Home Omarm je identiteit

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Robert H. Schuller

Goedemorgen. Wat een mooi uur is dit. Het mooiste uur van de hele week. Groet iemand bij u in de buurt. Zeg: “God houdt van u en ik ook” We voelen hier Gods aanwezigheid in het licht, in de blijdschap de liefde en de bemoediging waarvan deze ruimte is vervuld. U gaat hier straks met een goed gevoel vandaan. Dat komt door Gods aanwezigheid. Die voelt u omdat God van u houdt, net als ik.

Gebed

Here, het is makkelijk om hier te komen en blij te zijn. Maar het is moeilijk voor hen die gebukt gaan onder een leed zo groot dat het hun alle hoop heeft ontnomen. O Here, het wonder zal vanochtend geschieden wanneer ze licht aan de horizon zien verschijnen en nieuwe hoop wordt geboren. Halleluja. Amen.

Koor – Morning has Broken

De morgen is aangebroken, gelijk de eerste morgen,

De merel heeft gezongen, zoals de eerste vogel.

Lof voor het zingen! Lof voor de morgen!

Lof voor wie herrijzen! Een nieuw begin.

Van Mij is het zonlicht! Van Mij is de morgen,

Geboren van het enige Licht, dat in Eden zal schijnen!

Looft met verhevenheid, looft elke morgen,

Gods herschepping van de nieuwe dag!

Een nieuwe dag begint, stralend met een nieuw licht,

Dat liefde in ons hart brengt terwijl wij bidden.

Dank God voor het Leven! Dank God dat we ademen!

Vandaag schept God nieuw leven!

 

Schriftlezing – Psalm 42-43

Door Robert A. Schuller

Gaat u zitten. Ter voorbereiding op de preek van vandaag lees ik u een aantal verzen uit de Psalmen 42 en 43. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens. O God, mijn God. Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar tot de God mijner jubelende vreugde en U love met de citer, o God, mijn God! Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Mijn Verlosser en mijn God!

KoorShall We Gather at the River

Zouden wij ook eenmaal komen, waar de levensstroom ontspringt?

En aan de altijd groene zomen, Christus’ kerk zijn lof steeds zingt?

Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen.

Waar aan d’altijd groene zomen Christus’ kerk ’t hosanna zingt.

Zalig, heerlijk zal ’t ons wezen daar, verlost van zonde en pijn.

Rein van alle smet genezen meer dan d’engelen Gods te zijn

Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen.

Waar aan d’altijd groene zomen Christus’ kerk ’t hosann zingt.

Mijn huis is aan de overkant van de diepe rivier de Jordaan.

Ik wil oversteken naar die plaats

Haastig spoedt ons leven henen maar het uur breekt spoedig aan

Dat, van hemelglans omschenen, saam voor Jezus’ troon wij staan

Laat ons streven eens te komen aan de zilv’ren, zilv’ren stromen

Waar aan d’altijd groene zomen Christus’ kerk ’t Hosanna zingt.

Waar Christus’ kerk ’t Hosanna zingt

Interview – Dan Bylsma 

Inleiding

Met veel genoegen verwelkom ik onze gast Dan Bylsma. Hij is linkervleugelspeler bij de Anaheim Mighty Ducks. Maar behalve topijshockeyer is Dan vooral een goede echtgenoot en vader, en een gelovig mens. Ik vraag u om een warm welkom voor Dan Bylsma.

Interview

RAS = R.A.Schuller en DB = Dan Bylsma

RAS     God houdt van je en ik ook. ‘Dus jij wilt ijshockeyen.’ Vervolgens kwam  “Dus je zoon wil ijshockeyer worden.” En nu is er een derde boek. Vertel eens wat over die boeken.

DB       Het begon met een ijshockeyschool die ik samen met mijn vader leidde. Wij kregen allerlei         vragen van de jongens en hun ouders. Het leek wel of ijshockey het belangrijkste in hun leven was. Het leek ons goed om de sport in het juiste perspectief te plaatsen en te praten over wat er echt toe doet in het leven van onze kinderen: gezin, school, het geloof en de kerk. Mensen denken in onze boeken over het ijshockey als profsport iets te vinden als ‘in vijf stappen naar de top’. Maar zij gaan over hoe je een evenwichtig mens wordt. Gezin, geloof en opleiding kunnen je helpen te slagen als ijshockeyer, omdat ze je helpen te slagen in alles wat je doet, sport of wat ook.

RAS    Je bent grootgebracht in een christelijk gezin. Elke zondag naar de kerk? Moesten zij je er         naartoe slepen?

DB       Jazeker. Wij zaten op de tweede rij, vier broers en een zus en de dominee had in ons niet het    meest aandachtige publiek. De kerk hoorde bij ons gezinsleven en het gezin stond bij ons   voorop. Wij aten elke avond samen, ook al was er ijshockey- of honkbaltraining. Je maakte gewoon tijd, net als voor de jongerengroep. Er was altijd tijd, volgens mijn ouders dan, voor het   koor en pianoles. Sport was de beloning voor als we ons best deden op school en ons in de kerk een beetje gedroegen. Sport speelde maar een kleine rol in het gezin Bylsma. Ik ben nu profsporter, niet omdat mijn ouders daarop hebben aangestuurd maar omdat ze kozen voor mijn leven, mijn gezin en mijn geloof.

RAS     Vertel eens wat over je stichting.

DB       Door mijn werk bij de ijshockeyschool en als beroepsspeler heb ik veel contact met jongelui,      met kerken, scholen en ouders. Ik krijg veel e-mail en brieven. Mijn vader en ik zagen hierin    een kans om een stichting in het leven te roepen die minderdraagkrachtige kinderen aan een paar schaatsen helpt of anderszins laat ijshockeyen. Daarnaast financieren wij onderzoek naar doodgeboren kinderen.

RAS    Ik begrijp dat je sporters wilt helpen. Waarom wil je ouders van doodgeboren kinderen helpen?

DB       Ik zei al, ik ben van huis uit voorbereid op het leven, niet op ijshockey. Dat bleek drie jaar          geleden, toen mijn vrouw en ik ons eerste kind verloren. Ons dochtertje werd doodgeboren. In die tijd drongen de lessen van mijn vader en de dominee pas goed tot me door. Al die dingen kwamen nu bij elkaar. De dominee die ons trouwde, zei dat wij Gods gezicht zouden zien in de liefde die wij in ons huwelijk, onze familie en onze kerk kregen. Dat hij gelijk had, bleek bij de dood van onze dochter.  Onze familie en vrienden namen alle tijd voor ons. Niet dat zij antwoord hadden op de vraag waarom. Maar we zagen Gods liefde in alle tijd en aandacht die zij voor ons hadden.

RAS     Dus je vader, de kerk en je vrienden hebben jullie erdoorheen gesleept. Een moeilijke tijd, hè?

DB       Nogmaals, mijn vader was een wijs man. Hij wist dat het leven meer is dan sport en liet dat        ons ook zien. Wat hij ons heeft bijgebracht, met woord en daad hoe hij en mijn moeder hun geloof beleefden dat alles heeft ervoor gezorgd dat ik ben wat ik ben en dat ik hier sta.

RAS     Het is duidelijk dat je gelooft in Jezus Christus. Je geloof zal gesterkt zijn doordat God jullie        nog een kind heeft gegeven.

DB       Wij hebben een zoon van twee, Brian. Die zal wel voor de tv zitten kraaien als hij dit ziet. Mijn    vrouw en ik zijn dolgelukkig met hem. Het wordt steeds leuker vanaf dat ze klein zijn. Vooral als zij gaan lopen en praten en zeggen dat zij van je houden.

RAS     Wat wil je ten slotte nog zeggen tegen de jeugd en wie er verder luistert?

DB       Mijn vader en ik zijn verontrust over ontwikkelingen in de amateursport. Amateurs krijgen te      horen dat je offers moet brengen voor je sport. Dat je op het gebied van scholing en gezinsleven moet inleveren. Dat als je minder naar de kerk gaat, je je beter kan concentreren op de sport. Volgens mij is dat gewoon niet waar. Ik ben juist door al die dingen een beter mens geworden en ook een betere ijshockeyer. Ik ben er gekomen dankzij die dingen, niet ondanks. Ik zou willen zeggen: probeer je droom waar te maken maar laat het niet ten koste gaan van je gezin, je geloof en alle andere mooie dingen in het leven.

RAS     Jij laat het ons zien en daar zijn we blij om. Bedankt, en succes in de competitie.

DB       Ik ga mijn best doen.

RAS     God houdt van je en wij ook. Ga met Hem. God zegene je.

 

Koor – Crystal Cathedral Academy – Down by the Riverside

Ik ga mijn problemen neerleggen, aan de oever van de rivier, aan de oever van de rivier,

Ik ga mijn problemen neerleggen, aan de oever van de rivier, aan de oever van de rivier.

Ik zal de oorlog niet meer leren, ik zal de oorlog niet meer leren, aan de oever van de rivier.

Ik doe mijn dansschoenen uit, Aan de oever van de rivier, aan de oever van de rivier.

Ik doe mijn dansschoenen uit aan de oever van de rivier. Ik ga liggen aan de oever van de rivier,

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart,

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

We zullen de oorlog niet meer Leren, we zullen de oorlog niet meer leren.

Dat zingen we aan de oever van de rivier, aan de oever van de rivier

 

PreekOmarm je identiteit

Door Henri Nouwen

Ik ben erg dankbaar dat u me hier hebt uitgenodigd. Ik zou u, heel eenvoudig, willen zeggen dat u en ik de geliefde dochters en zonen van God zijn. Dat is nogal een bewering. Want wij zijn snel geneigd te denken dat wij zijn wat we doen. Dat we zijn wat anderen zeggen dat wij zijn. Dat wij zijn wat wij bezitten. Maar de waarheid die Jezus ons toevertrouwt is dat wij zijn als Jezus zelf: het geliefde kind van God. En het is van levensbelang in deze wereld, die voortdurend zegt: ‘Je bent wat je doet, je bent wat zij van je zeggen, je bent wat je bezit’ dat wij luisteren naar die stem die niet moe wordt te zeggen: Jij bent mijn geliefde kind. Jij kan bij Mij geen kwaad doen. Ik wilde het vanmorgen erover hebben hoe wij nog vollediger het geliefde kind kunnen worden. Jezus nam het brood. Hij sprak de zegen uit. Hij brak het. En Hij gaf het hun. Net zoals Hij had gedaan bij het laatste avondmaal: Hij nam een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En toen Jezus het huis van die twee discipelen in Emmaüs binnenkwam nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. En zij herkenden Hem. Wij zijn hetzelfde blijven doen, al die eeuwen. We nemen een brood, spreken de zegen uit, breken het en geven het. Ik wil u vandaag graag duidelijk maken dat in deze vier woorden het leven van Jezus kan worden samengevat. Jezus is door God gezonden en door God gezegend. Hij wordt gebroken aan het kruis en aan de wereld gegeven. En het zijn diezelfde vier woorden die uw leven als geliefd kind samenvatten net zoals ze het leven van Jezus samenvatten. Want uw geestelijk leven uw leven als geliefde kinderen van God is een leven waarbij u bent uitgekozen, gezegend, gebroken en gegeven. Ik zou heel graag willen dat u voortaan. die vier woorden onthoudt. Dat u naar huis gaat en zegt: Ik ben uitgekozen. Ik word gezegend. Ik word gebroken. En ik word gegeven. Deze vier woorden wil ik u vanmorgen meegeven zodat u aanspraak kunt maken op de positie van Gods geliefde kind. Als u leeft als iemand die is uitgekozen, gezegend, gebroken en gegeven zal de wereld Jezus in u herkennen. In het breken van het brood, in het breken van uw leven bent u uitgekozen. Gelooft u dat God u heeft uitgekozen? Misschien is er een beter woord: God heeft u uitverkoren. Denk daar eens over na, dat u door God bent uitverkoren. Dat betekent dat u, uit talloos veel miljoenen door God wordt gezien als kostbaar, als uniek. Er is verder niemand die net zo is als u. Niemand anders is precies als u. U bent uniek. En u vervult een unieke rol in Gods verhaal. De meeste mensen geloven daar niets van. De meeste mensen denken dat zij niet eens welkom zijn hier op aarde. Maar God zegt tegen ons: Jou haal ik er zo uit, zo uniek ben jij. Jij bent door Mij uitverkoren. In Mijn ogen ben je bijzonder. Ik hoop wel dat u één ding beseft. Misschien verwacht u het niet. Dat u bent uitverkoren, wil niet zeggen dat anderen dat niet zijn. Als in onze wereld iemand is uitverkoren, heeft de rest pech gehad. Als jij een prijs hebt gewonnen, dan heeft de ander hem niet. Als jij bent benoemd tot directeur van een bedrijf dan grijpen de anderen ernaast. Maar bij God werkt het niet zo. Sterker nog: als u gelooft dat u bent uitverkoren geeft God u de ogen om te zien dat ook anderen zijn uitverkoren. Dan ontdekt u dat uw uitverkoren zijn, uw uniek zijn een plekje in uw hart opent voor het plotselinge besef: Broeder, zuster, ook u bent uniek in Gods ogen zonder dat dat mij ook maar iets minder uniek maakt. Dat is het goede nieuws, al is het moeilijk te geloven in een wereld beheerst door statistieken een wereld waarin je vaak denkt slechts een nummer te zijn. Toch is uw uniek zijn het eerste teken dat u Gods geliefde kind bent. Het tweede is dat u gezegend bent. Kent u het woord ‘benedictie’? Een ander woord voor zegening. Het woord komt van ‘bene’, wat ‘goed’ betekent, en ‘dictie’ ofwel ‘het zeggen’. Benedictie is dus: goede dingen zeggen. Als God u zegent, zegt Hij goede dingen tegen u. Bij de verstandelijk gehandicapten met wie ik werk zat een fantastische vrouw, Janet. Janet kwam een keer naar mij toe en zei: Henri, kan je mij zegenen? Dus ik zei: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij zegt: Henri, het werkt niet. Ik zeg: Ik zegen je toch? Zij zegt: Het werkt niet. Ik snapte het niet en vroeg: Wat wil je dan? Ze zei: Ik wil een zegen. Na de dienst, waarbij veel mensen op de grond zaten, zei ik: Janet wil een zegen. Ja, zei zij, ik wil een zegen. Zij kwam naar voren en legde haar hoofd op mijn borst. Ik had ditzelfde kleed aan. Ik omhelsde haar en zij nestelde zich in mijn armen. Ik trok haar kin iets omhoog en zei: Janet, je bent een prachtige vrouw. Je bent prachtig en wij zijn dol op je. Ik weet dat je vandaag een beetje ongelukkig bent. Je hebt er behoefte aan weer te horen dat God je liefheeft en wij ook. Zij keek mij aan en zei: Ja Henri, zo is het. En zij liep terug. Onmiddellijk riep iedereen: Ik wil ook een zegen. Zij kwamen naar voren, en ik vertelde hen allemaal hoe geweldig zij waren. Er was een vrijwilliger aanwezig, een reus van een football-speler met zo’n stierennek. Hij zei: En ik dan? Kom maar, zei ik. Ik legde mijn handen op zijn schouders en zei: John, God houdt van je. De tranen rolden hem over de wangen. Wij zijn geroepen om onze medemensen te zegenen. Dat is onze taak als christen: goede dingen tegen mensen te zeggen. Geen complimentjes, maar goede dingen over hun mens-zijn en het feit dat zij geliefd zijn. Maar wij worden ook gebroken. Ik heb sterk het gevoel dat onze gebrokenheid in deze wereld alles te maken heeft met onze relaties tot anderen. Al zijn u en ik niet arm in materieel opzicht evengoed kunnen we arm zijn doordat er iets gebroken is in ons hart.  Wat doen wij daarmee? Ik noem u twee woorden. Ten eerste moet u de moed hebben uw gebrokenheid te aanvaarden in plaats van te ontkennen. U moet uw gebrokenheid in de armen sluiten. Zeggen: Ja, ik lijd en ik doe niet alsof dat niet zo is. Ik heb verdriet. Ik schreeuw het uit. Ik verga van de pijn. Maar het is mijn eigen gebrokenheid. Ik ben uniek, en dat is mijn pijn ook. Wij moeten de moed hebben onze pijn te aanvaarden als iets van onszelf. Dat bedoelt Jezus met het kruis dat we moeten dragen. Hij zegt niet: Maak een kruis voor iemand anders. Of: Maak een kruis voor jezelf. Hij zegt: Aanvaard je kruis en erken dat het van jou is. U wordt nooit een blij, gelukkig mens als u uw gebrokenheid ontkent. ‘Het valt wel mee. Ik ben er al overheen.’ Loop er niet voor weg. Wees niet bang. Ten tweede wil ik u zeggen: Durf uw gebrokenheid te laten zegenen. Laat uw gebrokenheid zegenen met de zegen die zegt: je bent goed. Velen van ons verwensen onszelf. We zeggen: Ik deugde toch al niet en nu ben ik mijn vriend kwijt. Zie je wel? Hij heeft mij verraden. Dat bewijst dat ik niet deug. Jezus zegt dat we onze gebrokenheid onder de zegen moeten brengen. Onder de handen die zeggen: Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij kunt bij Mij geen kwaad doen. Als u dat doet, zult u op een dag kunnen zeggen wat Jezus zei: Wist je niet dat we moeten lijden om verheerlijkt te kunnen worden? Als je je gebrokenheid laat zegenen wordt het een heilzame snoei. Een louteringsproces waarin je steeds zuiverder wordt en meer aan God toebehoort. Het is niet makkelijk, maar het moet. Ten slotte worden we gegeven. U en ik zijn uitgekozen, gezegend en gebroken en aan de wereld gegeven. U en ik zijn er niet voor onszelf. Ik ben er voor u, u bent er voor mij. Wij zijn er voor elkaar. Maar we zijn er ook voor toekomstige generaties. Uw leven is niet afgelopen op de dag dat u doodgaat. Uw leven is een geschenk, voor uw familie en vrienden maar ook voor mensen die u nooit zult zien en van wie u niets weet. Jezus vraagt van u niet dat u succesvol bent. Hij zegt: Draag vrucht. Hoe kun je vrucht dragen zonder dood te gaan? Als een plant niet sterft, brengt hij geen vrucht voort. Luister naar Jezus. Hij zegt: Het is goed voor jullie dat ik ga. Als ik ga, stuur ik jullie mijn Geest, mijn adem, mijn liefde en mijn nabijheid. Die leiden jullie naar de volle waarheid, de volle belofte de volledige aanvaarding, de volledige eenwording. En als u gelooft dat u in uw leven geroepen bent meer en meer van uzelf te geven, niet een beetje, maar alles dat u anderen kunt voeden en hun dorst kan lessen dan kunt u erop rekenen dat u geweldig veel vrucht draagt. Dat overstijgt de grenzen van uw leven dat kleine beetje tijd dat u is toegemeten. Ik ben zo blij, broeders en zusters, dat ik u dat kan zeggen. Want net zoals het sterven van Jezus vrucht zou dragen voor de ene toekomstige generatie na de andere net zo kan iedereen die leeft als Jezus, als geliefde zoon of dochter van God er zeker van zijn dat zijn of haar leven vrucht zal dragen in de toekomst. Dat alle generaties u gezegend zullen noemen. Besef dat met elk klein beetje dat u geeft u al vrucht begint te dragen als geliefd kind van God. Onze levens worden dus uitverkoren, gezegend, gebroken en gegeven. Als u ’s avonds naar bed gaat, kijk dan terug op de dag en vraag u af: Op welk moment werd ik uitverkoren? Waar werd ik gezegend? Waar werd ik gebroken en waar werd ik gegeven? Elke keer dat u ziet waar dat was herkend u de aanwezigheid van God in uw hart. Van zijn Geest in het centrum van uw wezen. Dan weet u dat u de geliefde dochter of zoon van God bent en dat u zich vrij mag voelen. Vrij om lief te hebben.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Moge Hij u vrede geven. Als u vertrekt of thuiskomt. Als u slaapt en als u waakt. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op de dag dat de zon opgaat noch ondergaat.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Omarm je identiteit

15 augustus 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan