Home Zo moedig als Jona?!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie en bezoekers. Jullie zijn geliefd zoals jullie zijn. Er is geen dag in je leven geweest waarop God niet van je gehouden heeft. Hartelijk dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Ik wil Jan van den Bosch verwelkomen, voorzitter Hour of Power Nederland die hier vandaag bij ons is. Hallo, Jan. Goed om je te zien.

 

Gebed

 

Wij beginnen deze ochtend met een gebed.

 

Vader, wij danken U dat U van ons houdt zoals wij zijn. Niet zoals we zouden moeten zijn. Wij danken U dat U grootse plannen hebt met ieder leven in deze zaal en iedere tv-kijker thuis. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Draai je nu om en schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Praise to the Lord, the Almighty”

Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren

Komt allen saam psalm zingt zijn heilige Naam

Looft al wat ademt de Here

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven

Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven

Hij die u leidt zodat uw hart zich verblijdt

Hij heeft zijn Woord u gegeven

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste Naam van zijn namen

Christenen, looft Hem, met Abrahamskinderen samen

Hart, wees gerust, Hij is uw licht en uw lust

Alles wat ademt zegt: Amen

Lof zij de Heer, Hij is uw licht en uw lust

Amen

 

SchriftlezingJozua 1:5-9

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de overdenking: Jozua 1:5-9. Niemand zal tegenover u standhouden

al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb

hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen

overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken

uit uw mond maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld want de Here, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Kerkfamilie, wij streven ernaar, God zo diepgaand te vertrouwen dat angst geen vat op ons krijgt. Amen.

 

Solo Tully Wilkinson – Mighty God (Another Halleluja)

 

De wind slaat elke beweging van uw hand gade

Golven van angst storten ineen op uw bevel.

Ik weet dat morgen, als de druk me weer overmant

U mij weer nabij zult zijn om mij opnieuw te redden.

 

En wat een machtige God bent U

Wat een machtige God bent U

Dat bent U

 

In uw aanwezigheid zal er geen andere troon zijn

Mijn hele hart is van U en van U alleen

Het lied van de hemel, en mijn ziel zal het opnieuw zingen

Jezus Christus, de Naam boven alle namen

 

Wat een machtige God bent U

Ja, wat een machtige God bent U

Dat bent U

 

Wij staan in uw grootheid, laat uw genade neerdalen

Breng uw glorie ja, glorie, en duizend halleluja’s

Here, mijn God, hoe almachtig bent U

Eer en kracht en nog een halleluja

O Here mijn God, hoe almachtig bent U

Ja, glorie, glorie en duizend halleluja’s

Here mijn God, hoe almachtig bent U

Eer en kracht en nog een halleluja

O Here mijn God, hoe almachtig bent U

 

Wat een machtige God bent U

En wat een machtige God bent U

U bent onze lofprijzingen waardig

 

Pastoraal gebed – Het Onze Vader – Chad Blake

 

Bid met mij mee bij de voortzetting van deze eredienst.

Vader, wij verschijnen voor U, U dankend dat wij U Vader mogen noemen. Dat wij U Abba mogen noemen. Dat U onze vader bent. Wij aanbidden U deze morgen. Heer, wij bidden voor onze kerk. Wij bidden dat onze kerk wordt ontstoken in hartstocht voor uw Naam. Dat, als wij elke week opnieuw deze ruimte verlaten, wij zoeken naar mogelijkheden uw handen en voeten in de wereld te zijn, de wereld te dienen uw goedheid uit te dragen en het evangelie van de hoop te prediken. Heer, wij danken U dat wij hier bijeen mogen komen en U mogen vereren maar wij beseffen dat niet iedereen op aarde dat kan.

Daarom bemoedigen wij onze broeders en zusters die in angst voor vervolging leven. Laat hen weten dat zij geliefd zijn en dat wij voor hen bidden. En Heer, wij bidden voor Bobby. De boodschap die U in zijn hart hebt gelegd voor ons. Mogen wij oren hebben om te horen, en harten die open staan voor wat U ons vandaag te zeggen hebt. En Heer, wij bidden op de manier die Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader die in de hemelen zijt uw Naam worde geheiligd uw Koninkrijk kom, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen

 

Solo Tully Wilkinson – “Living Hope”

 

Hoe diep de afgrond tussen ons in

Hoe hoog de berg die ik niet kon beklimmen

In wanhoop wendde ik me tot de hemel

En noemde in de duisternis uw naam

En door het donker straalde uw liefdevolle vriendelijkheid

En nam de schaduwen van mijn ziel

Het is volbracht, zo staat geschreven

Jezus is mijn levende hoop

 

Wie kan zich zulk een genade voorstellen?

Welk hart kan de diepte van uw genade peilen?

De God der eeuwen kwam van zijn troon

Om mijn zonde en schaamte te dragen

Het kruis bevestigt, ik ben vergeven

De Koning der koningen noemt mij zijn kind

Geweldige Verlosser, voor eeuwig de uwe

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, levende hoop

 

Toen kwam de morgen

Die uw belofte bezegelde

Uw dode lichaam kwam weer tot leven

Vanuit de stilte verkondigde de Leeuw van Juda

Dat de dood niet het einde is

Jezus, aan U is de overwinning

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

Jezus Christus, mijn levende hoop

O God, u bent mijn levende hoop

 

Koor – “Total Praise”

 

Hoe diep de afgrond tussen ons in

Hoe hoog de berg die ik niet kon beklimmen

In wanhoop wendde ik me tot de hemel

En noemde in de duisternis uw naam

En door het donker straalde uw liefdevolle vriendelijkheid

En nam de schaduwen van mijn ziel

Het is volbracht, zo staat geschreven

Jezus is mijn levende hoop

 

Wie kan zich zulk een genade voorstellen?

Welk hart kan de diepte van uw genade peilen?

De God der eeuwen kwam van zijn troon

Om mijn zonde en schaamte te dragen

Het kruis bevestigt, ik ben vergeven

De Koning der koningen noemt mij zijn kind

Geweldige Verlosser, voor eeuwig de uwe

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, levende hoop

 

Toen kwam de morgen

Die uw belofte bezegelde

Uw dode lichaam kwam weer tot leven

Vanuit de stilte verkondigde de Leeuw van Juda

Dat de dood niet het einde is

Jezus, aan U is de overwinning

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

Jezus Christus, mijn levende hoop

O God, u bent mijn levende hoop

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, strek je handen uit om van de Heilige Geest te ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

PreekZo moedig als Jona?!

door Bobby Schuller

Dank. Gaat u zitten. Vandaag gaan wij verder met de serie over mijn nieuwe boek. Verander je denken, Verander je wereld. Dat gaat over een idee dat niet van mij komt, maar veel betekend heeft voor mij.

Als je een ander leven wilt, moet je anders leren denken. Heel vaak strijden wij tegen de omstandigheden in ons leven. Waar wij staan, hoe onze relatie is, hoe ons werk is, waar ons geloof is.

Maar wij koesteren de manier van denken die ons daar gebracht heeft. Het is belangrijk om in te zien dat, wanneer wij onszelf anders leren denken niet door harder te proberen, maar door een zekere discipline dat wij een nieuwe toekomst kunnen beërven. Het is makkelijker om ons denken te veranderen dan ons gedrag. Je kunt niet elke gedachte beheersen, maar wel aan welke je je vasthoudt. Vandaag willen wij het hebben over het belang van het leren houden van onze vijand en geven om diegenen

die niet om ons geven en vertrouwen te hebben wanneer het tegenzit. Oprecht en moedig te zijn. Wij moeten leren dat wij onze gedachten moeten veranderen eer ons gedrag verandert. Wij gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderdeel van ons denken. Namelijk over vrees en moed. En over het belang van moed in ons morele leven en in elk ander aspect van ons leven en hoe wij zonder moed niet veel tot stand brengen. Zoals Maya Angelou zei in een van haar beroemdste citaten: Ik weet zeker dat moed de belangrijkste van alle deugden is want zonder moed kun je geen enkele andere deugd in praktijk brengen. Mee eens? Ik wil het vandaag hebben over iets wat waar is. Namelijk dat enge dingen goed voor ons zijn. Als wij enge dingen doen, worden wij minder bevreesd en minder bezorgd. Vaak denken wij dat wij, als wij enge dingen doen, ons zorgen gaan maken. Maar het omgekeerde is het geval. Maar als je voor enge dingen terugdeinst lucht dat je kortstondig op, maar vergroot het je algehele vrees. Tijdens elke preek van deze serie wil ik dat wij nieuwe gedachten overnemen. Dingen om over na te denken. En dit is een voor vandaag: Intimiderende dingen doen, geeft mij op de lange duur meer gemoedsrust. Ik wil dat jullie dat ter harte nemen. Als je worstelt met zorgen, ’s nachts niet slaapt van dingen die dwaas lijken maar je je toch bezorgd om maakt wil ik je aanraden te doen wat Eleanor Roosevelt ons ooit heeft aangeraden: Doe iedere dag iets wat je eng vindt. Dat soort zelfdiscipline helpt je, je voor te bereiden op de echt angstaanjagende dingen die je

onvermijdelijk gaat tegenkomen in je leven. Wij gaan het vandaag hebben over Jona. Over hoe Jona ons leert dat wat God van ons vraagt, angstaanjagend is en dat dat in orde is. In het boek Jona wordt hem gevraagd naar Nineve te gaan om de inwoners te vertellen dat over 40 dagen Nineve zal worden verwoest. Voor ons is Nineve zomaar een stad maar Nineve was behoorlijk angstaanjagend. Het was de hoofdstad van het Assyrische rijk. En het Akkadisch-Assyrische rijk was een bijzonder kwaadaardig rijk. Het stond op één lijn met het rijk van de nazi’s en van de Mongolen en misschien was het zelfs nog erger dan die twee. Het Akkadisch-Assyrische rijk heeft 2500 jaar bestaan. Ik las hier even een beladen pauze in. 2500 jaar. Weet je wel hoe lang dat is? Dat is van Alexander de Grote tot nu. Stel je voor dat het Macedonische rijk zo lang had bestaan. Zo lang heeft het Akkadisch-Assyrische rijk bestaan. Het strekte zich uit over het huidige Irak, delen van Iran en de Levant. Het was een reusachtig rijk, ongelooflijk machtig, ongelooflijk rijk en, zeker zo belangrijk, ongelooflijk meedogenloos. Ze konden bijvoorbeeld een stad innemen en dan doodden ze niet zomaar iedereen met het zwaard maar ze vilden ze levend. Dan hingen ze de huiden aan palen buiten de stad zodat iedereen kon zien wat er gebeurde

als de Assyriërs je vijand waren. Ze martelden mensen, spietsten mensen, verbrandden mensen levend.

Het maakte niet uit of het kinderen of oude mensen waren. Iedereen stierf een gruwelijke dood onder het zwaard van het Akkadisch-Assyrische rijk. Zo bouwden zij hun rijk op. Zij waren het eerste wereldrijk

en bijna ieder rijk na hen kopieerde hen. Je had de Babyloniërs, de Perzen, de Egyptenaren, de Romeinen, et cetera. Vrijwel ieder groot rijk in de menselijke geschiedenis heeft dit soort meedogenloze

dingen gedaan. Zo hielden ze de bevolking in toom. Maar niemand is erger geweest dan de Assyriërs.

In het hart van dat Akkadisch-Assyrische rijk lag Nineve. In die verre Oudheid was dat een van de grootste en meest illustere steden. Er is een ongelooflijk verslag van Xenophon een Griekse generaal

die 10.000 man leidde. Hij streed met zijn huurlingen voor Griekenland tegen de Perzen. Ze verliezen en slaan op de vlucht. Uiteindelijk belanden ze in de woestijn, een spectaculair verhaal. Daar stuiten ze op ruïnes zoals ze nog nooit gezien hebben. Ze treffen een volledig verlaten stad aan die half in het zand begraven is. Xenophon schrijft in 400 v. Chr, 200 jaar na de val van het Assyrische rijk over een stad met muren die hoger zijn dan hij ooit gezien heeft. En dat klopt. 18 meter dik en 50 meter hoog. Er wordt beweerd dat ze op de muur paardenraces hielden. Zo dik was hij. En hij schrijft dat de stad een omtrek had van 30 kilometer. Ze zien die stad en het is bijna alsof wij in het Midden-Oosten zijn, in het leger en je stuit op de ruïnes van een futuristische stad van aliens die wordt gevonden op de bodem van een meer of zo. Wat is dit, denk je dan. Dat overkomt Xenophon. Hij heeft geen idee van wat hij aantreft. De plaatselijke bevolking ook niet, trouwens. Ze zeggen dat het een stad is die Lilas heette, of zo. Ze zeggen dat het een Midianitische stad is, maar dat is niet waar. Ze zijn gestuit op de 200 de ruïnes van de 200 jaar eerder verwoeste stad Nineve. En de reden dat niemand wist wat het was, was dat Nineve zo verdorven was dat toen een verzameling legers, onder wie de Scythen een paardenvolk dat bedreven was met pijl en boog, zoals na hen de Mongolen, de Scythen dus, de Perzen, de Babyloniërs en wat legers van andere landen tezamen tegen Ninive optrok en nipt won en de stad volledig platbrandden. Ze vernietigden elke man, vrouw en kind want ze wilden de Assyriërs voor eeuwig vernietigen omdat ze zo bang voor hen waren. En ze vaagden ze ook echt weg uit de geschiedenis.

Het verbaast me vaak hoe weinig scholieren leren over dit stuk geschiedenis. Maar goed, dat is de stad waar Jona heen moet. Dat is wat God van Jona vraagt. God zegt, Jona, Ik wil dat je naar Nineve gaat

waar Assurbanipal is, waar ze hun vijanden gruwelijk doodmartelen. Ik wil dat je daar heen gaat, naar het hart van de stad gaat en ze gaat vertellen dat Gods oordeel hen gaat treffen. Over oordelen gesproken, wij hebben ons oordeel over Jona klaar, hè? Maar dit is doodeng om te doen. Een joodse vent die zich in Nineve vertoont. En wat doet Jona? Mooi niet, zegt hij. En hij neemt de boot naar Tarsis.

Hebben wij een kaart? Tarsis ligt even ver van Nineve als, Tarsis ligt in Spanje. Dat is 3500 km verderop.

Het is het einde van de wereld. Hij gaat zo ver mogelijk weg zitten van Nineve en God als hij maar kan.

Dus Jona stapt op de boot en probeert zo ver mogelijk…Hij is als de dood. En dan steekt er een enorme storm op. Iedereen in paniek. En het wordt steeds erger. En de zeelui vragen zich af wat er aan de hand is. Ze werpen het lot, ik weet niet hoe, maar daarbij wordt Jona aangewezen. Ze vragen Jona wat er aan de hand is. Hij zegt, ja, ik moest naar Nineve van God maar ik ben hem gesmeerd. Gooi mij maar overboord, dan komt het wel goed. Ze gooien hem overboord en we weten niet of het een walvis was of iets anders maar hij wordt erdoor verzwolgen en terwijl hij drie dagen in de buik ervan zit, bidt hij zijn beroemde gebed over boetedoening en over Gods genade. Uiteindelijk is God genadig voor Jona.

Weten wij nog hoe? Brengt Hij hem naar Tarsis? Laat Hij hem zijn reis afmaken? Nee, de vis spuugt Jona uit op de oever van het Assyrische rijk. Weg ermee. Dat is Gods genade. Gods genade is dat hij Jona naar die angstaanjagende situatie brengt. Dat is Gods genade. Als Jona Tarsis had bereikt, had hij zich zijn leven lang angstig gevoeld. Misschien had hij zijn hele leven spijt gehad of zich schuldig gevoeld dat hij niet deed wat hij moest doen toen hij dat moest doen. Mag ik een amen? Een waar woord, denk ik. Ik denk dat dit is wat God met ons doet. Als wij weglopen voor wat God van ons vraagt omdat wij bang zijn maak je dan geen zorgen. Als je bidt, brengt Hij je terug naar de plek van je angst.

Zo goed is God. Jona gaat naar Nineve en trekt de stad binnen. Als je de profeten van het Oude Testament leest lijkt het of je hiphopteksten leest. Iedereen gaat dood, je bent er geweest. Hele hoofdstukken lang gaan ze maar door over wat hele generaties gaat overkomen. Het vuur en dit en dat

en stormwinden en vloeken maar mensen bekeren zich nooit in het Oude Testament. Ze lachen God uit

en worden getroffen door zijn oordeel. Maar in dit verhaal zegt Jona en dat valt iedere joodse en andere lezer op: Nog 40 dagen en dan zal Nineve ten onder gaan. Dat is zijn hele profetie. Het is alsof hij de stad in loopt en dan doet van nog 40 dagen en dan valt Nineve. Hij durft het nauwelijks hardop te zeggen. Alsof het hem niet boeit. Hij wil niet dat ze hem horen Maar het rare is dat de hele stad meteen boete gaat doen. De koning, de mensen en niet alleen de mensen en de dienaren en slaven maar zelfs de dieren moeten in zak en as gaan en vasten en ze krijgen geen water. Het is de meest succesvolle profetie aller tijden want God houdt zelfs van de Assyriërs. Wat is Hij goed, hè? In dit verhaal doen ze boete en God laat zijn toorn over de zondige stad varen. Wat ik interessant vind is dat Jona dacht dat hij zou falen en zou omkomen. Maar er gebeurt eigenlijk iets wat hij nog erger vindt. De bevolking komt tot inkeer en daar was hij pas echt bang voor. Hij wilde dat ze zouden omkomen. Jona had meerdere lagen van angst maar het aardige was dat Gods overwinning Jona maakte deel uit van Gods plan en God voerde dat hoe dan ook uit. Het gebeurt zo vaak dat wij angstwekkende dingen zien in ons leven.

Wij zijn altijd zo bang dat dit of dat gaat gebeuren maar wanneer de dingen gebeuren waar wij bang voor zijn levert het ons vrijheid op om te beseffen dat het zo erg niet was. Dat was wat kleiner dan ik gevreesd had. Dat verkleint iets van de angst in ons leven. Als wij enge dingen doen, gebeuren dingen

die wij het engst vinden, soms echt. En dan kunnen wij zeggen: Dat was niet zo erg als ik gevreesd had.

Misschien staat je een beangstigende operatie te wachten. Misschien moet je het bijleggen met een ex of een vriend of familielid. Misschien vraagt God van je om je bedrijf op te heffen of juist een bedrijf te beginnen. Misschien ligt er iets in het verschiet dat God van je vraagt maar je stelt dat uit want je bent er eigenlijk bang voor. Je weet dat je het niet alleen hoeft te doen, want God is met je, dus het komt goed. Mag ik een amen van mensen die enge dingen hebben moeten doormaken? Dat iets eng lijkt maar als wij de brug oversteken, komt het goed. Ik denk dat Gods plan voor je leven angstaanjagend is. Als het niet een beetje eng is, komt het vast niet van God. God heeft altijd plannen met ons leven.

Zelfs als wij maar kleine angstaanjagende dingen doen, worden wij beproefd. Maar wij voelen ons beter

als wij ze gedaan hebben. Ook als die enge dingen gebeuren, voelen we ons achteraf best goed. In mijn boek vertel ik over een belangrijke ervaring toen ik jong was. Ik zat in de vierde of vijfde klas. Er bestond toen iets wat ze de Blob noemden. Dat was een enorm groot, opblaasbaar, rechthoekig kussen. Daar heb je het. De Blob is iets bijzonders. Het werkt volgens dezelfde principes als een katapult. Een knul gaat op de rechterkant zitten. Dan springt een ander op de linkerkant van de Blob. Als de lucht zich dan verplaatst, schiet die eerste knul de lucht in. Kijk, daar zie je hem gaan. Als kind keek ik naar die Blob en ik dacht, dat moet ik ook doen. Gaaf. Maar het zag er ook eng uit. Wat als ik op mijn buik neerkom? Wat als ik gelanceerd word? Dat ging allemaal door mij heen en ik maar staren naar die Blob.

Maar ik moest het doen. Ik blijf maar op mijzelf inpraten en piekeren. En deed ik het? Nee. Ik bedank. En dan verstrijkt er een heel jaar en soms denk ik aan die Blob en hoe cool het geweest zou zijn. Het jaar erop waren wij met onze jeugdgroep en onze jeugdleider, Big Mike. Ik kijk naar die Blob. En weer ben ik bang en weer wil ik het doen. En Mike zegt: Jij wilt op de Blob, hè? Ja, zeg ik. Dan moet je het doen. Dat weet ik, zei ik, maar ik weet het nog niet zo. Het ziet er wel eng uit. Doe het nou maar, zegt hij. Ik kijk toe en dan ga je het doen. Vooruit dan maar, zeg ik. Ik ben doodsbang. Die springplank ziet ervan hier af niet zo hoog uit maar als je ooit bovenop hebt gestaan, is het best wel eng. Ik sta erop en ik kijk naar beneden en ik zie dat jochie op het uiteinde van de Blob, en hij kijkt doodsbang naar mij.

Ineens was al mijn angst verdwenen en werd ik een soort boze wolf. Ik geef een brul, ik spring en ik lanceer dat joch. Dat gaf mij zo’n gevoel van macht. Ik loop op mijn gemak naar het uiteinde en draai mij om. Wie is de volgende? En dat is 110 kilo Big Mike. Ik kijk om en ik denk: Nee hè. Let wel, ik was 9 of 10 en een graatmager jochie. Mike, nee, roep ik. Maar hij springt van de plank en hij landt. Mike, nee, roep ik. Ik belandde in het water als een pannenkoek in de pan. Het kwam hard aan en het deed pijn. Ik vloog hoog door de lucht en landde op mijn buik. Dat gebeurde allemaal. Het allerergste wat ik had gevreesd, kwam uit. En hoe denk je dat ik mij voelde toen ik weer op de kant klom? Ik voelde mij niet banger en niet gefrustreerd. Ik had mij bezeerd en ik lachte. Dat gebeurt er als wij enge dingen doen. Er verandert iets in ons. Een klein beetje. De angst voor iets wat ik graag wilde doen, ebde weg.

Daarna hebben wij de hele dag de Blob gedaan. Ik was er niet meer bang voor. De grootste vent van de groep had mij gelanceerd. Ik wilde dat hij het nog eens zou doen. Kijken of ik nog hoger kon. Dat is de verandering. Dat wij van angst gaan naar de wens om meer te doen. Onze wereld wordt groter als wij enge dingen doen. Er lijkt meer mogelijk te worden wanneer wij enge dingen doen. Er verandert iets in ons denken en dat verandert de rest van ons leven. Een laatste gedachte: Denk niet dat je het alleen moet doen. Ik overwon de angst voor de Blob alleen dankzij die knul, die vriend, Mike. Hij geloofde in mij en moedigde mij aan, het te doen. Toen Jezus mensen uitstuurde, stuurde Hij ze niet afzonderlijk, maar in paren uit. Alle enge dingen die ze moesten doen, deden ze samen. Het is goed om vrienden te hebben die dapper zijn en je aanmoedigen, dappere dingen te doen. Als je goede vrienden hebt,

vreugdevol, liefhebbend, begaan, dapper kun je zelf ook veel dapperder dingen doen en genieten van de zege als je iets engs overwint.

 

Gebed

 

Vader, wij komen tot u in Jezus’ naam en wij danken U dat U van ons houdt. Ik bid voor iedereen hier die iets angstwekkends te wachten staat of ergens bang voor zijn. Het kan iets kleins zijn, een project op hun werk morgen of voor de jongeren hier, op school. Geef ons vrienden, Heer, om ons bij te staan.

Vervul ons met uw Geest. Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij en zeggen, als volk van God, amen.

 

Koor – De Here zij geprezen. Amen.

 

Zegen door Chad Blake

 

Amen. Even ter herinnering, Bobby signeert zijn boek. Pakt u vooral een exemplaar. U hoeft het niet te laten signeren. Ik bood vorige week aan om namens hem te signeren, maar niemand ging erop in.

Maar hij signeert vandaag zelf. Hij staat buiten.

 

En dan nu de zegenbede. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

Zo moedig als Jona?!

23 augustus 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan