Home Weerspiegelt het licht van God

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Zijn er mensen van buiten deze regio? Dat zijn er heel wat. Welkom. Draai u om naar de persoon naast u en zeg: God houdt van u en ik ook.  Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, we danken U dat U ons hierheen hebt geroepen. We zijn hier in naam van Jezus, vol vreugde dat we voor uw troon komen en dat U ons liefheeft en om ons geeft. Geef dat we in alle opzichten

steeds meer op U gaan lijken. In Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “This is My Father’s World”

 

De wereld is van God dat ik toch niet vergeet mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het Leed

 

De wereld is van God waarom bevreesd te zijn Jezus is Heer, de hemel juicht de aard’ is zijn domein

De wereld is van God

 

 

 

Schriftlezing –   Mattëus 11:25-30

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Matteüs. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde omdat U deze dingen voor wijzen en ver-

standigen verborgen hebt gehouden maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mogen wij als vertegenwoordigers van Jezus andermans lasten verlichten uitblinken in gastvrijheid. en altijd ons hart openstellen om te leren.

 

Koor “You Are Mine”

Ik ben het Woord dat leidt tot vrijheid de vrede die de wereld je niet geeft Ik zal je naam noemen je Lijden op Me nemen sta op nu, loop, en leef

 

Wees niet langer bang, Ik ben met je Ik heb ieder bij de naam genoemd kom en volg Mij nu Ik breng je Naar huis Ik heb je lief je bent van Mij je bent van Mij

 

INTERVIEW – BRIAN HOUSTON

BS:  BOBBY SCHULLER / BH: BRIAN HOUSTON

Interview

BS       Ik heb vanmorgen Brian Houston te gast, hoofdpredikant van Hillsong. Hillsong is een    dynamische kerk die veel jongeren bereikt met muziek en jongeren traint voor leiderschap.

Hillsong richt overal ter wereld kerken op. Met veel succes ook op plekken waar het erg moeilijk is nieuwe mensen te bereiken. Kijk bijvoorbeeld naar het fantastische werk van          Hillsong in New York City en Londen. Grotendeels dankzij het dynamische leiderschap van        Brian Houston en zijn vermogen in anderen te geloven en ’n basis te leggen zodat jongeren

kunnen groeien en kracht en autoriteit ontwikkelen in geloofszaken en binnen hun gemeenten.

God zegent dit werk. Hillsong wordt binnen 5 tot 10 jaar de invloedrijkste kerk ter wereld. Het     is bijna zo ver. Een grote eer dus dat je ons iets komt vertellen over leiderschap. Je boek is    net verschenen. Een dynamisch boek over leiderschap niet alleen binnen de kerk maar ook in    het zakenleven. Applaus voor Brian Houston. Geweldig dat je hier bent, helemaal uit Sydney.

Daar zijn we erg mee verguld. Vertel eerst eens iets over Hillsong, voor mensen die jullie niet     kennen.

BH       Mijn vrouwen en ik zijn begonnen in Sydney. In 1983 richtten we een kerkje op, in de aula van   een school. De eerste zondag kwamen er 70 mensen, de tweede zondag 65, de derde 53 en   de vierde 45. We berekenden dat er na 4,5 weken niemand meer zou komen. Zo zijn we dus     begonnen, maar door Gods genade heeft het zich wonderbaarlijk ontwikkeld.

BS       Je boek over leiderschap. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik popel want ik ben zeer    geïnteresseerd in. wat voor instrumenten je mensen geeft om hun roeping te vinden. Waarom             heb je het boek geschreven?

BH       Precies om die reden: dat mensen hun door God gegeven potentieel benutten. Het boek is        gebaseerd op Matteüs 7:13 waar sprake is van een smalle weg die door een nauwe poort tot           leven leidt. Ik heb het over groots leven terwijl de weg vaak moeilijk is en voert door een            nauwe poort: Jezus. Via Hem wacht ons een grote toekomst.

BS       Veel mensen hier in de kerk en thuis achter de buis, wereldwijd miljoenen zijn ziek of voelen      zich te oud of te jong. Of: Ik ben geen leiderstype, ik kan niet met mensen omgaan. Wat zeg je         tegen zulke mensen?

BH       Kijk, zo hebben we allemaal wel wat. Nu ben je te jong, maar straks word je wakker en ben je    te oud. Zo heeft iedereen iets. Maar ik geloof in het potentieel van mensen. Bij leiderschap denken we vaak aan iets specifieks. Een kerkelijk leider of zo. Maar het is een manier van         leven. Leiderschap moet het voorbeeld geven Gods wijsheid praktiseren en mensen iets     bieden dat ze willen navolgen. Mensen van alle rangen en standen ongeacht hun leeftijd en         handicaps, ze hebben allemaal de kans te leiden. God kan van alles gebruik maken. Als we       maar beschikbaar zijn. Wat er ook speelt in ons leven alle verdriet en ziekte ten spijt, alle           verpletterende teleurstellingen: Waar leven in Christus is, is hoop.

BS       En als iemand tegen je zegt: Weet je, Brian… Ik heb het gevoel dat God mij roept. Vooral           jonge mensen vragen dit. God wil dat ik iets groots doe in mijn leven maar ik weet niet waar ik   moet beginnen of wat God van me wil. Wat voor antwoord geef je op die vraag?

BH       Begin God te dienen waar je nu bent. Eén stap tegelijk. De beste weg naar een goede   toekomst is: Wees getrouw waar je nu bent. Zeker als je dient in het kader van een hogere      visie. De Bijbel zegt: Wees oprecht in wat je voor een ander doet, dan geeft Hij je wat je            toekomt. Dus wat mensen moeten doen is het niet elders zoeken, maar daar waar je bent.

Daar moet je dienen en doen wat je kan.

BS       Dat is het credo van Hillsong.

BH       Dat is het zeker. We zijn gezegend met een ongelofelijk trouwe aanhang wereldwijd, die dat      waarmaakt. Het leger van vrijwilligers dat wij op de been brengen dat is wat het meeste voor          elkaar krijgt. We staan ook bekend om onze diensten maar op onze concerten en diensten

zie je de ware schittering van onze kerk: De geweldige mensen erachter. Ik geloof echt dat als   we ons ten dienste stellen van anderen en zorgen dat de Kerk gaat over God en over mensen

dan kunnen we zien hoe God zijn plannen ten uitvoer brengt.

BS       Maar dat gaat toch ook op voor business en politiek? Dienend leiderschap is het sleutelwoord.

Nog een vraag. Er zijn mensen, hier in de kerk en elders die veel autoriteit hebben en op wie     veel ogen gericht zijn. Hoe belangrijk is iets als transparantie? Daar schrijf je meen ik ook         over?

BH       Wat mensen tegenwoordig zoeken is authenticiteit. Mensen zijn zo vaak op dingen gestuit die    niet transparant zijn. Op alle niveaus. Dit zijn nieuwe tijden. Mensen willen een zekere           oorspronkelijkheid en kwetsbaarheid zien. Je hoeft niet je vuile was buiten te hangen maar je     wel kwetsbaar durven opstellen. Wat echt is, spreekt mensen aan. Als we namaak tegen-        komen, onechtheid, een gebrek aan transparantie of kwetsbaarheid, dan heb ik de indruk dat         mensen zich daar minder in vinden dan wanneer iemand nederig genoeg is om te weten wie      hun God is en wie ze zelf zijn. Dat verwarren ze niet.

BS       In heb een vast geloof in de Kerk van Christus en het potentieel van de Kerk. Hoe gaat Hillsong verder?

BH       We blijven onze roeping volgen. Plaatselijk kerken opbouwen hopelijk kerken overal tot voorbeeld strekkend zoals we steeds hebben mogen doen. Ik heb nooit zitten broeden op

een meesterlijk plan. Ik probeer te horen wat God te zeggen heeft, elk jaar weer. We doen nog steeds waar we 32 jaar geleden mee begonnen. Het ziet er anders uit, maar we hebben een kerk opgezet om mensen lief te hebben en te dienen. Dat doen we nòg.

BS       Brian, bedankt dat je bent gekomen, ondanks je drukke agenda om met ons te praten. We         houden van je en waarderen je. We gaan bidden voor Hillsong en zijn enthousiast over het      werk dat God doet door middel van Hillsong. Dat geeft ons allemaal kracht en moed. Dank je     wel. Nog eens een warm applaus voor Brian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duet – SARAH GRANDPRE & DANA BAKER – “The Lord’s Prayer”

 

Onze Vader die in de hemelen zijt geheiligd worde uw naam uw Koninkrijk kome uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze Schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht, en De heerlijkheid tot in eeuwigheid amen

 

Koor – “Tell it to the Nations”

 

Ik wil ’t verhaal vertellen van het wonder van God van Jezus en zijn liefde en ’t leven dat Hij biedt

Ik wil ’t verhaal vertellen omdat ik weet: het is waar het stilt al mijn verlangens in moeite is Hij daar

Ik wil ’t verhaal vertellen en glorierijk vermelden het oud verhaal vertellen van Jezus’ liefdemacht

 

Over de golven klinkt een rusteloos gebed ‘zend het licht! zend het licht! ‘ zielen roepen om hulp,

Zijn nog niet gered ‘zend het licht! zend het licht! ‘ zend het licht, het evangelie-licht laat het schijnen Wijd en zijd zend het licht, het evangelie-licht schijn tot in de eeuwigheid schijn tot in de eeuwigheid

Schijn tot in de eeuwigheid in de eeuwigheid

 

Verklaring van Bobby

 

Houd uw handen zo, als een gebaar van ontvangen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank u wel, u mag gaan zitten.

 

Preek – “Reflecting the Light of God”

door Bobby Schuller

Volgens de evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas bent u het licht in de wereld. En wie zegt dat? Jezus. In Johannes zegt Hij: Ik ben het licht in de wereld en dat is ook waar. Maar ons licht is een reflectie van dat van Jezus. Jezus roept ons op en verwacht van ons dat we het licht in de wereld zijn.

Want dat is de taak van een gelovige. Geen ketters standpunt, maar orthodox. De Bijbel zegt: Jij bent het licht in de wereld. En in een steeds donkerder wereld rekent God op u om een licht te zijn in de duisternis. Je hoeft niet perfect te zijn. Je zult fouten maken. Maar je bent geroepen om een licht te zin

in een straal van 5 meter rondom je. Vandaag gaat het over wat het betekent gastvrij te zijn wat het betekent te willen leren en wat het betekent ‘te horen bij’. Ik kan het niet beter uitdrukken maar dat is hoe Jezus was. De hardheid van Jezus’ wereld bracht de meeste mensen bij wat de aard van God was. Mensen keken òf naar het Romeinse Rijk òf naar de farizeeërs om te begrijpen wat de aard van God was. De meesten geloofden in God. Het is niet zo dat Romeinen uit de eerste eeuw heidenen waren in de zin dat ze in veel goden geloofden. Ze hadden goden, maar geloofden er niet echt in. Het was meer traditie. Velen beoefenden een vreemd soort theïsme, of waren gnostici of epicureeërs.

Een soort filosofische religies die draaiden om het denken. Maar die Romeinen kenden wel een

waardenstelsel, al was het niet religieus. Het kwam eigenlijk neer op het recht van de sterkste. Dat recht gebruiken, was prima. Rome draaide om macht. Het ging niet om geld, maar om roem. Geld was slechts een middel om macht en roem te verwerven. Wat Romeinse mannen wilden was zulke grootse dingen doen dat ze altijd herinnerd zouden worden. Het was een cultuur waarin het ego centraal stond

en die zich manifesteerde in machtmisbruik, imperialisme en in het idee dat het recht van de sterkste

goed is. Een keiharde wereld. Zo kwam, met name voor joden in de eerste eeuw, het Godsbeeld tot stand. Ze dachten: God is een keihard type. Een vechter. Dat is Hij ook. Maar het was niet zo dat God

tegen de mensen vocht. Verder kregen ze informatie van de farizeeërs. Dat was een groep nieuwe leraren, rabbi’s die tot een bepaalde school behoorden. Ze waren onbuigzaam en formalistisch, bozig, oordelend. Ze hadden allerlei inzichten die nu niet meer leven onder joden. Bijvoorbeeld: Ben je ziek

 

dan is dat een straf voor jouw zonden of die van je ouders. En dan werd je, ondanks je ziekte, ook nog eens buitengesloten. Dat zie je bij de melaatsen, bij de vrouw met bloedingen, bij de blinde in Johannes 9. Mensen die lijden onder hun ziekte en daarbij ook nog eens worden uitgebannen omdat hun ziekte wordt beschouwd als een vloek van God. Jezus komt op aarde om mensen te laten zien hoe God werkelijk is. Dat God niet zo is. Dat God anders is. Dat Hij liefdevol is, dat we niet zijn slaven zijn maar zijn kinderen. Dat Hij ons liefheeft en het beste wil voor ons. Ik kan niet begrijpen dat veel mensen dat nog altijd niet kunnen geloven. Voor velen is Gods liefde iets als de aanschaf van een tweedehands auto of een hypotheek die wordt aangeboden. Ze horen een predikant zeggen: God houdt van u. Maar ze horen allerlei ruis erbij. Er zit altijd een andere tekst onder. God houdt wel van je, máár. Maar er zijn geen kleine lettertjes. God houdt gewoon van je zoals je bent. Niet dat Hij altijd blij is met wat we doen maar Hij houdt van ons. Niet hoe we zouden moeten zijn, maar zoals we zijn.

In Matteüs 11 vers 25 zegt Jezus opeens: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon

het wil openbaren. Dit is mijn eigen weergave, die wat verschilt van de officiële. En dan zegt Hij: Kom naar Mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Voor mij vat dit vers Jezus’ verkondiging samen.

Het is net zoiets als: Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf. Aan deze aansporing van Jezus

om zijn zachte juk op te nemen gaat de uitspraak vooraf: Niemand kent God, kent de Vader zo goed als Ik. En niemand kent de Zoon zo goed als de Vader. We hebben een unieke Vader-Zoon relatie en al vertellen al die anderen je hoe God is Ik bèn hoe God is. Dat is ook nu nog belangrijk, want velen denken: Mijn zaak is failliet gegaan of: ik ben ziek of: God straft me. Daarom lijd ik. God heeft me vervloekt. Maar zoiets zie je Jezus nooit doen. Wanneer zegt Jezus tegen iemand: Je hebt zo erg gezondigd. De komende twee weken heb je de pokken. Zoiets doet Jezus niet. Volgens de christelijke theologie kwam Jezus ons Gods ware aard meedelen. Wat Hij wel doet, is een vijgeboom die geen vrucht draagt, laten sterven. Hij spreekt een vloek uit over een vijgeboom, en die sterft. Maar niet met de farizeeërs, zijn vijanden. Hij maakt zich kwaad over hen maar Hij maakt ze niet ziek, doet ze niks,

laat geen geweld op hen los. Hij houdt juist van ze. Jezus laat ons zien hoe God is: liefdevol. Hij is de Verloren Vader die van zijn Zoon houdt. En van u. Hij zou bereid zijn te sterven om u thuis te krijgen.

 

Hij houdt van u zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Vreselijk belangrijk. Want het smalle pad bewandelen, zoals Jezus ons vraagt het juiste doen, het goede liefhebben en het slechte haten zo’n leven is het makkelijkste leven dat er is. C. S. Lewis zei: ‘De luie jongen werkt het hardst. ‘ Geweldige zin. Hij bedoelde ermee: Een jongen die op school elke dag een beetje zijn best doet hoeft niet nerveus te zijn voor een proefwerk. Hij kan lekker naar de film en de volgende dag haalt hij een dikke voldoende. Maar een luie jongen, die pas de avond ervoor gaat leren, zoals ik. Elke klas weer.  Hij leert ’s nachts door en haalt op het nippertje een zesje. Dus die luie jongen moet het hardste werken. In ons geloofsleven denken we vaak in dat soort termen. Dat is hoe we denken. Terwijl het zachte juk gewoon is: Verblijven in Jezus’ liefde en goedheid. In Jezus’ tijd kwam het begrip ‘juk’ vaak aan de orde. Een juk is een ding, een houten ding dat dwars over twee ossen wordt gelegd. Meestal lopen een oude en een jonge os naast elkaar. De oude laat zien hoe het moet. Het is een perfect beeld dat Jezus gebruikt. Het juk dient vooral om te zorgen dat de ossen rechtuit lopen. De twee ossen lopen rustig naast elkaar voort, en twee kunnen meer dan één. Dus dit was al vóór Jezus een metafoor voor in de leer gaan bij een rabbi. Iedere rabbi heeft een juk en dat is

zijn interpretatie van de Schrift. Zoals tegenwoordig kerkelijke gezindten. ‘Juk’ betekent bijna ‘gezindte’. Dus iedere jongeman die leerling wil worden van een rabbi is door een juk met hem  ver-bonden. Je kon iemand vragen: Wiens juk ben jij? ‘Ik ben bij rabbi Shlomo. En jij? ‘ ‘Ik ben bij rabbi Benjamin. ‘ Et cetera. ‘En jij?’ ‘Ik ben bij rabbi Jezus’. Iemands juk opnemen betekent dat je je onder diens voogdij stelt. Zo leer je van de rabbi. Dat ging in die tijd heel anders. Onze leraren houden een lezing. Ze staan op een kansel en vertellen de mensen wat ze moeten doen. Jezus gaf geen les zoals ik het nu doe. Soms, enigszins. Hij preekte. Maar altijd deelde hij ook andere dingen met mensen, en wandelde met ze. Hij deelde zijn leven met de 12 apostelen. Hij ging met hen voort van dag tot dag,

met hen verbonden door een juk. Ze sliepen samen rond het kampvuur, aten samen. Elke dag waren de 12 samen en leerden ze van Jezus gewoon door vriendschap met Hem. Dus Jezus leert ons dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Het Griekse woord voor ‘zacht’ is christes en dat klinkt erg als ‘Christus’. Het betekent ‘goed passend’. Het schuurt niet, schaaft niet, doet geen pijn. Een goed juk, dat leven brengt en leiding geeft aan je ziel. Een juk dat richting geeft, betekenis, en een doel. En Jezus was niet het enige juk. Er waren in die tijd andere jukken. En zware lasten. Jukken die mensen een constant schuldgevoel gaven. Die mensen een gevoel van nutteloosheid gaven. Die mensen constant deprimeerden omdat ze niet goed genoeg waren. Die mensen buitensloten en beangstigden. Jezus zegt: Mijn juk is anders dan al die andere. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus’ juk is het juk van het leven, het eeuwige leven. Leven dat nooit ophoudt. En dat is geweldig nieuws. Iets ter overdenking. Bij mijn eerste bezoek aan Jeruzalem vond ik in de Oude Stad de Heilig Grafkerk het mooiste. Iedereen loopt warm voor de Klaagmuur en die is ook geweldig. Maar ik hou erg van de Heilig Grafkerk, vanwege zijn geschiedenis. Jeruzalem is een moderne stad met de Oude Stad in het centrum. En daarbinnen is dan weer een oudste deel. De Oude Stad is ommuurd door de  kruis-vaarders. Over die muur kan je de stad rondlopen. Ik geloof dat die door de kruisvaarders is gebouwd.

Er zijn vier wijken: De Armeense, de Arabische, de joodse en de christelijke wijk. Vier gebieden. Je merkt dat je van de ene wijk naar de volgende gaat want dan verandert het eten, de geuren. Alles wordt anders. Een geweldige stad. Overal in Jeruzalem kom je oeroude dingen tegen. Dan heb ik het over 1000, 1500 jaar oud. De Heilig Grafkerk staat op de plek waar Jezus zou zijn begraven. De kerk is over het graf heen gebouwd en wordt gerund door 7 denominaties. Bij mijn tweede bezoek aan Jeruzalem kon ik de kerk niet vinden. Als ik mensen de weg vroeg, stopten ze even met hun waterpijp en zeiden: Die kant op, dan rechtsaf en dan weer links. Dan nog een eindje rechtdoor, maar niet te ver, trap op, linksaf. Daar is het. Niet te missen. Zo dwaalde ik door Jeruzalem. Ik had al drie keer gevraagd waar de Heilig Grafkerk was. Ik liep al uren te zoeken. De Oude Stad is niet zo groot…

maar zit vol tunnels en grotten en zo. Ten slotte vroeg ik het aan een man die geen woord zei.

‘Ik zoek de Heilig Grafkerk. ‘ Hij loopt door draait zich om en wenkt mij. Oké, zeg ik en volg hem.

Af en toe gebaart hij. Een aantal malen begon ik: Mooi weer vandaag, hè? We gaan een trap op en dan een klein poortje naar een binnenplaats en hij doet…Dat was alles. Hij leerde mij een hoop

zonder iets te zeggen maar door met mij op te lopen. En dat is de beste manier om te leren en te groeien. Het is het model dat Jezus stelt voor christenen. Wie als Jezus wil zijn, moet niet alleen

luisteren, maar ook met Hem meelopen. Vaak kan je veel meer van Jezus leren door in zijn buurt te zijn dan door te luisteren wat Hij zegt. Dat geldt voor alle grote leraren die uw leven diepgaand hebben

beïnvloed: Het zijn mensen die met u zijn opgelopen. Hou dat idee even vast: Om een ware gelovige te worden, moet je in je leven een intieme relatie met God opbouwen., dagelijks tijd met Hem  door-brengen, dag aan dag met Hem wandelen. Ik ben niet volmaakt, maak fouten, toch heeft God me nooit verlaten en ik Hem nooit. We gaan samen voort en als ik de verkeerde kant op loop, wenkt Hij mij. Dat is dus van belang: Een juk verbindt je met een andere os. Je gaat hoe dan ook samen voort.

Maar het gaat me vooral hier om: Jezus laat zien hoe God is en jij wandelt met Jezus. Maar jij als christen hebt tot taak te onthullen hoe Jezus is. Dat is het belangrijkste wat ik vandaag zeg: In de ogen van de samenleving laat jij als christen zien hoe Jezus is. Dus als je verbitterd bent of veroordelend,

boos, onvriendelijk of ruw en je betoont geen spijt aan wie je hebt gekwetst dan zeg je eigenlijk zonder woorden dat Jezus net zo is. Je kunt onmogelijk van iemand verwachten te zijn als Jezus. Maar dat is niet mijn verwachting, maar die van Hem. Hij denkt dat u op Hem kunt lijken.

 

Wie is er volgens de evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas, het licht in de wereld? Ik wil van u horen: ‘Dat ben ik. ‘ -Dat ben ik. Juist, dat bent u. En als het licht uitgaat, is het donker. Voor de meeste mensen in de samenleving die niet religieus zijn, God niet kennen of door religie gekwetst zijn, geldt: Als je een kwetsend iemand wordt, als je wraakzuchtig bent oordelend, als je niet met mensen

wandelt als je roddelt, mensen treitert dan versterk je het stigma dat God ook zo is, en dat is Hij niet.

Onthoud dat, het is razend belangrijk. Het omgekeerde is ook waar: Je kunt de stereotypen over gelovige mensen ontkrachten als je vriendelijk bent, gastvrij, mensen het gevoel geeft dat ze erbij horen bereid bent te leren, niet alleen te onderwijzen. Dan begint het ijs te smelten van de harten van hen die bezwaren hebben tegen religie. Ik wil iedereen hier en thuis achter de tv zeggen: Niet ideeën, maar ons handelen moet mensen overtuigen van Gods liefde. Pas wanneer die ideeën je gedrag

veranderen kan je de visie van mensen op God en de Kerk, veranderen. Als we gastvrij zijn, onze vijanden liefhebben, zegenen wie ons vervloeken, geduldig zijn, ongehaast en zorgeloos als we voortgaan op het kalme ritme van de genade, houden van mensen vrijgevig, vriendelijk, onzelfzuchtig als we de vrucht van de geest dragen, als we bidden en als we zulke dingen met zachtaardigheid doen als ze eerlijk en oprecht gebeuren dan zijn dat de dingen die de harten van de mensen voor God verwarmen. Die mensen zijn een licht in de duisternis. De voornaamste reden dat trouwe kerkgangers de kerk verlaten is een morele tekortkoming in hun leven. Dat slaat nergens op. Je zou naar de kerk toe moeten hóllen als je moreel in problemen bent. Als je in alle opzichten perfect bent, heb je geen kerk nodig. Maar als je leven een puinhoop is, als je lijdt, ziek bent, zondig dan heb je de kerk nodig, een gemeenschap die je steunt en liefheeft. En uiteraard zijn we allemaal altijd zo, want we zijn mensen. Als predikant zie ik: Als mensen om die reden vertrekken, zien ze de kerk niet zien als een kliniek, een kliniek voor de ziel. Ze zien de kerk niet als ze een plek waar ze thuis zijn. Ze zien de kerk als een club. Een club waar gelovigen komen laten zien hoe gelovig ze zijn. Zo is het in deze kerk nooit geweest en zo zal het ook nooit worden. Amen? Onze gemeente zou iets moeten hebben Iets tastbaars in ons leven. Dat we van mensen houden zoals God van ze houdt. Dat we getuigen van Gods grote liefde voor zondaren mensen als u en ik. En dat we niet doen alsof we volmaakt zijn of zonder zonden. Al is dat wel ons streven. Amen? Daarom wil ik u dit voorhouden: Wees als Jezus voor andere mensen. Op drie manieren: Eén: wees iemand die genezing brengt. Dokters kijken naar ziekten en wonden. Genees anderen. Vaak breng je de meeste genezing als je zelf genezing ervaart.

Christenen moeten gewonde genezers zijn. Het tweede opzicht waarin u op Jezus moet lijken: Een gastvrij mens zijn. Iemand die anderen het gevoel geeft erbij te horen. Wees iemand die altijd zijn best doet om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen. Niet om hetgeen ze doen of hebben of er zelf voordeel van te hebben maar om hen te laten voelen dat ze erbij horen. Gastvrijheid, altijd. En: Wees bereid om te leren. Wees iemand die wil leren van anderen, niet alleen wil onderwijzen. Luister echt naar anderen. Wil niet altijd het woord voeren maar luister naar de hartslag van anderen. God wil dat u zo bent. Voor sommige mensen bent u de enige die zo is. Als u uw licht niet laat stralen, zullen ze

enkel duisternis kennen. En u ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

In naam van Jezus danken we U dat uw Heilige Geest hier is. Vader, geef dat uw Heilige Geest aanwezig is in iedere kamer waar mensen nu zitten te kijken. Dank U dat uw Heilige Geest tijd en ruimte overstijgt. Geef dat wij de troost en het leven van uw Geest mogen ontvangen. Help ons met U voort te gaan, Jezus. Help ons in ieder opzicht als Jezus te zijn. Opdat ons handelen, hoewel nooit

volmaakt, uw liefde uitstraalt voor mensen die gewond zijn en lijden. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

 

 

 

Weerspiegelt het licht van God

6 maart 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan