Home Feest vol Verwachting

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Een gezegende decembermaand gewenst, bezoekers en kerkfamilie. Moge de Heilige Geest ons geloof ontsteken in deze Adventtijd en mogen onze ogen wonderen gadeslaan als wij het in geloof van de Heer verwachten. Hartelijk dank dat jullie erbij zijn. Jullie zijn geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U voor ons gedaan hebt in deze tijd. Wij bidden om een gevoel van vrede, een geest van vertrouwen die alleen van U kan komen. U hebt gezegd: Ik schenk u mijn vrede. Heer, wij ontvangen vandaag die vrede. De volledigheid van geest en hart om te midden van stormen en moeilijkheden te vertrouwen dat alles goed komt. Dat geloven wij en daar vertrouwen wij op. Wij danken U, Heer en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Solo – Joy to the World/Joyful, Joyful door Preston Parker

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde,

Zingt dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

 

Jubel het uit, de Heer regeert, wees blij, verhef je stem

Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt

Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem

Een vreugde, een vreugdelied voor Hem

 

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht, de liefde, de liefde die Hij bracht

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen.

Vul ons, vul ons met uw licht zodat we zullen stralen

Wij hebben U nodig, vul ons met uw licht alleen

 

Aansteken Vredeskaars door Tim & Ruth McCalmont & kleinkinderen

De vorige zondag hebben wij de eerste kaars ontstoken. De kaars van de hoop. Vandaag zijn Ruth en ik hier met onze kleinkinderen, Jonah en Lena voor het aansteken van de tweede kaars, de kaars van de vrede. Tijdens Advent vieren wij de geboorte van Jezus die Vredevorst genoemd wordt. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het is de toestand van het hart van eenieder die de levende Christus in zich draagt. En het Koninkrijk is aan het werk wanneer Gods volk de handen ineenslaat om instrumenten van vrede te zijn in deze wereld. Laat ons samen bidden als gemeente: Getrouwe God, U werkt aan het herstel van de schepping tot de ooit bedoelde harmonie. Laat uw aangezicht over ons schijnen opdat wij worden verzoend met U en met al onze vijanden. Wij bidden dat uw vrede moge neerdalen op de vele plaatsen waar ellende heerst in onze wereld in dit Kerstseizoen. God van hoop, God van vrede, verschijn in onze duisternis. In de naam van de Vredevorst bidden wij dit, amen.

 

SchriftlezingJesaja 11: 1-6 door Hannah Schuller

Dank je. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 11:1. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Amen.

 

Solo – Who Would Imagine a King door Preston Parker

Mama’s en papa’s geloven altijd

Dat hun kleine engeltjes heel bijzonder zijn

En dat je, als je groot bent alles kunt worden

Maar wie kan zich voorstellen, koning te worden?

 

Een herder of een leraar is wat je kunt worden

Of misschien een visser die de zee bevaart

Of misschien een timmerman die dingen bouwt

Maar wie kan zich voorstellen, koning te worden?

 

Het was zo duidelijk toen de wijzen arriveerden

En de engelen uw naam zongen

Dat de wereld anders zou worden

Omdat U naar de aarde kwam

En de hemel stond stil om dat te verkondigen

 

Op een dag sprak een engel zachtjes

Dat hij mij spoedig iets bijzonders zou brengen

En van alle prachtige geschenken die nog kwamen

Mama’s en papa’s hebben altijd geloofd

Dat hun kleine engeltjes heel bijzonder zijn

En dat je, als je later groot bent, alles kunt worden

Maar wie kan zich voorstellen

Wie kan zich voorstellen koning te worden?

Wie kan zich voorstellen koning te worden?

 

Gedicht voorgedragen door Janneke Jelles

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. Amen.

 

Koorzang – One Sweet Little Baby

O Maria, lichtende glorie

De Heer ziet glimlachend op je neer

Wat een zegen is deze kleine baby

Die je onze wereld geschonken hebt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Een goede, oude man, genaamd Simeon, zei,

Ik zal niet inslapen eer ik het Messiaskind heb gezien

En tegen mijn borst heb gedrukt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Velen zullen zich tegen je keren, kind

En zullen alles wat waar is, kruisigen

En je moeder Maria zal de pijn doorstaan

Van een doorboord hart

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen

O Jeruzalem, je kinderen zijn de oorlog zo moe

Mijn Heer, het is opnieuw tijd om uw kinderen bij te staan

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen, zo ver

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Wij zijn gekomen van zo ver, omwille van de liefde,

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Feest vol verwachting

door Bobby Schuller

Ik wil het vandaag, op de zondag van de vrede, hebben over iets wat een rabbi ooit zei. Ik ben dol op Oudtestamentische commentaren van rabbi’s omdat velen de Thora uit hun hoofd kennen en dus een andere invalshoek hebben. Hij zei dat de Bijbel ons leert, ons naaste lief te hebben. De Bijbel leert ons de immigrant lief te hebben. De Bijbel leert ons zelfs onze vijanden lief te hebben maar de Bijbel leert ons niet, onze ouders lief te hebben. De Bijbel leert ons, hen te eren. En hij zei dat het soms niet zo gemakkelijk is om je ouders lief te hebben, affectie voor ze te voelen. Maar ook als je dat niet voelt, moet je ze nog wel met respect benaderen. En hij zei, en daar ben ik het mee eens dat dat niet voor de ouderen dient, maar voor de jongeren. Dat je ego in bedwang wordt gehouden. Dat je je bewust bent van je gebrek aan ervaring. Dat je goed beseft dat iemand die 20, 30, 40 jaar ouder is dan jij misschien meer heeft geleden dan jij. Misschien meer heeft gezien dan jij. Misschien dingen heeft doorgemaakt die jij niet hebt doorgemaakt. En dat is cruciaal. Ik weet dat mijn grootouders mijn ouders zegenden en ik weet dat mijn ouders mijn grootouders eren. Als ik aan mijn grootouders denk, die hier op de tweede rij zitten…Hallo, Mr en Mrs Persley, fijn om u hier te zien. Mijn grootouders hebben de Crisis doorgemaakt en mijn opa was parachutist in de Tweede Wereldoorlog. Wij waren toen gelegerd in Duitsland, is het niet, opa? In Duitsland tijdens de wederopbouw, vlak naast de Sovjet-Unie. Al die dingen, het Sovjetblok, de Berlijnse Muur en het eind van de Sovjet-Unie. Voor iemand van mijn leeftijd is het ongelooflijk dat ik kan zitten met mijn 92-jarige opa. Ik hoop dat ik uw leeftijd mocht verklappen. En hem kan vragen hoe dat geweest is. Dat is waanzinnig en dat betekent zoveel meer dan een geschiedenisboek. Dus als wij met mensen zijn die veel hebben doorgemaakt en veel hebben geleden en die van ons houden heeft dat een waarde die je nergens anders uit kunt putten. En dat wil je ook voor jongeren doen als je zelf ouder wordt. En ik denk dat dat in zijn totaliteit zoveel vrede brengt in de samenleving als jong en oud samen eten en samen praten. En als de oudere de jongere zegent en de jongere de oudere eert. Misschien heb je ouders gehad die je niet zegenden. Of misschien leven je ouders niet meer en kun je ze niet meer eren. Dan zijn er nog steeds manieren om een ouder- of kind figuur te vinden om te eren of te zegenen. Dat punt in de Bijbel snijden wij vandaag aan. Het moment dat een profetes het kind Jezus van Jozef en Maria zegende. In het verhaal moet Jezus als baby worden besneden. Ze brengen Hem naar de tempel, volgens de Joodse wet. En daar is van alles aan de gang. Ik had het over Simeon. Die speelt een rol maar het gaat vandaag niet over hem. Waar het nu om gaat is een vrouw die Anna heet. Anna heet in de Bijbel een profetes. Ik neem aan dat dat betekent dat toen ze 7 jaar getrouwd was en ze een eindje in de 20 was, haar man overleed. En daarna ging ze naar de tempel en ging er nooit meer weg. En de Heilige Geest sprak tot haar. Er staat dat ze 60 jaar in de tempel heeft geleefd. Daar eet ze, daar slaapt ze en daar spreekt ze namens mensen en zegent ze en heeft een geestelijke gave waar Lukas over spreekt in zijn evangelie. En daar zijn de jonge Maria en Jozef. Volgens de overlevering was hij wat ouder maar hij was waarschijnlijk ongeveer 20 en Maria tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze zullen de baby Jezus hebben binnengebracht en dan staat er dat Anna Hem zag en wist dat Hij de Messias was. En Lukas zegt met veel nadruk Dit is de versie van Rembrandt daarvan. Prachtig schilderij, het moment waarop ze het weet. Die verrassing. De opwinding als ze de baby ziet. Dat de Messias eindelijk is gekomen. En Lukas zegt er nadrukkelijk bij: En zij was 84 jaren oud. Ik denk dat Lukas erop wijst Ik zeg wel vaker dat als in de Bijbel een getal wordt genoemd daar een bedoeling achter zit. Dan wil de auteur dat je iets hoort. Als er staat dat ze heel oud is, is ze heel oud. Maar als hij zegt, zoals hij doet, dat ze 84 jaar oud is wil Lukas dat je stilstaat bij wat ze in haar leven heeft meegemaakt. En iedereen die in de 1e en 2e eeuw het evangelie van Lukas kende vooral in Israël, weet precies wat ze in haar leven heeft meegemaakt. Zij is waarschijnlijk een van de laatste mensen op aarde die in een autonoom Israël heeft geleefd, dat door Rome werd veroverd. Dat stippen wij even kort aan omdat dat belangrijk is voor wat Anna leest in de evangeliën. Vorige week hadden wij het over Chanoeka. De Babylonische Ballingschap eindigde in 538 v. Chr toen Kores of Cyrus Babylonië en Babylon veroverde en de Joden bevrijdde en terugzond naar Israël. Israël wordt een vazalstaat. Later wordt Israël veroverd door de Grieken, door Alexander de Grote. Dit is Alexander de Grote in een van de beste videogames aller tijden: Civilization V. Ik vind dit soort afbeeldingen toch wat leuker. De knappe Alexander lijft met het grootste leger aller tijden Israël in en probeert de bevolking tot het Hellenisme te bekeren, en dat lukt. Maar de Seleuciden doen dat onder dwang en dan breekt een opstand uit. Het leidt tot de dynastie van de Hasmoniden en de Makkabeeënopstand. Ene Judas Makkabeüs, of Judas de Hamer, wordt een groot generaal en voert een ongelooflijke oorlog en schopt de Grieken Israël uit. Een verbluffende prestatie. Dankzij hem ontstaat er een Israëlische staat. Iedereen rond Judas Makkabeüs begint dat grote Oudtestamentische begrip Messias te gebruiken. Mashiah. Iedereen heeft het over Judas Makkabeüs. Hij is het. Hij heeft ons bevrijd van de Grieken. Wij hadden die oorlog nooit kunnen winnen, maar hij heeft het gepresteerd. Wij noemen hem de Hamer. Hij heeft ons de overwinning bezorgd. En dan komt hij om in de strijd. Oei. Tja. Het Hasmonidenrijk, dat 100 jaar bestaan heeft, heeft zeven koningen gekend. Zeven koningen met gigantische ego’s. En allemaal denken ze dat ze de Messias zijn. Daar wilde ik heen. Ze zeggen allemaal: Ik ben de koning-priester van wie de komst was geprofeteerd in Israëls gouden tijdperk. En de vrede, de shalom van de wereld zal door mij neerdalen. En dan worden ze vermoord. En dan komen wij bij de laatste, Johannes Hyrkanus II. En die zit op de troon als koning-priester en dan besluit zijn broertje dat Johannes Hyrkanus II weliswaar de Messias is maar ik, Aristobulus, ben de eigenlijke Messias en dan schopt hij Johannes Jeruzalem uit. Dat bevalt Johannes Hyrkanus allerminst. Hij wil zijn troon terug en dan klopt hij aan bij iemand die jullie wellicht kennen: Pompejus de Grote. Dit is Pompejus de Grote uit een andere videogame, Assassins Creed. Een gaaf spel. Dit is een weergave die is gebaseerd op een buste van Pompejus. Zo heeft hij eruitgezien als de buste een beetje klopt. Interessant, hè? In die tijd zit Israël ingeklemd in het Romeinse Rijk. Het is een zelfstandige staat, maar Syrië en Turkije erboven zijn Romeins en Egypte eronder is ook Romeins. En er loopt een soort Romeinse ringweg door dat hele stuk Mediterraans gebied. Die Johannes Hyrkanus wil zijn troon terug en gaat een kop koffiedrinken met Pompejus. Hij zegt, Pompejus, als jij Israël herovert en mij hogepriester maakt kun je Israël krijgen. Prima, zegt Pompejus. Hij belegert Jeruzalem. Dat kost hem drie maanden en tijdens die belegering. Ik heb Josephus’ verslag van die belegering niet gelezen maar als het eraan toeging zoals alle belegeringen in die tijd garandeer ik je dat er flink gemoord werd, en verkracht en geplunderd. Er kwamen 12.000 joden bij om. Pompejus nam de stad in en maakte de joker die zich Messias noemde, hogepriester in naam maar ontnam hem al zijn macht. En zo werden Jeruzalem en Israël bezet door Rome. Anna was 18 toen dat gebeurde. Waarschijnlijk waren er maar heel weinig mensen in Jeruzalem die in Israël waren toen dat gebeurde. Maar de 18-jarige Anna was daar toen Romeinse soldaten de muren beklommen en door de straten renden en huizen binnendrongen en zich vergrepen aan mensen en bezittingen. Zij was erbij. Wij weten niet wat ze gezien heeft, maar wel dat ze erbij was. Wij weten dat zij wist dat er zeven mannen waren geweest die zich allemaal Messias hadden genoemd. Wier ego’s allerhande strijd en diefstal en kwaad voortbrachten. En dat had zij allemaal meegemaakt. En nu is ze een 84-jarige oude dame die als profetes in de tempel leeft. Ze ziet Jezus en de Heer spreekt tot haar. Dat weet ze. Dit is Hem. Ik stel mij voor dat ze er even bij lachte. Natuurlijk is Hij het. Dit is Hem. Dan moet je denken aan wat Hannah daarnet las. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Stel je die stronk van die gekapte boom voor. Daar komt iets goeds uit. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Daar was Hij. De Vredevorst was gekomen. Tot besluit van deze preek wil ik op deze zondag van de vrede zeggen: Ik denk zo vaak aan de komende vrede. Ik denk dat die uit drie dingen voortkomt. Het belangrijkste is dat die voortkomt uit kennis. En kennis komt voort uit leeftijd en ervaring. De vrede komt voort uit kennis. Maar als je een gebeurtenis niet kent en die informatie kun je nog niet uit alle boeken van de wereld halen is het soms voldoende om iemand te kennen. De betrouwbaarheid van een persoon is veel groter dan de betrouwbaarheid van een gebeurtenis. Je kunt op de Heer vertrouwen. En dat is waar vrede uit voortkomt voor een discipel. Die komt voort uit het kennen van de Heer. Ook als we moeilijke tijden doormaken, ook als wij recent ontslagen zijn of vreest voor je gezondheid of iets anders. Ook als je nu slecht nieuws krijgt, is het evangelie altijd goed nieuws. En ik geloof dat het evangelie ons laat zien dat het beste nog moet komen voor hen die hun leven toevertrouwen aan Jezus Christus. Als je de Heer kent, weet je dat Hij trouw is. Dus vrede komt voort uit kennis. Vrede komt voort uit prioriteiten. Ik heb te doen met veel jongeren die worden verafgood. Omdat jongeren vandaag de dag onder een enorme druk staan. Het lijkt wel of iedereen beroemd of rijk moet zijn tegenwoordig. Ik heb vooral te doen met jonge moeders. Jonge moeders krijgen tegenwoordig de boodschap mee dat je niet alleen fantastische kinderen moet grootbrengen maar je moet er ook aldoor piekfijn uitzien met leuke plaatjes op Instagram en je moet een roman schrijven en president-directeur zijn en een waanzinnig huwelijk hebben. Maar waar ligt de prioriteit? Er zijn tegenwoordig zoveel mensen, vooral jongeren die niet te horen krijgen dat ze een respectabel leven moeten leiden. Stel prioriteiten in je leven zodanig dat als je het einde bereikt je met trots kunt terugkijken op de manier waarop je geleefd hebt. Het is gewoon te veel, en dat is moeilijk voor jongeren omdat velen niet hebben geleerd, hun ouders te eren. Het is moeilijk voor ze om te begrijpen wat er echt toe doet. Ze kijken naar hun leeftijdgenoten en dat is verwarrend en vreemd. De prioriteit is het Koninkrijk van God. Je houdt van de Heer en je houdt van je gezin en je leidt een respectabel leven. En als je dat doet, komt verder alles op de tweede plaats. Niet zo belangrijk. Vrede komt voort uit prioriteiten. En een gebrek aan prioriteiten leidt tot verwarring. Totale verwarring. Je wordt alle kanten uitgetrokken. En vrede komt voort uit uithoudingsvermogen. Dat bevestigt het Woord van God ook. Jezus houdt zijn discipelen in Lukas 10 en 11 voor: Ga uit met gezag en predik en ga naar verschillende dorpen. En neem niks mee. Geen geld, geen extra kleren, geen eten. Ik zal voor jullie zorgen. Dat moet best moeilijk geweest zijn. Maar toen ze terugkeerden, vroeg Hij: Zijn jullie iets tekortgekomen? Niets, Heer, zeiden ze. Gebeurtenissen in het leven die ons geloof testen zijn een kans om vrede te verwerven. Misschien niet op dat moment. Ze ervoeren vast geen vrede toen ze honger leden en nergens eten kregen. Maar later, toen ze terugkeerden met verhalen en ervaringen hadden ze ook vrede door wat ze ervoor terug kregen toen hun geloof getest werd. Meer dan wat ook wil ik dat jullie weten dat je vrede kunt hebben. Je dient een goede God. Onze verhalen zijn soms moeilijk en als wij volop iets doormaken, kan het moeilijk zijn om vrede te hebben. Maar laat mij jullie iets op het hart drukken. Ik geloof dat wij een God dienen die zorgt dat als wij een baan verliezen, een betere ervoor terugkrijgen. Dat, als wij ons zorgen maken over onze gezondheid wij ons heel vaak meer bekommeren om die gezondheid waardoor veel wat om ons heen gebeurt, ons ontgaat. Ik geloof dat God maakt dat er iets goeds in je leven gebeurt. Heel veel in het leven bestaat uit het vertrouwen dat wat er ook gebeurt God goed is en dat Hij ons er altijd doorheen sleept. God helpt je door alles heen wat je doormaakt. Ik bid voor jullie en heb vertrouwen in jullie.

 

Gebed

Heer, wij vragen U in Jezus’ naam om te beginnen dat U onze zonden vergeeft en dat U ons vernieuwt opdat wij in vrede zullen zijn met U. Maar ook bid ik om een gevoel van vrede in onze harten voor ons land, onze families, ons wandelen met U. Zoveel mensen vragen zich bezorgd af of ze echt gered zijn. Heer, wij danken U dat U ons redt. Niet op basis van goede werken, maar op basis van genade en uw liefde voor ons. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over die dingen, over morgen. Elke dag doen wij het goede en streven uw Koninkrijk na en vertrouwen dat U beter in staat bent, moeilijkheden op te lossen dan wij. U werkt eraan en wij vertrouwen op U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – Joy to the World

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Vreugd, vreugd, vreugd

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Feest vol Verwachting

5 december 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan