Home Komt laten wij aanbidden!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Kerstgroet van Bobby & Hannah Schuller

Gezegende kerstdagen. De hoop en belofte van kerst is dat we goed nieuws hebben gekregen. Toen Jezus was geboren, verscheen de engel aan de herders en zei: Ik breng jullie goed nieuws, dat grote vreugde schenkt aan iedereen. Vandaag is jullie in de stad van David een Heiland geboren. Hij is de Messias, de Heer. De Christus van het kerstfeest betekent goed nieuws voor jullie. Geloof het. God maakt zijn beloften waar en je kunt altijd op Hem vertrouwen. Vrienden, Hannah en ik bidden voor jullie tijdens deze moeilijke feestdagen. Hoe anders jullie viering er dit jaar ook uit moge zien, weet dat je een geliefd kind van God bent. Namens Hannah en ik en onze hele Hour of Power-familie wens ik jullie gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. God houdt van jullie, en wij ook.

 

Koor – Halleluja

halleluja, halleluja

halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

en Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

voor eeuwig en eeuwig

halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

halleluja

 

Welkomstwoord

door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Goedenavond en een mooi kerstfeest gewenst. Hartelijk dank dat jullie vanavond met ons meevieren. Vanavond vieren we Immanuël. God met ons. Het is geweldig dat jullie hier vandaag zijn en ook jullie die via tv meekijken. Elk continent op aarde doet met ons mee. We zijn zo blij dat iedereen hier met ons de geboorte van Christus viert.

 

Gebed

door Bobby Schuller

Laat ons bidden. Vader, wij hebben U lief en wij danken U dat U ons liefhebt. Zelfs al voordat we geboren waren, hebt U ons gezien en noemt U ons Uw geliefde kinderen. Wij bidden in Jezus’ naam dat dit een tijd is waarin Uw naam geprezen wordt, maar ook dat we hier straks vertrekken vol vreugde en leven. Wij danken U, God, en wij hebben U lief. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Voices of Hope Children’s Choir en Laura Dickinson – O Come, All Ye Faithful

Gezegende Heer, wees welkom

U kwam voor onze redding

o Jezus, wij eren uwe Naam

Woord van de Vader, nu als mens verschenen

komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden, die Koning

 

halleluja, onze Koning is geboren

halleluja, onze Koning is geboren

halleluja, komt, laten wij aanbidden

onze Koning is geboren

komt laten wij aanbidden

halleluja, halleluja

Christus is geboren

 

Schriftlezing – Mattheus 1:1-2, 7-12

door Hannah Schuller

Dank je, Laura Dickinson en ons eigen Voices of Hope kinderkoor onder leiding van Sarah Grandpre. Dank je wel. Applaus.

 

Mattheüs 2:1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: Goud en wierook en mirre. En nadat zij in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Amen.

 

Voices of Hope Children’s Choir – Heaven Everywhere/Angels We Have Heard On High

ik hoor de klokken klinken, helder en luid

je moet wel van deze tijd van het jaar houden

het is de kersttijd, en er hangt iets in de lucht

overal een sprankje hemel

op de een of andere manier

is er een beetje meer liefde

misschien een beetje minder van onszelf

of misschien beseffen we iets beter

dat overal een sprankje hemel is

het is de glimlach van een man

die eindelijk hoop gevonden heeft

het zijn de tranen van een moeder

om een kind dat thuiskomt

het is de liefde die we voelen

en de vreugde die we delen

overal is een sprankje hemel

wat vreemd eigenlijk dat er een feest nodig is

om te laten zien hoe

de wereld werkelijk kan veranderen

als we allemaal de tijd zouden nemen

om er echt voor te gaan

zou er overal nog iets meer hemel zijn

het is de genade die we tonen

aan een wereld die hoop nodig heeft

het is het geven van ons leven,

wetend dat het niet onszelf toebehoort.

het is de vreugde die we voelen

en de liefde die we delen

overal is een sprankje hemel

overal is een sprankje hemel

 

engelen door ’t luchtruim zwevend

zongen zo blij, zo wonderzacht

van de Heer van dood en leven

die de vrede op aarde bracht

halleluja, het is de vreugde die we voelen

en de liefde die we delen

overal is een sprankje hemel

halleluja, het is de vreugde die we voelen

en de liefde die we delen

overal is een sprankje hemel

overal is een sprankje hemel

overal is een sprankje hemel

 

Koor – Hoor De Engelen Zingen D’eer

engelen door ’t luchtruim zwevend zongen zo blij, zo wonderzacht

hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer

vreed’ op aarde, ’t is vervuld, God verzoent der mensen schuld

voegt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem

hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

 

Hij die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt

Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt

tussen alle mensen in, in het menselijk gezin

hoor de eng’len zingen d’eer, van de nieuwgeboren Heer

 

lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft

Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd

al uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf

opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn

hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer

 

Solo – Maiya Sykes – Jesus, O What A Wonderful Child 

Jezus, Jezus, o wat een bijzonder kind,

Jezus, Jezus, zo nederig, teer en bemind

nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe vreugd brengt Hij

hoor de engelen zingen d’eer

glorie, glorie, glorie voor de nieuwgeboren Heer

 

door de engelen was het vermeld, geboren in een kribbe klein

zijn moeder was de maagd Maria en Jozef mocht zijn vader zijn

drie wijzen kwamen van ver en geleid door een stralende ster

om Koning Jezus te zien waar Hij lag in een kribbe met stro zo zacht

ik moet je vertellen over mijn Here Jezus, wat een bijzonder Kind

Jezus, Jezus, zo nederig, teer en bemind

hoor de engelen zingen d’eer glorie, voor de nieuwgeboren Heer

omdat ik Hem liefheb,  Jezus, Zoon van Maria, Lam van God

Almachtige God, Jezus, ik heb Jezus lief

ik moet over mijn Heer zingen, Jezus, o Jezus

Hemels kind van de Vader, Jezus, mijn Heer, mijn Heer

Zoon van God, Heer, Lam van God, een baby, Hij verdient de glorie

de glorie, de glorie, voor de nieuwgeboren Koning

voor eeuwig de nieuwgeboren Koning

 

Schriftlezing –  Lukas 2:8-20

door Hannah Schuller

Lukas 2:8.

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere om scheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd was. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Amen.

 

Koor – O Holy Night

licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat zijn leven begon

een sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt de heldere morgen aan

knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

o nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

o nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

wat Hij ons leert, is geven om een ander

liefde alleen is de weg, die Hij wees

en als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

Preek –  Komt laten wij aanbidden!

door Bobby Schuller

Wauw, wat krachtig. Wat we zojuist hebben ervaren en gedaan, kun je christelijke aanbidding noemen. Christelijke aanbidding heeft meerdere vormen, maar dit maakten we net mee. En als je aan deze eredienst deelneemt, misschien voor het eerst of voor het eerst sinds lange tijd, voelde je warmte in je hart. Er kwam iets in beweging. Misschien kreeg je kippenvel of misschien voelde je je doortrokken van nieuw leven. Als je geen God aanbidt omdat je geen religie hebt, als je een atheïst bent, of gewoon niet zo gelovig, denk ik dat er vast iets anders in je leven is wat je aanbidt. En zo niet, dan denk ik dat je veel vreugde in je leven te kort komt. Als je om je heen kijkt, aanbidden mensen ook in de seculiere wereld van alles. Mensen aanbidden beroemdheden, mensen aanbidden politici. Ga naar een concert waar mensen alle teksten kennen, op en neer springen en zingen en joelen. Ze lijken wel gek. Het lijkt zowaar op een Pinkstergemeente-kerkdienst. Als je mensen op die momenten naar hun ervaringen vraagt, blijken die momenten ongelooflijk veel betekenis en vreugde en kracht in hun leven te geven. Omdat ze in wezen iets doen wat ze moeten doen: iets aanbidden. Aanbidden betekent letterlijk iets in ere houden. In het Engels draait het begrip om waarde. Ik denk dat alles wat ik net noemde, prima dingen zijn. Maar het is belangrijk dat, als we willen aanbidden, we de Heer aanbidden. En als we dat doen en Hij het belangrijkste in ons leven wordt, wordt al het andere in zekere zin gezegend. Het doortrekt alles waaraan we plezier beleven en elk lied dat we zingen en elke maaltijd die we eten. Als mensen iets aanbidden, verandert het ze steeds meer naarmate ze het langer doen. Dat geldt voor ongeveer alles dat mensen aanbidden of verheffen. Een persoon of een beleid, of macht, of geld. Hun kleding, hun taal, de manier waarop ze met anderen omgaan, verandert mee. Ik geloof met heel mijn hart, en ik weet uit ervaring dat als je de ware, levende God, de Vredevorst, de Heer der Legerscharen de Leeuw van Juda, het Lam Gods, het Brood des Levens, het Levende Water, als dat de bron van je leven wordt, verandert alles. Je voelt je anders. Je gaat anders met mensen om, je gedraagt je anders. Ik denk dat dat het antwoord is. Dat is waartoe we allen geboren zijn: de Heer zegenen. Interessant genoeg denken we vaak dat God ons zegent, of de voorganger. Maar als het in de Bijbel gaat over het zegenen van iets, zijn het de mensen die God zegenen. Interessant, hè? Wat betekent het om God te zegenen? Dat vroeg iemand me ooit. Wat betekent het om de Heer te zegenen? ‘Heb je een kleinkind?’, vroeg ik. Hoe zou je kleinkind jou willen zegenen? Zeggen dat ze van je houden? Je een kus of een knuffel geven? Ik denk dat we in een stuk van ons leven de Heer moeten zegenen en aanbidden. En niet alleen dat wij dat doen, maar onze kinderen ook. Ik ben zo dankbaar dat mijn gezin me naar de kerk meenam en me de Woorden van God leerden. Ook toen ik als tiener alles beter dacht te weten, was ik dankbaar voor dit soort diensten. Er zijn zoveel jongelui die niet naar een kerk gaan. Zoveel jongelui die iets anders doen. Ik wil maar zeggen dat iedereen iets aanbidt, je kinderen ook. Je kinderen aanbidden ook iets. Ik wil je aanmoedigen om, als je kinderen of kleinkinderen hebt, ze te leren de Heer te aanbidden, de Vredevorst, de God van Liefde, en hun leven vorm te geven als antwoord op Zijn liefde voor hen. Dat ze niet zijn wat ze doen of hebben of wat de mensen over hen zeggen, maar dat ze geliefd zijn zoals ze zijn en dat ze een geschenk hebben om te delen. Met God en ook met de wereld, in hun kwetsbaarheid, aanwezigheid en goedheid. Ze worden zoveel gelukkiger als ze de woorden van leven horen die uit het Woord van God opklinken. Aanbidding is iets moois en dat doen we nu. Ik herinner me de meest ongelooflijke eredienst die ik ooit heb bijgewoond. Het was mijn eerste bezoek aan Israël. Ik ging voor het eerst naar Israël op mijn 18e, met mijn opa die dominee was. En we woonden een officiële kerstdienst bij in de echte stad Bethlehem. Op een heuvel, ’s avonds, met uitzicht op de stad. Alsof we een stelletje schaapherders waren. Het was ongelooflijk. Ik was 18, ik kwam net van school en er waren misschien wel duizend mensen vanuit de hele wereld bijeen. We kwamen bijeen op die heuvel voor de eredienst. Voordat die begon, regende het. Pech, denk je. Maar in Israël geldt regen als een zegen van God. Dus veel mensen daar zeiden, Gods zegen rust op wat we nu doen. Dus, overal paraplu’s en maar regenen. En precies toen de eredienst begon, hield het op met regenen. En daarna kreeg je een wind die direct na de bui opstak en iedereen klapte zijn paraplu in. Die avond zong Michael Crawford, zanger in de Phantom of the Opera, ‘Licht in de nacht’ Het was een overweldigende ervaring. Soms doe je iets wat heel onwerkelijk aanvoelt. En dan zeg je tegen jezelf: Ben ik echt ’s avonds in Bethlehem dit mooie kerstlied aan het zingen? Ongelooflijk. Zoiets overweldigends. Dat was dus echte aanbidding. Iedereen vierde daar de geboorte van Christus. Het was een verjaardagsfeest. We doen dit al 2000 jaar. Heel bijzonder, hè? Als we de Heer aanbidden, doen we dat welbeschouwd niet alleen maar sluiten we aan bij generaties vrouwenen mannen en jongeren en ouderen die al vele eeuwen lang de Heer aanbidden en dat nog steeds doen. Interessant als je naar het allereerste kerstfeest kijkt. Bedenk dat Maria 8 à 9 maandenzwanger was en ze moest lopen. Ze had geen ezel omdat ze niet rijk was, dus liep ze 115 kilometer. Dagenlang en vast met veel rustpauzes. Van Nazareth naar Bethlehem. Dan beginnen de weeën. Ze is 16, of 15 of 17. Eigenlijk nog een kind. Het is een traumatische, angstwekkende ervaring. En er is geen plaats in de herberg. Ze kan nergens terecht voor zelfs maar een bed of een schone ruimte om haar kind ter wereld te brengen. Ik denk vaak aan die herbergier. Stel je voor wat hij gemist heeft toen hij de maagd Maria met weeën en al wegstuurde. Dan wordt Jezus geboren, in de stijl van het Koninkrijk Gods, nietwaar een kind van een arme vrouw, in een stal. Bethlehem is trouwens een Hebreeuws woord dat bakkerij betekent. ‘Beth’ is huis en ‘lehem’ betekent brood. Dus huis van het brood. De bakkerijstad, letterlijk. En de kribbe, die vooral voor hooi gebruikt werd, is volgens archeologen vermoedelijk een drinkbak geweest. Dat was dus waaruit de dieren water dronken. Later groeit Jezus op in Nazareth. En Nazareth betekent scheutstad. Niet van schieten, maar een scheut van een boom. Een twijg dus. Twijgstad, scheutstad. Een theoloog merkte ooit op dat het Brood des Levens in Bakkerijstad geboren werd en dat het Levende Water in een waterbak werd gelegd en dat de Twijg uit de Stronk van Isaï ontbloeide in Scheutstad. Verbazingwekkend, hè? Gods verhaal, zijn voorzienigheid, zijn plan. De God die dat alles plande, kent het aantal haren op je hoofd. Hij heeft je lief. Hij ziet je nu op dit moment. Hij was er toen je werd geboren. Hij is elk moment met je. Hij is met je en staat aan jouw kant. Ik ook. Wij ook. We zijn met je en we houden van je.En ik wil je bemoedigen. Als je je leven vormgeeft met het aanbidden van de Heer, de Vredevorst, ontvang je de sjalom, vrede in je leven, en gaan er dingen veranderen. Dat gebeurt niet ineens maar zoals een boom langzaam groeit en dan vrucht draagt naarmate je een leven van aanbidding ontwikkelt waarin de woorden en de geest van Christus de belangrijkste dingen in je leven zijn, begint al het andere ten goede te veranderen. Laat ons dus een leven ontwikkelen waarin we Hem aanbidden. Amen.

 

Adventstijd – Kaars aansteken – Bobby, Hannah, Haven en Cohen Schuller

Tot slot de kaarsceremonie. Ik wil graag mijn eigen kinderen en vrouw uitnodigen voor deze laatste kaars. Dit is mijn zoon Cohen en mijn dochter Haven. En natuurlijk mijn vrouw Hannah.

Wil jij het lezen?

Haven:

We hebben vier kaarsen ontstoken, die staan voor hoop, vrede, vreugde en liefde.

Vier beloftes die God ons blijft doen en allemaal komen ze tot uitdrukking in

de ene kaars die we vanavond ontsteken. De Christuskaars.

De profeet Jesaja sprak: want een kind is ons geboren.

Een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders.

En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Cohen:

Lieve Jezus, wij bidden in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – Stille Nacht

stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

hulpeloos kind, heilig kind

dat zo trouw zondaars mint

ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

werd G’op stro en in doeken gelegd

leer m’U danken daarvoor

leer m’U danken daarvoor

 

stille nacht, heilige nacht

vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

amen, Gode zij eer

amen, Gode zij eer

amen, Gode zij eer

 

Zegen

door Bobby Schuller

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. En een heel gezegend kerstfeest.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Komt laten wij aanbidden!

25 december 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan