Home Feest vol Vreugde

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Wij zijn heel blij dat jullie er zijn. Hannah is er vandaag niet bij, maar jullie wel. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U voor ons gedaan hebt en nog doet. Velen van ons hebben recentelijk slecht nieuws ontvangen. Ik bid dat U ons leert wat het betekent om toch vreugde te kennen. En Vader, wij houden zoveel van U met ons hele hart. Ik bid in Jezus’ naam dat dit een prachtige dag van U gaat worden. En dat dit een prachtig Kersttijd gaat worden voor velen die geen familieleden kunnen zien. Ik bid om uw zegen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

 

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe

Neem onze liefd’ in genade aan

U die ons liefhebt U behoort ons harte

Komt laten wij aanbidden,

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden,

Komt laten wij aanbidden, die Koning

 

De kaars van de vreugde door Jonathan & Veronica Thonglom

In de eerste twee weken van deze adventstijd steken we de kaarsen van hoop en vrede aan. Vandaag steken wij de kaars van de vreugde aan. Het is de enige roze kaars. Hij herinnert ons aan de vreugde die Maria voelde toen de engel Gabriel haar vertelde dat zij een bijzonder Kind zou baren. Een Kind dat zijn volk zou redden en verlossen. De kaars herinnert ons ook aan de vreugde van de herders waarover het engelenkoor zong in de velden rond Jeruzalem. In die heilige nacht. Als wij deze kaars ontsteken verwelkomen wij Christus’ licht van vreugde op elke plek van zorg en verdriet. Onze vreugde groeit met de verwachting van zijn geboorte en wij verlangen naar zijn liefde en aanwezigheid in ons leven. Laat ons samen bidden. Wij prijzen U vol vreugde, o Heer om de beloofde vervulling van uw redding voor ons door de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. In ons wachten, stellen wij ons open voor uw heerlijkheid en uw genadige en liefdevolle aanwezigheid. In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer, bidden wij, amen.

 

SchriftlezingMattheüs 2:1-6 door Chad Blake

Ter voorbereiding op Bobby’s boodschap lees ik de woorden van onze Heer in Mattheüs 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes zie, wijzen uit het oosten

kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de Koning der Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde,

raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle over priesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda want uit u zal de Leidsman voortkomen die Mijn volk Israël weiden zal. Dit is het Woord van de Heer.

 

Solo – Angels We Have Heard on High door Dayna Sauble

Engelen door ‘t luchtruim zwevend zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

 

Herders waarom zo verheugd? Welk groot wonder is geschied

Wat is toch het blijde nieuws dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, gloria

 

Kom naar Bethlehems arme stal, zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van ’t heelal kom en kniel dan voor Hem neer

kom en kniel dan voor Hem neer, kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo

 

Solo – O Little Town of Bethlehem door Sean Oliu

O Bethlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

Maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

De hoop en vrees van jarenlang, in u vereent vannacht

 

Want Christus is geboren in deze stille nacht

Het mensdom slaapt maar d ‘engelen houden over ‘t kind de wacht

O morgensterren samen, verkondig nu Gods woord

En lofzing nu het Koningskind, de vreed’ op aarde gloort

 

O Bethlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer

De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

Maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

De hoop en vrees van jarenlang, in u vereent vannacht

De hoop en vrees van jarenlang, in u vereent vannacht

 

(Dutch Touch: Clip met een rap tijdens het gesprek met Roshan Jibodh)

Maar Hij gaf mij nog een kans en nu kan ik weer zien

Ik wil leven zoals Paulus, dat ik alles heb gegeven voor mijn God

Voor het Lam, voor Zijn Woord, voor Zijn Koninkrijk

Ik wil sterven zoals Petrus, dat ik door zal blijven preken over redding

Onbestendig ben ik zelfs als ik de dood aankijk

Ik wil leven als de eerste gemeente

Zie mij vechten tegen geesten, ja allen gaan zich buigen voor Gods Majesteit

Ik wil mensen liefhebben die mij willen vervolgen

Die mij haten en willen doden en onthoofden voor Zijn Koninkrijk

Ontslaap en ik ontwaak als een vulkaan, ik zal opstaan,

Zie mij rondgaan, niet meer stilstaan,

Ik zal voortaan deze geest slaan, ik zal losgaan, zie dit ontstaan

Als ik doodga, zal ik opgaan, hemel in gaan

Ook al willen demonen mij falende

Ja ze haten me, want ik ben klaar met ze

Noem mij radicaal

 

Solo – O Holy Night door Dayna Sauble

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

Een sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Christus is de Heer, juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Dit is een goede tijd voor dat credo, hè? Niet wat ik doe en niet wat ik heb. Niet wat de mensen over mij zeggen.

 

Feest vol vreugde

door Bobby Schuller

Vandaag is de zondag van vreugde. Het is een interessante tijd om te praten over vreugde. Je zou denken dat dit een moeilijke tijd is om over vreugde te praten met alles wat er verkeerd gaat in de wereld. Maar geloof het of niet, dit is de beste tijd om over vreugde te praten. Ik wil jullie de belofte doen dat rabbi Jezus ons leert hoe te leven en hoe vreugdevol te zijn in alle seizoenen. Ook al zijn wij natuurlijk niet vreugdevol wanneer wij treuren om iemands dood. En ook niet tijdens een grote tragedie de basishouding is vreugde. Om het Nieuwe Testament te begrijpen moet je niet alleen het Judaïsme begrijpen, maar ook het oude Rome. Wij hebben het al heel vaak gehad over Rome en Griekenland. Om Herodes en het Nieuwe Testament te begrijpen, moet je Rome begrijpen. Rome was een meritocratie, net als de Verenigde Staten. Dat houdt in dat het systeem verdiensten beloont. In een meritocratie wordt verdienste beloond. Als je risico’s neemt, als je een goed plan hebt, als je wat geluk hebt en als je hard werkt, gaat het je voor de wind. In het ideale geval is het niet gebaseerd op je ras, achtergrond of afkomst of zo maar op hoe goed je bent. En in Rome beloonden ze zulke mensen graag, vooral de aristocratie. Rome beloonde geen macht. Het hoogste Romeins ideaal was niet per se macht en ook niet per se rijkdom. Bij de Romeinse aristocratie draaide alles om roem. Beroemd zijn vanwege monumentale prestaties. Denk bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen. In Rome bestond een soort stoïcijns inzicht dat het hoogst denkbare was dat je iets zo groot zou doen dat je nooit vergeten zou worden. Wij kennen vermoedelijk allemaal het verhaal van Julius Caesar. Maar Rome groeit uit tot iets waar veroveringen en roem worden beloond. In die wereld leefde ene Antipater de Idumeeër. Tijdens een oorlog in Alexandrië, waarin Julius Caesar als generaal strijdt sneuvelt hij bijna, maar wordt hij gered door die Antipater. Ze worden dikke maatjes, om niet te zeggen, drinkmaatjes. En Julius Caesar beloont Antipater met het gezag over de nieuwe Romeinse regio Judea. Hij benoemt hem tot een soort gouverneur van het hele gebied. Antipater verdeelt de regio over zijn vier zonen. En hij geeft Jeruzalem aan zijn zoon, Herodes. Ooit van die man gehoord? Herodes schittert in zijn rol van gouverneur van Jeruzalem. Hij wordt de erfgenaam en vermoordt al zijn gezinsleden en rivalen en wordt de megagouverneur van deze regio. Herodes is zo’n interessant type. Enerzijds een Joodse bekeerling die graag Joods wil zijn, maar anderzijds graag een soort Caesar zou zijn. Hij wil herinnerd worden. Hij wil roem vergaren. Hij is een ware Romein, met het Romeinse ideaal in zijn hart. En dan zie je dat die gespleten geest de ondergang van Herodes zal betekenen. Op zeker moment verliest Herodes bijna alles door een vijandelijke overname. Hij vlucht naar Rome en benadert de Senaat. De Senaat komt bijeen en zegt: Wij sturen je terug met een legioen. En wij geven je, superbelangrijk, een Hasmonidische titel. Koning der Joden. Onthoud dat even. Dat is belangrijk in dit verband. Wie is de koning der Joden? Herodes. Hij zet dat op het familiewapen en op zijn visitekaartje. Als hij naar een feestje gaat, schallen de trompetten. De koning der Joden, Herodes de Grote. Dat is zijn titel. Hij wordt vooral beroemd om de dingen die hij bouwt. Wij kennen de tempel, maar met de 3 waarover ik het vandaag ga hebben wil ik een spelletje spelen. Laat de 1e maar zien. Dit is een van mijn favoriete archeologische vindplaatsen in Israël. Ik was daar voordat het een beschermd gebied werd. Toen kon je er nog zomaar rondlopen. Dat was in de jaren ’90. Maar goed, dit was een stad die door Herodes gebouwd werd. Links zie je een deel van een hippodroom. Een hippodroom is driemaal zo groot als een Colosseum. Ze hielden er paardenrennen. En hier zie je Herodes’ paleis. Dit was het huis, natuurlijk op de beste plek. En wat denk je dat dit rechthoekige ding was? Wie? Een zwembad, juist. Dit is een zwembad. Het is een prachtplek. Ik zou het zo kopen. Dat zou hier in Orange County al gauw 30 miljoen dollar kosten. Deze stad heet, zeg het mij allemaal na. Dit zijn de ruïnes van Caesarea Maritima. Ik hoor wat vreugde. Prima, want in een preek over vreugde kun je niet droef zijn. Hierna volgt een super beroemde plek. De ruïne van Masada. Ik heb een complete preek in de la, die ik hierover nog eens wil houden. Masada is enorm beroemd om allerlei redenen maar het was ook een roemrijke plaats. Het geldt als een tragische plaats maar aan de voorkant zat ook een paleis. Je ziet hier drie lagen beneden Herodes’ paleis. Een schitterende plek. Als je denkt aan hoe je al die voorraden en voorwerpen in de Oudheid boven op de enorme klif moest krijgen, die uitkijkt over de Dode Zee dan is dit een ongelooflijke prestatie. De hele wereld moet het erover gehad hebben. Kunnen jullie dit herhalen? Dit zijn de ruïnes van Masada. Jullie doen geweldig mee. Dat vind ik erg leuk. Als je dit allemaal met eigen ogen kon zien Je zou het niet denken omdat het er nu niet meer uitziet maar de grootste architectonische prestatie was vermoedelijk de volgende. De meeste mensen kennen het niet. Dit heet het Herodion. Dit was het huis waar Herodes meestal woonde als koning der Joden. Het moet geleken hebben op een middeleeuws kasteel. Prachtig, romantisch. Neem een middeleeuws Engels kasteel en combineer het met Griekse idealen en veel Mediterrane planten en watervallen en overal tuinen. Het was een sprookjeskasteel. Schitterend. Iedereen die bij Herodes de Grote op bezoek kwam sloeg steil achterover van het Herodion, genoemd naar zichzelf. Mag ik nog een foto? Hier zie je het ongeveer van bovenaf. Het geeft een indruk. Er is een hof, er zijn balzalen en een verdedigingstoren. Een onvoorstelbaar mooie plek. En het Herodion, het gaat over Kerst, dus de volgende foto even snel staat op een tel, een hele hoge heuvel. Op de voorgrond zie je de rand van de moderne stad Bethlehem. Dus vanuit het Herodion, waar Herodes meestal zat kon hij het dorpje Bethlehem zien liggen. Je kijkt uit over de stad Bethlehem. Dat is het Herodion. Zeg mij na: De ruïnes van het Herodion. De ruïnes van Caesarea Maritima, de ruïnes van Masada, de ruïnes van het Herodion? Wat hebben ze allemaal met elkaar gemeen? Het zijn allemaal ruïnes. Al dat werk, al dat geld, al die investeringen, al die moorden. Al die dingen voor de roem en het ego van één man is tot ruïnes vervallen. Het betekent vandaag de dag niets meer. Het doet er niet meer toe. Niemand geeft er nog om. Wij geven er alleen nog om omdat het verhaal van iemand verweven is met dat van de geboorte van een andere man. En zijn naam luidt Jezus Christus. En als er geen arme kleine baby geboren was uit een maagd 3 kilometer vanaf dat gebouw zou niemand het een zier kunnen schelen wie Herodes was. En dat is niet niks, want hij was niet niks. Je hebt de tempel. Die maakt nog steeds indruk op mensen. En dan komen de wijzen en daar wilde ik naartoe. De wijzen, die ook vaak worden aangeduid als de drie koningen. Ik zeg dat al jaren, maar er wordt vaak gezegd dat de wijzen een soort heidense waarzeggers of tovenaars waren en is het niet cool zoals God heidense mensen bereikt? Dat heb ik jaren geleden ook al eens gezegd maar een jaar of tien geleden las ik ergens waaruit je zou kunnen concluderen dat ze eigenlijk Joods waren. En 2 jaar geleden ontdekte ik dat ik gelijk had. Ik vind het altijd heerlijk als blijkt dat ik ergens gelijk in had. Als ik ernaast zit, hou ik het voor mij. Dan hoop ik dat je het vergeet. Maar als ik ergens gelijk in hebt, krijgen jullie het zeker te horen. Dus ik vond het wel mooi dat ze in Babylon waar de wijzen waarschijnlijk vandaan kwamen er een groep Joodse rabbi’s en oudsten bestond die waarschijnlijk een zekere Zoroastrische invloed hadden. De sterren bestudeerden en zo. Ze verwachten de komst van de Messias. Het Bijbelvers uit de Thora staat in Numeri. Dat luidt zo. In Numeri 24 staat: Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen en er zal een scepter uit Israël opkomen. Dus het idee dat er een ster of iets dergelijks zou zijn die aan de komst van de Messias vooraf zou gaan was waar ze naar uitkeken. In de tijd dat Jezus geboren werd was de Babylonische ballingschap alweer vijf eeuwen geleden maar er woonden nog steeds meer Joden in Babylon dan in Israël. En ze kwamen nog steeds mondjesmaat naar Israël. Interessant, hè? En velen van hen trokken naar Galilea. Die wijzen zien iets en we weten niet wat het is. Ze zien iets, wat het ook is. Een ster. Of we denken dat het een komeet was. Misschien was het een lichtflits. Hij lijkt te komen en te gaan. Te verschijnen en te verdwijnen. Ze maken een lange en zeer hachelijke reis. Denk niet aan drie kerels, maar aan een hele groep. Wij denken altijd dat het er drie waren, omdat ze drie gaven meebrachten maar misschien waren het er wel twintig. Of honderd. En ze hadden een hele entourage bij zich. Ze hadden zeker soldaten bij zich ter bescherming. Ze zullen knechten gehad hebben en tal van dieren. Ze hadden karren vol voorraden bij zich. Ze waren voornaam gekleed in allerlei zijden en purperen gewaden. Allerlei interessante dingen, met rare hoeden met veren en edelstenen. En allerlei dingen die je je maar kunt voorstellen. Toen ze arriveerden, waren het niet drie kerels op kamelen maar een hele parade. Het moeten honderden mensen zijn geweest. En waar gaan heel ze als eerste heen als ze de ster zien? Niet naar Bethlehem, maar naar Jeruzalem, de hoofdstad. En Jeruzalem is veel rustiger als er geen Joods feest is. Dus als zij arriveren, wat trouwens niet was aangekondigd gaan de poorten open en er trekt een parade van mooie dingen de stad in. Een parade van dingen van 1000 km ver wegtrekt door Jeruzalem. Denk alleen maar aan Aladdins Prins Ali, je herinnert je dat tafereel nog wel. Zitten hier fans van Aladdin? Met dans en kamelen en mensen die dingen gooien. De hele stad moet gedacht hebben, wat gebeurt hier? Wie zijn die lui? Dat waren de wijzen en men schijnt geweten te hebben wie dat waren. Dat ondersteunt het idee dat ze Joods waren. Ze arriveren in Jeruzalem en dan komt de stadsbestuurder hen tegemoet en ze stellen diegene één simpele vraag die de hele stad beroerde, zegt de Bijbel. Ze zeiden: Waar is de Koning der Joden? Wie is de koning der Joden? Herodes. Waar is de Koning der Joden? En dan volgt het deel van de vraag waar iedereen van in de war raakt: Die zojuist geboren is. De koning der Joden is Herodes. Hoezo de Koning der Joden, Die geboren is? Het gonst van de Messianistische taal maar Herodes is niet echt Joods. Hij is een Edomiet. Maar hij is ook meedogenloos en gevaarlijk en dan zeggen zij met al hun invloed: Waar is de Koning der Joden, Die heden geboren is? Herodes roept ze bij zich. Ze gaan naar het Herodion, vlak bij Bethlehem. Ze beklimmen de kronkelweg tegen de heuvel op. Herodes zal ze zeker verwelkomd hebben. Overal kon je Koning der Joden lezen. En dan vragen ze Herodes: Waar is de Koning der Joden, Die heden geboren is? En Herodes, die alleen maar geeft om roem en macht en herinnerd worden. Hij lacht heel geniepig. Hij kijkt ze aan en hij verzamelt de priesters en zegt: Waar zou de Messias dan geboren zijn? Daar, zeggen ze. Dat weet iedereen. Daar in Bethlehem. En dan zegt Herodes tegen ze: Wijzen, wanneer jullie dat kind hebben geboren laat het mij dan weten, opdat ik het ook kan aanbidden. Jawel. Aanbidden met een mes. Ze vertrekken en zeggen natuurlijk niets tegen Herodes. Maar ze vinden het kind en gaan naar Bethlehem. Ik stel mij voor hoe de wijzen bij Jozef en Maria thuiskwamen en de baby zagen. Stel je een arbeidersgezinnetje voor in een eenvoudig huisje. Misschien maar met één slaapkamer. Of waar ze ook maar waren. En ze verwelkomen die geweldige stoet mensen. Ze hadden voedsel bij zich en goud, wierook en mirre. Dat weten wij. Maar ik denk altijd: Hoeveel goud? Denk je dat ze Hem een munt gaven? Zo’n reis maken en dan een geldbuideltje overhandigen? Ik denk altijd aan een grote kist vol munten, vol goud. Dit is een timmermansgezinnetje. Ze gaven Hem goud en wierook en mirre, wat ook heel kostbaar was. En toen de verering, waarbij ze het kindje Jezus daadwerkelijk aanbaden. Er moet zoveel vreugde in dat huis zijn geweest, zoveel te vieren. Ga maar na. Na weken of maanden of hoelang de reis ook duurde eindelijk vonden ze het kind. Ze moesten allemaal de ster zien en die ongelooflijke ervaring beleven. En denk je dat Herodes dat heeft kunnen horen? Ik vraag het mij af. Was het dichtbij genoeg? Misschien kon hij het wel zien. Bethlehem was een heel klein plaatsje met een paar honderd inwoners. En daar had je Herodes met al zijn geld en zijn macht en zijn roem. Helemaal alleen in het Herodion. Hooggelegen, waar het koud is. Neerkijkend op iedereen die daar samen feest viert. Vreugdevol zijn is een van de belangrijkste dingen die we kunnen zijn. En de Heer belooft ons dat als wij de Heer op de eerste plaats stellen en Hem met ons hele hart zoeken dat er zeker momenten van smart en rouw zullen aanbreken. En die momenten moet je ook ervaren. Ga er niet voor op de loop. Maar normaal gesproken dragen wij in ons leven iets in ons waardoor wij, als de storm is gaan liggen, vreugdevol kunnen zijn. En soms zijn wij zelfs tijdens de storm vreugdevol en vredig. De Heer wil graag dat je vreugde ervaart en ik hoop en bidt dat het voor jou het meest vreugdevolle kerstfeest wordt ooit. Kom trouwens naar onze Kerst nachtdienst. Het wordt prachtig. Vaak denk ik dat we vreugdevol leven opgeven voor roemvol leven. Ik weet niet. Maar goed… Ga in deze tijd op zoek naar wat er echt toe doet God op de eerste plaats. Ontleen vreugde aan de dingen die niemand je kan afnemen. Dan heb je ze altijd.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij bidden in Jezus’ naam dat U in onze harten een vreugdevolle geest plaatst en dat u vreugdevolle mensen in ons leven brengt. En ik bid vandaag dat ik een vreugdevol mens mag zijn in het gezelschap van mijn vrienden en mijn gezin en zelfs mijn vijanden. Dat ik altijd vreugdevol onder de mensen mag zijn. En Heer, wij vragen U die vonk van vreugde in ons hart te plaatsen. Dat wij mensen helpen, warmte te voelen en zich geliefd te weten in een tijd waarin je je zo gemakkelijk alleen kunt voelen. Vader, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – Joy to the World

Jubel het uit, de Heer is hier

Ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde

Geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Vreugd, vreugd, vreugd

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Feest vol Vreugde

12 december 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan