fbpx
Home Pinksteren

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. God houdt van u. Bedankt dat u vandaag gekomen bent. Deze week voelde ik in mijn stille tijd zo’n vreugde door het besef dat God aan mijn kant staat. Wat u op dit moment ook doormaakt,
u kunt ook vreugde voelen. Want de God van het heelal staat aan uw kant. Geef uw buurman een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Wat fijn dat u er bent. Hopelijk gaat u straks blij en met frisse blik huiswaarts.

Gebed

Laten wij bidden. Vader, dank U dat wij zijn uitgenodigd voor uw bruiloftsfeest. Dank U dat uw levenbrengende kracht met ons is. Wij hebben U zo lief, we zouden niet zonder U kunnen. Wij zijn zo dankbaar dat U ons ook liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “– I Know That My Redeemer Lives”

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, dit is het, wat mij vreugde geeft
Hij leeft, Hij leeft, eens was Hij dood, Hij leeft, ons onsterflijk Hoofd Hij leeft, de lof is aan Hem Hij leeft, mijn Redder voor altijd
Wat vreugd geeft die zekerheid mij dat mijn Verlosser leeft voor mij Amen

Schriftlezing – Mattheüs 25:1-13 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Mattheüs 25 vanaf vers 1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Kerkfamilie, wij maken ons op voor Gods volgende geweldige ingreep in ons leven. Amen.

Solo – Erin Wood “Hymn of Grateful Praise”

Voor de schoonheid van de aarde, voor de schoonheid van de hemel Voor de liefde die vanaf onze geboorte ons beschermt en omringt Heer van allen, tot U richten wij dit lied, dat uw lof zingt
Dit lied, dat dankbaar uw lof zingt

Voor de schoonheid van ieder uur, van de dag en van de nacht Heuvel en dal en bloem en boom, zon en maan en fonkelende sterren Heer van allen, tot U richten wij dit lied, dat uw lof zingt
Dit lied, dat dankbaar uw lof zingt
Heer van allen, tot U richten wij dit lied, dat uw lof zingt
Dit lied, dat dankbaar uw lof zingt, halleluja

Instrumentaal – Orkest “Here come the sun” Gebed – Het “Onze Vader” door Chad Blake

Bid u met mij. Wij verheffen ons hart voor de Heer. Vader, dank U voor wat U hier doet. Wij getuigen van uw goedheid. Geef dat dit wereldwijd effect zal hebben. Wij bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd: Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Koor – “I Will Rise”

Ik heb een vrede leren kennen ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen Er is een anker voor mijn ziel en ik kan zeggen: het is goed
Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan
De overwinning is een feit, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept

Geen verdriet meer en geen pijn
Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels En voor mijn God op m’n knieën vallen Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht En de schaduwen verdwijnen en ik zal geloven door te zien Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen
De overwinning is behaald, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt Afgelopen met lijden en verdriet
Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen
Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen
En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart:
Waardig is het Lam en ik hoor de stem van vele engelen:
Waardig is het Lam en ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart: Waardig is het Lam, waardig is het Lam
En ik zal opstijgen als Hij me roept
Geen verdriet meer en geen pijn
Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen
Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, heilig zijt Gij

Solo – Erin Wood “Holy Art Thou”

Here God almachtig,
Glorie en majesteit in de hemel komen U toe Terwijl de aarde diep voor U neerbuigt
Zwelt de muziek in samenklank aan
Glorie en majesteit in de hemel komen U toe Want waardig zijt Gij, waardig zijt Gij
Laat alle volken en stammen U dankzeggen
Tot in eeuwigheid, dankzeggen tot in eeuwigheid

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – ” Vol van de Heilige Geest” door Bobby Schuller

Vandaag ga ik het hebben over het belang van gereed zijn. Gereed voor als er geweldige kansen en momenten zich voordoen. Gereed voor het Koninkrijk van God. En dan doel ik niet alleen op hemel
en hel, het oordeel en Jezus’ wederkomst maar ook op de dingen van God die in ons dagelijks leven gebeuren. En ik wil het hebben over het belang van olie in onze lampen over het vervuld zijn van de Heilige Geest. Met geestelijke ogen en oren zien wij dat God prachtige dingen doet in onze gemeenschap en ons leven waarbij wij kunnen aanhaken. Wij moeten inzien dat kansen zich niet vaak voordoen, maar als het zover is en de kans gebruikt wordt kunnen de resultaten fantastisch zijn. Denk maar eens aan een beslissing die u ooit heeft genomen waar risico’s aan zaten en die moed vergde. U was er precies klaar voor en greep uw kans. Misschien werkt het nog altijd door in uw leven. Of denk aan een keer dat u juist niet uw kans greep. Waardoor u een relatie misliep, een afspraakje, een reisje. U denkt: Als ik toen gereed was geweest en mijn kans had gegrepen was mijn leven misschien heel anders verlopen. Wij moeten begrijpen dat het leven niet regelmatig verloopt, maar bepaald wordt door intense momenten. Vaak zijn mensen te druk bezig, te gehaast, te uitgeput en

onvoldoende afgestemd op Gods stem om kansen te grijpen. Wij moeten de dingen verwijderen die ons verhinderen het leven in de geest te leiden. Denk aan een kans die veel impact heeft gehad in
uw leven. Voor mij was een kans die mijn leven heeft veranderd. Dat was toen ik begon om te gaan met die schone jongedame daar, Hannah. Ik ontmoette haar toen ik vijftien was en werd aan haar voorgesteld door een toenmalig vriendinnetje. Het was niet heel serieus, maar ze stelde me voor aan Hannah en toen die zich omdraaide, viel mijn mond open. Liefde op het eerste gezicht. En jarenlang, wel vier of vijf jaar was ik vreselijk verliefd op Hannah. Ze ging om met een andere jongen en ik wist nog niet dat je dan toch gewoon moet doorzetten Ik ging ook om met anderen. Ik had toen acne en was nerveus als ik haar sprak. Ik had van die grote flapschoenen, waardoor ze Gods plan zeker niet zag. Ze was niet echt geïnteresseerd. Toen ik ging studeren was ik misschien iets vlotter geworden en had zij het uitgemaakt met die gozer, haar vriendje. Plotseling zag ik een kans, alleen moest ik de dag erop voor een half jaar naar Duitsland. Ik zag haar niet meer, en toen ik terugkwam was het weer aan met die gozer. Toen het zomer werd en zij weer single was, gingen wij samen op zendingsreis.

Haar broer was een goeie vriend van mij. Wij gingen naar Panama. Zo leerden we elkaar iets beter kennen, al waren we nog niet echt bevriend. Maar ik nodigde haar en een wederzijdse vriendin uit
om eens langs te komen in Californië. Een beetje vissen, naar het strand. Later die zomer kwam zij met haar broer en onze vriend Nate op bezoek in Californië. En ik ging ervoor. Ik flirtte met haar zorgde dat de jongens iets anders deden, zodat ik met haar kon praten. Haar broer Chris, met wie ik bevriend was, zou een paar dagen later trouwen. Zij zei: Ik wou dat je naar Chris zijn bruiloft kwam. Ineens was er die klik. Ik zei: Als ik kom, wat staat er dan tegenover? Ik heb een idee, ik kom naar die bruiloft als jij mij de eerste of de laatste dans gunt. Ze zei: Als je komt, gun ik je ze allebei. Zij had ook iets van: ik ga ervoor. Ik was 19, ik had geen cent en wist niet hoe ik in Tulsa moest komen maar ik wist dat ik zo’n kans nooit meer zou krijgen. Ik moest erheen en ik moest dansen met dat meisje. Zo nodig was ik gaan lopen, of liften, of wat dan ook. Ik ging. Wij dansten de hele avond. Het klikte enorm. Zo begon onze verkering. Later praatten wij erover. Als ik toen niet was gegaan weet ik niet

of wij wel bij elkaar zouden zijn gekomen. Want er waren allerlei andere knappe jongens die Hannah helemaal zagen zitten. Als ik niet was gegaan, was het niks geworden. Ik had een camera bij mij en hier is de foto van die avond. Schattig hè? Wat is zij toch mooi hè? En nog altijd is zij beeldschoon. Ik ben zo blij dat het zo gelopen is. Die foto mag nu wel weg. Ik begin hierover om te illustreren dat je succes in het leven grotendeels afhangt van enkele belangrijke beslissingen. De belangrijkste dingen die we doen, beroepshalve, in relaties en vooral in Gods Koninkrijk, hangen af van zulke doorslaggevende momenten. Het is zo zinloos: Als je miljoenen verdient en je de hele wereld verovert maar je ziel verliest, dan verlies je alles. Wat het leven waarde geeft is vriendschap, huwelijk, kinderen, familie en vooral onze relatie met God. En dat houdt Jezus ons voor in Mattheüs 25: Dat we onze lamp brandend moeten houden, met olie gevuld moeten zijn. We moeten mensen van de geest zijn die luisteren die altijd in Gods Koninkrijk verkeren, mensen met olie, mensen die klaarstaan. Dat houdt Jezus ons voor in Mattheüs 25. Hij zegt: Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes Dat wil zeggen: tien ongetrouwde vrouwen, oftewel tien tienermeisjes

die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Dus sommigen hadden alleen olie in hun lamp maar vijf anderen hadden bovendien een kruikje met extra olie meegebracht. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Ze zeiden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Hier heeft Jezus het over het eind der tijden, maar ook over het heden. Hij heeft het erover dat veel van de aanwezige farizeeën niet erkennen dat Gods Koninkrijk is gekomen in de persoon van Jezus. Maar eerst iets over joodse bruiloften. In die dagen was het gebruikelijk om bruiloften ’s nachts te vieren. Dat was meestal zo in het Midden-Oosten. Bruid en bruidegom komen samen. In dit geval is het huwelijk al voltrokken of waren de ouders van beiden bijeen om de overeenkomst tussen beide families te regelen. De bruidsschat, overdracht van eigendom. Dat kon even duren. Vervolgens gaan de jonggetrouwden en alle dorpelingen lopend op weg. Een grote gebeurtenis, want mensen verveelden zich nogal in die dagen. Het waren boeren, ze

hadden geen tv, rijk zijn ze niet dus als er een bruiloft is, is dat een grote gebeurtenis. Soms ging zo’n feest dagenlang door. Zeker voor meisjes is zoiets dé gebeurtenis van het jaar. Dus als Jezus het heeft over een bruiloft, heeft Hij het over vreugde. Lachen, zingen, dansen, gein. Over leven, over mens zijn. Hij zegt: De komst van Gods Koninkrijk is een enorm feest. Hij zegt: Zorg dat je het niet misloopt. Maar dat gebeurt dus wel in het geval van die meisjes die geen extra olie hebben, waardoor hun lampjes uitgaan. Eerst brandden ze wel, maar de olie raakte op. Ze hadden te weinig, er was niets meer over en ze werden mensen met lampjes zonder olie. De gewoonte was, naar het huis van de bruidegom te gaan en daar te feesten. Maar je mocht ’s nachts niet zonder lampje naar buiten. Want ’s nachts waren er ook dieven actief. Dus als iemand in het donker aanklopte en je kon niet zien wie er stond, deed je de deur niet open. Je wilt niet dat iemand je gasten berooft en afbreuk doet aan de belangrijkste dag van een jong gezin. Dat is de vergelijking die Jezus maakt: Als je niet gereed bent, niet voorbereid aan het eind van je leven of als kansen zich voordoen, gaat het allemaal niet door. Dan word je net als die meisjes van wie de olie opraakte en die dus niet gereed waren voor Gods plan. Hij zegt tot ons: Zoek het Koninkrijk van God. Bereid je erop voor, en wees vol olie. Vol olie. In de Bijbel staat olie altijd symbool voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is Gods geest in ons. Daarom denk ik dat Jezus zich met deze gelijkenis vooral tot de farizeeën richt. Zij waren waarschijnlijk begonnen met olie, vreugde, vol van de Heilige Geest maar naarmate ze ouder

werden, hadden ze hun vuur verloren en dachten ze alleen nog aan regels, statuten en rechten. Ze werden, zoals Jezus zei, ‘witgepleisterde graven’: Prachtig van buiten, maar dood van binnen.
Lampen zonder olie. Van buiten hadden ze alles om te branden, maar geen brandstof. Van binnen hadden ze niets om licht, warmte of vuur te brengen. Ze waren lampen zonder olie. De grootste verleiding voor ieder religieus mens is: de olie laten opraken. Je hebt wel een lamp, maar geen olie. Jezus zegt tegen de farizeeën: jullie bestuderen ijverig de geschriften om het eeuwig leven te verkrijgen. Maar die geschriften getuigen van Mij en jullie weigeren naar Mij toe te komen om ten
volle te leven. Interessant, hoe vaak Jezus een bruiloft gebruikt in zijn gelijkenissen. Net als wijn. Wat was zijn eerste wonder? Water in wijn veranderen op een bruiloft voor mensen die te veel dronken. De wijn was op. En Hij maakte betere wijn. Hier zie je weer de viering, de vreugde, het gelach en het heerlijke van Gods Koninkrijk. Want dat is vreugdevol. Daarom gebruikt Jezus het beeld van een bruiloft, niet van een begrafenis. Het is een viering. Fantastisch. Iets dat we niet willen missen. We moeten mensen worden die vol zijn van Gods Heilige Geest vol olie. En neem van mij aan dat er geen tekort is aan olie. En dat is het goede nieuws. Geen tekort. Iedereen kan de Heilige Geest verwerven. Amen? Ik zeg niet dat u Pinkster moet worden maar wees vol van de Heilige Geest. Kijk uit naar de dingen van God en wees er klaar voor. Want Gods dingen komen in golven, en als ze komen moet je klaarstaan. Dit is zoiets, deze kerk. Een zet van God. God doet iets in deze kerk. Het was niet mijn idee, het kwam uit het niets. Ik denk dat we nog meer gaan zien, en dat is goed nieuws. Om vanuit de Geest te leven, moet je ademhalen. Het Bijbelse woord voor Heilige Geest is ”ruach elohim.”

“Ruach” betekent adem, maar ook geest. Net als het Griekse “pneuma” Adem en geest tegelijk. Dat is hetzelfde. Velen van ons ademen voortdurend uit. Uitademen is doen. Maar we ademen nooit in. Leven in de Geest gaat over geestelijk in- en uitademen. Dan zijn er momenten dat we alles neerleggen, en nadenken en niets doen, overdenken en luisteren naar wat de Geest doet, kijken waar Hij heen gaat. En dan zorgen we dat we van de partij zijn. Laten we klaarstaan. Vol vreugde, vol olie, vol Geest, klaar voor actie, amen? Zonder de Geest zijn we niets, met de Geest zijn wij alles.

Gebed

Heer, wij danken U en hebben U lief. In Jezus’ naam staan wij even stil en openen onze ziel voor de hemel. En wij vragen U in Jezus’ naam, uw leven en uw Geest over ons uit te gieten zodat er nieuw elan, vuur en leven, aandacht en vooral vreugde ontstaan in deze gemeente en iedereen die mijn stem hoort. Heer, wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer Verhef uw hart ,verhef uw stem, verheug, wees blij Verheerlijk Hem, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pinksteren

9 juni 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan