Home Volg mij op de smalle weg

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Bedenk dat de levende God in jou groter is dan de vijand die in de wereld leeft. Dit is de waarheid. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag hier zijn. Geloof dat God iets bijzonders gaat doen in jouw leven, deze week. Het is prachtig dat je je week hier begint. De juiste manier om dat te doen. Dat is wat wij geloven.

 

Gebed

Heer, wij danken U dat uw Heilige Geest hier aanwezig is. Wij komen hier vol aanbidding. Wij verhogen uw naam en danken U voor alles wat U hebt gedaan en doet. Wij leggen al onze zorgen voor U neer en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Wend je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – All People That on Earth do Dwell

Juicht aarde, juicht alom de Heer

Dient God met blijdschap geeft Hem eer

Komt, nadert voor Zijn aangezicht

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

 

Gaat tot Zijn poorten in met lof

Met lofzang in Zijn heilig hof

Looft Hem aldaar met hart en stem

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

 

Want goedertieren is de Heer

Zijn goedheid eindigt nimmermeer

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

Tot in het laatste nageslacht

Amen, amen

Amen, amen

 

 

 

 

Schriftlezing – Mattheüs 16:21-25 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 16:21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen. Hij zei: God zij U genadig, Heere. Dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Het Woord van God.

 

Interview David Hernandez

HS = Hannah Schuller en DH = David Hernandez

Introvideo

David Hernandez is een auteur, spreker en evangelist die veel nadruk legt op de kracht van de Heilige Geest en genezing. Hij is ook evangelist bij het tv-kanaal The Encounter dat het programma Word and Spirit brengt. Zijn nieuwste boek, Holy Spirit: The Bondage Breaker gaat over hoe je geestelijke oorlogsvoering kunt herkennen en los kunt komen van geestelijke aanvallen. Een hartelijk welkom voor David Hernandez.

HS David, hoi. Wij zijn blij dat je vandaag bij ons kunt zijn.

DH Het is een zegen om hier te zijn.

HS David, vertel ons eens iets over jezelf en je geloofsreis.

DH Ik ben een evangelist. Ik hou van Jezus. Ik predik de eenvoudige evangelieboodschap van kruis en bekering en ik reis de wereld rond om mensenlevens te zien veranderen door Gods kracht. Het is een eer en een voorrecht om die bediening te mogen leiden. Ik gaf mijn leven aan de Heer toen ik 11 jaar oud was. Ik was een vierde-generatie christen, derde-generatie prediker. Ik kende Jezus sociaal, historisch, filosofisch maar ik kende Jezus niet persoonlijk tot mijn elfde, toen ik de Heer aannam. Er gebeurden zoveel dingen in die tijd. Daar komen wij vast nog wel op. Ik ben zo dankbaar dat Hij mij gered heeft en ik wil dat anderen dat weten. Ik ben getrouwd met mijn prachtige vrouw Jessica en ik heb een vier jaar oude dochter die Aria heet.

HS Prachtig. Je nieuwste boek heet Holy Spirit, The Bondage Breaker. Prachtige titel. Wat bracht je ertoe om dit boek te schrijven?

DH Ik geloof dat het Gods wil is dat iedere gelovige in volmaakte vrijheid wandelt. Vaak wordt die uitspraak verkeerd begrepen omdat het ongevoelig kan klinken voor de strijd waar mensen mee te maken hebben maar ik erken dat mensen worstelen en dat er problemen kunnen zijn echte problemen,

ook voor mijzelf van tijd tot tijd, momenten waarin ik mijzelf weer op het juiste spoor moet brengen mijn denken moet corrigeren. De Bijbel zegt: Weersta de duivel en hij zal vluchten. Niet dat hij zal vechten, niet dat hij zijn aanval op jou zal verhevigen althans niet op dat moment. Ik wil die boodschap van vrijheid

graag overbrengen omdat ik die vrijheid zelf had ervaren. Jarenlang worstelde ik met ernstige angsten,

zelfs als voorganger en dit is wat veel mensen shockeert. Zelfs als predikant, als voorganger heb ik paniekaanvallen ervaren in mijn eigen persoonlijke leven en ik kon dat niet met elkaar rijmen. Ik voelde mij soms zelfs erg ontmoedigd omdat de vijand mij aanviel met gedachten als ‘je bent nep’ of ‘hoe kun je aan anderen verkondigen terwijl je het zelf moeilijk hebt’. Er waren dingen die ik opnieuw moest afstemmen met de Bijbel en ik moest mijn eigen overtuigingen over geestelijke oorlogvoering opnieuw evalueren. En dus schreef ik dit boek omdat ik geloof dat het Gods wil is dat elke gelovige in volmaakte vrijheid wandelt. Niet dat wij nooit zullen worstelen. Natuurlijk zullen wij beproevingen hebben. Natuurlijk zullen er omstandigheden zijn die niet zo perfect zijn als wij zouden willen. Maar als het erop aankomt, moeten wij van binnen liefde, vreugde en vrede ervaren ongeacht de omstandigheden. Ik wil gelovigen helpen om daar te komen waar ze, wat er ook op hen afkomt van binnen vreugde, vrede en overwinning hebben.

HS Welke aanmoediging zou je mensen willen geven die het leven, het volle leven willen waar Jezus het over heeft maar niet precies weten waar ze moeten beginnen?

DH De realiteit is dat alles wat God je heeft beloofd alles waarvoor Christus stierf om je te geven, al aan je is gegeven. Het gaat er niet om dat je meer van de Heilige Geest krijgt. Het gaat erom dat de Heilige Geest meer van jou krijgt. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 10:4-5 dat wij Gods machtige wapens gebruiken en geen wereldse wapens, om de bolwerken van menselijke redeneringen neer te slaan en valse argumenten te vernietigen. Wij vernietigen elk trots obstakel dat mensen ervan weerhoudt God te kennen. Wij maken deze gedachten krijgsgevangen om Christus te gehoorzamen. Als Jezus zegt dat de waarheid je zal vrijmaken betekent dat, als je nog steeds gebonden bent door een leugen waarin je gelooft dat je moet ontdekken wat die leugen is, die leugen moet bestrijden met de waarheid en dan moet wandelen in de vrijheid die God voor je heeft. Je mag het je toe eigenen, het is beschikbaar voor jou hoe lang en hoe vaak je ook geprobeerd hebt om vrij te zijn hoe vaak je ook je hoop hebt zien opkomen en vervolgens weer hebt zien instorten je kunt en zult vrij zijn. De Heilige Geest is je Bevrijder.

HS Amen. David Hernandez, bedankt dat je dit met ons deelt. God houdt van je en wij ook.

DH Dank je wel.

 

Solo – In Christ Alone door Drew Baldridge

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht

Door stormen heen hoor ik zijn stem

Dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust

Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust

Mijn vaste grond, mijn fundament

Dankzij zijn liefde leef ik nu

 

Daar in het graf, in dood gehuld

Leek al zijn macht tenietgedaan

Maar o, die dag, dat werd vervuld

Jezus, de Heer is opgestaan

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

Ben ik van vloek en schuld bevrijd

ik leef in Hem en Hij in mij

Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij

 

Geen levensangst, geen stervensnood

Dat is de kracht, waar ik in sta

Van eerste stap tot aan de dood

Leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan

Kan mij ooit roven uit zijn hand

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam

In die verwachting houd ik stand

 

Ik vind kracht, ik vind hoop

Ik vind hulp bij Jezus alleen

Als angst mij overmant in de donkere nacht

Vind ik rust bij Jezus alleen

Ik geef mijn leven, ik geef mijn alles

Ik zing een lied voor Hem alleen

Koning der Koningen, van Wie ik hou

De hemel zingt voor Jezus, Jezus alleen

Voor Jezus alleen, voor Jezus alleen

 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam

In die verwachting houd ik stand

In die verwachting houd ik stand

 

 

 

 

 

 

Solo – I’ll Fly Away door Drew Baldridge

Op een held’re ochtend als dit leven eindigt, kom ik naar U toe

Naar mijn hemels huis, aan hemelse stranden, ik kom naar U toe

Ik kom naar U toe, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen

Als ik sterf, halleluja, keer op keer dan kom ik naar U toe

 

Als mijn leven voorbij is, kom ik naar U toe

Als een vogel die bevrijd wordt uit zijn kooi, kom ik naar U toe

Ik kom naar U toe, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen

Als ik sterf, halleluja, keer op keer kom ik naar U toe

 

Even nog duren de aardse zorgen dan kom ik naar U toe

Naar dat land van eeuw’ge vreugde, ik kom naar U toe

Ik kom naar U toe, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen

Als ik sterf, halleluja keer op keer, kom ik naar U toe

 

Nog een keer.

Ik kom naar U toe, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen

Als ik sterf, halleluja keer op keer dan kom ik naar U toe

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Gods zegen voor jullie. Heb een gezegende zondag.

Wie je ook bent, sta op en houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Volg mij op de smalle weg

door Bobby Schuller

Ik wil beginnen met je een vraag te stellen. Ik vraag mij af of je misschien de weg kwijt bent. Dat overkomt ons allemaal wel eens. Het leven wordt moeilijk. Wij worden geconfronteerd met verleidingen en beproevingen. Misschien ging je vroeger naar de kerk met je oma, of ging je naar de zondagsschool of misschien had je ooit een soort geloof, maar ben je de weg kwijtgeraakt. Misschien voel je je ver van God. Je weet niet echt of God bij je is en of je vrede hebt met de Heer. Ik wil je vandaag aanmoedigen om de beslissing te nemen om Jezus te volgen. Als je die beslissing neemt, weet ik dat je nooit meer hetzelfde zult zijn. Als ik kijk naar de wereld waarin wij vandaag de dag leven, dit is Gods wereld. God heeft deze wereld gemaakt. Ja, hij is zondig en heeft gebreken. Ja, er is gevaar; er is van alles. God heeft deze wereld gemaakt, het is zijn wereld. En deze wereld is vol kansen, deuren, mogelijkheden, leven. Al deze dingen zijn beschikbaar voor jou en mij als wij geloven. Jezus heeft ons richtlijnen gegeven die wij nodig hebben om toegang te krijgen tot dit leven vol kansen en mogelijkheden. Amen? Daarover wil ik het vandaag hebben maar laten wij eerst in het Woord van God lezen wat Jezus zegt in Mattheüs 16. Er staat: Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen. Kun je je voorstellen hoe brutaal je moet zijn om Jezus te bestraffen? Hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan. U bent een struikelblok voor Mij want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Beroemde Bijbeltekst, hè. Als je in de kerk bent opgegroeid, heb je die vaak gelezen. Het is wat er staat. Het is waar. Dit verhaal begint op een plek Zoals je je misschien herinnert, heb ik ooit gepreekt vanuit Caesarea Philippi. Dat is waar Jezus dit verhaal vertelt. Misschien weet je nog dat ik in Israël was. Die plaats heet de Rots van de Goden. Het was een plek waar Pan en andere afgoden werden aanbeden. De aanbidding had meestal de vorm van een groot wild feest. En Jezus zegt, als Hij daar is, tegen Petrus: Op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen. Wat zegt Hij? Ik wil dat jullie, mijn discipelen, hierheen gaan. Ik wil dat jullie wereld groter is dan jullie synagoge. Ik wil dat jullie roeping groter is dan alleen je Bijbel lezen, hoe belangrijk dat ook is. Ik wil dat je naar de plekken gaat waar je je ongemakkelijk voelt. Om hier mensen te bereiken die duidelijk verloren en in nood zijn. Ik wil dat je daarheen gaat. Een manier om het te zeggen, is…Er is een feest, hè? Er is een geweldig feest, zogezegd, dat de wereld leuk zou vinden en dan is er die andere optie die Jezus ons biedt en dat is een moeilijke weg. Jezus biedt ons een kruis aan. Hij biedt ons een uitdaging. Hij biedt ons pijn. De meeste mensen die dat horen, zeggen: Heb ik de keuze tussen pijn of een feest? Ik denk dat ik het feest ga kiezen. Ik denk dat ik ga kiezen voor de rots van de goden. En dan zeg ik: Ho ho, niet zo snel. Het gaat niet om lol maken, het gaat erom dat je een persoon wordt. En dit is de boodschap die Jezus ons geeft, over je leven afleggen om het te ontvangen. Hier is een andere manier om het te zeggen. Jezus zei, er zijn twee wegen, weet je nog? Er is één weg die heel erg makkelijk is maar die leidt naar een dood soort leven, een dood leven. De dood. En dan is er dat andere leven, die andere weg die heel moeilijk is, smal, slecht begaanbaar maar die leidt naar het echte leven. Het leven waarvoor je geboren bent. Het leven dat je echt wilt. En dat leven wacht op je, op dit moment. Dat leven roept je. Maar het enige probleem tussen jou en dat leven is een moeilijke weg. Een smalle weg, een zware weg. Ik denk dat de meeste mensen die nu in deze kerk zijn en de meesten van jullie die op tv kijken, zullen zeggen: Dat geloof ik. Ik geloof dat wat tussen mij en mijn droom ligt, een moeilijke weg is. Ik geloof dat er iets ongelooflijks voor mij klaarstaat, dat ik maar niet kan vinden. Ik geloof dat. En ik ga die weg volgen. Morgen. Ik ga die weg volgen als de economie een beetje aantrekt. Ik ga die weg volgen als ik opslag krijg. En daar zit hem de kneep. Velen van ons geloven dat de weg er is wij geloven dat de roeping er is maar wij hebben nog steeds niet de eerste stap gezet om die weg in te slaan. Waarom niet? Waarom nemen wij de weg niet? Waarom neem je de smalle weg niet als je gelooft dat het de juiste is? Als je gelooft dat er iets groots op je wacht, waarom zou je die weg dan niet nemen? Hier is de eerste reden voor dat nee: Omdat de weg groter lijkt dan de prijs. Ik wil jullie vandaag aanmoedigen, vrienden. Wat wij vandaag gaan zien, gaat je leven veranderen. Maak aantekeningen. Vertrouw niet op je hersenen. Je zegt: ik onthoud het wel. Niet dus. Je kunt je telefoon pakken en foto’s of aantekeningen maken. Je kunt ook een velletje papier pakken, maar ik wil je aanmoedigen, oké? Velen nemen niet de weg die wij moeten nemen omdat de weg groter lijkt dan de prijs. Jezus vertelt ons zoiets. Het is als met die man die ronddoolde op een stuk land en hij zag een stuk hout of zoiets uit de grond steken. Eerst leek het een wortel. Maar toen hij er beter naar keek en wat groef, bleek het een schatkist te zijn. Met een immense schat erin. Snel begraaft hij het weer. Hij ziet dat die schat heel veel waard is, dus hij doet alles wat hij kan. Hij verkoopt alles wat hij heeft, inclusief zijn kleding, behalve de kleding op zijn rug. Hij gaat terug naar de landeigenaar, koopt het land en krijgt deze grote beloning. Jij zegt dat dat te duur was, maar hij zegt welnee. Jij zegt dat het een hoop heeft gekost, maar kijk eens naar de prijs. Kijk naar de prijs. Kijk naar wat ertegenover staat. De prijs is het waard. Wij kunnen zeggen dat je overwinning de prijs waard is. Wij kunnen zeggen dat je gezondheid het waard is, dat je voltooide boek het waard is. Dat de mensen die je leidt, het waard zijn. Dat je droom het waard is. Ik wil je aanmoedigen, vriend, om weer verliefd te worden op je droom. Als je verliefd wordt op je droom, als je weet hoe hij eruitziet, als je hem kunt proeven, als je hem kunt zien, kunt ervaren in je lijf en leden dan wordt het smalle pad dat je moet begaan, steeds gemakkelijker en raak je steeds enthousiaster. En er is nog een tweede punt. Hier is het geheim van de smalle weg: De smalle weg zelf is een deel van de prijs. Wat bedoel je met de smalle weg? Er staat een verhaal in de Bijbel over tien melaatsen die snakten naar zo’n grote genezing. Jezus gaat naar hen toe. Meestal, als Jezus iemand geneest, raakt Hij hem aan en hij is genezen. In een handomdraai. Maar in dit verhaal zegt Hij: Ga naar de tempel en laat je zien aan de priester. En de Bijbel zegt dat ze genezen werden terwijl ze gingen. Dat geldt ook voor ons. Als wij geroepen worden om iets voor God te doen is er in veel van onze levens een ‘terwijl ze gingen’-moment. Er is iets aan de weg zelf dat ook een prijs is. Het enthousiasme van de droom zelf. De hoop van de roeping. De uitdaging die je aangaat als een spel. De persoonlijke groei die je in jezelf ervaart. De vrienden die je onderweg maakt. Het pad zelf is niet zo slecht als het lijkt, want het pad zelf is ook de prijs: De persoon die je wordt. Hier is iets wat ze je niet vertellen over de makkelijke weg. Hier is iets wat ze je niet vertellen over die hele brede weg, die naar de dood leidt. Wat ze je niet vertellen over die geplaveide, gemakkelijke weg is dat die weg saai is. Dat is het andere geheim. Je zegt dat je ‘s morgens niet graag opstaat, want ja, je bewandelt de makkelijke weg. Je wilt niet naar bed omdat je morgen weer de makkelijke weg op moet. Vriend, ik zeg je, kies de smalle weg. Hier is nog iets over die smalle weg en zijn moeilijkheden. Jezus vertelt ons dat als je Hem volgt, zijn last licht is maar het blijft een last, toch? En zijn juk is zacht. En dat je je kruis moet opnemen en Hem volgen. Dat klinkt als een paradox, nietwaar? Wat is het nou? Is het een zwaar kruis dat je draagt of is het een lichte last en een zacht juk? En het antwoord is dat het allebei is. Wij hebben hier iemand die in onze bediening werkt, Catherina Plaza. Ik had het genoegen om haar en haar man te trouwen. Toen ik dat idee wat Jezus onderwijst uitlegde deed dat haar denken aan een aanmoediging die ze soms op internet tegenkomt. Ze zeggen: kies je moeilijk. Wat betekent dat, vroeg ik. Dit, zei ze: Trouwen is moeilijk, maar scheiden is moeilijk. Overgewicht is moeilijk, maar goed eten is moeilijk. Ze zijn allebei moeilijk. En dat is waar, hè? Het doet mij denken aan iets wat Jerzy Gregorek zei: Moeilijke keuzes, gemakkelijk leven. Makkelijke keuzes, moeilijk leven. Is dat niet de waarheid? Dus kies je moeilijk. Trouwen is moeilijk, scheiden is moeilijk. Fit zijn is moeilijk, ongezond zijn is moeilijk. Creëren is moeilijk, onvervuld zijn is moeilijk. Ze zijn allebei moeilijk. De waarheid vertellen is moeilijk maar elke dag leven met een schuldgevoel, dat is ook moeilijk, nietwaar. Dus kies je moeilijk. Maar dan is het ook makkelijk, op een bepaalde manier. Een soort van makkelijk. Wat bedoel je met makkelijk? Dit. De dingen die wij echt moeten doen om het leven te krijgen dat wij willen zijn een oproep aan ons om elke dag een beetje meer te doen dan ervoor. Dat werkt zo: Het is makkelijk om je Bijbel vijf minuten per dag te lezen. Hoe moeilijk is dat? Wie hier vindt dat het moeilijk is om vijf minuten je Bijbel te lezen? Het is makkelijk om je Bijbel te lezen, toch? Het is makkelijk om je doelen op te schrijven. Het is makkelijk om voor iemand te bidden die pijn lijdt. Het is makkelijk om in bed na te denken over hoe je dag is verlopen. Het is gemakkelijk om acht uur te slapen. Het is gemakkelijk om mensen fatsoenlijk te behandelen. Het is gemakkelijk om op zondag naar de kerk te gaan. Het is gemakkelijk om te beginnen aan dat project, die droom, dat lied. Datgene waartoe je ook geroepen bent. Waarom doen dan niet meer mensen het? Omdat het makkelijk is om het niet te doen. Dat is de waarheid, hè? Dus kies je moeilijk en kies je makkelijk. Misschien heb je meerdere miskramen gehad. Misschien heb je een scheiding meegemaakt en zeg je: Ik kan niet weer trouwen. Misschien ben je afgekickt en ben je teruggevallen en kun je dat niet nog een keer. Misschien een rechtszaak. Misschien ben je gekwetst door gelovigen en kun je niet meer de weg terugvinden naar een kerk of een leven met God. Je zegt: Ik kan dat niet nog een keer meemaken, voorganger Bobby. Laat mij je dit zeggen: Als je het opnieuw probeert als je het opnieuw probeert en je behaalt de overwinning dan beloof ik je dat je terug zult kijken en dat je zult zeggen: Ik ben zo blij dat ik het opnieuw heb geprobeerd. Je zegt tegen mij: Wat als ik de overwinning niet behaal? Dat is waar, maar ik kan je garanderen dat je de overwinning niet zult behalen als je het niet opnieuw probeert. Een wijs man zei ooit: Ik probeer liever iets groots te doen en te falen dan dat ik niets probeer te doen en slaag. Jij zegt dat je het niet nog eens aan kunt. Mijn vriend, onderschat nooit wat jij en God samen aan kunnen. Ik weet dat de levende God in jou je helpt om alles te doorstaan waar je doorheen moet. Keer terug naar de weg van het leven. Daar hoor je thuis. Oké, nummer drie. Hier is de derde reden waarom de meeste mensen het moeilijk vinden om terug te keren op de smalle weg, die naar het leven leidt. Als je iets zegt als: Mijn vrienden, mijn collega’s en mijn familie gaan dat niet leuk vinden. Je vrienden of je collega’s of je buren, of iemand die je kent heeft iets gezegd en ik weet gewoon dat ze het niet leuk zullen vinden. Dit is iets enorms dat ons ervan weerhoudt om te zijn waartoe we geroepen zijn. Ik weet nog dat ik besloot Christus te volgen. Ik groeide op in de kerk, ik groeide op in een christelijk gezin maar toen ik 15 was, was het geloof nog niet iets persoonlijks voor mij en geen van mijn vrienden was echt christen. En ik herinner mij dat toen ik besloot Christus te volgen ik wist dat ze dat niet leuk zouden vinden. Mijn beste vriend begon aan de drugs te raken. Hij was al mijn vriend sinds ik een jochie was. Wij waren als broers. Ik had andere vrienden van wie ik wist dat ze het niet leuk gingen vinden. En ik wist dat de kans groot was dat ik die vrienden zou verliezen. En weet je wat? Ik ben ze allemaal kwijtgeraakt. Velen van ons denken bij zichzelf: Hoe erg is dat? Ik kan mij geen vrienden uit die tijd herinneren. Maar als je 15 bent, voelt dat als veel. Op dat moment voelde het als veel. Heb ik spijt van die beslissing? Absoluut niet, want hier gaat het om: Je moet je niet laten weerhouden door wat mensen, vrienden en dergelijke doen. Je mag je daardoor niet laten weerhouden van het volgen van je roeping. Dit is het grootste gevaar voor de smalle weg. Ik heb het best goed. Waarom een prettig leven riskeren voor een geweldig leven. Ik heb het best goed. Ik heb een leuk huis, ik heb een leuk gezin, alles gaat goed. Ik heb wat geld gespaard. Het gaat mij voor de wind. Waarom zou ik een nieuwe droom najagen? Het gaat goed. Ik wil niet alles riskeren. Alles riskeren. Dit is de reden waarom. Dit is de reden waarom je toch de smalle weg moet bewandelen ook als je eerder succesvol was. Dit is de reden. Jezus zegt dat wij twee keuzes hebben in het leven. Om alles te worden waarvoor wij gemaakt zijn of om minder te zijn dan waarvoor wij gemaakt zijn. Elke dag heb je een keuze te maken in je leven: Om alles te zijn waartoe je gemaakt bent of om minder te zijn dan waartoe je gemaakt bent. Mensen zijn de enige wezens die dit kunnen. Elke boom wordt zo groot als hij kan. Elk dier doet wat zijn instinct hem ingeeft. Ons is de keus gegeven om zo groot te zijn als wij kunnen of om minder te zijn dan wij kunnen zijn. Als je de smalle weg kunt zien, betekent dat dat die je roept. Als je de droom kunt zien, als je het pad kunt zien, als je de prijs kunt zien dan ben je voorbestemd om dat pad te bewandelen. Ik stel nog een vraag aan degenen onder jullie die zich zorgen maken over het verliezen van je aangename leven om er een geweldig leven voor terug te krijgen. Wanneer voelde je je voor het laatst echt levend? Sommigen van jullie zullen zeggen dat je je nu echt levend voelt. Fijn. Maar sommigen zullen zeggen dat dat al een tijdje geleden is. Maar ik ben een goede man, een verantwoordelijke vrouw, een goed mens. Ik ben trouw en dat is goed. Maar wanneer was de laatste keer dat je je echt levend voelde? Ik durf te wedden dat de laatste keer dat je je echt levend voelde, de laatste keer was dat je iets aan het opbouwen was. Of de laatste keer dat je iets aan het maken was. Het was de laatste keer dat je iets aan het schrijven was of worstelde om beter te worden. Het was de laatste keer dat je een hand uitstak. Het was de laatste keer dat je een impact maakte. Dat was waarschijnlijk de laatste keer dat je je echt, echt levend voelde. Je was niet op zoek naar een veilig leven, je was op zoek naar een geweldig leven. Je was niet op zoek naar een gemakkelijke weg, maar naar die kostbare schat. En ook nu voel je dat het je roept. Wees niet doof voor je roeping. Waarom denk je dat het leven zo snel gaat? Dit is een grote vraag voor veel mensen. Waarom gaat het leven zo snel? Waarom voelt het alsof de jaren voorbijvliegen? Het is een traditionele wijsheid dat, als je bijvoorbeeld 5 bent, één jaar staat voor 20 procent van je leven. Dus geen wonder dat als je 6 wordt, dat heel lang is, toch? En dus als je 50 wordt, is een jaar maar 2 procent van je leven dus geen wonder dat een jaar niet veel voorstelt. Maar dat is helemaal fout. Ze hebben wetenschappelijk ontdekt wat de echte reden is. Waarom je hersenen ervaren dat de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt. Luistert iedereen? Wil je je leven vertragen? Ik ga je het antwoord geven. Komt ie. Je leven wordt trager als je nieuwe ervaringen in je geheugen hebt. Dus de reden waarom kinderen zo traag leven is dat elke dag een nieuwe dag is, elk ding een nieuw ding is. Wat moet je dan? Elke dag uit een vliegtuig springen? Nee. Als je een nieuwe vogel ziet, is dat iets nieuws. Nieuw is nieuw. Een nieuw boek, een nieuw idee, een nieuwe vriend, een nieuw kapsel dat telt allemaal als iets nieuws. Als je iets nieuws doet, vertraagt je leven in je geheugen. En je kunt dat ook echt testen. Ze hebben vastgesteld dat bij mensen die uit de sleur en het ritme van alledag stappen het leven begint te vertragen. Ik herinner mij dat mij iets overkwam tijdens COVID, misschien is het je opgevallen. Ik vind het altijd verschrikkelijk als mij verteld wordt wat ik moet doen. COVID was als een soort grote broer, die mij vertelde wat ik moest doen. Ik kon niet naar het strand, ik kon niet naar buiten en ik kon mijn meest favoriete ding in de hele wereld niet krijgen: Eten. Ik kon mijn lievelingseten niet krijgen. Verschrikkelijk. Nou zeg, arme Bobby. Maar toen dat achter de rug was, dacht ik veel na over mijn leven tijdens COVID en ik denk dat velen van ons dat hier deden. Ik besefte dat ik te veel dagen van mijn leven niet heb laten tellen. Vanaf deze dag zal ik anders zijn en dat is zo gegaan. Ik zal je vertellen dat de laatste drie jaar van mijn leven langzaam zijn geweest. Heel langzaam. Maar op een goede manier. Waarom langzaam? Dat zal ik je vertellen. Ik kijk geen tv en wel hierom. Ik probeer het en ben ik hier perfect in? Nee. Ik verspil nog steeds tijd. Maar ik probeer elke dag welbewust elke slok koffie te laten tellen, elk beetje oogcontact te laten tellen, elk woord te laten tellen en ik zet zoveel mogelijk van mijn leven in op persoonlijke groei. Wat ik je vandaag vraag om te doen, vraag ik omdat het een geschenk voor mij is geweest. Omdat het mijn leven heeft veranderd. Wij noemen het discipelschap. Het is het ontbrekende deel dat in kerken vaak vergeten wordt. De dagelijkse toewijding om meer op Christus te lijken. En als je dat doet, als je je leven wijdt aan meer zijn, aan meer doen voor God dan wordt je leven groter, en wat denk je? Je leven wordt langer in termen van hoe je het ervaart. Het vertraagt precies zoals je wilt. Dus, doe zoveel mogelijk. Wees zoveel mogelijk. Raak zoveel mogelijk levens aan. Bid vandaag voor zoveel mogelijk mensen. Geef zoveel als je kunt. Maak zoveel vrienden als je kunt. Verdien zoveel als je kunt. Lees en studeer zoveel als je kunt. Creëer zoveel als je kunt. En groei vooral zoveel mogelijk voor jezelf. Ik wil dat je weer de smalle weg op gaat, want je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

 

Gebed

Vader, dat vragen we in Jezus’ naam. We bidden dat U ons terugbrengt op de smalle weg, die naar het leven leidt. En wij bidden, als wij onderweg mensen kwijtraken dat U de juiste vrienden naast ons brengt.

Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Volg mij op de smalle weg

18 februari 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan