Home Wees niet bezorgd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Mijn vrouw is er vandaag niet om jullie te begroeten. Zij is vannacht ziek geworden en kan er vandaag niet bij zijn. Wij zijn blij dat jullie hier zijn of kijken, waar je ook bent. Besef dat wij aan jouw kant staan. Weet dat bij alles wat je op dit moment doormaakt het nooit te laat is om je leven een andere wending te geven en je hart aan God te geven. Het is beter leven in Gods Koninkrijk. Het leven is beter met Gods richtlijnen het goede te doen en goed te zijn, omdat alles nieuw is geworden door het kruis en de wederopstanding. Wij zijn hier om je te bemoedigen. Om je te vertellen dat goede dingen je wachten als je je leven aan de Here Jezus toevertrouwt. Laat ons beginnen met een gebed.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons liefheeft zoals wij zijn, niet zoals wij moeten zijn. Wij danken U dat U een vriend bent van zondaren. Heer, dat U de mensen aan uw tafel uitnodigt om opnieuw te beginnen. Om een nieuw leven te beginnen en een keus te maken. En zovelen zijn hier vandaag, Heer. Ik bid voor iedere mens die hier is en het moeilijk heeft dat U hen hoop, geloof en vertrouwen zult geven in deze moeilijke tijden en hen het beste geeft. Heer, wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – “Be Thou My Vision”

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Amen

 

Schriftlezing – Lucas 12:22-25

Door Tim McCalmond 

Luister naar het Woord van God uit Lukas 12 vanaf vers 22. En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet. Zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven? Aldus het Woord van de Here.

 

Solo – Arnold Geis – “It is Well”

Als vrede als een stroom al mijn wegen geleidt

Als smart in de nacht me overvalt

Dan vind ik mijn weg want Gods Woord is getrouw

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

De satan heeft listige strikken gezet.

Ik voer een vermoeiende strijd

Maar dit blijft mijn rustpunt. Mijn ziel is gered

Christus’ bloed wast mij schoon voor altijd.

De last van mijn falen, van wat ik misdeed

Die last ben ik helemaal kwijt

Wat Jezus betaalde, verlost mij compleet

Dus ik prijs Hem, mijn Heer voor altijd.

Het is wel, het is wel met mijn ziel

 

Pastoraal gebed – Tim McCalmont 

Vader, vandaag zijn wij hier in het licht van uw heerlijkheid om te vieren waar het ware leven om draait. In uw licht aanbidden wij en zingen en bidden wij en luisteren wij naar de verlichting van uw Woord. Vandaag staan wij stil bij de noden die wij om ons heen zien. Wij vragen U, uw heerlijkheid te laten schijnen en hen te sterken voor wie het op dit moment donker is. Heer, tot slot in dit gebed vragen wij dat U het gebed hoort dat U ons geleerd hebt te bidden.

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aard, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen.

 

Koor – “Great is Thy Faithfulness”

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, mijn Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon, maan en sterren, gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van Uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

Groot is uw trouw, o Heer, mijn Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, mijn Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Groot is uw trouw, o Heer, mijn Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Zang – “My Song in the Night” 

U bent mijn troost en vreugde,

De vreugde van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

Mijn troost en vreugde

De vreugde van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland

Mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Hou je handen zo, in een gebaar van ontvangen.  En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

  

Preek – “Wees niet bezorgd”

Door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag ga ik verder met mijn serie getiteld: Sla acht op de vogels in de lucht. Dat is een citaat van Jezus. Het gaat over hoe vogels en vooral bepaalde vogels in de Bijbel genoemd worden en ons een dieper inzicht in Gods Woord moeten geven. In de eerste week spraken wij bijvoorbeeld over de adelaar en hoe de adelaar zowel God als Israël vertegenwoordigt en hoe God de adelaar groeit door het lijden. Vandaag gaat het over de eerste vogel die in de Bijbel wordt genoemd in het boek Genesis, de raaf. De raaf is een vogel die overal in de literatuur en de geschiedenis opduikt omdat hij zo slim is. Sommigen beweren zelfs dat de raaf het intelligentste dier op aarde is. Ze hebben altijd gedacht dat dat chimpansees of dolfijnen waren en zoölogen debatteren daar graag over. Maar een van de sterkste argumenten voor raven is dat ze logica toepassen. Ze gebruiken manieren. Als een raaf bijvoorbeeld voedsel ziet dat hij wil opeten en andere raven ziet naderen, houdt hij zich dood naast het voedsel zodat de andere raven denken dat er een vijand in de buurt is en dan vertrekken ze. En als ze weg zijn, begint hij te eten. Rots klimmers vertellen dat als je naar een ravennest klimt, de raaf heel gevaarlijk steentjes naar beneden duwt om het nest te beschermen tegen die man die daar tegen de rotswand opklimt. Raven trekken aan de vislijn van mensen die ijsvissen. In plaats van zelf een duik te nemen, beginnen ze de lijn binnen te halen om het aas dat aan het uiteinde zit, te kunnen opeten. Raven zijn speels, maar ze zijn ook briljant. Als je de geschiedenis en de cultuur bestudeert, lijken mensen de raaf te haten. Wij vergeten soms dat het publiek van Jezus altijd buiten leefde. Ze hebben huizen, maar die zijn niet geïsoleerd zoals de onze. Veel mensen leven op het platteland of reizen te paard. Ze zijn altijd omringd door die vogels en ze kennen het verschil tussen een duif en een raaf en een adelaar. Die beelden werken dus goed. Moderne mensen als wij, die minder met vogels te maken hebben, vergeten weleens hoe belangrijk dat is als wij over raven in de Bijbel lezen. Deze mensen leven op het land en ze herkennen die eigenschappen. In de Hebreeuwse Bijbel staat in Leviticus dat de raaf walgelijk voor u zal zijn. Maar God zegt niet dat de raaf walgelijk is maar walgelijk om te eten. Ze beschouwden dus de raaf als walgelijk en slecht. Maar Jezus gebruikt de raaf om te zeggen dat God de raaf liefheeft. God voorziet voor de raaf. God zorgt voor de raaf. Hoeveel meer zal Hij dan zorgen voor jou? Dat brengt ons bij de Bijbeltekst van vandaag. Ik heb vaak over de versie van Mattheüs gesproken maar vandaag gaat het over Lukas, want in deze versie heeft Jezus het over de raaf. In Lukas 12:22 staat dat Jezus tot zijn discipelen sprak: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Zeg allemaal eens: raven. Als zijn discipelen dat horen, valt het kwartje meteen: Hij zei niet vogels of wat anders, Hij zei raven. Let op de raven. Oftewel, denk erover na. Mediteer erover. Sta even stil bij de raven. En wij denken dan allemaal: Waar slaat dat op? Dat zal ik laten zien. Hij gaat het toelichten. Zij zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn leven toevoegen? Als je zoiets simpels al niet kunt, waarom zou je je dan bezorgd maken over de rest? Let op de lelies hoe zij groeien. Zij werken niet en spinnen niet. En Ik zeg u dat zelfs Salomo die destijds gold als de rijkste en meest illustere heerser aller tijden zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van dezen. Als God nu het gras op het veld zo bekleedt, dat hier vandaag is en morgen in het vuur geworpen wordt hoeveel te meer u, kleingelovigen. Eigenlijk zegt Hij ‘klein geloof’ als een bijnaam voor zijn discipelen. Slecht vertaald, maar dit terzijde. En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. En zeg dit met mij mee: Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Het houdt allemaal verband met die laatste regel. Als je die laatste regel mist, is al het voorgaande niet wat Jezus bedoelde. Alles heeft met elkaar te maken, want dit is het sluitstuk. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het is geen zoethoudertje: Wees niet bezorgd, wees niet bang. Alles komt goed. Maar: Wees niet bezorgd, maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid en dan wordt dat alles u gegeven. Jezus zegt ons dat als het tegenzit of wanneer wij bang zijn, wij naar Hem moeten opzien met ons hele hart, onze hele ziel, onze hele kracht en dan doen wat het juiste is. Want als het slecht gaat, is het het gemakkelijkst om een grote fout te maken. Dat wil ik een beetje toelichten. Jezus gebruikt hier het woord raven. Het is zo belangrijk dat wij dat begrijpen en ik heb het al een miljoen keer gezegd maar de Bijbel is een tekst met hyperlinks, zoals wij dat tegenwoordig zeggen. Telkens als je raaf zegt, moet je aan de andere passages met raven denken. Ik zeg dat wel vaak, maar ik heb een mooi beeld gevonden van twee wetenschappers: Christopher Romheld en Chris Harrison. Zij probeerden over te brengen dat er ruim 63.000 kruisverwijzingen zijn betekenisvolle kruisverwijzingen in de Bijbel bijvoorbeeld waar een raaf op eenzelfde manier elders wordt genoemd. Allerlei softwareprogramma’s zoals Logos kunnen je helpen als je een preek schrijft maar zij wilden alleen aantonen dat de Bijbel er zo uitziet in dit regenboogachtige schilderij. Zo ziet de Bijbel eruit met 63.000… En de Joden kenden de Bijbel uit hun hoofd. Ze kenden de Bijbel van buiten. Elk kind onder de 12 kende de eerste vijf boeken. Overal waar raaf stond, ging bij hen meteen een lampje branden. Zo ging dat voor de Joden in de dagen van Jezus. Als Hij preekt, haalt Hij al die betekenisvolle referenties en verhalen aan en creëert een ongelooflijke openbaring van Gods leven en hart en hier doet Hij dat met de raaf. De raaf is een vogel die veel voorkomt in het Oude Testament. Telkens als een raaf wordt genoemd, heeft het te maken met eten of bevoorrading. Interessant, hè? Elke keer. De twee beroemdste passages: De eerste is het verhaal van Elia. Elia is geweldig. Elia was de profeet van de passie. Er brandde vuur in hem en hij moest profeteren tegen de zonde van Achab. Achab had zijn hart gesloten voor Jahweh en was de god Baäl gaan aanbidden. Baäl was de god van regen en donder en landbouw en voedselvoorziening. Dat maakt God kwaad, want niet alleen is Baäl een valse god het is ook een kwaadaardige godsdienst, met mensenoffers en geweld en zo. Dus Elia profeteert tegen Achab en zegt: Achab, je hebt je hart tegen God gekeerd en het zal niet meer regenen. Hij zegt dus: Je god is een valse god. Het gaat pas weer regenen als ik dat zeg. En dan vlucht hij, want hij wil niet dood. Als het helemaal niet meer regent, is dat niet alleen slecht nieuws voor Achab maar ook voor iedereen, nietwaar? Alle boerderijen krijgen het moeilijk. Ook Elia zelf zal niet meer kunnen eten. En hij vlucht de wildernis in om zijn leven te redden. En God zegt, ik zal voor je zorgen met de raven. En wat de raven dan doen, is volgens de Misjna dat de raven naar de privévoorraad van Achab vliegen. Wellicht het beste vlees, de beste kaas, het beste brood. Dat stelen ze en brengen het naar de profeet Elia. Dus wat voor Elia een tijd van gebrek had moeten zijn, een tijd van permanente honger is in feite een tijd waarin hij beter eet dan ooit. Hij eet het voedsel van de koning. Ik stel mij voor dat de dienaren van de koning zo gefrustreerd raakten dat ze strikken plaatsten en dat de raven stokjes gebruikten om…Maar het gaat hierom. Wat voor de koning een tijd van gebrek is, is voor de profeet een tijd van overvloed. Als Achab hoort dat het voedsel opraakt, maakt hij zich waarschijnlijk weinig zorgen. Hij heeft immers een voorraad maar God neemt dat voedsel en geeft het aan de man van God. Het is belangrijk dat Jezus ons in zijn preek over de raven laat zien dat ze aan de tijd dachten waarin de raven het kostelijke voedsel naar Elia brachten en voor hem zorgden toen verder iedereen honger leed. Misschien zei Jezus daarmee: Dit is het soort God dat wij dienen. Een God met gevoel voor humor. Een God die graag voor ons zorgt als wij het moeilijk hebben. Ik wil dat je weet dat, als je nu een moeilijke periode doormaakt, een tijd waarin je verward bent en gestrest en boos en je kunt niet slapen en je bent gefrustreerd, weet dan dat ik geloof dat wij een God dienen die, als wij ons richten op het goede en als wij ons hart aan Hem geven dat Hij ons erdoor sleept. Soms kan Hij onze woestijnen veranderen in tijden van ongelooflijke vervulling en leven en voorziening. De tweede voor Joden beroemde passage over een raaf vind je in het boek Job. Ik zou graag dieper ingaan op Job. Dat is een fascinerend boek. Laat ik eerst zeggen dat Job eerder een gelijkenis dan een historisch verhaal is. Dat baseer ik op de manier waarop het geschreven is. Job is een niet-Jood, geen Israëliet. De drie vrienden die hem aanspreken, komen uit drie landen die de drie grootste filosofische stromingen van die tijd vertegenwoordigen. Het moest eerder gelezen worden als de Barmhartige Samaritaan of een van de andere beroemde gelijkenissen van Jezus. En de reden daarvoor is dat het verhaal begint met een vreemde passage waar God en satan met elkaar in gesprek zijn en een weddenschap aangaan. Daar kun je van denken wat je wilt, maar zo staat het er. Satan en God praten met elkaar en satan zegt: Ik heb je man Job beneden gezien. Hij is volkomen rechtvaardig en zuiver van hart. Ja, zegt God. Hij heeft nog nooit iets verkeerd gedaan. En satan zegt: De enige reden dat hij zo goed is, is omdat het hem nooit heeft tegengezeten. Nee, zegt God. Het is precies andersom. Juist omdat hij zo goed en rechtvaardig is en zo perfect mijn wegen volgt schenk Ik hem alles wat hij nodig heeft. En dan zegt satan: Ontneem hem dat dan allemaal eens. Laat mij hem pijnigen. Dan zal blijken dat hij nep is. Hij maalt niet om wat goed is, hij maalt niet om U. Hij maalt alleen om wat U hem geschonken hebt. In het verhaal zegt God dan: Mij best. Ga je gang maar met hem. Dat staat haaks op wat wij weten van God. Daarom denk ik dus dat het een gelijkenis is. Wat je hier moet zien, is Job in dit proces. Job verliest alles. Hij is een rijk man. Hij verliest zijn handel. Hij wordt ziek, hij verliest zijn gezin. Op zeker moment heeft hij builen en gebruikt hij scherven om die builen weg te krabben. En als hij dat doet, kijkt zijn vrouw hem aan en zegt: Hoe kun je nog steeds God liefhebben na dit alles? Ze zegt: Vervloek God en sterf. Voelen jullie je wel eens zo? Dat je denkt, ik heb niets verkeerd gedaan. Ik heb God nagevolgd en dan overkomt mij dit. Dat iets in jou je dan aanspoorde om God te vervloeken en te sterven. Maar goed, hij maakt een vreselijke tijd door en praat met zijn drie vrienden. En dan volgt iets wat belangrijk is. De grote vraag die Job en anderen telkens weer stellen, luidt: Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? En die vraag wordt in het boek Job met opzet nergens beantwoord. Misschien is het geen goeie vraag om te stellen, al stellen wij hem allemaal. Waarom gebeurt dit? Aan het eind van de Bijbel spreekt God tot Job, in een wolk, geloof ik. Hij spreekt tot hem, niet over waarom dit gebeurt maar over hoe groot God is, hoeveel Hij weet en hoe het universum zoveel groter dan Job is en hoe Gods doel altijd is, de tijdslijn van het universum te bewegen in de richting van wat rechtvaardig, goed en juist is. God begint te vertellen over alle grote dingen die Hij kan doen en daarmee zegt Hij eigenlijk: Vertrouw mij, vertrouw mij, Job. Vertrouw mij terwijl je dit doormaakt. Intussen is Job zo diepgezonken als maar mogelijk is. En het einde van hoofdstuk 38, wat alle Joodse kinderen uit hun hoofd kenden sluit af met deze regel: Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel…Ja, daar is die raaf weer, hè. Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel als zijn jongen om hulp roepen tot God als zij ronddwalen omdat er geen eten is? Nu zal iedereen denken: God zegt zelfs de raaf, die iedereen haat, heb Ik lief, en Ik zal hem voorzien. Als Ik de raaf voorzie, hoeveel meer zal ik dan niet jou, Job, voorzien? En dan zegt Job, die dat alles doormaakt: Al zou Hij mij doden, ik zal op Hem vertrouwen. Jullie weten waarschijnlijk dat God aan het einde van het verhaal alles wat Job heeft gehad, verdubbelt en alles in zijn leven herstelt. Zo zegt God, als je een moeilijke tijd doormaakt blijf dan niet hangen bij het waarom, maar bij het wat. Wat is nu het juiste voor mij om te doen. Doe dat, volhard en je zult krijgen wat je nodig hebt. Volgens mij is dit de boodschap van Job: Als wij hele moeilijke tijden doormaken, zoals de dood van een dierbare of een afschuwelijke ziekte of wij zijn alles kwijtgeraakt, kun je twee standpunten innemen. Het eerste is God vervloeken en sterven en velen van ons doen dat. Maar het tweede is een volslagen, blind vertrouwen in God. Al zou Hij mij doden, ik zal op Hem vertrouwen. Misschien maak je dat op dit moment door. Dan zeg ik je: Blijf voor alles zoeken naar het Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid en al die dingen zullen je geschonken worden. Je zult dit bereiken als de tijd daar rijp voor is. Bij de Crystal Cathedral hadden wij een beeld van Job dat het beste beeld van de hele campus was. En daar stond die tekst op. Al zou Hij mij doden, ik zal op Hem vertrouwen. Dat heb ik altijd een prachtige regel gevonden. Dat totale, blinde vertrouwen in God. Daar heeft God behagen in. Als je een moeilijke tijd doormaakt zeg je, ik vertrouw op U, God. Ik begrijp er niets van. Ik weet niet waarom. Ik kan niet weten waarom. Ik vertrouw op U. Iedereen zegt tegen mij: Vervloek God en sterft. Iedereen vertelt mij iets anders. Maar ik vertrouw op U. Ik heb U lief. Ik volg U. En ik denk dat Jezus Job ten dele voor zijn discipelen aanhaalde om te zeggen: jullie zullen lijden als Job. En dat deden ze ook. Jullie gaan het moeilijk krijgen. Jullie worden afgewezen. Er wordt vals gesproken over jullie. Sommigen zullen gemarteld worden. Maar het zal het waard zijn. Ik denk niet dat iemand van ons die dingen zal moeten doormaken maar ik denk dat het lijden deel uitmaakt van het leven en dat een deel van de boodschap van Job is, dat wij in een prachtige wereld leven maar die vrijwaart ons niet van het lijden. Maar wij dienen een God die elke tragedie kan beëindigen en alles kan herstellen wat verloren is gegaan. Hier komt mijn laatste gedachte. Die luidt aldus: God houdt van de raaf. Terwijl iedereen de raaf haat, houdt God van de raaf en voorziet hem. Hier staat: Het klinkt wat krijsend, maar ik hou van je. Ik denk dat er een soort raafpersoonlijkheid bestaat. Misschien ben ik wel zo iemand. De oneerbiedige vragensteller, de uitdager van gevestigde orde die zich vaak niet welkom voelt in een religieuze omgeving. Het is degene die altijd zo dramt, maar ik denk dat de profeten zo waren. Ik denk dat ook Jezus zo was. En ik denk dat er iets bijzonders over de raaf valt te zeggen. Het soort intellectueel dat graag vragen stelt waarmee hij de bureaucratische gelovige of de bureaucratische politicus in het nauw drijft. Ik mag dat type. En ik denk dat God dat type ook mag. Misschien heb je je ooit onwelkom gevoeld. Weet dan dat God veel doet voor zulke mensen en dat Hij ook dat voor jou kan doen. Als je zo’n raafachtig mens bent, blijf dan vooral nederig. Het is gemakkelijk om arrogant of zelfingenomen te worden als de raaf. En ten tweede, doe altijd wat goed is. Ook als je dingen over het geloof of filosofie intensief aan de kaak stelt, blijf doen wat goed is. Je zult nooit betreuren dat je doet wat goed is. Laat ik hiermee afsluiten, ter ere van dr. King. De tijd om het juiste te doen, is altijd de juiste tijd. Heel veel mensen wisten wat het juiste was maar hadden niet de moed om het nu te doen. Ik wil jullie bemoedigen. Er zullen tijden aanbreken waarin het beter uitkomt om het juiste wat later te doen. Maar doe het nu. Je zult er geen spijt van hebben. Nu is altijd het juiste moment om het juiste te doen. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koor – “Worthy is the Lamb”

Hebben jullie het gevoel dat de wereld gebroken is?

Dat hebben wij

Hebben jullie het gevoel dat de schaduwen donkerder worden?

Dat hebben wij

Maar weet je dat alle duisternis het

Binnenkomende licht niet kan stoppen?

Dat weten wij

Willen jullie zien hoe alles nieuw wordt?

Dat willen wij hunkert de hele schepping?

Dat doet zij

Is een nieuwe schepping in aantocht?

Dat is zij

Zal de heerlijkheid van de Heer

Het licht in ons midden zijn?

Dat zal zo zijn

Is het goed dat wij onszelf daaraan herinneren?

Dat is het

Is iemand waardig? is iemand volmaakt?

Is iemand in staat het zegel te verbreken en de boekrol te openen?

De Leeuw van Juda Die het graf heeft overwonnen

Hij is de wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf vrij te kopen

Is Hij waardig? is Hij waardig?

Om te ontvangen zegen en eer en heerlijkheid?

Is Hij daartoe waardig?

Dat is Hij, waardig is het Lam

Heeft de Vader ons werkelijk lief?

Dat heeft Hij

Werkt de Geest door ons?

Dat doet Hij

En behoedt Jezus, onze Messias

Voor eeuwig hen die Hij liefheeft?

Dat doet Hij

Wil onze God weer tussen ons wonen?

Dat wil Hij

Is iemand waardig? is iemand volmaakt?

Is iemand in staat om het zegel te verbreken en de boekrol te openen?

De Leeuw van Juda Die het graf heeft overwonnen

Hij is de wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf vrij te kopen

Van elk volk en iedere stam, waardig

Iedere natie en iedere tong, waardig

Hij heeft ons tot een Koninkrijk

En priesters van God gemaakt om te heersen met de Zoon

Is Hij waardig, is Hij waardig. alle zegen en eer en heerlijkheid?

Is Hij waardig? is Hij waardig?

Is Hij daartoe waardig?

Dat is Hij

Is Hij waardig?

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Wees niet bezorgd

4 juli 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan