’s koos je er een uit. En dan waste je vier lichaamsdelen. Je hoofd, je armen, je borst en je benen. Die rituele reiniging voor de eredienst was een manier om te zeggen: Heer, ik zal zuiver denken, zuiver handelen, een goed hart en een goede wil hebben en U volgen waar U gaat. Die rituele reiniging herinnert ons eraan dat we altijd in de nabijheid van God zijn en dat mijn hele lichaam en mijn hele leven met Zijn leven verbonden is. Als iedereen in de synagoge was, kwamen ze bijeen voor de eredienst en het gebed, net zoals wij op zondagochtend. Dat heette amidah, dan besteedden ze tijd aan de eredienst en het gebed. En dan brak het hoogtepunt van de dienst aan. Het lezen uit de Torah en de Haftara. Iedereen weet wat de Torah is. De eerste vijf Bijbelboeken. De Haftara is de rest. Er was een plek, de bema. Dit is er één uit een andere synagoge. Deze is mooi versierd. De lezer van die dag nam plaats op de bema en ging dan op de zogenaamde Stoel van Mozes zitten tijdens de dienst. Dan brachten ze zeven rollen, sommige van de Torah en sommige van de Haftara en dan las de lezer van die dag een passage van elk ervan. En bij elke lezing stond iedereen op en hij of zij stond ook op en dan lazen ze samen, vol passie. Zegen de Heer, mijn ziel, en alles wat in mij is, zegene Zijn heilige naam. Dat zijn de woorden van het leven, de woorden van God. En de bema staat midden in het heiligdom omdat de hele gemeenschap rondom de Bijbel gebouwd is, rond het Woord des Levens. Wat ik heel mooi vind aan dit deel van de dienst, is dat iedere lezer een jonge tiener kon zijn. Vrouwen, kinderen, oude mannen. Iedereen. Alle leden van de gemeenschap kwamen aan de beurt voor een lezing op zaterdagmorgen. Een meisje van 12 kon aan de beurt zijn om te lezen. Ze gaven haar een rol en ze las haar deel met een aanwijsstok met een handje. En dan las ze vol passie. Die lezing duurde ongeveer een half uur. En daarna sprak dat meisje van 12 over wat ze had geleerd van het bestuderen van die passages in haar leven. Misschien iets wat op de markt was gebeurd of met een vriendin. Dan vertelde ze de aanwezige gelovigen wat dat met haar gedaan had. Stel je voor wat dat met zo’n kind doet. Dus mensen uit de gemeenschap lazen en deelden wat ze geleerd hadden en getuigden daarover. Dus er was niet zoiets als een beroepsvoorganger voor de zaterdagmorgen. Maar er was wel een zogenaamde chazan. Zeg me dat woord maar na. De chazan was een soort huismeester van de synagoge. Hij roosterde de lezers elke week in en hij hield een oogje in het zeil in de synagoge. Maar een van de belangrijkste dingen om over de chazan te weten was dat al die lezingen, die Joodse mensen van week tot week deden, een liturgisch schema volgden dat 250 jaar voor dit verhaal tot stand was gekomen. In de derde eeuw voor Christus was er een liturgische kalender die bepaalde dat op die en die datum, die en die tekst moest worden gelezen zodat elke gemeenschap elke vier jaar de hele Bijbel doorliep. Interessant, hè? De chazan had achter in de synagoge een lijst die altijd drie jaar vooruit bepaalde wie op welke datum welke lezing zou doen volgens een roulatieschema. Logisch, toch? Nummer twee. Zeg allemaal Nazareth. De woonplaats van Jezus. Dat zullen de meesten van ons wel weten. Nazareth komt niet voor in het Oude Testament. Het is een nieuwe nederzetting. Een plaatsje met zo’n 250 inwoners. Sommigen van jullie zijn in zulke dorpjes opgegroeid. Zoiets wordt wel een gat of een gehucht genoemd. Je stopt niet als je er doorheen rijdt. Je neemt alleen wat gas terug. Dat was het soort dorp waar Jezus opgroeide. Nazareth betekent scheutstad, of twijgstad in het Hebreeuws of Aramees. Want in Nazareth woonden afstammelingen van Isaï die een groot deel van hun leven in Babylon hadden gewoond en naar Israël in het noorden waren teruggekeerd. Daar stichtten ze dit dorp. Als je van Isaï afstamde, woonde je in Nazareth. In Jesaja 11 staat een passage die luidt: Er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een Scheut uit zijn wortels zal vrucht brengen. Daarom geloofden ze dat, als je alle afstammelingen van Isaï in één plaats zou bijeenbrengen, dat iemand uit die plaats de Messias zou zijn. Jozef woonde als afstammeling van David in Nazareth en daar noemden ze zich de Nazareners. Natuurlijk geloofden de Joden dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Ze konden niet bevroeden dat het allebei waar zou zijn. Veel mensen ergerden zich aan de Nazareners. Die zeiden dingen van: Jullie mogen dan Joden zijn, maar wij stammen af van Isaï. Jullie mogen een verbond hebben met God, maar wij zijn een uitverkoren dorp. Het boterde niet tussen Nazareth en de omliggende dorpen. Mensen mochten Nazareth niet zo omdat ze zo arrogant en streng religieus waren. Want de grote Messias zou opstaan uit hun midden. Zijn jullie zover? Lukas 4. Jezus is teruggekeerd uit de woestijn en is bekleed met macht. Hij begint rond te reizen door Kapernaüm en delen van Galilea en geneest zieken. Hij doet wonderen. Hij drijft demonen uit. Hij preekt woorden van leven en iedereen beseft dat er iets bijzonders aan de hand is met deze man. Dan keert Hij terug naar zijn thuisdorp, Nazareth. Eenmaal thuis begint Hij als rabbi elke dag met reizen, preken en leren. Maar in het evangelie van Markus kun je lezen dat Hij daar bijna geen wonderen deed. Mensen zeiden over Hem, is dat niet de zoon van Jozef? Zijn dat niet zijn broers en zussen? Kennen we die knul eigenlijk wel? Er werden heel weinig wonderen gedaan en volgens het evangelie van Markus stond Hij versteld van hun geringe geloof. Ik hoop dat Jezus mij nooit zal aankijken en versteld zal staan van mijn geringe geloof. Hij gaat de synagoge binnen en daar gebeurt iets interessants. Jezus staat al minstens drie jaar ingeroosterd. En de passages die hij zou lezen, waren 250 jaar eerder al vastgesteld. Besef je wat ik zeg? 250 jaar voordat Hij de Schriftlezing doet, was al vastgelegd dat Hij dat op die dag zou doen. Hij kwam in Nazareth. Lukas 4:16. Waar Hij opgevoed was. En Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge. En Hij stond op om te lezen. Dus iedereen staat op en Hij staat op en de chazan loopt naar de kast. En aan Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja gegeven, door de chazan. Hij rolde hem open en vond de plaats waar geschreven stond: En iedereen staat en luistert, en dan zegt Hij: De Geest van de Heere is op Mij omdat Hij Mij gezalfd heeft om aan armen het Evangelie te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Hoe klinkt dat? Ten eerste: Ik ben de Messias. En ten tweede: Dit soort dingen deed Ik in Kapernaüm en verder overal voordat Ik hierheen kwam. Wonderen met kracht, mensen vrijzetten. Vrijheid, leven, kracht. Toen rolde Hij de boekrol dicht en gaf hem terug aan de chazan en ging zitten. De ogen van iedereen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Omdat Hij nu de derasja, de preek, gaat houden. Wat gaat Hij over deze passage zeggen? Hij begint met te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. En wat doet iedereen? Dit is Nazareth. Dit is iemand uit Nazareth. We hadden gelijk. En iedereen juicht het uit. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen. En ze zeiden: Is Hij niet de zoon van Jozef? Ze wijzen hem dus niet af. Ze zeggen eigenlijk: Is Hij niet één van ons? Dit is onze man. Onze man is de Messias. Maar ergens knaagt het dat Hij overal wonderen doet, behalve hier. Maar daar maakt Jezus korte metten mee. Voorwaar Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Iedereen trekt de wenkbrauwen op. Ze kennen het verhaal. Jullie ook. Het verhaal waarin Elia vlucht voor de boze koning Achab. Hij heeft honger en God brengt een weduwe op zijn pad die hem gaat voeden. Ze heeft nog een klein beetje meel en olie over. Zij en haar zoon gaan die opeten en daarna zullen ze van honger omkomen. En Elia zegt tegen ze: Geef dat aan mij en God schenkt je alles wat je nodig hebt. Weet je nog? En de Bijbel verhaalt van haar geweldige geloof terwijl ze helemaal niet eens Joods was. Misschien was ze een heiden. Wie zal het zeggen? Ze besloot om die man te vertrouwen en dacht dat als ze met geloof zou reageren, God iets groots in haar zou verrichten. Dit is een verhaal over geloof. Iedereen kent het. En wat zegt Jezus? Dit gaat niet om Joods zijn. Dit gaat om gelovig zijn. Over vertrouwen op God als je niets meer hebt. Dat Hij zal voorzien als Hij dat belooft. En dit is wat Hij zegt: En God voorzag haar. Ze was geen Nazarener en ze was niet eens Joods. Maar omdat ze geloofde, voorzag Hij haar. Gefronste wenkbrauwen. En dan zegt Hij nogmaals, ten overvloede: Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. Ook een heiden. En dan keren ze zich tegen Hem. Allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. Zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. Want Jezus is ongelooflijk. Cool, hè? Er zit iets in ons allemaal. Omdat ik binnen die denominatie ben opgegroeid of omdat ik zus en zo ben, is er iets bijzonders aan mij en mijn relatie met God. Terwijl Jezus duidelijk leert dat het een kwestie van geloof is. Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Goed of slecht maakt ook niet uit en je verleden ook niet. De Heer wil je geloof zien. Geloof doet God plezier. Hij wil dat je vanuit je geloof en kracht handelt. Laat ik het zo zeggen: Het geloof is een geschenk van God. Het is niet iets wat we kunnen pakken, maar iets wat God ons schenkt. Als je geen geloof hebt, vraag er dan om. Vraag en je zal geschonken worden. Zoek en je zult vinden. Vraag of God je meer geloof schenkt en Hij schenkt je meer geloof. Ik geloof ook dat het geloof op chocolademelk lijkt. Ik hoorde dat ooit van een voorganger en ben het nooit vergeten. Als je thuis chocolademelk maakt en je laat het een tijdje staan vind je het later terug met de chocola op de bodem en de melk erboven. Dan hoef je het alleen weer even om te roeren. Daar zit wat in voor mensen die wat verveeld raken met het geloof of in een sleur beland zijn. Soms moet je even roeren. We moeten ons geloof roeren. Als je dat niet Bijbels vindt klinken. Hannah herinnerde me aan een tekst: David bemoedigde zichzelf in de Heer. Wat betekent dat? Als je naar Davids leven kijkt, zie je een diepgelovige man. Iemand die bad en God vereerde. Als we God aanbidden en Bijbelteksten aanhalen en bidden, roeren we ons geloof om. Dan raken we enthousiast in ons geloof en groeit onze passie voor de Heer. Als je God een beetje schenkt door het geloof verandert God dat in een heleboel. Dus het geloof is een geschenk van God. We roeren ons geloof en we delen ons geloof met anderen. Word niet als de Nazareners die zo prat gaan op hun Nazarenerschap en zich erop laten voorstaan dat ze Twijgen van de stronk vanIsaï zijn. Geloof is wat God behaagt. Wees een mens met een groot geloof en vraag of God het wil laten groeien en het omroert in je leven.

 

Gebed

door Bobby Schuller

Heer, dit is wat we vragen. Wij willen mensen vol geloof zijn. Geef ons geloof, Heer, zo vragen we U. Help ons, U te vertrouwen. Ook als we ziekte en armoede doormaken en door de woestijn trekken. Laat ons weten dat dat heel vaak de tijd is waarin U de grootste dingen in ons verricht. Vervul ons met geloof, Heer, opdat we alles met overwinning zullen doorstaan, vol van leven. Help ons, ons geloof te roeren en ons geloof uit te dragen en help ons te wandelen in dat geschenk dat alleen van U kan komen. Wij hebben U lief, God, en wij bidden in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – Halleluja

halleluja, halleluja

halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

Koning der koningen en Here der heren

en Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

voor eeuwig en eeuwig

halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

halleluja

 

Koor – The Blessing (onder de aftiteling)

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Geloof in de Messias

27 december 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan