Home Respecteer het leven

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wij houden van jullie, bedankt voor jullie komst. De kerk is een krachtig iets. Wij hebben missiereizen gemaakt, God geprezen in andere talen met broeders en zusters in de Heer. Dat gaf mij moed. Zo lang gemeenschappen God zoeken zal er goedheid zijn op de wereld. Halleluja. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Heel fijn dat u er bent. Dat vindt God ook.

Gebed

Dank U Heer, dat U hier bent en goed bent. Dank U dat wij en onze lasten U ter harte gaan. Wij vertrouwen ons leven en al onze problemen aan U toe. U bent goed, we hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “All Creatures of Our God and King”

Geschapen mens en dier en ding dat elk de lof van God bezing’ Halleluja, halleluja
De gouden zon straalt in haar pracht, de maan verlicht de donk’re nacht O prijst Hem, o prijst Hem, halleluja, halleluja

Halleluja

Gij stromend water puur en rein, laat ieders lied een loflied zijn, Halleluja, halleluja
Gij vuur zo helder, groot, zo wijd, dat warmte geeft en licht verspreidt O prijst Hem, o prijst Hem, halleluja, halleluja, halleluja

Eert nu uw Schepper voor altijd, aanbidt Hem in al nederigheid
O prijst Hem, halleluja
Prijst, prijst de Vader prijst de Zoon en prijst de Geest die in ons woont O prijst Hem, o prijst Hem, halleluja, halleluja, halleluja

Schriftlezing – Exodus 20:13;; Mattëus 5:21-22 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Exodus en Matteüs.

Pleeg geen moord. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: Pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het recht. Ik zeg: zelfs iedere die in woede tegen een broeder of zuster tekeergaat zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘nietsnut’ zegt zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘dwaas’ zegt, zal voor het vuur van de hel komen te staan. Jij, kind van God, bent een genezer. Een heldere bron. Mogen wij mensen zijn die anderen bemoedigen, niet afbreken. Amen.

SOLO – JOSLYN SARSHAD – “The Majesty and Glory of Your Name”

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers De maan en de sterren die Gij bereid hebt
Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt?
Gij hebt ons met heerlijkheid en luister gekroond En hebt ons bijna goddelijk gemaakt

Gij doet ons heersen over de werken uwer handen
De dieren des velds de vogelen des hemels
En de vissen der zee
Wat is de mens, wat is de mens dat Gij zijner gedenkt? O Heer, onze Heer, de majesteit en glorie van uw naam Overtreffen de aarde en vervullen de hemel

O Heer, onze Heer, kinderen en zuigelingen loven U En zo doen wij, en zo doen wij
Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam Halleluja, halleluja

Bevestiging van RUTH BIRMAN met BOBBY SCHULLER

BS Willen jullie hierheen komen, Ruth en dochter Sarah?
RB Geweldig. Fantastisch.
BS Dit zijn Ruth Birman en haar dochter Sarah, uit Florida. Ruth mocht een wens doen van Wish

of a Lifetime. Wat ze maar wilde. Ze wilde niet naar Parijs, Disneyland of Tokyo maar Shepherd’s Grove. Hier wilde ze vandaag zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee. Jij en je man keken Hour of Power vanaf…

RB Ja, elke weekend, elke zondag zette hij het aan en keken wij aandachtig. Ik wilde Bobby Schuller en zijn vrouw een keer ontmoeten en in de gemeente vertoeven. Dat stond bovenaan

mijn verlanglijst. Helaas is mijn man in februari overleden. Maar dat was een van zijn wensen en die is nu uitgekomen.

BS Dat is fantastisch. Natuurlijk. Een grote eer dat je voor ons hebt gekozen. Wij houden van jullie. Wij bidden voor jullie familie, die het zwaar heeft. God is goed, en Hij zal jullie er doorheen helpen. We houden heel erg veel van jullie. Nog een applaus voor hen.

Koor – “Sing a Jubilant Song”

Kom, laat ons zingen voor de Heer
Laat vrolijke klanken weerklinken
Laat ons een dankbare lofzang zingen Voor de machtige rots van ons behoud Wees dankbaar voor wat Hij heeft gedaan Als je zijn aanwezigheid zoekt

Zing blijmoedig voor de Here God
Zing een juichend, zing een juichend lied voor de Heer Want de Here is een grote God
Koning boven alle goden, geen kan Hem evenaren Jehovah regeert met oppermacht
In zijn handen de diepten der aarde
Van Hem zijn de statige bergen
De zee heeft Hij geschapen, zijn eigendom is zij
Met zijn handen formeerde Hij het droge
Laat ons Hem eren, voor Hem buigen,
Laat ons knielen voor de Heer,
Onze Schepper, want Hij is onze God
Wij zijn het volk dat Hij behoedt, het volk dat Hij behoedt Kom, laat ons zingen voor de Heer
Laat vrolijke klanken weerklinken
Laat ons een dankbare lofzang zingen
Voor de machtige rots van ons behoud
Wees dankbaar voor wat Hij heeft gedaan
Als je zijn aanwezigheid zoekt
Zing blijmoedig voor de Here God
Zing een juichend, zing een juichend
Zing een juichend lied voor de Heer
Zing een juichend lied, zing een juichend lied voor de Heer

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Omgaan met woede

door Bobby Schuller

Ik wil het vandaag hebben over iets waarvan u al weet dat het waar is: Als je Jezus in je hart hebt, ben je een genezer. Jezus was en is het soort mens die overal waar Hij komt genezing bracht. Overal. Jezus maakte geen mensen ziek als Hij boos op ze was. Jezus genas mensen, beurde ze op. Hij vertelde machthebbers de waarheid, daagde mensen uit en zei soms moeilijke dingen. Maar dat deed Hij uit liefde. En die dingen zei hij omdat Hij ons land en ons hart wil genezen. Wie Jezus in zich heeft, is een genezer en verandert dingen ten goede. Overal waar je komt, stroomt de vreugde en hoop uit je hart in de levens van de mensen in je leven. Ik ben zo dankbaar dat u er bent.

Tien geboden

Vandaag gaat het over het 6e gebod: Gij zult niet moorden. Ik zou van alles kunnen zeggen over moord, in Amerika en wereldwijd maar dit gaat veel dieper. Hopelijk worstelt u zelf niet met een moord. Hoe dan ook: Doe het niet! Geen mensen vermoorden. Jezus geeft uitleg over dit gebod in de Bergrede. Niet over de daad van het moorden, maar over het moordlustige hart vervuld van respectloosheid, minachting en bitterheid. In Shepherd’s Grove geloven wij in de waardigheid van ieder mens. Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben en dat is het tegendeel van minachten. Jezus zegt in de Bergrede Matteüs doet er in zijn evangelie verslag van. Matteüs is erg Joods en wil laten zien dat Jezus de nieuwe Mozes is. Jezus’ gedragingen zijn wat God voor ogen had toen Hij ons de Thora gaf. En Jezus zegt: Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: Pleeg geen moord. En ik zeg: zelfs iedereen die in woede tegen ‘n broeder of zuster tekeergaat is schuldig aan moord. Hij zegt: Wie tegen zijn broeder ‘nietsnut’ zegt zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘dwaas’ zegt zal voor het vuur van de hel komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen. En als je broeder je iets verwijt, leg het dan bij op weg naar de rechtbank. Terwijl je nog onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter die je door de gerechtsdienaar gevangen laat zetten. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jezus geeft hier dus een nieuwe betekenis aan ‘moorden’. In zijn tijd was moorden: iemand onrechtmatig doden. Maar Hij zegt: Jullie denken dat je bitter mag zijn, boos, onvriendelijk en mensen mag sarren, zo lang je ze maar niet vermoordt. Ik zeg dat dat niet mag. Wie zo een hart heeft, is gedoemd tot de hel. Dat is de harde kant van Jezus. Hij zegt tot de mensen: Sta niet toe dat zulke ideeën, zulke woorden, zulke minachting je hart, je taal, je woorden of je daden binnendringen. Hij gebruikt het woord raka. Dat komt van het Aramese woord voor ‘spugen’. Daarmee zeg je tegen iemand: Je bent waardeloos. Raka – je bent waardeloos. Een soort vervloeking. Hij zegt: Wie ‘dwaas’ zegt zal voor het vuur van de hel komen te staan. Sommigen van ons bereiken een punt dat wij zoveel grenzen hebben overschreden in ons leven. en wij zo verbitterd en boos zijn geworden dat het ons leven vergiftigt. Maar u niet.

Viktor Frankl

Viktor Frankl, een Duits psychoanalyticus die in concentratiekampen heeft gezeten. Hij was dus Duits. Een vreselijke tijd, waarin hij zijn hele familie heeft verloren. Vermoord door de nazi’s. Toen hij weer vrij was en sprak over zijn ervaringen vroeg iemand: Heeft u bitterheid in uw hart voor het Duitse ras? Absoluut niet, zei hij. Er zijn maar twee rassen op de wereld: Fatsoenlijke en onfatsoenlijke mensen. En ieder volk heeft beiden. Wat een wijsheid. En daar geloof ik vast in. Bij alle gelovigen van deze gemeente leeft de sterke overtuiging dat iedereen fatsoenlijke behandeling verdient en met respect bejegend moet worden. Wilt u weten of iemand een goed mens is? Kijk dan hoe hij of zij met vijanden omgaat. Is dat waardig? Ook al bestrijden zij hen, is dat op een eerbare, waardige manier? Dan is dat een goed mens. Maar wie anderen voor gek zet en vernedert doet niet wat God wil. Misschien hebben geestelijke ambtsdragers u zo behandeld. Maar geestelijken die mensen te schande maken en vernederen en hun waardigheid ontnemen, doen niet wat God wil. Dat zijn farizeeërs en niemand wordt in de Bijbel door Jezus méér bekritiseerd. Maar ik zeg erbij: u niet. U bent geen bozig, bitter mens. U bent vreugdevol. Een genezer. Uw aanwezigheid beurt mensen op. Ik ben trots op u. Want deze wereld is meedogenloos. Er zijn mensen als u nodig genezende, liefhebbende, bemoedigende mensen. Ik ben zo trots op u.

Mag je boos zijn?

Wat Jezus zegt over ‘niksnut’ en raka gaat dus over het moordzuchtige hart. Want iemand die raka of idioot zegt vermoordt daarmee niemand, maar zou het niet erg vinden. Onder elk volk en in elke cultuur gebeuren gruwelijkheden doordat de leiders en het volk dat hen heeft gekozen, minachting koesteren. Je mag staan voor je principes, dat moet zelfs en toch mensen met wie je het oneens bent respecteren. Dat doet u en daarom ben ik trots op u. Een moordzuchtig hart zegt: Ik vermoord je niet, maar als je doodging zou ik het best vinden. Dat is de mentaliteit waar Jezus het over heeft. U geeft om mensen. Soms moet u daardoor meer lijden worden uw gevoelens meer gekwetst moet u vaker huilen. Maar ik ben trots op u want ‘geven om’ betekent altijd een offer brengen. Ga daar altijd mee door. Laat nooit kille minachting uw hart doordringen. Alle mensen zijn kinderen van God en ieder mens verdient respect. Want God heeft ieder mens lief. Mag ik een amen? Amen. Goed zo.

Wat moeten we aan met boosheid? Als je dit leest, rijst de vraag of boosheid zondig is. Het antwoord is: absoluut niet. Boosheid is niet zondig. Maar boosheid is wel gevaarlijk en vereist uw volle aandacht. Want blijvende woede kan, afhankelijk van uw karakter op twee manieren uitpakken. Als je een direct iemand bent, die zegt waar het op staat is het gevaar groot dat je respectloos wordt en mensen vernederend afblaft. Maar als je een vreedzaam, liefdevol iemand bent ben je misschien geneigd het tegenovergestelde te doen: Je woede naar binnen te keren en je uit te putten in excuses. Dan ga je je schamen, en daarmee schaad je je lichaam en je ziel. Wat moet ik aan met mijn boosheid? Wat gebeurt er als ik minachting of bitterheid voel? Jezus geeft het antwoord: Regel het meteen. Ga praten. Dat is het meest relevante: Ben je boos op iemand, praat er dan over met hem. Hoe ver gaat dat? Jezus de profeet – profeten doen dramatische dingen om hun ideeën over te brengen – Jezus zegt: Als je je offergave naar het altaar brengt, laat hem daar en ga het eerst bijleggen met degene die iets tegen je heeft. In Jezus’ tijd was het allerbelangrijkste wat een jood te doen stond een offer brengen in de tempel. Veel joden woonden niet in Jeruzalem en alleen daar kon je een offer brengen. Het gebeurde wel dat joden in een ver land een grote som geld, soms al hun spaargeld meegaven aan een oudste zoon, een jongen van 19, 20 en die naar Jeruzalem stuurden. Soms moest hij maanden reizen, langs gevaarlijke wegen, om er te komen. En dan kocht hij van het spaargeld van zijn familie een dier dat hij op het altaar zou leggen. Maar soms duurde het dagen voor hij bij het altaar kon. Dus moest hij een tijd wachten. Eindelijk is hij aan de beurt. Een heilig moment, niet alleen voor hem maar voor zijn hele familie. Dit dier gaat boeten voor zijn zonden en die van de hele familie. Iets hogers is er niet in zijn religie. En Jezus zegt: Als je voor het altaar staat, na al die moeite, na die lange reis en je wilt je offergave neerleggen en je herinnert je dat je naaste iets tegen je heeft laat je offergave dan achter en ga het bijleggen met hem. Jezus zegt: Als er iets is dat je erg dwars zit regel het dan meteen. Het is belangrijker dan offers of religieuze rechten belangrijker dan God eren. Het beste wat je kunt doen om God te behagen dat is: het bijleggen met de mensen met wie je onenigheid hebt.

Omgaan met boosheid

God wil mensen samenbrengen. In deze wereld, waarin wij elkaar voortdurend kwetsen wil God dat u die breuken repareert. En dat doet u ook. U leert voortdurend en het belangrijkste is dat u in vrede leeft met uw naaste. En dat is precies wat u doet. Daarom ben ik vreselijk trots op u. Is boosheid een zonde? Nee, boosheid is volkomen normaal. Je kunt het niet helpen als je boosheid voelt. Boosheid ontstaat wanneer een van je grenzen wordt overschreden. Iemand doet iets en overschrijft daarmee jouw grenzen. Dat wekt je boosheid op. Dat is niet zondig. Het betekent dat u een mens bent en dat u leeft. Maar boosheid op zich is niet goed. Dallas Willard zei: het is als hoofdpijn. Als hoofdpijn, die zegt dat er iets mis is en dat er iets aan gedaan moet worden. Alles wat je in woede doet zou je beter doen in een kalme gemoedsstemming. Boosheid vereist onmiddellijke aandacht. Ben je boos op een onbekende, of op een hardhoofdig persoon die gewoon niet wil luisteren naar wat je zegt. Soms moet je geen moeite doen om het bij te leggen met zo iemand zeker niet als het een onbekende is. Als iemand voordringt in de rij of je snijdt in het verkeer of je uitscheldt, laat het dan gaan. Het is je tijd en je moeite niet waard. Dat wil niet zeggen dat je je moet uitputten in excuses. Als je boos bent, moet je er met iemand over praten maar je hoeft er geen tijd aan te verspillen. Mee eens? Te vaak gebeurt dit: Je staat in de rij en iemand botst tegen je op of zegt iets lelijks. en je stopt het gewoon weg. Heel ongezond. Ik ben geen psycholoog maar het is bewezen dat als iemand over jouw grenzen gaat en je daar niets mee doet, maar het wegstopt dat dat slecht is voor je ziel en je lichaam. Het is goed je grenzen aan te houden in je leven, jezelf te respecteren en voor jezelf op te komen. Niet gewelddadig worden of schreeuwen. Soms zeg je helemaal niks en zeg je het pas later tegen een liefdevol iemand. In elk geval moet je heel duidelijk je woede voelen. Voel hem stop hem niet weg. Erken dat iemand je respectloos heeft behandeld je grenzen heeft overschreden. en je niet de waardering heeft gegeven die je verdient. Natuurlijk voel je je boos. Ik zou ook boos zijn over veel van de dingen waarom u boos bent. Dus hoe pakken wij het aan? Wij praten erover met iemand en erkennen dat wij boos zijn.

Film ‘Anger Management’

Er is een geweldige film, Anger management met Jack Nicholson en Adam Sandler. Adam Sandler speelt een man die voortdurend over zich heen laat lopen. Een hele komische film. Nicholson’s taak is, Adam Sandler zo ver te krijgen om uiting te geven aan zijn woede. Ik heb zoiets zelf ervaren. Als jongen… Alle jongens worden wel gepest op school. Ik was klein, ze moesten mij altijd hebben. Maar op een gegeven moment begon ik lang te worden. En sterker. Toen ging ik ijshockey spelen. En daar werd ik getraind in knokken. En ik vond het heerlijk, kan ik wel zeggen. Ook als ik verloor, vond ik het heerlijk. Ik hield er zo van dat ik op een gegeven moment topscorer was wat betreft strafminuten. Dat heb je als je de ‘enforcer’ bent van een ijshockeyteam. Ik was niet goed in ijshockey, maar wel in de schermutseling. Maar wat daar dus gebeurde, is: Ik leerde op een gewelddadige, ongezonde manier om mijn grenzen te handhaven. Ik werd van een jongetje dat wordt gepest in één keer zelf een ruige bink. Ik ben nooit een echte pestkop geworden maar pestkoppen zijn vaak zelf gepest. Vaak door hun eigen ouders. Als die kinderen zich laten gaan, worden zij zelf het monster dat zij bestrijden.

Balans vinden

Maar u en ik zijn niet zo. Ik heb een balans gevonden tussen opkomen voor mijzelf, mijzelf te respecteren en waarderen maar toch bescheiden en respectvol te blijven. Dat leert u nu ook. Dat moet je kunnen om je roeping als genezer te vervullen. En u bent een genezer. U brengt genezing en leven aan mensen om u heen, net als Jezus. Ik ben trots op u. Wat ten grondslag ligt aan het zijn van een genezend iemand en geen gewelddadig iemand aan het zijn van een genezer en geen pestkop dat is: leren zorgen voor je eigen ziel. Het is zo belangrijk dat je je eigen lichaam en ziel met respect behandelt. Dat geloof ik echt. Ik denk dat de menselijke ziel lijkt op de batterij van een gsm. Aan het eind van de dag denk je: Waarom is hij nu alweer leeg? Ik heb net een nieuwe iPhone 7, zeg ik opschepperig. Heerlijk, want mijn vorige telefoon moest ik voortdurend weer opladen. Vaak is de batterij zo snel leeg omdat er te veel programma’s draaien. Ze zijn niet geopend, je ziet ze niet maar als er 6 tot 15 programma’s draaien op je laptop of je gsm halen die allemaal energie uit de batterij. Hoe kan dit? denk je. De menselijke ziel is soms ook zo. Misschien was u vroeger een sprankelend mens maar komt u nu voortdurend energie te kort. U wilt mensen helpen, bemoedigen maar het voelt alsof je je moet voortslepen. Het kost al je energie, het komt niet vanzelf, je moet steeds harder je best doen en jezelf aansporen. Misschien stort u in sommige gevallen zelfs volkomen in. Meestal betekent dat dat er onder het oppervlak iets gaande is. Als wij boos op iemand zijn en geen oplossing zoeken of als onze grenzen worden overschreden en wij praten er met niemand over, als wij voortdurend dingen wegdrukken, als wij ze niet verwerken en ze niet bij God leggen of bij een vriend dan verdwijnen ze naar een onbewuste plek, waar ze energie blijven zuigen. En daar is niet tegenop te diëten, te slapen of wat dan ook. Het enige wat helpt, is leren met je woede om te gaan door dingen bij te leggen met mensen anderen te vertellen over je boosheid en te praten over de dingen die je zoveel stress bezorgen. Je ziel heeft het nodig dat je welbewust zorgt voor rust. Zelfs Jezus zie je telkens eenzame oorden opzoeken om met zijn Vader te zijn en zijn batterij op te laden. Vaak voelen wij ons schuldig over het feit dat wij boos zijn, geen energie hebben of te weinig doen. Toen ik onlangs zei: ‘U doet genoeg’, hoorde ik de hele kerk een zucht slaken. Dat maakt mij duidelijk dat velen van ons zich overwerkt voelen, uitgeput. Maar u doet genoeg. U bent genoeg. En God heeft u lief. God houdt van u zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Want niemand is zoals hij zou moeten zijn. Zo dragen we onder het oppervlak van alles mee. Een van mijn belangrijkste taken is, u te leren hoe om te gaan met al die dingen die uw batterij leeg trekken zodat uw leven kan overvloeien van genade, liefde, vreugde en vrede. Dat is waartoe God u roept en dat is hard werken.

Zorg voor de ziel

U bent een genezer. Maar om de genezende volheid van Jezus te krijgen zoals God wil, moet u zelf genezen zijn. U moet zorgen voor uw ziel. Op vrijdag trek ik me terug en vaak mediteer ik dan bij deze fontein. Ik heb de foto genomen met mijn iPhone 7. Ik voelde dat God tegen mij zei: Zo moet je zijn. De eerste keer voelde ik mij als een dorstig mens met een waterslang. Ik spoot mensen nat, ik zei: drink maar, terwijl ik ze kletsnat spoot. Ik irriteerde mensen, wist ze niet te bereiken. God zei: Nee, zo moet het niet. Het leven van een discipel is: Dat je ieder ogenblik in de wereld van de Vader verkeert in een relatie met Jezus. Hoe meer je dat doet, des te meer zal je Gods karakter uitstralen. En de mensen om je heen voelen dat, of ze willen of niet. Ze zullen zeggen: Dat wil ik ook. Ze raken vervuld van dat waar jij vol van bent, en geven het weer door. Zo ziet het Koninkrijk van God eruit. Dan wordt iemand zo gevoed door de vreugde van de Heilige Geest dat ze vanzelf een zegen voor anderen worden. Amen? U bent een genezer. U bent niet boos of bitter. U wordt niet gemeden omdat u kritiek uit of mensen ontmoedigt. Zo bent u niet. Mensen verdringen zich rond u als dieren rond een bron. Ze willen in uw buurt zijn om te profiteren van het goede dat God in uw leven doet. Want u stroomt over van zijn goedheid en vreugde. Dus respecteer jezelf, kom op voor jezelf. Maar wees niet minachtend of bitter, gebruik geen grove taal, roddel niet, wees niet passiefagressief. Leg ruzies bij praat met mensen, vind rust voor je ziel. En genees en koester mensen in je leven vanuit de volheid van je hart die voortkomt uit je relatie met God.

Gebed

Vader, wij leggen dit bij U neer. We willen de genezende aanwezigheid zijn die U was, Jezus en die U nog altijd bent. Dank U, Heer, dat wij het lichaam van Christus zijn. En dat wij uw ambassadeurs op aarde zijn. Wij omarmen uw belofte dat wij nog meer zullen doen dan U. In vol vertrouwen zeggen wij: Heer, wij kunnen het niet zelf. Wil uw Heilige Geest en uw kracht inblazen in ieder die hier zit en ieder die thuis tv kijkt zodat zij volkomen worden opgenomen door uw goedheid, of ze willen of niet. Want U bent zo goed en zo getrouw, Heer. Wij hebben U lief. In uw naam bidden wij dit, amen.

Koor – “Change My Heart”

Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U Heer, doorgrond mijn hart, laat mij zijn als U Laat mij zijn als U, laat mij zijn als U

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Respecteer het leven

19 februari 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan