Home Schuilen bij God

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn altijd zo blij dat jullie er zijn. Je kunt vertrouwen op het levende Woord van God. Laten wij vandaag naar zijn Woord handelen. Je bent geliefd. Amen. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Weet dat je, als je naar de kerk komt, je niet schuldiger hoeft te voelen. En niet slechter. Wij willen dat jullie hier vol vreugde en vol hoop vertrekken. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in de krachtige naam van Jezus. Wij vragen om de uitstorting van uw Geest. Velen van ons voelen zich moe, angstig, geïntimideerd. Wij bidden dat U ons vandaag Uw geest schenkt van moed, goedheid en compassie met onze naaste. Traag met woede, maar snel met genade. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En het volk van God zei: amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Duet – See the Light door Princton en Preston Parker

Kerkfamilie, de Heer is ons Licht. Over dat licht willen wij vandaag zingen. Kom op, Preston.

 

Duisternis lijkt overal om me heen te zijn

Ik zoek naar wat mijn ogen niet kunnen zien

Waarheen moet ik nu, wie kan ik vertrouwen?

Niemand anders dan U, mijn hoop is Jezus

Ik zie het licht, ik zie het licht komen

Ik zie het licht, ik zie het licht komen

 

Zing met me mee:

Duisternis lijkt overal om me heen te zijn

Ik zoek naar wat mijn ogen niet kunnen zien

Waarheen moet ik nu, wie kan ik vertrouwen?

Niemand anders dan U

Ik zie het licht, ik zie het licht komen

Ik zie het licht door de duisternis breken

Ik zie het licht komen

Dit zal niet blijven, uw Woord zal komen

Ik zie het licht komen

 

Dus wij zeggen:

Dit is een lied om te vieren.

Dit is een lied ter bemoediging.

 

Ik hou van dit volgende gebed. Zing maar, Preston.

Schijn uw licht over ons, schijn uw licht, Jezus.

Schijn uw licht over elke situatie

Over ieders hart, over ieders geest

Wij hebben U nodig, schijn uw licht over de wereld

Wij hebben uw licht nodig, verdrijf onze zonden,

Verdrijf onze schaamte, de wereld heeft uw licht nodig

 

Jezus, het Licht van de wereld, ik zie het licht komen

Kun je het licht zien komen?

Dit zal voorbijgaan want uw Woord zal komen

Wij zeggen dat dit voorbij zal gaan

Deze pijn zal voorbijgaan

Deze tranen zullen voorbijgaan

Mijn moeilijkheden zullen voorbijgaan

Maar ik voel de doorbraak van de Heer

En Hij breekt door in mijn situatie

En Hij breekt door in mijn situatie

 

Hij brengt mij beschutting

Ik voel me sterker, ik voel me beter

Ik voel me wijzer, ik voel me sterker

Dit is wat ik zeg

Ik zie het licht mijn kant op komen

Ik zie het licht mijn kant op komen

Uw Woord zal komen

 

SchriftlezingPsalm 27:1-5 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Psalm 27:1-5. David schrijft: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: Dat ik wonen mag in het huis van de HEERE al de dagen van mijn leven om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Wauw, David kende onze Heer. Amen.

 

Koorzang – Come, Thou Fount of Every Blessing

Kom, o bron van zegeningen geef een nieuw lied in mijn hart

Vol van dank, niet te bedwingen, voor genade ongedacht

Geef mij woorden om te zingen met de eng’len rond uw troon

Want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood

 

Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis

En uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis

Jezus zocht mij toen ik dwaalde op mijn eigen wegen liep

En Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt

 

Kom, o bron, kom, o God, kom geliefde vredevorst

Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt, kom, o bron van zegening

Kom, o bron, kom, o God, kom geliefde vredevorst

Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt, kom, o bron van zegening

 

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, ‘t is genade onverdiend

Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe vriend

Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer

Laat mijn hart U toebehoren, tot ik U ontmoet, mijn Heer

Tot ik U ontmoet, mijn Heer

 

Solo – Holy Spirit, Rain Down door Madeline Reynolds

Heilige Geest, daal neer, daal neer

O, Trooster en Vriend, we hebben uw aanraking weer nodig

Heilige Geest, daal neer, daal neer

Laat uw kracht neerdalen, laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, daal neer, daal neer

Heilige Geest, daal neer, daal neer, daal neer

Heilige Geest, daal neer, daal neer

Heilige Geest, daal neer, daal neer

Wij willen dat U op ons neerdaalt

 

O Trooster en Vriend, we hebben uw aanraking weer nodig

Heilige Geest, daal neer, daal neer

Laat uw kracht neerdalen laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest, daal neer

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Vandaag is het een bijzondere dag want wij gaan het credo veranderen. Doe allemaal maar eens zo. Als je hier al een tijd komt, weet je dat wij een credo hebben dat ik een jaar of 10 geleden introduceerde. Het is iets dat ik in mijn persoonlijke leven vaak zei. Maar sinds een jaar of 6 is er één zinnetje dat mij dwars zit. Het gaat om de laatste twee woorden van het credo. Het werkt wel, maar de laatste regel van het credo luidt: Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met… De wereld. Dat klopt. Wij moeten de wereld liefhebben. Wij hebben de wereld lief. Wij hebben de wereld letterlijk lief. Dit is een wereldwijde bediening. Maar God vraagt christenen niet, de wereld lief te hebben. Hij zendt ons de wereld in, maar weet je nog wie Hij ons vraagt, lief te hebben? Hij vraagt ons, onze naaste lief te hebben. Hij verlangt zelfs van ons, onze vijanden lief te hebben. Daarom denk ik dat wij beter mijn naaste kunnen noemen. Dus dat doen wij voortaan. Als je zelf liever de wereld zegt, doe je dat. Dit is Shepherd’s Grove. Doe je ding. Maar wij gaan mijn naaste zeggen. En dat zijn dan de mensen in een straal van 5 meter om je heen.

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met… Mijn naaste. Mooi. Met mijn naaste.

 

Schuilen bij God

door Bobby Schuller

Of je ons op tv volgt of dat je hier in deze ruimte bent als je hier komt, heb je het gevoel dat je hier ten goede veranderd weer vertrekt. Dat je weggaat met een nieuwe bezieling die je daarvoor niet had. Ik weet ook wel dat dat niet altijd zo is. Misschien is dat zelfs meestal niet zo voor sommigen maar ik hoop dat deze ruimte gevuld is met mensen die dat willen. Alleen al door dat te willen maakt ons van betekenis voor elkaar. Ook voor mij. Ik heb dat nodig, en Hannah ook. Zulke mensen zijn wij voor elkaar als gemeenschap. Ik wil daar dieper op ingaan want ik geloof dat dat is wat de Heer ons opdraagt: Grootmoedig zijn, vriendelijk, mild, open, een helende aanwezigheid zijn. Jezus zei zelf: God heeft Mij niet gezonden voor gezonde mensen maar voor de zieken. Opdat mensen hierheen komen als naar een ziekenhuis. Zodat er op een zeker niveau in mijn ziel een gevoel van genezing ontstaat. Als ik een moeilijke tijd doormaak. Als ik het gevoel heb dat ik morgen niet naar mijn werk kan. Als ik niet nog meer rekeningen onder ogen kan krijgen. Als ik voel dat ik niet weer naar een doktersafspraak kan gaan. Of als je geest vertroebeld is door twijfel aan van alles. Aan God, aan het leven, aan de zin van het leven, aan wat waar is en wat niet. Dat daar mensen in zijn en dat die mensen een hart vertegenwoordigen en dat dat het hart van God is en dat dat voor jou is en niet tegen jou. Dat, zoals de Bijbel zegt, God nu hier is. Dat Hij sterk genoeg is. Dat Hij Zich bekommert om wat anderen afdoen als jouw probleempje maar wat groot is voor jou. Dat Hij om je geeft en dat je om 2 uur ‘s ochtends, als je wakker ligt, weet: Ik kan bij een God terecht die mij met open armen ontvangt en die voor mij zal vechten. Een God die naar mijn gebeden luistert. Die mij in mijn zwaarste tijden moed zal inspreken en mij een vrede zal geven die alle verstand te boven gaat. Je hebt wat de artsen je net vertelden over je kinderen, of jou of je moeder of je vader. Je dacht, oude gewoontes overwonnen te hebben maar ze keren terug als je gespannen bent. Misschien wil je bidden maar kun je God niet voelen als je je hebt afgezonderd. Of misschien maak je je zorgen over je eigen toestand of over de plek waar je woont. Velen van jullie die in het buitenland kijken, hebben daar ook mee te kampen. Je hebt je leven en je werk, maar soms lijkt je dat te verpletteren. Dan is het niet één ding, maar de last van alles, als een loodzware rugzak. Ik bid vanmorgen voor jou dat de Heilige Geest een wonder doet in je leven. Dat dat verpletterende gewicht op je rug verandert in ballonnen die je gewoon kunt loslaten. Gewoon laten gaan. Jezus heeft ons geleerd: Maak je geen zorgen om wat je moet eten of drinken of wat je zult dragen. De heidenen jagen die dingen na en je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. De meeste mensen stoppen daar. Christopher Hitchens, een uitgesproken atheïst die ik desondanks graag las en hoorde gebruikte dat Bijbelvers graag om af te geven op christenen. Hij en veel andere critici begrijpen niet waar dat vers om draait. Het gaat om wat erop volgt. Jezus zegt niet: Maak je geen zorgen. Hij zegt: Maar zoek éérst Gods koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. Dan zullen alle andere dingen je gegeven worden. Dus Jezus zegt niet dat je je geen zorgen hoeft te maken. Hij zegt: Zoek in plaats van je zorgen te maken Gods koninkrijk. Dat is de heerschappij en het leven van God. Gods wijsheid, zijn wegen en de praktische wijsheid daarvan. Zijn leven. Dan komen al die dingen voor elkaar. Het woord dat Hij gebruikt, is overigens merimnao. Ik heb het eerder genoemd. Het woord voor ‘zorgen’ betekent, in alle richtingen uiteen getrokken te worden. In plaats van een miljoen richtingen ga je maar één richting uit. Ik ga de Heer liefhebben met heel mijn hart en mijn naaste liefhebben als mijzelf en de rest aan de Heer toevertrouwen. Ik doe mijn best en vergeet de rest. Dat is het. En dat zul je ook doen. Ik wil je bemoedigen dat als je die gevoelens krijgt die beklemming op je borst en in je gedachten als je ‘s avonds laat nog op bent en niet kunt slapen dat je je erop traint, niet meteen je wederhelft of de regering of een partij of wat dan ook of wie dan ook de schuld te geven maar dat je meteen naar God gaat en zegt: Heer, dit is wat mijn hart en ziel bezwaart. Wat is daarop uw antwoord? En hoe kan ik mij scharen achter dat grote idee? Weet dat God triomfen voor jouw leven in petto heeft en de helft van die triomfen zijn het geloof dat het goed zal komen. Dat brengt ons bij onze Bijbeltekst, Psalm 27. Als je een Bijbel hebt, kun je meelezen. Dit is David. Hij is die vriend met wie je wel naar een feestje wilt terwijl je weet dat het beter is van niet. Wij zien hem altijd als een halve heilige, maar dat is hij zeker niet. Hij kent pieken en dalen. Maken jullie dat ook weleens mee? Hij heeft goeie en kwaaie dagen. En het moeilijke is dat hij geen hopeloos geval is. Het is schokkend, maar God houdt heel veel van David. Dat is een van de dingen die wij leren. God houdt duidelijk meer van David dan van veel andere Bijbelpersonages. Tenminste, dat valt te lezen. Ik heb mijzelf vaak afgevraagd wat David zo bijzonder maakt. Ik denk dat het is dat Davids hart altijd zo wijd open staat voor God. Hij hunkert aldoor naar God. En als hij zich als een idioot gedraagt, beseft hij dat ook wel. Dan zegt hij: God, ik ben zo stom bezig. Het spijt mij. Vergeef mij en dan zegt God: Oké. Is dat niet verbluffend? Mij geeft dat hoop. Geeft het jou geen hoop? Iemand put hier hoop uit. Daar ben ik blij om. Als koning David gezalfd wordt, gaat het bergafwaarts in zijn leven. Hij wordt aangevallen en weet niet wat hij moet doen. Hij is verlamd van angst. Hij neemt zijn toevlucht tot God en noemt God zijn Vesting. Wij nemen die passage vers voor vers door. Het is een beroemd vers. Misschien heb je het ooit uit je hoofd geleerd. In Psalm 27 staat: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Dat woord ‘heil’ betekent niet dat je naar de hemel gaat als je sterft. Dat woord heil slaat op ieder onderdeel van jou. Je heil betreft je lichaam, je ziel, je geest. God geeft om al die dingen. Om alles wat jij bent. Geef je alleen om je kinderen? Ouders hier geef je alleen om de geest van je kinderen? Je geeft om alles, nietwaar? God geeft om alles. En dan staat er: De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? In andere Bijbelvertalingen staat er ‘vesting’ maar misschien moeten wij dat niet zo noemen. In de tijd van David zaten de mensen niet vaak in over grote oorlogen. Bij oorlog denken wij vaak aan oorlog tussen Frankrijk en Engeland of zo. Dat soort oorlogen. Maar dat gebeurde destijds niet zo vaak. De meeste mensen waren banger voor stammenstrijd en plunderaars. Bijvoorbeeld in het vroegmiddeleeuwse Europa na de val van het West-Romeinse Rijk. De noordelijke delen van Europa werden constant overvallen door Vikingen en piraten. Het gaat je allemaal voor de wind en je woont met je gezinnetje in een dorp en dan valt een stel Vikingen binnen en die roven en moorden erop los. Als een blikseminslag en daarna zie je ze nooit meer. Dat was duizenden jaren overal ter wereld de grootste zorg van mensen. Tot de uitvinding van het buskruit zat men daar het meest over in. En een van de beste wapens daartegen was een vesting, een kasteel. In de tijd van David, de vroege IJzertijd in het Nabije Oosten was zelfs de stad van David een vesting met een muur eromheen. Als je binnen die muren zat, was je veilig voor plunderaars want die hadden niet altijd de middelen voor een bestorming bij zich. Ze kozen liever gemakkelijke doelen. Dus wat deed je als je in die tijd plunderaars zag naderen? Je gaat je niet proberen te verdedigen. Je vlucht naar een vesting. Je pakt je bezittingen, je vlucht naar de vesting en wacht het verder af. Dat is een metafoor voor ons leven. Hoewel wij niet meer in zitten over Vikingen, tenminste, hopelijk niet Het zijn rare jaren geweest, dus ik zou niet…Maar er verrijzen weer een hoop kastelen. Maar zeggen dat je in het leven moet Alsof je je toevlucht zoekt in een kasteel, zoek je je toevlucht tot God. Dat is heel natuurlijk. Je vlucht naar God en als je daar veilig bent, breng je je leven weer op orde. En dan zegt David in vers 2: Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, struikelden zij zelf en vielen. Velen van ons hebben geen vijanden. Niemand die voor geld het op ons leven heeft gemunt. Op die manier hebben wij geen vijanden maar wij kennen veel dingen die op een abstracte manier vijandig aanvoelen. Dingen die ons achtervolgen in ons leven. En David zegt, als je je toevlucht zoekt in Gods vesting wil je bijna dat ze je achterna komen, zodat ze in de val zullen lopen. Wanneer je destijds naar een kasteel vluchtte hoopte je bijna dat de plunderaars je zouden volgen en zouden omkomen. Dat ze een kopje kleiner gemaakt worden. Dat ze in de valkuilen storten rond je kasteel. En zo zegt David: Als ik in Gods vesting schuil en mijn vijanden achtervolgen mij, zal dat hun eigen ondergang worden. In de Bijbel staat: Wie jou treft, treft Gods oogappel. Is dat geen mooie passage? Het is of iemand die jou port, God in zijn oog prikt. Mooi, hè? Ik vind het prachtig. En God slaakt een luide grom. Fantastisch vind ik dat. En dan staat erin vers 3: Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Daar komen wij het idee tegen van de vrees voor de Heer. Dat is een idee voor nieuwe christenen of niet-christenen. Het klinkt niet goed. Het lijkt niet in de haak. Maar God vrezen is net zoiets als een man in een werkplaats die de heftruck vreest. Of een kampeerder die het vuur vreest. Het betekent niet dat je er bang voor bent, maar dat je er ontzag voor hebt. En dat neemt op de een of andere manier alle andere angst weg. Ik herinner mij een leuke vergelijking. Hannah had als kind een hond. Dit is hem. Dit is Mozart. Mozart was geen superintelligent hondje, maar hij was wel erg schattig. Het is een shih tzu. Het klinkt als een lelijk woord in deze kerk. En Mozart was zo laf als maar kon. Zodra er iemand in huis kwam, schoot Mozart doodsbang weg. Bij elk hard geluid nam hij ijlings de benen. Maar het was echt een schatje. En als er iemand langskwam voor wie Mozart bang was ging hij er als een haas vandoor maar als Doc, Hannahs vader, hem dan optilde ging Mozart meteen van… Dan veranderde hij ineens in een grote stoerling en zette het op een blaffen. Zolang Doc hem tenminste vasthield. Maar zodra Doc hem neerzette, sloop hij weer doodsbang weg. En als Doc hem weer oppakte, ging hij weer los. Dat is min of meer wat God vrezen betekent. Dit is een vergelijking met het christelijke leven. Heel vaak als wij voelen dat de Heer ons vasthoudt en wij ontzag hebben geeft ons dat de kracht om de dingen onder ogen te zien die je anders niet aankunt. Misschien heb je dat met je eigen ouders ervaren. Dat je een zekere angst had voor je vader of je moeder. Maar als ze bij je waren als die pestkop in de buurt was of als ze bij je waren als je iets engs moest doormaken wat was je dan blij dat ze er waren. Toen ik nog jong was, was mijn vader een grote vent. Mijn vader is een grote vent. Hij is net zo lang als ik: 1 meter 90. Op tv zie je dat niet zo goed, maar ik ben behoorlijk lang. Dit is mijn vader toen hij 35 was, dus toen ik een jochie was. Moet je hem zien. Hij ziet eruit als een Italiaanse kleerkast, al is hij Nederlands. Ik gebruik deze foto zonder zijn toestemming dus ik zal er wel een sms’je over krijgen. Ik keek toe als mijn pa trainde in de garage. En dan dacht ik, dat is nou mijn pa. Ik was toen 9 of zo. Ik zag eruit als Wart uit het Zwaard in de Steen. Ik herinner mij dat mijn vader, Oké, haal nu maar weg, dat mijn vader bijna voor worstelen naar de Olympische Spelen ging. Toen hij in de 50 was, vertelde hij dat aan mij en mijn neven, ook grote kerels. Ze zijn alle drie ruim 1 meter 90 lang. Hij zei: Ik neem het tegelijk tegen jullie vieren op en ik versla jullie alle vier in een minuut. Dat was met Kerst in de bibliotheek van mijn opa. Ja, mijn opa had een bibliotheek. Hij was een heel erg coole figuur. Wij droegen alle meubels naar buiten en omringden hem. Wij besprongen mijn pa en meteen na de start pakte hij mij aan. Hij had mij direct verslagen en de andere drie kort daarna. Mijn pa is nu bijna 70, maar nog steeds zou ik in een donker steegje blij zijn als hij in de buurt was. Dat maal een miljoen is het als je God leert kennen. God is hier op dit moment. Hij is hier. Hij is niet alleen in je gedachten. Maar Hij is hier. En als je denkt aan de zware kanten van het leven, stel je dan de Heer op een goede manier voor, met zijn handen op je schouders. Terwijl Hij kijkt naar dat wat jij ziet. Misschien voel je je dan net als Mozart een beetje stoerder als je oog in oog staat met het gevaar. Ik sluit hiermee af. David zegt ten slotte: Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: Dat ik wonen mag in het huis van de HEERE al de dagen van mijn leven om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Als wij gestrest of angstig zijn, ga je naar de Heer. Pijlsnel. Vaak zeggen wij: Haast je niet. De enige keer dat je je haast, haast je je om in gebed te gaan. Je haast je naar het huis van de Heer. Je haast je om van de Heilige Geest te horen, Hij zal je de overwinning bezorgen. Dat is praktische wijsheid, vrienden. Als je slecht nieuws krijgt, hoor dan het goede nieuws van de Heer. Hij heeft zijn verhaal met jou niet afgerond, hoe slecht het nieuws ook is. En prachtig aan God is dat heel vaak de dingen waarvan je dacht dat ze slecht zouden zijn door Hem worden veranderd in iets wonderbaarlijks, iets beters. Dat je terugkijkt en denkt, wat ben ik blij dat ik ontslagen ben. De beste dag van mijn leven. Zoiets. Dat betekent niet dat datgene wat je doormaakt, niks voorstelt of niet je ziel verscheurt. Alleen dat wanneer je in Gods aanwezigheid bent en je denkt aan Hem, dat je dan het vertrouwen en het geloof krijgt om te weten dat God dit te boven zal komen. Ik geloof dat zijn woord waar is. Ik geloof dat dat voor mij bedoeld is. Ik geloof dat dat vandaag is en dat het nu kan gebeuren. Daarom vertrouw ik met mijn hele hart op de Heer en maak mij geen zorgen. Ik laat het aan Hem over. Ik doe mijn best en vergeet de rest. Laat ons daarvoor bidden.

 

Gebed

Heer, wij geloven U. Wij geloven dat uw Woord waar is. Wij geloven dat U ons niet één zonde aanrekent dankzij de gekruisigde Christus. Wij geloven dat wanneer U ons ziet, U uw oogappel ziet. Wij geloven dat U op ons neerziet met gunst en vreugde. Wij geloven dat U de meest vreugdevolle en krachtige persoon in het hele universum bent en dat U hier en nu om ons geeft. Met vertrouwen, onbevreesd, keren wij de vijand de rug toe als die ons wil misleiden en wij noemen hem een leugenaar. Wij vertrouwen op het Woord van God. Wij geloven dat dat waar is en dat U hier nu bent en ons kan helpen in onze benarde momenten. Daarom komen wij naar U toe, Vader. Wij schuilen in uw liefdevolle armen, de sterke armen van God. Wij danken U dat U nu hier bent en wij verheugen ons. U zorgt voor ons en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en het volk van God zei amen.

 

Koorzang – This is My Father’s World

De wereld is van God en met een luist’rend oor

Hoor ik de klanken van muziek in harmonie de sferen door

De wereld is van God, dit alles geeft mij rust

Want bergen, bomen, licht en zee schiep Hij met zijne hand

De wereld is van God dat ik toch niet vergeet

Mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het leed

De wereld is van God waarom bevreesd te zijn?

Want God is Heer, geef Hem de eer, de aard’ is Zijn domein

De wereld is van God

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Schuilen bij God

5 juni 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan