Home Pasen: God houdt van jou

Samenzang – Christ the Lord is Risen Today

Christus, onze Heer, verrees, halleluja

Heiligen dag na angst en vrees, halleluja

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja

Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja

Die aanvaardde kruis en graf, halleluja

Dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja

Heeft verzoening ons bereid, halleluja

Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja

Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja

Halleluja, halleluja

Halleluja

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. En omdat Hij overwon, overwinnen wij. En omdat Hij leeft, leven wij. Dank jullie, vrienden, dat jullie dat vandaag met ons vieren. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor de belofte van nieuw leven en opstanding. Wij zijn dankbaar nu wij hier vrijmoedig voor u troon komen. Niet als zondaars, maar als verlosten, rechtvaardig door Christus Jezus omdat U voor ons gekruisigd en uit de dood opgewekt bent. Daarom danken wij U dat wij hier zijn als Uw zonen en dochters die door U geliefd zijn. Wat een goed nieuws is dat voor ons vandaag. Wij danken U. Dit bidden wij in de sterke naam van Jezus, en Gods volk zegt: amen. Richt je naar degene naast je en zeg: Hij is opgestaan.

Koorzang – Crown Him!

Halleluja

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon

Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon

Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor U stierf

En prijs Hem tot in eeuwigheid die ‘t heil voor U verwierf

Halleluja

Kroon Hem der liefde Heer, aanschouw Hem hoe Hij leed

Zijn wonden tonen ‘t gans heelal wat Hij voor ‘t mensdom deed

Verlosser, ‘k roep U aan want U, U stierf voor mij

Uw liefde eindigt, eindigt nooit, blijft voor eeuwig bestaan

Halleluja

Kroon Hem de levende Heer, die ‘t graf niet houden kon

Kwam overwinnend uit de strijd, mijn Redder overwon

Wij zingen Hem ter eer, Hij stierf, is opgestaan

Hij stierf, bracht eeuwig leven weer, de dood tenietgedaan

Halleluja

Kroon Hem, Heer der Heren, wiens macht eens heersen zal

Van pool tot pool, van zee tot zee, ‘t klink’ over berg en dal

Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom

Wordt d’aarde weer een paradijs, kom, Here Jezus, kom

Halleluja, halleluja

SchriftlezingMattheüs 28:1-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 28:1-10. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet. Zij gingen naar Hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd. Ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien. Kerkfamilie, Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan.

Solo – Savior Song door Sarah Grandpre

Kom, o kom en zing een lied van de Christus,

Wij hebben zo lang gewacht

Gekruisigd is onze Jezus gestorven

Werd voor de nacht in een graf gelegd

Op de derde dag daalde een engel neer

En een donderslag deed de grond schudden

De steen rolde weg, het graf werd ontzegeld

Hoop voor ons allen in wat werd onthuld

Maria kwam bij het graf en zag dat het lichaam weg was

Jezus stond op uit de dood, precies zoals Hij zei

Kom, zing ons Verlosserslied

Jezus verscheen in liefde aan zijn broeders

En toen steeg Hij op naar de Vader daarboven

Allen riepen uit: Hij is waarlijk opgestaan

Ons eeuwig leven gegarandeerd

Heiligen vertellen allemaal over zijn glorie

En roepen: lof aan de Koning

Want de weg is gebaand en de mensheid gered

Tot Jezus onze Redder zingen wij

Zingen wij allen halleluja, zing met stemmen zo sterk

De dood neemt afscheid, sh’ma Israel

O hoor, het lied van de Verlosser, halleluja

O hoor, halleluja, o hoor dit Verlosserslied, o hoor

Die de zon leerde waar te staan in de ochtend

En Die de oceaan vertelde tot waar hij mocht komen

En Die de maan liet zien waar ze zich tot de avond moest verbergen

Wiens woorden alleen een vallende ster kunnen opvangen

 

Solo – My Redeemer Lives door Raffia Thomas

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Heel de schepping getuigt, dit leven in mij roept

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Dezelfde God die de dingen hun baan laat volgen

Gaat af op de vermoeiden, de sterken en de zwakken

En dezelfde tedere handen houden mij vast als ik gebroken ben

Zij overwonnen de dood die mij de overwinning brengen

Nu weet ik dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Heel de schepping getuigt, dit leven in mij roept

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Om mijn schaamte weg te nemen en Hij leeft voor altijd

Ik zal verkondigen dat de betaling voor mijn zonde

Het kostbare leven was dat Hij gaf,

Maar nu leeft Hij, het graf is leeg

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat Jezus leeft, ik weet dat Jezus leeft

Hij leeft

 

Pasen: God houdt van jou

door Bobby Schuller

Hij is opgestaan, amen? Hij is waarlijk opgestaan. En niet alleen voor gelovigen, maar voor de hele schepping is dit de belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Sommigen van ons twijfelen eraan, weten het niet zeker sommigen geloven het, maar wij zullen er allemaal ooit door beïnvloed worden. Je kunt er vandaag voor kiezen om vrede met God te hebben. Heb jij vrede met God? Heb je een relatie met de Heer? Ik wil je bemoedigen. Ik weet dat je veel hebt meegemaakt en ik weet dat het leven zwaar is, maar wil je thuiskomen bij de Vader? Wil je erkennen dat Jezus ons laat zien hoe God is en dat Gods hart voor jou heel groot is en dat Hij in een zee van mensen uitgerekend jou ziet en van je houdt en voor je zorgt en je thuis uitnodigt. Jezus heeft trouwens een weg bereid. Hij bereidde een weg zodat wij vrijmoedig voor Gods troon konden komen als geliefde zonen en dochters. Zo zei God in zijn liefdevolle zorg voor ons: Ik zal mijn Zoon geven als werk van verzoening voor hen. Jezus betaalde de prijs, opdat wij elkaar kunnen aankijken en zeggen: Ik vergeef je. Ik heb verzoening en vergeving ontvangen. De Bijbel zegt dat Hij die geen zonde kende, Jezus Christus dus, zonde werd zodat wij wat genoemd konden worden? Kent iemand de rest van dit Bijbelvers? Rechtvaardig door Christus Jezus. Dat wij vrijmoedig voor Gods troon kunnen komen. Niet als beschaamde zondaars. ‘Wat ben ik toch een slecht mens.’ Maar dat wij kunnen zeggen, zoals Paulus ons leerde, voor te komen en te zeggen: Ik ben de verloste van de Heer. Laat de verlosten van de Heer dat zeggen. Ik ben verzoend, verlost en gered. Ik kan mijn naaste liefhebben, ik kan de Heer liefhebben met heel mijn hart. Ik hoef mij niet af te vragen of Hij mij hoort. Ik weet dat Hij voor mij is. Geen groter liefde kent een mens dan deze dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. De Heer legde zijn leven af voor jou. In Jezus’ tijd noemde je iemand met wie je at, een gelijke, een vriend. Koningen aten vaak op een aparte plek, op een podium om het tegenovergestelde te zeggen: Ik ben hoger dan jij. Ik ben een autoriteit. Dit is mijn ambt. En in Jezus’ tijd zou een rabbi zoals Jezus, een beroemde rabbi overal de aandacht getrokken hebben. En daar zat Hij dan, tussen de prostituees en tollenaars. Tollenaars, belastinginners, waren ronduit slechte mensen. Ze stalen geld van oma’s. Net de sheriff van Nottingham, die rondging en Je weet wel, zoals bij Disney, dat ze die muntjes uit de spaarpot schudden. Zulke types. En Hij at met ze. Het probleem voor de religieuze elite van die tijd is dat ze duidelijk konden zien dat Jezus van God was. Hij was vol wijsheid en kracht. Hij verrichtte wonderen. Hij wekte zelfs doden op. Verbazingwekkend, toch? En toch, hoe kon Hij zo onrein worden dat Hij het gezelschap zocht van zulke mensen met zo’n dubieuze reputatie? Dat is de laatste keer dat ik het woord dubieus gebruik, maar ik vond het wel cool. En ze mompelden onder elkaar: Wie is die man die zondaars verwelkomt en met hen eet? Zo zeggen ze dat. En dan kijkt Jezus, die dit hoort, naar hen op vanaf zijn tafel vol vrienden, die ook zondaars zijn en Hij vertelt hun drie verhalen. Het eerste verhaal gaat over honderd, het tweede over tien, en het derde over één. Het eerste gaat als volgt. Jezus zegt: Stel je voor dat je een schaap kwijt bent en Hij kijkt naar de farizeeën. Een soort predikanten in die tijd. Hij kijkt naar hen, en Hij zegt: Stel je voor dat je een van je schapen verliest. Zou je de 99 niet achterlaten en die ene gaan zoeken? En trouwens, dat zouden ze allemaal doen. Een schaap verliezen was geen kleinigheid. Niet alleen was het beest veel geld waard maar herders waren persoonlijk verbonden met hun schapen zoals jij dat bent met je huisdier. Wij weten trouwens wat er met schapen gebeurt als ze verdwalen. Er gebeuren altijd twee dingen met een schaap. Nummer één: Het sterft een ellendige dood. Het wordt opgegeten door een wolf of een leeuw of zoiets. Of dit is wat er gebeurt. Dit is echt gebeurd. Dit is een schaap in Australië dat verdwaald was en ze vonden dat schaap en ze noemden het Barack. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Ze hebben haar Bèèèh-rack genoemd. Dat is de naam van het schaap. Ze wisten niet van wie het was maar ze wisten dat het verdwaald was en de wol was blijven doorgroeien. Toen ze dit beest schoren, hadden ze bijna 40 kilo wol in handen. Wat trouwens genoeg is voor 61 wollen truien, of 490 paar sokken. Dat is echt een hele hoop. Als beeld van hoe de wereld geworden is, is dit schaap een perfect plaatje. Dit schaap lijkt dik en zelfs gelukkig maar het arme beest verkeert op het randje van de dood, broodmager. Toen al die wol eraf was, kon je zien dat hij totaal uitgeteerd was. Hij kon nauwelijks genoeg vinden om zich te voeden en ook was de wol over zijn ogen gegroeid zodat hij of zij niks meer kon zien. Zo zijn er tegenwoordig veel mensen. Aan de buitenkant zien ze er gezond en vol en gelukkig uit en doen ze alsof ze alles kunnen zien, maar van binnen sterven ze een beetje. Misschien ben jij dat wel, mijn vriend. Misschien heb je het gevoel dat je voor iedereen een leuke show opvoert maar heb je het gevoel dat het leven niet aardig voor je is geweest en heb je het gevoel dat je dorst of honger hebt naar iets of je voelt je op de een of andere manier verloren en je weet niet waarom. Iedereen verdwaalt wel eens en wij verdwalen allemaal om verschillende redenen. En dat is niet erg. God roept je naar huis en Hij zal voor je zorgen. Je hoeft alleen maar te zeggen: Ja, Heer. Ik keer dat oude leven de rug toe. Ik kom thuis bij U. Je leven is zoveel beter in Gods koninkrijk als je daar bent waar je hoort te zijn. In Zijn liefdevolle zorg en in Zijn vriendschap. Wil je dat vandaag doen? Wil je thuiskomen bij God? Dit is dus het eerste verhaal dat Jezus vertelt, over één op de honderd en dan volgt één op de tien. Hij zegt dat er een jonge vrouw was die een van haar tien zilveren munten verloor. En Hij doelt hierop: Dit is een beroemd schilderij, de Bruid van Bethlehem. Dit geeft een idee van hoe een vrouw uit het Midden-Oosten er in Jezus’ tijd uitzag. In plaats van trouwringen droegen vrouwen deze prachtige hoofdbanden. Soms hadden ze tien munten om de tien geboden te symboliseren en die waren dan van zilver, heel kostbaar, mooi metaal. Er konden afbeeldingen op staan. Die droeg ze elke dag om te tonen dat ze getrouwd was en om haar familie te eren. Op een dag raakt een van die munten zoek en elke dag als ze naar de markt gaat, of uitgaat, of familie bezoekt beginnen de mensen van hé, Sarah, je mist een…Weet ik, zegt ze dan. Ik kan hem niet vinden. Ze zoekt overal naar die zilveren munt en kan hem nergens vinden. Alsof je je trouwring verliest en hem vindt. En dat is wat er gebeurt. Uiteindelijk vindt ze hem ergens in een hoekje en het zilver is nu aangetast omdat hij er al een tijdje ligt. Misschien is hij nat geworden of vuil en is hij groen of bruin uitgeslagen. Het lijkt niet eens meer op zilver, maar het is nog steeds zilver. Ze wil hem nog steeds hebben. Hij is nog steeds kostbaar. Hoe velen hier weten dat zilver zijn waarde niet verliest alleen omdat het aangetast is. God kijkt naar jou zoals die bruid naar dat verloren zilverstuk kijkt. Het kan schoongemaakt worden. Het kan weer nieuw gemaakt worden. Ik kan dit gebruiken. Dit is alles wat ik wil. En zo verheugt ze zich met haar vrienden. Vrienden, kijk, ik heb hem gevonden. Kun je het je voorstellen? Dat je hem weer op zijn plaats klikt. Wat een geweldig gevoel is dat. Ik hou van dat soort dingen. Thuiskomen bij God. Wil je thuiskomen bij de Heer? Hij zoekt je. Zijn geest verlangt naar je. En dan eindelijk het derde verhaal dat Jezus vertelt. Van honderd naar tien naar uiteindelijk één. En dat laatste is een beroemd verhaal van de verloren zoon. Ik zweer dat ik net een gitaarsolo hoorde, maar ik ga niet Waren wij dat? Mag hoor. Jullie luisteren niet eens. Maakt niet uit. Dat was de kopersectie. Dat is cool. Ik hou van jullie. Wij hebben hier Pasen en hier Goede Vrijdag. Geweldig. Ons orkest is het beste. Het zijn allemaal mijn vrienden, dus ik kan ze wel plagen. Wij kennen elkaar. Goed werk, jongens. Hij vertelt dus het verhaal van de verloren zoon. Velen van ons vergeten dat dit eigenlijk over twee zonen gaat. Ze zijn allebei nogal verward en ze haten elkaar waarschijnlijk. Het gaat als volgt. Jezus vertelt dat er een soort rijke vader is, en hij heeft land. Als je in die dagen twee zonen had, kreeg de eerste zoon twee derde van het land en de jongste zoon een derde van het land. En de jongste zoon komt naar de vader en zegt dat hij nu zijn erfenis wil wat in een eercultuur verschrikkelijk is. Het is het ergste wat je kunt zeggen. Een Bijbelgeleerde zei dat het is alsof de jongste zoon tegen zijn vader had gezegd: Ik haat je en ik wou dat je dood was, dus geef me gewoon je geld. En het gekke is dat de vader het doet. Hij geeft hem zijn erfenis, ook al leeft hij nog. Het publiek van Jezus moet geschokt zijn geweest. Het waren allemaal verhalenvertellers. Ze hingen aan zijn lippen. En er staat dat de jongste zoon naar een ver land ging en de rijkdom verkwanselde. Wij weten niet waaraan, maar hij joeg alles erdoorheen. Als ik het was, zouden het Oreo’s en kaneelbroodjes zijn. Weg in een week. Het is allemaal op. Een hongersnood treft het land en er staat dat de zoon varkens ging voeren uitgehongerd en wensend dat hij het varkensvoer kon eten. In het oude Nabije Oosten zou dit het ergste zijn geweest en hier had het verhaal kunnen eindigen. Dan was het van: Kijk, jongelui, dit komt ervan als je je ouders onteert. Je zult eindigen met het voeren van varkens. Voor hen waren varkens de meest walgelijke, smerige wezens op aarde. Je raakt ze niet aan en je eet ze zeker niet. En hier zit hij varkens te voeren. Alsof je een baan hebt als wat is het smerigste dat je kunt voeren? Spinnen. Alsof je op een spinnenboerderij werkt. O, vreselijk. Ja, zoiets dus. Op een dag, als hij uitgehongerd is en wenst dat hij het varkensvoer kon eten komt hij tot bezinning en zegt tegen zichzelf als ik nou gewoon naar huis ga en door het stof ga. De knechten van mijn vader eten beter dan dit. Dan krijg ik tenminste drie maaltijden en een dak boven mijn hoofd. Ik ga naar huis. En dan begint hij voor zichzelf te repeteren wat hij tegen zijn vader gaat zeggen. Heb je ooit grote problemen gehad met je ouders of misschien met je vrouw en heb je je praatje keer op keer gerepeteerd: Schat. Nou ja, ik kan even niks bedenken. Laten wij het over ouders hebben. Misschien waren ze de stad uit en gaf je een feestje en ging er van alles kapot. Het is net een jaren ’80 film of zo. Of je hebt de auto in de prak gereden en je zegt steeds weer in je hoofd: Pap, het spijt mij, ik heb je auto meegenomen naar de bergen en nu bestaat ie niet meer, of zoiets. Dit is wat hij thuis gaat zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen hemel en aarde. Ik ben niet waardig en dan volgt een hele toespraak van schaamte en zo en het verhaal gaat dat, terwijl de zoon naar huis loopt en stel je hem voor, bedekt met mest en modder nauwelijks nog kleding aan zijn lijf, geen schoenen, blote voeten, lange nagels, lang haar, mager en uitgemergeld, uitgehongerd en dorstig hij komt thuis, zijn praatje repeterend, hij is aan het eind van zijn Latijn en de vader ziet hem. En het is bijna alsof de vader elke dag heeft gekeken of hij thuis zou komen. En de Bijbel zegt dat zodra de vader zijn verloren zoon ziet hij naar hem toe rent en spontaan begint de zoon: Vader, ik ben het niet waard, ik heb gezondigd tegen hemel en aarde. En halverwege de zin slaat de vader zijn armen om de zoon heen en hij zegt: Mijn zoon die dood was, leeft nu. Mijn zoon die verloren was, is nu gevonden. Ga en slacht het gemeste kalf. Dat is zoiets als, wij gaan een groot feest geven, als een bruiloft voor het hele dorp. Iedereen is uitgenodigd. En hij doet een kleed om de rug van zijn zoon, wat een symbool van eer is. Hij doet een ring om zijn vinger, waarmee hij zegt: Je bent weer lid van deze familie en hij doet schoenen aan zijn voeten om te zeggen: Je bent geen slaaf meer. Je bent vrij. En dat is wat God ons biedt. Eer, erbij horen en vrijheid. Dat is de kracht en de zalving van het koninkrijk van God. Het gaat niet eerst om goed of slecht. Het gaat er eerst om of je thuis bent of verdwaald. Ben je dood of ben je levend. En als je levend wordt in de persoon van Christus Jezus worden de dingen op den duur zoals het hoort door Gods Geest en Woord. Wil je niet gewoon thuiskomen? En in dit verhaal gaat het feest door, en iedereen viert feest en ze maken de beste wijn open en ze brengen het beste brood en taarten en ze hebben dat vetgemeste kalf, wat net zoiets is als het serveren van kreeft. Het is als het serveren van filet mignon, het beste vlees en iedereen viert feest. En het hele dorp is gekomen. En de broer zegt… De oudere broer, die laat thuiskomt, omdat hij hard werkt. Hij komt thuis en heeft zoiets van wat is er aan de hand als hij al die muziek hoort en de vreugde en het feest ziet. En een van de bedienden zegt: Je broer, die verloren was, is thuisgekomen en je vader geeft een groot feest voor hem. En de oudere broer heeft zoiets van nee. Geen sprake van. Let wel, in die cultuur zou het wegblijven bij het feest aanleiding tot roddels zijn. Door niet naar het feest te gaan, beschaamt de oudere broer de vader. Hoe durf je. Er zijn tegenwoordig veel religieuze mensen die God beschamen. Ze proberen God te beschamen. Hoe durft Hij? Jezus beschamen. Hoe durft Hij met die mensen te eten. En daar is de oudere zoon, heeft altijd alles goed gedaan en de vader rent naar buiten. Net zoals hij naar de verloren zoon rende rent hij nu de oudere zoon tegemoet. En hij zegt zoon, waarom kom je niet binnen om het te vieren? En de oudere broer zegt, die zoon van u Let op, hij zegt niet mijn broer. Die zoon van u heeft zijn rijkdom verspild aan prostituees. Hij wil niet werken, hij wil niet thuis zijn, hij wil doen wat zijn broertje heeft gedaan. In de psychologie, zo heb ik net geleerd van een klinisch psycholoog is wrok niet geworteld in woede. Wrok is geworteld in afgunst. Er was een deel van hem dat zijn broertje benijdde, maar hij had zoiets van nee. Ik ben niet zoals hij. Ik doe wat juist is. Zo iemand ben ik. En iets in een verlangen om goed te doen maakte de oudere broer eigenlijk slecht. Is dat niet wat religie soms doet? Daarom haten christenen dat woord ‘religie’ eigenlijk. Dat is omdat wij weten dat religie zonder de Geest van God leidt tot de ergste soort dood van allemaal omdat het zo moeilijk is om daar vrij van te zijn. Het belangrijkste is dat het niet religieuze mensen zijn die ons laten zien hoe God is maar Jezus, die ons laat zien hoe God is. En Jezus eet graag met tollenaars en zondaars. Jezus komt naar je toe. En trouwens, als dit verhaal eindigt, kom je niet te weten of de oudere broer binnenkomt om mee te vieren of niet. Het is alsof hij erover nadenkt en dan eindigt het verhaal en dan gaat het verder over Jezus die naar de farizeeën kijkt. En wat zegt Hij? Kom erbij zitten. Kom en eet met ons mee. Het koninkrijk van God is hier. Het is zo eenvoudig. Jullie maken het allemaal zo groot. Schuif toch lekker bij ons aan. Dus, mijn vriend, de Heer zegt vandaag tegen je: Kom toch gewoon thuis bij Hem? Voel je je verloren? Voel je je dood? Kom tot Jezus. Kom tot God door Christus Jezus en je zult gered worden. Je weet nooit wanneer jouw tijd komt, maar wees er klaar voor. De tijd die ik bedoel is wanneer wij sterven. Wees er klaar voor. Weet dat je vrede hebt met God en dat Hij je Vriend is. Ook al maak je af en toe fouten, doe je best en vergeet de rest. Vertrouw erop dat het niet jouw werk is, maar het kruis dat je gered heeft. Toen ik christen werd, deed ik eigenlijk niets superraars. Ik zat gewoon in een kerkbank zoals je in de kerk zit. Ik ging niet naar voren na een oproep en ik bad geen speciaal gebed. Ik nam gewoon een besluit. Ik zei gewoon dat ik vandaag besluit God te volgen. Ik heb nooit achteromgekeken. Het was de beste beslissing van mijn leven. Jij kunt dat vandaag ook doen. Je hoeft het niet rond te bazuinen. Je kunt nu gewoon besluiten: Ik ga Christus volgen en kijk niet achterom. Ik ga dat de rest van mijn leven doen en ik maak het mijn grootste doel in het leven om vrienden te zijn met Jezus en let op hoe dat je leven zal veranderen. Wij zijn zo blij dat je vandaag bent gekomen en we vertrouwen erop dat de Heilige Geest een goed werk in je zal doen. Laten wij de Heer erom vragen.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in de krachtige naam van Jezus en wij danken U dat U zelfs nu hier aanwezig bent. Ik vraag jullie je ogen te sluiten en je hart te openen om de werking van de Heilige Geest te ervaren. Heilige Geest, wilt U in onze harten de kracht en het leven van Uw aanwezigheid bevestigen. Wij danken U voor alles wat U gedaan hebt en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt: amen.

 

Solo – God and God Alone  door Sal Malaki

God en God alleen, Hij is de bron van alles om ons heen

Elke kleur en elke vorm, de stilte en de storm

‘t Is God en God alleen

God en God alleen, onthult ons alles wat verborgen scheen

En wat de mens ook denken kan, ‘t verandert nooit zijn plan

‘t Is God en God alleen

God en God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft

Aan God en God alleen

God en God alleen, Hij is ons thuis, door alle eeuwen heen

Een verfrissende fontein, een eeuwig samenzijn

Met God en God alleen

God en God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft

Aan God, aan God alleen

God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft

Aan God alleen

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft

Aan God, aan God alleen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Koor Hallelujah Chorus

En Hij zal regeren voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Pasen: God houdt van jou

9 april 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan