Home Bidden zoals Jezus

Opening

 

Ontdek het gezicht en de stem van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Goeiemorgen. Geweldig dat u er allemaal bent. Sommigen van ons hebben slecht nieuws gekregen.

Sommigen hebben problemen met gezondheid, geld Maar hoe u hier ook bent: We herkennen Gods aanwezigheid zijn genezende kracht en zijn doel voor uw leven. Goed dus dat u er bent. We hopen dat u straks verfrist en bemoedigd huiswaarts gaat. Groet de mensen rondom u in naam van God en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, we zijn zo dankbaar dat U ons hier bijeengeroepen hebt. We komen hier met eerbied, respect

en liefde. We beseffen dat U er bent en nooit weg bent geweest. We vragen U: Laat alles wat we doen

vandaag tot ere van Jezus zijn. Ik bid om vrede, wijsheid, en het goede voor iedereen hier. Heer, dank U voor al wat U doet. In Jezus’ naam. Amen.

 

Samenzang – “I To the Hills Will Lift my Eyes”

 

Ik hef mijn ogen op en zie de hoge bergen aan mijn hulp is van de Heer door wie aard en hemel zijn Ontstaan uw wank’le voeten zet Hij vast als u geen uitkomst ziet zijn oog wordt door geen slaap Verrast uw Bewaarder sluimert niet de Heer brengt al uw heil tot stand des daags en in de nacht uw Schaduw aan uw rechterhand houdt Hij voor u de wacht de Heer zal u steeds gadeslaan Hij is het die U leidt bewaart uw komen en uw gaan tot in der eeuwigheid

 

Schriftlezing Matteüs  6:5-15

door Jim Kok

 

De Bijbeltekst van vanmorgen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij  heb-ben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun  over-vloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want indien gij de mensen

hun overtredingen vergeeft zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. God zegene deze lezing van zijn Woord.

Dank u wel.

 

Koor –  “Servants of Grace”

 

God dienen in het leven, boven alles God dienen met onze broeders en zusters samen de

Gemeenschap met Gods volk ervaren als dienaars van Gods genade blijven vertrouwen, ondanks pijn En verdriet Gods dienaars geven ons kracht om door te gaan ja, een weerspiegeling van Gods Liefdevol gelaat zijn de dienaars van zijn genade dienaars, wij zijn dienaars van zijn genade dienaars, Voel Gods armen om u heen God heeft ons hier zijn liefdevolle trouw betoond wij zijn dienaars van Wonderbare liefde dienaars van Gods genade als God ons wil gebruiken zullen vreugde en vrede ons Deel zijn ja, laat de Almachtige ons gebruiken de bron van liefde, vreugde van het bestaan God Dienen in het leven, boven alles God dienen met onze broeders en zusters samen de gemeenschap Met Gods volk ervaren als dienaars van liefde dienaars van genade kom met ons mee als wij van hier Vertrekken als dienaars van Gods genade dienaars van genade dienaars van vrede dienaars van Hoop en vreugdevolle dienaars van liefde amen, amen, amen, amen, amen, amen

 

DUTCH TOUCH    Jack en Marieke Strik

 

(filmpje)

Welkom in Rancho Capistrano. Hier kom ik als ik voedsel voor de ziel nodig heb. Hier denk ik na en bid en zoek ik Gods nabijheid. We zijn hier omdat hier iets is gebeurd. Ik bad en dacht na over Hour of Power en realiseerde me: Hour of Power kan nog veel groter worden dan we ooit hebben durven dromen. Als Hour of Power-predikant reis ik veel en ontmoet ik veel mensen. We reizen het land door,

we gaan naar Nederland, Australië, Hongkong. En overal hoor ik ongelofelijke verhalen van mensen die zeggen: Hour of Power heeft mijn leven veranderd. Mensen op het punt van zelfmoord, maar dankzij Hour of Power deden ze het niet. Mensen die een zaak begonnen, hun huwelijk redden, tot geloof kwamen of terugkeerden tot het geloof. Als ik zulke mensen ontmoet, hier of op reis, realiseer ik me dat sommige mensen wegzappen. Die zeggen: Dat kerkgedoe, dat Jezus-gedoe is echt niks voor mij. Maar er zijn vast ook mensen die denken: Wie weet kan Jezus wel iets voor mij betekenen. Ik zeg tot iedereen die kijkt, en sommigen doen dat al 20 of 30 jaar: Ik wil u aansteken met mijn enthousiasme. Er zijn mensen die altijd dachten dat het geloof niets voor hen was maar nu, dankzij dit programma, denken dat het verdieping geeft aan hun leven. En tegen iedereen die ons steunt en liefheeft en ons schrijft, zeg ik: Dank u wel. Heb geloof in de toekomst van Hour of Power. Want er staan geweldige dingen te gebeuren.

 

INSTRUMENTAL – HOUR OF POWER DIXIELAND BAND – “Pennies from Heaven”

 

Preek – ” Praying Like Jesus”

door Bobby Schuller

Vandaag: Het Onze Vader. Maar allereerst een paar gedachten over het bidden zelf. Ik dacht na over wat bidden betekent voor een christen een volgeling van Jezus.De eenvoudigste manier waarop ik het zou kunnen zeggen is: Bidden is loslaten. Bidden is loslaten. Niet in de zin van afhaken, opgeven maar in de zin van: Als ik dit bij God leg wordt alles beter. Bidden is loslaten. In andere religies is dat vaak heel anders. De meeste religies hebben een opvatting van God of de goden als toornige, wraakzuchtige godheden die humeurig zijn, en emotioneel en het op ons gemunt hebben. Zo kijken ook sommige christenen tegen God aan. Dus bidden wordt in sommige religies een manier om de goden naar ons te laten luisteren. En dat is doorgesijpeld in het christen-dom. Maar zo bidden christenen niet. Een christen gaat het niet om de welsprekendheid van het gebed of de heiligheid van de plek waar hij bidt. Of wat voor offer kan ik brengen om te zorgen dat God me beter hoort? Hoe kan ik een ander, die vromer is dan ik, voor me laten bidden opdat God via hen naar mij luistert? Zo bidden christenen niet. Voor het christendom geldt: Bidden is loslaten. Als we bidden om God iets te vragen vergeving, hulp, leiding of inzicht de strekking is altijd: Niet mijn, maar uw wil geschiede. Het heeft altijd die kern van: God, dit is iets wat me bedrukt maar ik leg het bij U. Christenen hebben alle reden om het bij God neer te leggen. Want God is een goede God, die ons liefheeft. Bidden doet ons vooral inzien dat we zelf het leven niet  aankunnen. Er gaat grote kracht van uit als je tot God zegt: Ik ben gewond gebroken, ik ben een verloren zondaar, ik heb U nodig. Ik kan het niet alleen en heb uw hulp nodig. Bidden is ook de erkenning dat God niet van ons weggaat. Het is niet: God vragen om in ons leven te komen maar het is de  bevestiging dat Hij bij ons is. Hij is bij ons sinds onze geboorte en luistert. Het effect is, dat als we in ons leven tegenslag ontmoeten, dat we getraind zijn in het besef dat God bij ons is. God is altijd bij ons. Toen ik klein was stelde ik me voor hoe het zou zijn als mijn vader er altijd was. Mijn vader is echt geweldig. Als kind hoef je nooit ergens bang voor te zijn want je weet dat je vader het regelt. Een christen die weet dat zijn Vader er is voelt zich ook een kind dat op een ouder vertrouwt, een  lief-hebbende moeder of vader die hem eten geeft, brengt waar hij zijn moet, beschermt tegen gemene kinderen et cetera hem door moeilijke situaties heen helpt en antwoorden geeft op moeilijke vragen. Dat is de werking van gebed: Het richt ons oor op Gods stem en herinnert ons eraan dat God er altijd zal zijn ons nooit alleen zal laten en ons liefheeft en een plan voor ons heeft. Ook als we er een  puin-hoop van maken, heeft Hij een plan voor ons leven. Bidden wordt een noodzakelijk iets voor een volgeling die wil leven als Jezus.  Jezus trok zich regelmatig terug op een eenzame plek. Hij doet dat telkens om te bidden om te weten dat de Vader met Hem is en Hem roept om instructies te ontvangen. Als Jezus al moest bidden, dan ik zeker. Het leven van een christen hoort doordrenkt te zijn van gebed. Je zou moeten bidden als je opstaat, als je gaat eten. Je moet bidden voor je vrienden als ze het moeilijk hebben. Of je bidt vóór een belangrijke vergadering. Het is goed voor je. Ik denk dat als ieder mens, of iedere christen elke morgen 20 minuten stil zou zijn, dat dan de wereld er anders uit zou zien. Wat zou uw leven er anders uitzien als u elke ochtend 20, 30 minuten uittrok om op een geheime, mooie plek met God te verkeren en te bidden, naar Hem te luisteren, na te denken over de komende dag. Hoe anders zou uw leven dan verlopen. De meesten van ons denken: Elke morgen 20 minuten bidden, luisteren, nadenken. Dan zou mijn leven er heel anders uitzien. Andere vraag: Wat vindt u belangrijker, God of geld? Iedereen zou zeggen: God is het belangrijkst. Maar dat vinden de meesten niet. Vraagje. Als u zegt: Mijn relatie met God zou veel bloeiender zijn als ik elke morgen 20 minuten met God doorbracht. Maar ik kan er de tijd niet voor vinden. En als ik zeg: U krijgt van mij een koffertje met 10 miljoen dollar contant als u een jaar lang elke morgen 20 minuten voor God zou uittrekken? Wie zou dat doen? U durft uw hand niet op te steken. Want eigenlijk zegt u daarmee dat u geld belangrijker vindt dan uw relatie met God. Als u dat stiltemoment met God niet kunt hebben zonder die 10 miljoen maar u zou het wel kunnen mét dat geld, dan vindt u geld belangrijker dan God. Dat doet pijn. Maar ik heb het over mezelf. Mij lukt het soms ook niet, elke morgen dat stiltemoment.  Maar als je inderdaad ’s morgens 20 minuten bidt is in wezen om God te zeggen dat je het leven niet in je eentje aankunt. Als je elke morgen een kwartier,een halfuur of een uur bidt en zegt: God, ik kan deze dag niet aan zonder U. Dan zeg je dat je je leven overgeeft aan God en dat is waar de christen zijn kracht door krijgt. We winnen niet door wilskracht en meer ons best te doen. Christenen ontlenen hun kracht aan hun omgang met de Vader. Het is net als met de AA. Ik vind AA, ‘Anonieme Alcoholisten’, geweldig omdat ze zeggen: Ik ben een gebroken mens en kan deze ellende in mijn leven niet op eigen kracht overwinnen. De eerste stap in de  bena-dering van verslavingen is de zeggenschap over je leven overgeven aan een hogere macht. Dus die mensen geven toe dat ze God nodig hebben. Terwijl wij allemaal gebroken mensen zijn die God nodig hebben. Bidden is een manier waarop we zeggen: God, ik heb U nodig. Als u niet biddend door het leven gaat, vindt u eigenlijk dat u God niet nodig hebt op de manier die volgens de Bijbel nodig is om de mens te worden die je wilt zijn in Christus. Studenten gaan naar college, atleten naar de sport-school en christenen naar hun binnenkamer. Je kunt geen ware volgeling van Jezus zijn als je niet biddend door het leven gaat. Ik zeg dat niet omdat ik boos ben, maar omdat ik van jullie hou. Een leven van gebed maakt je werk zo rijk dat die stomme baan ontzettend leuk wordt. Je gaat meer houden van die lastige echtgenoot of echtgenote. Je kinderen zullen geen last meer zijn, maar een zegen. Plotseling ga je je naaste met respect behandelen. Misschien niet meteen, maar in de loop der tijd. Maak elke dag wat tijd vrij voor Jezus. Het zal uw leven veranderen. Velen zeggen: Hoe moet ik dan bidden? En dat brengt ons bij de Bergrede. Als Jezus begint aan de Bergrede zegt Hij allereerst: En wanneer jullie bidden doe dan niet als de huichelaars die staan te bidden op elke straathoek en in de synagoge, zodat iedereen hen ziet. Hij doelt op de dominees van toen die met veel poeha een  prachtig gebed opzegden ten bewijze van hun vroomheid. Doe dat niet, zegt Hij. Loop niet te koop met je vroomheid. Mensen hoeven je niet te zien bidden. Zoek liever een verborgen plekje want daar is God. Dan zal je Vader, zegt Hij die in het verborgene is of leeft, je gebed horen. En dat is iets ge-weldigs. Het eerste wat de Bergrede ons leert, is dat als we bidden, we dat eigenlijk in het verborgene moeten doen. En als je tijd hebt, kan je ook een hele mooie plek opzoeken. Ergens waar je de realiteit en de schoonheid van God ervaart. Mijn favoriete plek is Peter’s Canyon. Een wat afgelegen, ge-borgen, mooi plekje. Want op zo een plek kan je jezelf zijn. Daar kan je God alles zeggen. Hij zal daar zijn. Dan zegt Jezus: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Heeft u wel eens christenen horen voortprevelen tijdens het gebed? Niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Bid daarom als volgt..Dat komt zo. Ik denk dat dat hierop slaat: Er zijn gebeden uit de Romeinse tijd bewaard gebleven waarin iedere denkbare god wordt opgesomd. Zeus, Athene, Neptunus. Ik haal de Griekse en Romeinse goden door elkaar. Zeus is hetzelfde als Apollo. Al die goden werden genoemd, in de hoop dat één ervan hen zou horen. Ook in Jezus’ tijd waren er veel joodse leiders die eindeloos nadachten over het  vol-maakte gebed. Religieuze leiders die het perfecte gebed wilden bidden. Het moest lang zijn en  diep-gaand, dan zou God het misschien horen. Jezus zegt: maak je geen zorgen. Dat zegt Hij eigenlijk: Als je bidt, wees dan niet bang dat je het fout doet dat je niet de goeie dingen zegt. Ik krijg allerlei vragen: Moet ik tot Jezus bidden of tot de Vader? Maakt niet uit, wat je wilt. Moet ik zeggen ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?’ Prima, doe maar. Loop er niet over te piekeren. Wees gewoon samen met God en zeg: Heer, hier ben ik. Zo begint de Bergrede. Hij zegt: Bid daarom als volgt: Onze Vader… Daar kan je al een hele preek aan wijden. Eerste persoon meervoud. Niet: mijn Vader. Als je het Onze Vader bidt, bid je gezamenlijk met alle christenen, ook als je alleen bent. Onze Vader betekent dat iedereen die het bidt, je broeder of zuster is. Opvallend is ook dat Jezus niet zegt: Onze God. Of niet zegt: Onze Adonai. Of een andere naam van God. Hij zegt: Onze Papa, onze Vader, onze Abba. Dat was nieuw. Hij begint eigenlijk met: God, U bent Papa. Onze Papa. Als je het zo zegt, wordt het een liefdevolle, goede Vader. ‘Die in de hemelen zijt.’ Hierover bestaat het meeste misverstand. Het is ‘hemelen’: meervoud. Eigenlijk is het: ‘die de hemelen vervult.’ God, Gij ‘die in de hemelen zijt’. In Jezus’ tijd stond dat niet voor de hemel waar we heengaan na onze dood. ‘Hemel’ was ook de lucht, de sterren en planeten en de lucht om je heen. Dus ‘onze Vader die in de hemelen zijt…’ slaat op de fysieke ruimte om ons heen. Die wordt door God letterlijk opgevuld. En dan: ‘Uw naam worde geheiligd.’ Dat is: We koesteren en eren uw naam. Uw Koninkrijk kome, uw wil ge-schiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Dat betekent eigenlijk: Ik wil dat U de Koning van mijn leven bent. Alles wat U wilt, wil ik ook. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Dat is: Geef ons wat we nodig hebben. Ook hier die meervoudsvorm: Geef ons heden ons dagelijks brood betekent in es-sentie: Geef mijn naaste zijn dagelijks brood en hem ook, en mij ook. Geef me wat ik nodig heb. ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Dat is het vreemdste van de hele Bergrede. Kunt u dat werkelijk zeggen? Als u zegt: Vergeef ons onze schulden, gelijk wij  ver-geven onze schuldenaren. zegt u daarmee: Vergeef ons in dezelfde mate als waarin wij hen vergeven die ons gekwetst hebben. Denkt u eens aan degene die u het minst hebt vergeven in uw leven. Als u zegt en vergeef ons onze schulden, et cetera, dan vraagt u God om u te vergeven in de geringe mate waarin u die ander hebt vergeven. Ziet u dat? Dan zegt u: Vergeef ons in de mate waarin wij onze schuldenaren vergeven. En aan het eind zegt Jezus: Want indien gij de mensen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft zal uw Vader u ook niet  ver-geven. Dat is heel vreemd. Eigenlijk bidden we: God, ik kan zo goed mensen vergeven dat ik U vraag mij in dezelfde mate te vergeven. Gisteren moest ik dat in praktijk brengen. Ik ga vaak naar Disney-land. Ik was daar en toen moest mijn dochtertje plassen. Mag ik ‘plassen’ zeggen in de kerk? Ik kijk altijd naar het koor. Zij zei het, niet ik. Ze is zindelijk maar ongelukjes gebeuren wel eens. ‘Papa ik moet plassen, ik moet plassen’ zei ze. In zo een geval heb je een minuut of twee. Daarna zal ze het gewoon laten lopen. Maar ik vond geen parkeerplaats. Ik volgde langzaam een dame die naar haar auto liep om haar parkeerplaats te kunnen overnemen. Ik zette mijn richtingaanwijzer aan. Ze reed achteruit. Mijn dochtertje heeft het niet meer, straks plast ze in de auto. Maar bij haar manoeuvre blokkeert de dame mij waardoor een andere auto de plek bezet. Ik was haar dat hele eind gevolgd,

op een slakkegangetje die hele parkeerplaats over. Ik was razend. Vervolgens hield ik mezelf voor:

Zo erg is het allemaal niet. Ik sprak mezelf toe. Op zo een moment zie je of je bent gegroeid in  Chris-tus. Een christen zegt: Zo erg is het niet, er zijn veel ergere dingen. Vervolgens vond ik een betere

parkeerplaats, dus God beloonde me. Oké. Ik vraag God dus me te vergeven in de mate waarin ik

die vrouw heb vergeven. In hoeverre kan ik haar vergeven? Vergeef mij in dezelfde mate. ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Niet van ‘het kwaad’, maar van ‘de boze’. Dat slaat of op de duivel of op slechte mensen in je leven. Het is dus een heel eenvoudig gebed Het komt neer op: U bent Vader, U hebt ons lief en bent bij ons. We koesteren, eren en aanbidden uw Naam. We kunnen niets zonder U. Dan vragen we: Geef ons wat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden zoals wij de anderen vergeven. En help ons, een goed leven te leiden. Jezus wil dat we het simpel houden en

ons geen zorgen maken over het bidden. Zo simpel is het. In mijn eerste kerk was een geweldige predikant. Het gerucht ging dat hij elke morgen drie uur bad. Ik weet dat ik als 18-jarige dacht: Hoe kan je je leven lang drie uur per dag bidden? Want mijn voorstelling van bidden was: Eindeloze  ver-halen houden. En toen ontmoette ik ene Juan Carlo Ortiz. Hij leerde me hoe je moet bidden. Volgens Juan Carlos is bidden veel meer luisteren dan praten. En dat is ook zo. Bidden is veel eerder: Gods aanwezigheid zoeken en naar Hem luisteren. Juan Carlos zei dat hij altijd naar een rivier ging en als volgt bad. Eens in de week ging hij naar een plekje aan de rivier, ging zitten en zei: Hier ben ik, God. En dan leunde hij met gekruiste armen achterover. Zo bidt Juan Carlos, wat een geloofsheld. Ik ben dat acht jaar geleden op de vrijdag gaan doen. En hij heeft gelijk. Als je bidt, maak je dan geen  zor-gen. Bidden is ruimte scheppen voor jou en God. Ik roep u op om, als u een ware volgeling van Jezus wilt zijn méér te doen dan naar de kerk te gaan. Begin met een kwartiertje ’s morgens een ogenblik maar. En als u niet wakker kunt blijven ga dan naar een park of strand, een mooie plek. Velen zijn nu boos op me: Ik kan niet naar het strand, het is veel te koud. Ga naar een mooie plek en zeg: Goed, Vader, hier ben ik. En bid dan eerst het Onze Vader. ‘Onze Vader, die de hemelen vervult we  ver-hogen en eren uw naam. We willen wat U wilt. Geef ons wat we nodig hebben, niet meer, niet minder.

Leid ons niet in verzoeking, help ons een goed mens te zijn. Uw Koninkrijk, uw kracht, uw glorie, dat is al wat we willen. Doen we het samen? Kunt u gaan staan? Laten we samen het Onze Vader bidden.

Kunt u over het gangpad de volgende een hand geven? Ik weet dat het vreemd is. We gaan nu samen

het Onze Vader bidden. En laten we het woord ‘schuldenaren gebruiken. En laten we het langzaam doen.

 

Gebed

 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 

Introductie van het Koorlied door Don Neuen

 

We zingen dit slotlied en dragen het op als een gedenklied aan alle families in Nederland die treuren

om de tweehonderd mensen die omkwamen bij de ramp met de MH17. Grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. Sinds onze tournee door Nederland, enkele jaren geleden voelen we ons zeer bij de Nederlanders betrokken. Ze komen regelmatig in onze kerk en hun steun aan Hour of Power is onovertroffen. Het lied dat we voor hen zingen is My Jesus I love Thee. ‘Als er ooit een tijd was, Heer Jezus dat ik U nodig had, dan is het nu.’ Er staat geschreven dat we getroost zullen worden als we treuren. Wie treuren, zullen getroost worden als wie door zijn eigen moeder getroost wordt. Daar zullen we voor bidden. En als we dit lied zingen vraag ik de gemeente te bidden voor de Neder-landers. Vanmorgen kreeg ik een mailtje van Jan van den Bosch, die lange blonde man die hier zo vaak is. Hij is een enorme steunpilaar van Hour of Power. Hij schrijft: Holland verkeert nog steeds in shock. Ik ben trots en gelukkig dat het koor vandaag voor ons zingt.

 

Koor – “My Jesus, I Love Thee”

 

Mijn Jezus ik hou van U ik noem U mijn Vriend want U nam de straf op U die ik had verdiend de grote Verlosser mijn Redder bent U ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu mijn Jezus, ik hou van U want U hield van mij toen U aan het kruis hing een wond in uw zij voor mij de genade een  doornen-Kroon voor U ‘k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu als ik in uw glorie uw eeuwigheid kom

Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom gekroond met uw heerlijkheid zal ‘k zingen voor U ‘k heb van U Gehouden maar nooit zoveel als nu de grote Verlosser mijn Redder bent U ‘k heb van U gehouden

Maar nooit zoveel als nu

 

 

Bidden zoals Jezus

9 november 2014 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan