Home De kracht van geloof

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Wij hebben jullie zo graag om ons heen. Als je vandaag genezing nodig hebt, blijf dan ijverig vertrouwen op de Heer en volhard in je geloof in zijn Woord. In de Bijbel staat dat Gods Woord gezondheid betekent voor je hele lichaam. Je bent geliefd. We zijn blij dat jullie vandaag kijken, ongeacht wie je bent. Ongeacht je achtergrond. Fijn dat je met ons mee viert en gelooft dat God je vandaag iets te zeggen heeft. Eén woord kan je leven veranderen. Of je thuis bent, of buiten of hier in het gebouw, wij zijn blij dat jullie met ons zijn en wij bidden dat dit een dag van rust en vreugde voor je is.

 

Gebed

 

Vader, wij komen tot U in de naam van Jezus, uw Zoon en wij vragen dat U onze geest zult vernieuwen en ons meer en meer vormt naar het beeld van Jezus. Heer, dank U voor uw vergeving en uw vriendschap met ons. Wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Worthy is the Lamb”

Dank U voor het kruis, Heer, dank U dat U stierf voor mij

U droeg al mijn schuld, mijn pijn, nu ben ik rein

Uw genade wast mij schoon

Dank U voor het offer, vastgenageld aan het kruis

Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij

En omarmt mij als Uw kind

 

Waardig is het Lam zittend op de troon

Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon

Hoogverheven Heer, Jezus, Zoon van God

De hemel gaf ons haar grootste schat

Waardig is het Lam,

Waardig is het Lam

Waardig is het Lam

 

SchriftlezingGenesis 3:14-15

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 3:14-15. Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Kerkfamilie, wij hebben de kracht om de kop van de duivel te vermorzelen. Halleluja. Amen.

 

Interview – Noemi Chavez

BS = Bobby Schuller en NC = Noemi Chavez

 

Noemi Chavez is voorganger in de Revive Church in Long Beach, die ze samen met haar man Joshua heeft opgericht. Ze is ook de medeoprichter van Brave Global, een organisatie die als missie heeft te voorkomen dat de meest kwetsbaren zowel hier als over de hele wereld, slachtoffer worden van mensenhandel. Door jonge meisjes te dienen en hen in staat te stellen hun waarde in Gods ogen te begrijpen hoopt ze veranderingen teweeg te brengen die hele gemeenschappen transformeren. Een warm welkom voor Noemi Chavez.

 

BS       Dag Noemi. Dank je dat je vandaag bij ons bent.

NC       Dank voor de uitnodiging.

BS       Je hebt een geweldige bediening, maar vertel ons eerst eens wat over je getuigenis, je verhaal,

en hoe je hierbij betrokken raakte.

NC       Mijn man en ik zijn waren ongeveer 15 jaar voorgangers in Long Beach en wij wilden altijd al dienen in onze gemeenschap. Daarom vroegen wij de politiecommissaris hoe wij onze stad beter konden dienen. Hij zei: Wees een vader voor de stad. Dus zochten wij manieren om ons te verbinden met…

BS       Wat betekent dat, een vader zijn voor de stad? Diepzinnig antwoord voor een politieman.

NC       Hij is dan ook diepgelovig. Hij is een echte volgeling van Jezus en hij zei dat wij een vaderloze stad hebben. Hij zei: Laten leiders opstaan om als ouders voor de stad te zijn. Voor de kinderen

in onze gemeenschappen. Mijn man en ik zijn opgegroeid met de kerk en allebei hebben wij nog levende ouders die al heel lang getrouwd zijn. En dus baden wij en vroegen wij de Heer,

hoe kunnen wij dit doen, God? Hoe kunnen wij onze gemeenschap beter dienen? En zo kregen wij te horen dat meer dan 70 tot 80 en zelfs 90% van de meisjes die verhandeld worden in de stad op een bepaald moment in een pleeggezin en bij de reclassering zaten. We legden contact met de maatschappelijk werkers in onze stad, in onze kerk leraren in het schoolsysteem, de reclassering omdat zijn die dossiers hadden. En als wij als kerk naast hen konden staan, hoe konden wij dan die meisjes inspireren en hen aanmoedigen om beslissingen te nemen die hen niet op straat zouden brengen. Onze lijfspreuk, Inside Conversations, betekende dat wij ze wilden bereiken voordat de pooiers dat doen. Wij begonnen te praten met reclassering en pleegzorg. Bij de eerste kans om een aantal meisjes te verzamelen die in pleegzorg zaten brachten ze letterlijk zo’n 200 meisjes naar ons toe.

BS       Je moet behoorlijk overweldigd zijn geweest.

NC       Ons hele team was in tranen. Wij voelden dat God ons iets toevertrouwde dat een grote invloed zou hebben op de toekomst van jonge meisjes niet alleen in ons land, maar ook internationaal.

Elk jaar groeide onze conferentie en onze bijeenkomsten met deze meisjes met meer dan honderd. Wij hebben meer dan 600 meisjes gehad uit pleegzorg, reclassering en maatschappelijk werk in onze bijeenkomsten en wij hebben vele andere manieren gevonden om met hen in contact te komen. Intussen kregen andere kerken er lucht van en begonnen ons te vragen wat wij deden. En zo is Brave Global ontstaan. Nu coachen wij kerken in de hele VS

en internationaal en wij zien dat het vuur is aangewakkerd in de harten van gelovigen die hebben gezegd: Ik ben erg begaan met meisjes die worden verhandeld. En wij zeiden: Hoe kunnen wij hen bereiken voordat ze op straat belanden? Wij willen ze laten weten dat zij niet het probleem zijn. Dat zij een deel van de oplossing zijn, maar dat weten ze nog niet. Wij kunnen hen vertellen

dat jij een deel van de oplossing bent voor onze wereld van vandaag.

BS       Een van de wonderbaarlijkste dingen die ik heb geleerd van dit interview is dat er zo’n duidelijk verband is tussen pleegzorg en mensenhandel. Dat had ik nooit gedacht.

NC       In hun verlatenheid worden ze opgevangen door iemand die voor hen lijkt te zorgen. Jaren geleden sprak ik een vrouw toen ik iets mocht vertellen bij een groep mensen van het Leger des Heils. Die vrouw kwam naar mij toe en zei: Ik wou dat je dit had verteld toen ik een pleegkind was. Zij vertelde mij dat zij als volwassene tot Jezus was gekomen en haar hart aan Jezus had gegeven. Maar ze zei dat het haar lang gekost had om de kerk te vergeven. Zij zei dat ze vaak

langs een kerk in haar wijk liep maar dat niemand ooit een hand naar haar uitstak. Ze wist niet hoe ze dat gebouw binnen moest gaan. Toen besloten wij bij Brave Global: Dit laten wij niet gebeuren. Als er kerken en organisaties zijn die de meest kwetsbare meisjes willen bereiken en willen voorkomen dat ze op straat belanden of in de handen van iemand die hen kwaad wil doen      dan zullen wij dat leger zijn dat naar die ruimtes gaat en meisjes tussen 12 en 18 jaar gaan begeleiden. Op hen gaan wij ons het meest richten. Wij zijn geroepen om anderen bij te staan.

Daar ligt een deel van het antwoord.

BS       Dus ik wil iedereen die kijkt, elke vrouw of man, aanmoedigen om zich in te zetten voor zo’n soort initiatief om in geloof naast mensen te staan zodat ze tot bloei komen. Dat soort liefde zegt in feite: Ik ben niet bang om dicht bij je te zijn. Wij hebben allemaal geworsteld met zonde. Er zijn mensen in onze kerk, die er anders uitzien en zich anders kleden en dat maakt ons ongemakkelijk, maar er zijn ook mensen die keurig gekleed gaan maar zaken verbergen die God niet eren en als wij daar voorbij kunnen kijken als wij voorbij die typerende zonde in hun leven kunnen kijken dan is God bereid om ook de zonde in ons leven te vergeven. Zij die oren hebben om te horen, laat ze horen. Je kunt meer over deze bediening te weten komen via braveglobal.org. Noemi Chavez, hartelijk dank voor de missie die jij en je man hebben.

NC       Hartelijk dank dat ik mocht langskomen.

BS       Gods zegen.

 

Solo Preston Parker – “Glory to Glory”

 

Geschapen uit stof kwam U en leefde onder ons

U nam onze gedaante aan, ervoer onze pijn

En nu brengt U ons hoger

 

En U stapte in de tijd, U gaf uw leven om ons te redden

U nam al onze schaamte en die kwam aan het kruis

En nu brengt U ons hoger

 

En we gaan van overwinning naar overwinning

We zullen nooit meer dezelfde zijn

En we gaan van overwinning naar overwinning

We zijn voorgoed veranderd

 

 

U rekende af met het graf zodat zelfs de dood ons niet kan raken

De Overwinnaar heeft gewonnen, de hemel is neergedaald

En nu brengt U ons hoger, en nu brengt U ons hoger

 

En we gaan van overwinning naar overwinning

We zullen nooit meer dezelfde zijn

En nu brengt U ons hoger  we zijn voorgoed veranderd

 

Solo – Noelle Lidyoff – “Peace be Still”  

 

Ik wil niet bang zijn telkens als ik de golven zie

Ik wil niet bang zijn, ik wil niet bang zijn

Ik vrees de storm niet als deze tekeer gaat

Ik vrees de storm niet, in het geheel niet

 

Kalm, wees rustig, spreek ik uit

En plaats mijn voeten op de zee tot ik in het diepe dans

Kalm, wees rustig, U bent hier, dus alles is goed

Ook als mijn ogen niet kunnen zien

Vertrouw ik op Uw stem die spreekt

 

Ik wil niet bang zijn want het zijn slechts golven

Ik wil niet bang zijn, ik wil niet bang zijn

ik vrees de storm niet, U bent groter dan zijn geraas

Ik vrees de storm niet, in het geheel niet

Vrede, uw vrede over mij ik hoor U spreken,

Vrede, uw vrede komt over mij

 

Het is goed met mijn ziel ja, God het is goed,

Het is goed met mijn ziel zelfs door de stormen heen

Is het goed, het is goed met mijn ziel

Het is goed, het is goed met mijn ziel

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 Wie je ook bent, sta op, alsjeblieft. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“De kracht van geloof”

door Bobby Schuller

De boodschap van vandaag lijkt misschien een beetje vreemd maar het is een reactie op wat ik heb ervaren als voorganger van veel mensen in of rond de kerk die ofwel bang zijn voor satan zelf of bang voor iets als… Ik weet niet zeker of ik naar de hemel zal gaan. En vandaag wil ik daarop ingaan. Hoewel er een hemel en een hel zijn en er echte gevolgen voor het leven zijn en er een satan is en er een God is en er goed en kwaad is, komt veel van het getuigenis van de Bijbel simpelweg neer op het feit dat je niet bang hoeft te zijn voor die dingen. Als je je leven aan Jezus Christus hebt toevertrouwd gaat het niet meer zozeer om je gedrag maar om de houding van je hart. Als je bevriend bent met God hoef je je over geen van die dingen zorgen te maken en hoef je je geen zorgen te maken over satan over wie je gezag hebt gekregen. En dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Wanneer één persoon de Heer leert kennen barst de hemel uit in blijdschap en feestvreugde. Wanneer slechts één zondaar zich tot de Heer keert. Is dat niet verbazingwekkend? En wat ik wil dat je vandaag begrijpt, als je iets hoort wat ik zeg, is dat de strijd al is gewonnen. Je hebt de overwinning al behaald. Je afvragen of de uitkomst goed zal zijn of niet, is de Bijbel niet begrijpen. Aan het kruis is de overwinning al voor je behaald en je hoeft dus niet bang te zijn. Je gaat fouten maken, je zult blunders begaan in je leven vooral mensen die worstelen met alcohol of drugsmisbruik. Ik weet dat het zo moeilijk kan zijn als je buiten de boot valt maar geloof me, God vervloekt je niet. Hij moedigt je aan, wat het ook is waar je doorheen gaat besef dat jouw fout jou niet gaat overheersen. God heeft al de overwinning in je leven behaald. Wij moeten geloven wat betekent dat wij erop vertrouwen dat God onze hand vasthoudt en ons erdoorheen zal dragen. Hij zal jou erdoorheen dragen. Blijf hopen. God zal niet toestaan dat je fout je gaat overheersen want wat het ook is dat grip heeft op je leven het is al 2000 jaar geleden overwonnen. Dat is goed nieuws. Dat is het evangelie. Vandaag ga ik het hebben over satan en hoe weinig macht hij over je heeft en hoe je er niet bang voor hoeft te zijn. Ik ga je zelfs niet vragen om naar hem om te kijken. Ik wil dat je naar de Heer kijkt. In Genesis, bij de schepping, is de wereld een chaos en in de chaos plaatst God een tuin, die orde is. En in deze tuin is alles levend en bruisend. Adam en Eva hebben geen schaamte. Ze zijn helemaal naakt. Ze houden van elkaar. Ze hebben absolute vriendschap en intimiteit tussen elkaar en met God. En ze hebben geen enkele behoefte. Ze zijn nergens bang voor. Het leven is geweldig, het is de hemel. En zo zijn ze in relatie met elkaar en met de Heer maar zoals alles, geeft God hen de mogelijkheid om te kiezen om Hem te mijden. Je kunt niet echt van iemand houden als ze je dwingen om van ze te houden. Als je liefde krijgt van een robot, is het geen echte liefde. Als ik Hannah vroeg mij te kussen en ze kuste mij, dan zou dat echte liefde zijn. Maar als ik een pistool op haar richtte en zei, kus mij, dan telt dat niet. Toch? Dat is valsspelen. En evenzo is de reden waarom de Heer de boom in de tuin plaatst dat Adam en Eva ervoor kunnen kiezen God af te wijzen als ze dat willen. In de tuin verschijnt een slang en zegt tegen Eva: Waarom eet je niet van die vrucht daar? En zij zegt, dat mag niet van de Heer. Hij heeft ons al die andere dingen gegeven, dus deze is verboden. En dan de beroemde zin: Heeft God dat echt gezegd? En dan luidt Eva’s antwoord, applaus voor Eva: Ja, dat heeft Hij gezegd. De tweede aanval van satan is: Weet je waarom? Omdat Hij niet wil dat je wordt zoals Hij. Hij wil niet dat je weet wat Hij heeft. De Bijbel zegt dat de vrucht er aantrekkelijk en aangenaam uitzag voor haar en dan staat er ook: En zo ook de wijsheid. Alsof er een wijsheid in zat. En dat is wat haar lokte. Wij kennen het verhaal: Zij neemt een hap van de vrucht en ze haalt Adam over om die ook te nemen en op dat moment verandert alles, want ze hebben God afgewezen. Ze hebben de zonde uitgenodigd in Gods schepping en dat is het begin van alle waanzin. En net als in het verhaal van de doos van Pandora, komen al die verschrikkingen de wereld binnen. In dat verhaal realiseren ze zich dat ze naakt zijn en proberen ze hun naaktheid te bedekken en ze zien God komen en ze ruziën met God, waarbij ze elkaar bedriegen en ze geven iedereen de schuld. En uiteindelijk vindt God het genoeg. En dan spreekt Hij een vloek over satan uit en dan zie je dat dit door de hele Bijbel heen een thema wordt. In Genesis 3 staat: En de Here God zei tot de slang, omdat u dit gedaan hebt vervloekt bent u boven al het vee en alle dieren van het veld. U zult kruipen op uw buik en u zult stof eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en niet alleen de vrouw en de slang, maar wat? En tussen uw nakomelingen, die van de slang en de hare. Het zal zo zijn. En Hij heeft het tegen Eva: U zult zijn hoofd vermorzelen en hij zal uw hiel vermorzelen. Als wij dat nu in vertaling lezen, mis je de schoonheid. Ik heb geen tijd om daarop in te gaan maar het is een zeer poëtische en mooie afsluiting van deze vloek die God over satan uitspreekt, over de slang. En het gaat zo: Als de slang de hiel bijt, dat is het zaad van Eva zal de hiel neerkomen op de kop van de slang. Dus het is een kwestie van verpletteren. Alsof het er eerst op lijkt dat je gebeten bent maar het bijten zelf is juist datgene wat de slang zal doden. En je ziet dat door de hele Bijbel heen. Die manier waarop de vijand probeert Gods volk aan te vallen en eerst toeslaat maar uiteindelijk leidt die aanval zelf tot de vernietiging niet van het kind van Eva, maar van het kind van satan. En vooral zien wij dat aan het kruis waar satan geloofde dat hij de Zoon van God had gedood en dat dat een grote overwinning was maar door de Zoon van God te doden, vernietigde hij zijn eigen autoriteit op aarde. Hij gaf de sleutels op. Hijzelf werd uitgeschakeld. Hijzelf werd vernietigd. En wat wij hiervan leren is dat God niet alleen een vloek uitspreekt over satan maar ook een belofte doet aan ons. Dat wanneer wij aangevallen worden door satan dit feitelijk leidt tot de vernietiging van de vijand als wij de overwinning in de handen van de Heer laten. Het is interessant om het erover te hebben. Al jaren geloof ik, op vrijdag vaak dat één van de belangrijkste dingen die ik als voorganger kan doen, bidden is. En voor de wereld lijkt dat tijdverspilling maar voor mezelf wil ik een ritme inbouwen waarin ik op vrijdag ga bidden. En dat doe ik al jaren heel vaak door naar Rancho Capistrano ga. Ik ga er niet altijd heen, maar het is het oude kerkterrein van mijn vader. Het is nu van Saddleback en publiek toegankelijk. Iedereen kan erheen en niemand doet het, gelukkig. Hopelijk blijft dat zo. Ik wil alle 300 hectare voor mijzelf houden. Er is een plek waar ik van hou: op de bergtop eigenlijk een soort heuvel, maar ik noem het een berg, achter de kerk. Het is een paadje en je loopt omhoog en helemaal aan het einde van het pad staat er een prachtige peperboom. Groot, en peperbomen hangen als een soort treurwilgen en waar het pad loopt, heeft iemand het loof weggehakt zodat het bijna een deuropening vormt. En als je daar doorheen gaat, kom je op een soort schiereiland. Ik noem het een schiereiland, maar het is net een schiereiland in de lucht. Het is alsof je naar buiten gaat en het is een lang, smal stuk en overal om je heen is lucht, dus het is erg winderig en warm en dat geeft mij het gevoel dichtbij de Heer te zijn. Het is een geweldige plek om alleen te zijn en te bidden. En telkens als ik erheen ga, voelt het heilig voor mij dus net als in Exodus, telkens als ik bij die peperboom kom, doe ik mijn schoenen en sokken uit en loop ik daar op blote voeten omdat ik op heilige grond ben. Tenminste, zo voel ik dat. Op een dag liep ik en ik was bijna bij het einde…Er groeit gras en lage struiken op de grond. Wij hebben een slangenprobleem op de Ranch. Overal ratelslangen. En ik trapte per ongeluk op een ratelslang in het gras. Ik trapte erop. Het voelde aan als een vis. Hij bewoog onder mijn voet en hij schoot kronkelend weg. En ik dacht, woeh. Dat was op het nippertje. En ik had het gevoel dat de Heer tot mij sprak. Het was een beeld dat ook al leek het misschien stom om daar op blote voeten te lopen dat het een beeld was van wat er geestelijk in ons leven gebeurt. Dat wanneer wij zwak worden, wij soms de dingen afdoen waarvan wij denken dat ze ons beschermen om God te eren dat satan op dat moment machteloos wordt. Dus toen de slang van mij wegschoot, was dat als een symbool van wat er geestelijk in ons leven gebeurt als we ons leven toewijden aan God als wij God op de eerste plaats zetten, dat satan echt geen macht heeft en hij heeft geen macht in je leven. Ik ben blij dat ik niet werd gebeten, want dan had ik geen gaaf verhaal gehad. Dan had ik het nu over mijn ziekenhuiservaring. Nee, wij vertrouwen ons leven aan de Heer toe. Je hebt niets om bang voor te zijn. Satan heeft geen macht over je leven en het Woord van God kan niet falen in je leven. Wij zien dat voorbeeld van koppen die worden verpletterd en slangen door de hele Bijbel heen. Wanneer David Goliath doodt, is Goliath in de Bijbel en ik heb hier al eerder over gepreekt, zeker een symbool van satan. Het getal 666 in de tekst is gebaseerd op zijn harnas en zo en wat gebeurt er als David hem neerslaat? De steen dringt door in het hoofd van satan, van Goliath waarna, zoals wij hier zien, David ten overvloede, om de vernedering compleet te maken, zijn hoofd afhakt. Dit is trouwens een schilderij van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Als je ooit in het Vaticaan komt, kun je het bekijken. Een prachtig schilderij. Je vindt het bij de profeten, bij Jeremia, Jesaja, in de Psalmen, dit beeld van het hoofd van satan dat wordt verpletterd. Dat de hoop dat op een dag.. Niet alleen… In het Oude Testament is God altijd bezig in al die verhalen over Satans hoofd dat wordt verpletterd maar op een dag zal het definitief verpletterd worden. En dan de slangen in de Bijbel. Natuurlijk denken wij dan aan twee zeer vreemde en onjoodse passages in Exodus wanneer Mozes bij de brandende braamstruik komt. God geeft daar Mozes van alles te doen. Hij zegt bijvoorbeeld: Neem je staf en leg hem op de grond. En wat gebeurt er? Het wordt een slang. Heel eng. Een slang is, zoals gezegd, niet alleen een symbool voor satan maar ook een voorwerp van aanbidding voor de Egyptenaren. Een cobra. Dus als Mozes en Aäron voor farao komen en hun staven neerleggen, het meervoud van staf is staven. Als zij hun staven neerleggen, als Aäron de staf neerlegt verandert die in een slang en wat is farao’s reactie? Nou en? Onze jongens kunnen dat ook. Hij haalt zijn waarzeggers en magiërs erbij. Zij leggen ook hun staven neer en die veranderen in een stel slangen maar dan eet de stafslang van Aäron alle andere slangen op en dan pas gaat farao uit zijn dak. O jee. Wat betekent dat? Omdat het een oude tekst is, is het voor ons moeilijk te begrijpen zelfs in Joodse ogen, maar de manier waarop farao het zal hebben gezien is dat Aäron of Mozes gezag heeft over mijn god, de slang. Mozes en Aäron hebben gezag over de cobra. Wat gebeurt hier? Het eerste wat je ziet als een Jood die de Joodse Bijbel leest, het Oude Testament is dat God Mozes gezag had gegeven over de slang, over satan. En dat geeft Jezus overigens ook aan jou. Sterker nog, Jezus volbrengt aan het kruis precies dat. Wanneer de slang Christus aanvalt om Hem te kruisigen valt hij diens hiel aan, maar Hij vermorzelt hem de kop en alle gezag van satan in jouw leven is vernietigd. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Satan haat je, natuurlijk haat hij je. Satan haat je zo erg omdat God zoveel van je houdt. De enige manier waarop satan God kan schaden is door Gods kinderen te schaden en de enige manier waarop satan jou kan schaden is als je hem gelooft. Hij is een bedrieger. En dus verwerpen wij het. Als je satan uit je leven wilt, zeg hem dat dan gewoon. Hij moet doen wat jij hem zegt te doen. Jij hebt gezag. Jij hebt de leiding. Jezus zegt in Lukas 10…Jullie kunnen dat even opslaan in je Bijbel. Eens zien hoe snel jullie kunnen bladeren. In Lukas 10:18 zegt Jezus: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Hij bedoelt daar niet letterlijk slangen en schorpioenen mee. Dit is een Joodse verwijzing naar satan. Ik heb u macht over satan gegeven, zegt Hij gewoon ronduit. Ik heb u macht over de vijand gegeven en niets zal u schade toebrengen. Dit is iets wat we ter harte kunnen nemen. Je hoeft je geen zorgen te maken over dat soort dingen. Je kunt erop vertrouwen dat God satan al verslagen heeft in je leven. Het is al gebeurd en daar kun je op vertrouwen. Dat is waar wij naar leven. Jaren geleden, in 2007 in de Crystal Cathedral, kreeg mijn opa een telefoontje van Evel Knievel. Als je niet weet wie Evel Knievel is, ben je te jong. Hij was een superberoemde waaghals die verbazingwekkende dingen deed in de jaren ’60, ’70 en ’80. Hij was een superster. Megarijk, mega-mega-megaberoemd. Na dat wilde leven, tegen het einde van zijn leven, belde hij mijn opa om hem te vertellen dat hij tot geloof was gekomen en dat hij zijn getuigenis wilde delen. Mijn opa nodigde hem uit voor een interview. Onze interviews duren vaak 6 minuten. Het werd uiteindelijk ruim 20 minuten lang, maar het leidde tot een enorme respons. Na zijn getuigenis werden meer dan 800 mensen, geloof ik, gedoopt. Velen werden gered. Het was een ongelooflijke getuigenis. Kijk zelf maar.

(Video wordt getoond)

Ik weet niet wat er precies gebeurde. Ik weet niet of het de kracht van gebed was of God zelf maar het raakte mij terwijl ik reed of over de stoep liep of sliep. Het was de kracht van God. Ik werd geraakt door Jezus. Hij raakte mij zo sterk aan, ik kan je niet vertellen hoe sterk. En ik werd een persoon die vervuld was met geloof. Plotseling geloofde ik in Jezus Christus. Ik geloofde in Hem. Ik weet niet wat mij overkwam. Ik stond op uit bed in Daytona de tweede nacht dat ik daar was. Ik kwam uit mijn bed. Ik was alleen en ik zei: Duivel, duivel, jij boef, ga weg van mij. Ik heb je uit mijn leven gezet. Ik ging naar het balkon van mijn hotelkamer. Ik zei, ik pak je op en gooi je op het strand. Dan ben je dood. Dan ben je weg. Ik wil je niet meer om mij heen. Ik deed alles wat ik kon. Ik ging op mijn knieën en bad dat God zijn armen om mij heen zou slaan en mij nooit meer zou laten gaan. Ik werd plotseling overmand door de geest van de almachtige God. Ik weet dat er meer in het leven is dan wat ik heb gehad. Ik schreef een boek genaamd Evel Ways. Ik schreef dat ik een beter leven had dan een koning, een president of een prins. Onzin. Ik had Jezus Christus niet in mijn leven. Ik had het over de Rolls Royces die ik had, vijf stuks. De Ferrari’s die ik heb gehad, vijf stuks. De Stetsons. De Lamborghini’s. De straalvliegtuigen, twee stuks. Ik vloog met de ene naast de andere, zodat ik mijn naam op de zijkant kon lezen. Evel Knievel. Mijn vader zei, wie ga je imponeren op 15 km hoogte met 1000 km/u? Waarom kom je niet beneden? Koop een truck en ga de snelweg op. De diamanten en het goud en de renpaarden en de vrouwen en de drank. Ik zal je iets vertellen. Ik ben een zondaar geweest. Je kijkt naar een echte zondaar, maar nu niet meer. Je kijkt niet meer naar een zondaar. Hij was de Zoon van God. Hij is de Zoon van God en als je niet gelooft dat Jezus Christus is wie Hij zegt die Hij is, zul je zeker sterven. Je zult sterven in je zonden, geloof mij. Je moet geloven. Je moet in Jezus Christus geloven. (Einde video) Krachtig. Eén van de dingen die mij het meest opvallen is de minachting die hij heeft voor satan en hoe hij aan het eind van zijn leven het gezag van satan in zijn leven zag en hoe aan het eind een deel van zijn bekering was dat hij zei: Ga uit mijn leven. En het andere deel was de spijt. Ook al had hij al dat geld en al dat plezier en al die dingen, roem en glorie dingen waarvan wij denken dat het daarom draait ook al was hij gered en dolblij van vreugde en hij weet dat hij naar de hemel gaat Overigens stierf hij slechts een paar maanden later aan een longziekte. Je kunt zien dat hij moeilijk ademt. Maar ondanks al die dingen had hij alleen maar spijt: Ik wou dat ik Christus mijn hele leven gekend had. Dat is wat ik hoorde. En hij zegt tegen de mensen: Wacht niet, geef je hart aan de Heer. En dat is ook mijn boodschap aan jou. Als je aan het twijfelen bent, is dit een getuigenis om te horen. Dat je je leven niet hoeft te beëindigen met spijt. Dat je de Heer vandaag kunt leren kennen. En meer nog, dat je kunt weten dat waar je ook mee worstelt en al die duisternis en zo, God niet zal toestaan dat jouw fout je zal overheersen. God staat altijd aan jouw zijde en Hij heeft de overwinning in je leven al behaald.

 

Gebed

 Vader, wij bidden in Jezus’ naam dat U ons wilt helpen om op een rijkere, vollere manier te begrijpen wat het betekent om te leven met gezag over de duisternis in ons leven. En te leven zonder angst en zorgen. Dat wij kunnen vertrouwen en weten dat als wij ons leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd, de hemel ons thuis is. Wij danken U, God, dat U van ons houdt en dat U ons vergeven hebt en wij danken U dat U satan hebt verpletterd toen hij probeerde U in uw hiel te bijten. Wij danken U dat de overwinning aan U is, Heer en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

We zijn dankbaar dat jullie vandaag met ons waren en geloven dat God deze week iets machtigs voor je in petto heeft.

 

Zegen

Ga staan en ontvang de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

De kracht van geloof

27 juni 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan