Home God kent je worsteling

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten wij ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

(Felicitatie Jan van den Bosch)

Ha Jan, wij willen je een verjaardag wens sturen vanuit Irvine, Californië. Wij houden van je, wij missen je en wij hopen dat je het goed maakt. Van harte gefeliciteerd, Jan.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Een mooie zondag gewenst, kijkers en kerkfamilie. Jullie hebben het mij zo vaak horen zeggen, maar jullie gebeden doen ertoe. Jullie gebeden zijn krachtig. Blijf bidden tegen het coronavirus. Blijf bidden dat God harten voor Hem mag blijven winnen. De wereld is een andere plek dankzij jullie gebeden. Hartelijk dank. Weet dat wij ook in deze tijd met jullie zijn en aan jullie denken. Wij willen dat jullie je bemoedigd voelen. Dit gaat voorbij. Intussen blijven wij zoeken naar de schatten en de diepe manieren waarop God ons nieuw leven en nieuwe gaven kan geven en ons kan helpen groeien in deze tijd. In jullie leven. Wij zijn blij dat Nita Whitaker hier is met haar dochters. Zij gaat voor ons zingen en onze eredienst zegenen. Waar je ook bent, wij zijn blij dat op ons hebt afgestemd. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. En wij vragen in Jezus’ naam dat uw bemoedigende geest op ons neerdaalt en onze harten en geesten vult met uw leven en goedheid. Geef ons een frisse blik en een frisse wind. Help ons nieuwe dingen te ontdekken die wij in ons werk kunnen doen in onze vrije tijd, in onze tijd met ons gezin, bij onze maaltijden. Wij weten dat wij nieuwe en spannende dingen kunnen ontdekken in deze tijd. Heer, wij houden van U en wij bidden dit in Jezus’ naam, amen.

 

Solo – Nita Whitaker – “The Lord’s Prayer”

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,

Alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden,

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk,

En de kracht, en de heerlijkheid,

Tot in eeuwigheid, amen

 

SchriftlezingGenesis 32:26-30

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 32:26-30. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam?  En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Kerkfamilie, worstelen met God is niet iets verkeerds. De worsteling kan ons sterker maken.  Amen.

 

Koor“My Song in the Night”

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde, het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

(Felicitatie Jan van den Bosch)

Van harte gefeliciteerd, Jan. Ik wil je danken voor je vele jaren van steun aan de kunst en kunstenaars.

Maar vooral voor je vriendschap.

Don en Sue Neuen uit Oshkosh, Wisconsin.

Ik sta voor de kruisen die je op je vele trips voor ons hebt meegenomen. Weet dat we aan je denken en van je houden. Hartelijk gefeliciteerd, Jan van den Bosch.

 

Trio – Nita Whitaker, Skye & Liisi Lafontaine – “My Tribute”

 

Hoe kan ik U bedanken voor alles wat U deed voor mij

Onverdiende dingen, toch bewees U uw liefde aan mij

De stemmen van miljoenen eng’len

Kunnen mijn dankbaarheid niet verwoorden

Voor alles wat ik ben en hoop te zijn geef ik U mijn dank

 

Aan God zij de glorie, aan God zij de glorie,

Aan God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Laat me mijn leven leiden, laat het U behagen, Heer

En mocht men mij willen prijzen

Laat hun lof dan gaan naar Golgotha, Golgotha

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“God kent je worsteling”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag gaat het over die strijd en spreek ik over onze namen. Wij doen een serie over namen, over de namen die God ons geeft. God geeft zijn volk een heleboel namen. Vandaag gaat het over de naam van het volk van God, Israël en hoe één man, Jakob, die naam krijgt na een leven van strijd en beproeving. Misschien heb jij het gevoel dat je moet worstelen. Misschien worstel je met je geloof, met de vraag waarom God je gebed niet verhoort. Misschien worstel je met je huwelijk of met vriendschappen. Misschien heb je het zo druk dat je geen tijd hebt voor je vrienden. Misschien vind je het moeilijk, ouder te zijn, of grootouder. Maar besef dan, God noemt ons het volk dat worstelt. Israël betekent: Hij of zij die worstelt met God. God wil dat wij het soort mensen zijn dat worstelt. Hij weet dat wanneer wij worstelen, wij sterker worden. Maar je wilt niet worstelen in je werk, je hoeft die emoties en gevoelens niet. Je weet niet wat je ermee moet en dan zeg ik dit: God noemt je Israël. Degene die worstelt met God en de mensen, maar zegeviert. Je zult het te boven komen. En als je het te boven bent, kijk je om en je zegt: Ik ben blij dat ik dat heb doorgemaakt. Ik ken nu mijn man beter. Ik ken mijn

kinderen beter. Ik ken mijn vrouw beter. Ik ken mijn collega’s beter. Ik ken mijn bedrijf beter. En ik ken mijn God beter. En ik ben blij, Heer, dat U mij niet degene noemt die met mensen worstelt of met het kwaad. U noemt mij degene die worstelt met God. Die worsteling met God wordt uiteindelijk een omhelzing. Daar kom ik op terug. Jullie horen dat het weer over Jakob gaat. Ik ben dol op het verhaal van Jakob. Ik ga wat dingen aankaarten die ik in mijn vorige preek over Jakob niet heb genoemd. Jakob is de man die Israël wordt. Hij wordt geboren als Jakob, maar als hij sterft, noemen zij hem Israël. Aan hem ontleent het volk Israël zijn naam. Zij zijn allen afstammelingen van hem. Het moet interessant zijn geweest om als vroedvrouw bij Jakobs geboorte te zijn. Jakob had een tweelingbroer. Hij was de tweede die geboren werd. Zij werden een paar seconden na elkaar geboren maar omdat de ene baby eerder ter wereld kwam dan de andere ging de zegen die Abraham en Izak geschonken was, naar Ezau. Het werd Abraham, Izak en Ezau. Ezau’s volk. Zijn kinderen zullen de dragers van de belofte worden. Hij erft de rijkdom van zijn vader. Hij wordt hoofd van die grote, machtige familie. Dat moet Jakob gestoken hebben. Je kent het verhaal, maar Jakob steelt bij twee gelegenheden. Zelf noemt hij het waarschijnlijk handel. In het eerste verhaal komt Ezau hongerig terug van de jacht en verkoopt zijn geboorterecht voor een kom soep. Dat was een succes voor Jakob maar en let even op denk je echt dat Jakob het idee had dat hij de buit binnen had? Zijn broer heeft hem het geboorterecht verkocht, dus nu is de belofte voor Jakob maar niemand heeft dat bevestigd of goedgekeurd. Waren er getuigen bij? Was het Jakobs woord tegen dat van Ezau? Later ligt Izak op zijn sterfbed. Hij is blind. Als Ezau weg is, slaat Jakob een harige huid om en krijgt de zegen van Izak. Maar zelfs nadat Izak hem en niet Ezau de zegen heeft gegeven zou Jakob echt het gevoel hebben gehad dat hij die zegen had ontvangen? Volgens de Bijbel was Ezau niet alleen de eerstgeborene, maar ook papa’s favoriet. Hoe voelt dat, denk je? Jakob zijn en weten dat je oerstomme broer dit grote volk gaat leiden en dat je vader meer van hem houdt dan van jou. Dat je vader hem zegent en jou niet. En dat hij die zegen alleen krijgt omdat hij zijn vader beduveld heeft. Hoe zou Jakob dat hebben gevonden? Jakob ontvangt twee zegeningen. Eerst het geboorterecht,

daarna de zegen maar daarna loopt het een beetje uit de hand. Als Ezau merkt dat hem zijn zegen afhandig is gemaakt, is hij woest. Hij besluit, Jakob te doden en zijn zegen terug te veroveren. Daarop slaat Jakob op de vlucht en houdt uiteindelijk niets meer over. Hij moet rennen voor zijn leven en staat er alleen voor. Denk je dat hij zich toen door God gezegend voelde? Dat hij een eerstgeboorterecht bezit terwijl hij door de woestijn naar Mesopotamië vlucht en voor zijn leven vreest? Het is moeilijk om in de zegen te geloven als je niets meer hebt. Misschien heb jij ook niets meer. Misschien heeft God een belofte in je hart achtergelaten maar voelt het allemaal alsof het precies de andere kant op gaat.

Misschien worstel je daarover nu met God. Weet dan dat dat mag. Blijf worstelen. In die woeste verlatenheid, ergens midden op de weg of eigenlijk is het niet eens een weg legt Jakob zich ter ruste,

plat op de grond. En wat gebruikt hij als kussen? Een grote steen. Daarop valt hij in slaap. In zijn droom krijgt hij een visioen van de hemel. Hoe moet dat zijn geweest? In China, in de provincie Hunan, is er

een plek die de Trap naar de Hemel heet. Dit is hem: Hij telt 999 treden en voert naar een natuurlijke boog. Misschien ziet dat er zo uit. Maar er is dat beeld van God op zijn troon boven aan die trap met engelen die die trap op en af gaan. Dat is het visioen van Jakob. Wat denk je dat dat voor Jakob betekende? Ik denk dit: Ook al zie je het niet, Ik doe dingen in de geest. In het onzichtbare deel van de wereld. Ik doe dingen die je niet kunt zien. Ik doe dingen namens jou. Tot dan toe had Jakob de zegen

van zijn broer en van zijn pa ontvangen maar dat was nooit bekrachtigd. Maar hier zegt God vanaf de top van de trap: Ik ben de Heer, de God van je vader Abraham en van Izak. Ik schenk jou en je afstammelingen het land waarop je ligt. Jouw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. Jullie zullen je verspreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. Alle volkeren op aarde zullen gezegend zijn door jou en je nakomelingen. Ik zal met je zijn en over je waken waar je gaat. En Ik zal jullie terugvoeren naar dit land en Ik zal jullie niet verlaten tot Ik heb gedaan wat Ik jullie beloofd heb.

Nu is bevestigd dat God van hier af de zegen zal dragen. Ik wil hier even pauzeren, want dit is belangrijk.

Wanneer je je favoriete roman leest en je bent bij dat punt aanbeland waar ze zo moeten worstelen en waar ze niets meer hebben, neem je als lezer een bepaald standpunt in. Dat geldt zeker voor de Bijbel,

want de meesten weten al hoe het afloopt. Maar Jakob heeft die luxe niet. Hij heeft drie zegeningen. Hij zit in de woestenij. Hij moet rennen voor zijn leven. Dan denk je dat dat visioen over die hemelse trap betekent dat het van nu af de goede kant op zal gaan. Misschien komt er straks een kar vol eten langs, of zo. Maar nee. Nadat Jakob de zegen heeft ontvangen, gaat het van kwaad tot erger. Dat is een bekend thema. Hij ontvangt de zegen en dan gaat alles bergafwaarts. Alles gaat een andere kant op dan wat de zegen belooft. Dat kom je vaak tegen in de Bijbel. Toen Abraham de belofte werd gedaan,

was hij 75. Toen Abraham kreeg wat hem beloofd was, was hij 100. Dat is 25 jaar. Nadat Jozef zijn droom heeft, wordt hij door zijn broers als slaaf verkocht. Hij gaat naar de gevangenis en maakt vreselijke dingen mee. Misschien denk je aan Jezus. Hij genas mensen ter plekke. Maar die mensen hadden daarvoor al heel lang gebeden. De bloedende vrouw die haar wonder ontving, had er 12 jaar om gebeden. De blindeman had zijn leven lang gebeden dat God hem zou genezen. De man bij de bron van Bethesda lag daar al jaren zonder erin te kunnen. En toen ze Jezus vroegen, bij Lazarus te komen omdat die zo ziek was, was Lazarus al zo lang dood dat de Bijbel zegt dat hij stonk. Wat ik maar zeggen wil, ik geloof dat, als wij het woord van God ontvangen dingen soms eerst erger worden voor ze beter worden. Ik weet niet waarom. Ik vermoed dat satan het zaad wil vernietigen voordat het wortel schiet,

voordat het tot iets sterks kan uitgroeien. Als je momenteel een worsteling doormaakt is het belangrijk dat je je roer recht houdt. Dat je blijft vechten. Dat je worstelt met God, betekent niet dat God je haat of vervloekt, of straft. De worsteling met God is datgene wat je geloof sterker maakt. De worsteling met onze partner, onze vrienden, familie, ons bedrijf, onze missie die worstelingen verdragen wij opdat ze ons sterker zullen maken. Wij worstelen ermee zodat ze een diepere omhelzing zullen worden. Wat het ook is dat je doormaakt en ik weet dat dat veel is God ziet het, maar Hij geeft om je en houdt van je.

Hij wil dat je beseft dat je dit gaat doorstaan. Het kan even duren, maar als je dit overwint en erop terugkijkt zul je beseffen dat God aldoor met je is geweest. Net als die engelen die de trap op en af gingen doet God op onzichtbare plekken en achter de schermen dingen met mensen die je misschien nooit hebt ontmoet maar die jou de zege zullen brengen. Dat geloof ik. Het is goed om met God te worstelen. Het is goed om te worstelen. Niet aldoor. Wij moeten ook kunnen ontspannen maar er zijn momenten in het leven waarop een worsteling zin heeft. Er zit een bedoeling achter. Die kennen wij niet altijd. En wij weten niet hoelang het gaat duren. Nadat Jakob zijn zegen ontvangt, zal het 20 jaar duren eer de zegen wordt vervuld. Hij wordt bedrogen met een nephuwelijk. Daar kon je in die tijd niet vanaf.

Hij werkt 7 jaar keihard om met een meisje te trouwen, hij wordt beduveld en werkt nog eens 7 jaar om met het andere meisje te trouwen. Dat gaat zo maar door en pas na 20 jaar ziet Jakob dat God werkelijk ziet hij de zegen in vervulling gaan. Hij heeft meerdere kinderen, hij heeft geld, hij heeft vee en hij is in die 20 jaar heel rijk geworden. Maar zo is het niet begonnen. Het heeft 20 jaar van beproeving gekost.

Uiteindelijk vertelt God Jakob, die nu een jaar of 40 is dat hij naar huis kan terugkeren. Hij heeft al die spullen, hij heeft zijn gezin en hij heeft de stam Israël. Dat zijn Jezus’ over-over-overgrootouders. Dat is zijn gezin, en dan zegt God dat Jakob terug kan naar huis. Jakob staat op het punt de Jabbok, oftewel de Jordaan, over te steken en hij stuurt iedereen vooruit. Wat een enorme operatie, al die goederen en karren en kinderen en al die knechten en alles naar de overkant te krijgen. Jakob heeft iedereen doorgestuurd en het wordt al donker. Ze zijn allemaal aan de overkant. Dan is het zijn beurt, maar het is al donker. Misschien schijnt de maan en hij ziet een figuur in de schaduw die hij niet kent. Zou het zijn broer Ezau zijn? Of misschien zijn schoonvader, Laban. Wie is die vent? Hij wil hem passeren, maar die figuur laat hem niet door. Het wordt een gevecht. Jakob heeft, net als bij die trap in Bethel niets en niemand om zich heen. Niemand weet dat hij aan het worstelen is. Ze zijn de rivier al over en vragen zich af waar hij blijft en hij is bij die rivierbedding aan het vechten om over te steken, naar zijn gezin.

Om naar huis te kunnen. Hij worstelt met die man. Een beroemd beeld. Eindeloos worstelen ze, en hoewel de vreemdeling aanvankelijk sterker lijkt, lijkt Jakob uiteindelijk minstens even sterk. De man raakt zijn heup en Jakob kronkelt van de pijn en toch blijft hij hem vasthouden. De man zegt tegen hem: Laat mij gaan. En wat zegt Jakob? Nee. Niet tenzij U mij zegent. Jakob weet tegen Wie hij vecht. God.

Wat een bijzonder verhaal. De hele nacht met God of met een engel vechten. Het lijkt erop dat alle pijn,

alle beproevingen, alle worstelingen uiteindelijk op een punt belandt waarop Jakob zegt: U moet mij zegenen. Ik worstel niet langer. U moet nu uw belofte waarmaken. Eerst zeg ik, laat mij oversteken. Nu laat ik U niet meer gaan. En dan zegt de man: De zon komt op. Ik denk dat Hij bedoelt dat Jakob zal sterven als hij Hem ziet. In de Bijbel staat dat je God niet kunt zien zonder te sterven. Het blijft een gok.

Hij zegt: Laat mij los. En Jakob zegt: Niet tenzij U mij zegent. En God vraagt hem naar zijn naam. God weet zijn naam, maar Hij wil dat hij die hardop uitspreekt. En hij zegt: Ik ben Jakob. Ik ben een bedrieger, een zwendelaar. Ik ben wie bij de geboorte naar de hiel greep van mijn broer. En God kijkt hem aan en zegt: Niet meer. Niet meer, zegt God. Je bent niet langer die man. Vandaag geef Ik je een nieuwe naam

en die naam luidt: Israël. Dat betekent: Worstelt met God. Je naam luidt Israël, want je hebt geworsteld met God en met de mens, en je hebt gezegevierd. Ik wil jullie bemoedigen. Misschien worstel je met God of met je naaste. Met dit of dat. Maar je bent Israël. Je worstelt met God en met de mens, maar je zult triomferen. In Jezus’ naam. Wat betekent het? Worstelen met God en triomferen? Daar lijkt theologisch iets aan te schorten. Waar gaat dit over? Een rabbi zei ooit dat het belangrijkste dat wij uit dit verhaal leren en er zit veel belangrijks in dat Jakob zijn leven lang met God heeft geworsteld. Hij worstelde met zijn eigenwaarde, met de zin van zijn leven. Maar die worsteling werd een omhelzing.

Het gevecht veranderde van strijd en ruzie in een houden van elkaar, in zegen. In een omhelzing. Dat doen worstelingen in ons leven als we worstelen met hen die wij liefhebben. Of het nu met God is, met een naaste, met familie of vrienden. Of het nu in je geloof is, of in je bedrijf. Of in je geloof, je worsteling met God. Of met je familie of met je vrienden, blijf worstelen. Blijf worstelen. Geef niet toe aan de verleiding om je steeds terug te trekken. Wees als Jakob. Blijf volhouden, ga door. Want luister wat ik zeg: Jij bent Israël. Jij bent Israël, degene die worstelt met God en met de mens en degene die zal triomferen. Amen.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U voor de naam die U ons hebt gegeven. Niet dat we met het kwaad en de hel worstelen maar dat wij met U worstelen. Heer, wij danken U dat U het kwaad bestrijdt. Dat U de hel bestrijdt. Dat wij worden geacht, met U te worstelen en te strijden. En dat die worsteling een omhelzing wordt. Dat de twijfel verandert in geloof. Dat de hartenpijn verandert in genezing. Dat het verdriet verandert in vreugde. Dat het verlies verandert in overwinning. Heer, ik dank U en ik bid dat iedereen die mijn stem hoort dat U hen geneest en bemoedigt. Dat U ons opricht en uw zegen in ons bevestigt.

Dat U ons helpt inzien dat, ook als we door het diepe dal gaan dat de zege ons wacht. Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij. Amen.

 

Zegen

 

Dank jullie voor ons samenzijn vandaag. En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

God kent je worsteling

6 september 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan