Home Kerst = Vrede (Nieuw Leven)

Samenzang O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, bezoekers en kerkfamilie. Fijn om het kerstseizoen met jullie te vieren. De Bijbel is net zoiets als je mobieltje. Jezus belt je en praat rechtstreeks tegen jou. Alles in de Bijbel is aan jou gericht. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag bij ons zijn. Wij denken dat als je op dit moment zware tijden doormaakt of geen zin hebt om kerst met je familie te vieren of je hoofd loopt om door alle kerstdrukte, of wat dan ook, wij wensen dat dit kerstseizoen je vervult van leven en vreugde en een bijzondere ervaring wordt voor je. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij vragen in Jezus’ naam dat U ons met nieuw leven blijft vervullen. Rivieren van levend water.

U hebt ons beloofd dat wij nooit meer dorst zullen hebben. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

KoorzangThe Holly and the Ivy

De hulst en de klimop, het opkomen van de zon

De hulst en de klimop, als ze allebei volgroeid zijn

Van alle bomen in het woud draagt de hulst de kroon

Het opkomen van de zon, het draven van het hert

Het vrolijke orgelspel, de zoete koorzang

De hulst draagt bloesem zo wit als de lelie

En Maria baarde onze lieve Here Jezus,

Die onze Heiland zou worden

Het opkomen van de zon, het draven van het hert

Het vrolijke orgelspel, de zoete koorzang

De hulst draagt bessen zo rood als bloed

En Maria baarde de lieve Here Jezus

Om goed te doen aan arme zondaars

Het opkomen van de zon, het draven van het hert

Het vrolijke orgelspel, de zoete koorzang

De hulst heeft een stekel zo scherp als een doorn

En Maria baarde de lieve Here Jezus

Die onze Verlosser zou worden

Van alle bomen in het woud

Draagt de hulst de kroon, de kroon

Aansteken van de Vredeskaars door Bruce and Cecile Cramer

Afgelopen zondag hebben wij de kaars van de hoop aangestoken. Vandaag steken wij de kaars van de vrede aan. Tijdens advent vieren wij de geboorte van Jezus, die Vredevorst genoemd wordt. Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Het is de toestand van het hart van eenieder waar de levende Christus in woont. En het Koninkrijk is aan het werk als Gods kinderen de handen ineenslaat om instrumenten van vrede te zijn in deze wereld. Laat ons samen bidden als gemeente: Getrouwe God, U werkt aan het herstel van de schepping tot de ooit bedoelde harmonie. Laat uw aangezicht over ons schijnen opdat wij ons verzoenen met U en al onze vijanden. Wij bidden dat uw vrede moge neerdalen op de vele plaatsen waar ellende heerst in onze wereld in dit kerstseizoen. God van hoop, God van vrede, verschijn in onze duisternis. In de naam van de Vredevorst bidden wij dit, amen.

Solo Angels We Have Heard on High door Noelle Lidyoff

Engelen door ‘t luchtruim zwevend

Zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven

Die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Herders waarom zo verheugd?

Welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws

Dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Zing gloria, gloria in excelsis Deo

Kom naar Bethlehems arme stal

Zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van ‘t heelal

Kom en kniel dan voor Hem neer

Kom en kniel dan voor Hem neer

Kom en kniel dan voor Hem neer

Zing gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

SchriftlezingJesaja 11: 1-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 11 1:10. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beiden stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Halleluja.

Solo – O Little Town of Bethlehem door Connor Smith

O Bethlehem gij kleine stad wat ligt gij stil terneer

De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer

Maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht

De hoop en vrees van jarenlang in U vereent vannacht

O goddelijk Kind van Bethlehem kom tot ons, bidden wij

Red ons toch van de zonden, Heer maak onze harten vrij

Wij horen d’englen zingen van vreugde en van vree

Kom met uw Geest, woon in ons hart

Onze Heer, Immanuel

De nacht van uw glorie breekt aan, als kind voor ons geboren, gloria

De nacht van uw glorie breekt aan, als kind voor ons geboren, gloria

De hoop en vrees van jarenlang in U vereent vannacht

Kom met uw Geest, woon in ons hart onze Heer, Immanuel

 

Koorzang One Sweet Little Baby

O Maria, lichtende glorie, de Heer ziet glimlachend op je neer

Wat een zegen is deze kleine baby die je onze wereld geschonken hebt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

Een goede, oude man, genaamd Simeon, zei, ik zal niet inslapen

Eer ik het Messiaskind heb gezien en tegen mijn borst heb gedrukt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

Velen zullen zich tegen je keren, kind en zullen alles wat waar is, kruisigen

En je moeder Maria zal de pijn doorstaan van een doorboord hart

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen

O Jeruzalem, je kinderen zijn de oorlog zo moe

Mijn Heer, het is opnieuw tijd om uw kinderen bij te staan

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen, zo ver

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen

Omwille van de liefde, omwille van de liefde

Van één lieve kleine baby

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga allemaal staan en hou je handen zo, als een gebaar van ontvangen. Dan spreken wij samen dit credo uit. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

 

Kerst = Vrede (Nieuw Leven)

door Bobby Schuller

De beroemde adventstekst uit Jesaja, die vanmorgen werd gelezen daar wil ik mee beginnen. Het is een profetie over de stronk van Isaï. Als je ‘de familie van Isaï’ hoort, denk dan aan een koninklijke familie. Dat uit deze stronk, dit ding dat ooit een grote familie was, een grote boom een groot levend ding dat omgehakt is dat daaruit een scheut geboren zal worden. Er zal een nieuwe Koning komen en een nieuwe lijn en deze Koning zal dingen rechtzetten. Het wordt anders dan eerdere koninkrijken de vele die eraan voorafgingen, die vol ego en egoïsme en geweld waren. Dit koninkrijk dat komt, zal er een van het hart zijn. Het zal zelfs geleid worden door een kind. Waar de leeuw en het lam bij elkaar zullen liggen. Dat is natuurlijk koning Jezus, die met Kerst kwam en die wij gedenken. Maar er is natuurlijk ook een diepere metafoor, voor ons die geloven. Als je je omgehakt voelt Ik denk wij ons soms als een omgehakte boom voelen omdat wij alleen zijn. En heel vaak hebben wij onszelf alleen gemaakt door trots, ego en zonde. Ik wil dat je ophoudt jezelf voor te stellen als een omgehakte stam en liever denkt aan jezelf als iemand die geënt is op de levensboom. Een levende boom, die Christus zelf is en dat je nooit echt wordt afgehakt. Je bent gewoon een gesnoeide boom. Je bent een gesnoeide tak en je wordt voorbereid op iets beters. Ik wil dat je die kijk op je leven verwisselt want dat is een Bijbels beeld dat wij vinden in Johannes 15 en elders. Soms voelen wij ons in het leven omgehakt door tragedie.

Leven ingestort

Opmerkelijk hoe het leven soms kan zijn als een glazen huis. Als het met rust gelaten zou worden zou het voor altijd perfect blijven en mooi maar er is maar één steentje nodig en de hele zaak kan instorten. Misschien jouw leven ook. Misschien heb je een kind verloren, of een geliefde. Misschien is er in je leven een gezondheidsdrama gebeurd of verraad, of een rechtszaak of zo, buiten je schuld om zodat je het gevoel hebt dat je jarenlang aan dit leven hebt gebouwd en met een paar achteloze zwaaien met een bijl is je leven in elkaar gestort en je denkt dat het nooit meer kan worden zoals het was. Misschien wordt het nog wat, maar nooit meer wat het geweest is. God zal de omgehakte boom herstellen. God zal de omgehakte boom herstellen. Er komen groene scheuten uit je leven, ook als het jouw schuld was.

Is het niet mooi dat we niet meer leven onder het offerbloed van duiven en geiten? Is het niet prachtig dat wij leven onder het bloed van een levende God, Jezus Christus? Het bloed dat de zonden en fouten van ons leven vervangt en bedekt is het bloed van de Schepper Zelf, die zijn leven gaf zodat wij door Hem verlost konden worden. Ik wil duidelijk maken dat God meer om jouw leven geeft dan jijzelf. Dat bewees Hij aan het kruis. Hij zou alles voor je doen zoals een liefhebbende vader alles zou doen voor zijn dochter of zijn zoon. Hij houdt van je, mijn vriend. Hij houdt van je. En het laatste wat wij moeten doen is onszelf ervan langs geven. Onszelf naar beneden drukken, verzanden in schaamte. God zal vernieuwen wat werd neergehakt. God zal herstellen wat werd vernietigd. God zal herbouwen wat ongedaan werd gemaakt. Hij zal het terugbrengen in je leven.

Het ego in de weg

In het geweldige programma Lead Like Jesus…Dit is een beetje simpel, maar wel een leuk ezelsbruggetje: Ze zeggen dat EGO een acroniem is. Het gaat altijd vooraf aan mislukking. Het is een letterwoord voor Edging God Out. God verdringen. Dus het is niet echt God wegduwen, maar langzaam maar zeker Hem steeds verder naar de achtergrond schuiven. En dan… Wauw, kijk eens naar mij. Is dat niet geweldig? Hé, ik ben Bobby. Ik heb het gemaakt. Kijk mij eens. Toch? Wat gebeurt er als wij vastzitten in ons ego en God verdringen? Dan zitten wij vol met tegenzin. Dingen die wij niet voor God willen doen. Ik ga mijn vijand niet liefhebben.

Ik ga mijn ouders niet vergeven. Ik ga degene die mij haat, niet liefhebben. Ik ga geen risico nemen. Ik ga niet aan mijn huwelijk werken. Ik ga mijn kinderen niet bellen. Van alles wat wij niet gaan doen. Voor velen van ons is er waarschijnlijk een groot geestelijk niet dat tussen ons en onze bestemming staat. En datgene wat het in stand houdt, is het ego, het verdringen van God. Dit is een gemeenschappelijk thema in de Bijbel. Het keert steeds terug. Heb je ooit het Oude Testament gelezen en dacht je: Hoe komt het dat die mensen God grote dingen zien doen en toch altijd weer terugkeren naar afgoden en de armen verwaarlozen en onrecht laten gedijen en de hele tijd buigen voor Baäl. Wat is dat toch met die Baäl en dat soort dingen? Maar vergeet niet dat deze verhalen zich gedurende honderden jaren afspelen. Het is zo gemakkelijk om in tien jaar te vergeten wat God deed. Stel je honderd jaar voor. Dit zien wij door de hele Bijbel heen.

Vertrouwen op God

Het boek 1 en 2 Samuel is één boek, niet twee boeken. De reden dat je Samuel 1 en 2 hebt is dat de boekrollen te groot waren om mee te slepen Oude rabbijnen sjouwden die boekrollen van 15 of 20 kilo mee en sneden ze doormidden. Ik weet niet hoe, maar dat deden ze. De oorspronkelijke schrijver schreef ze in één keer. Het begint met een vrouw die een geweldige naam heeft. De mooiste naam ter wereld. Die kun je vast wel raden. Hannah. Goeie naam. Ja, Hannah, goeie naam. Het boek begint met dat ze onvruchtbaar is. In die tijd was het hebben van een gezin heel belangrijk voor je waarde als vrouw. Ze smeekt God om een kind. Ze zegt: als U mij een kind geeft, zal ik het aan U opdragen. Ze krijgt een kind, Samuel, dat de profeet Samuel wordt en ze heft een lied aan en in dat lied doet ze drie beloften die het thema worden van heel Samuel en Koningen. Drie dingen.

Nummer één: God verheft de nederige en vernedert de hoogmoedige.

Nummer twee: God wint, altijd, ondanks het menselijk kwaad. Het menselijk kwaad is er maar God wint uiteindelijk.

En drie: God zal een Koning doen opstaan die dingen gaat rechtzetten. De Koning over Wie wij lezen in Jesaja 11. Een messiaanse Koning om dingen recht te zetten.

De eerste koning die wij tegenkomen, is iemand die Saul heet. Hij volgt het bekende pad: razendsnelle opkomst, knap. Hij is ongeveer zo lang als ik, 1.80 m. Dat komt een tikje vreemd over, vooral tijdens een preek over ego. Hij gaat als een speer, doet het geweldig. Maar eenmaal op het hoogtepunt, is dat toch het begin van het einde. Hij gaat niet meer zo lekker, wordt geestelijk paranoïde, raakt totaal verstrikt in zelfbedrog en ego en op de top van deze boog in Sauls leven begint een nieuwe boog in het leven van een jonge knul, David genaamd. Wij zien dus dat Sauls leven begint in te storten en uiteen te vallen terwijl hij alles probeert te controleren en te manipuleren. En dan duikt ineens David op. Hij is de jongste van acht zonen. Genegeerd en ongewenst maar als hij wordt uitgekozen, ziet God niet zoals de mens ziet maar Hij ziet het hart en Hij kiest David uit. David wordt gezalfd tot de toekomstige koning van Israël en dan doodt hij als tiener Goliath, een heldendaad.

Hij wordt een… Ik hem hem eerder per ongeluk organist genoemd maar hij wordt een soort minstreel, denk ik, aan het hof van koning Saul en daarna legeraanvoerder en hij boekt overwinningen en dan wordt Saul waanzinnig jaloers en probeert David te doden. De jonge David vlucht de woestijn in en hij probeert steeds weg te komen. Hij heeft twee gelegenheden om Saul te doden. Eén keer als Saul in een grot zijn behoefte doet. Hij had hem daar kunnen doden. Maar in beide gevallen heeft hij medelijden met hem. En dan wordt hij koning en gaat in de hoogste versnelling. Hij verovert Jeruzalem en maakt er de hoofdstad van, verenigt de 12 stammen. Hij brengt de ark naar de tempel, sticht Sion en wordt koning van Israël. Waanzinnig verhaal. De komeetachtige opkomst van een koning. En dan begin je het in 2 Samuel 11 te zien. Dat hoofdstuk begint met: In de tijd dat de koningen ten strijde trekken stuurde hij in plaats daarvan zijn bevelhebbers uit en bleef thuis. Bleef hij thuis om te rusten? Je zou kunnen denken…Ik ben opgegroeid met Hanna-Barbera Bijbelfilms, van die belegen tekenfilms. Als kind vond ik ze fantastisch. Ik stel mij David altijd voor op een bedbank met drie mooie Egyptische meiden die hem met palmtakken koelte toewuiven en een bediende die druiven in zijn mond laat vallen terwijl hij zegt: Hoe doen mijn mannen het in de oorlog? Zo zag ik het ongeveer voor mij. Dat hij is veranderd van een machtige doder in een luie aristocraat. Rond die tijd gaat hij naar zijn dakterras. Hij verveelt zich waarschijnlijk en dan ziet hij een mooie vrouw baden, Bathseba. Hij neemt haar mee naar zijn kamer. Hij slaapt met haar en ze wordt zwanger. Het is de vrouw van een andere man. En omdat hij zich daar zo voor schaamt, doodt hij haar man, Uria die een van zijn eigen mannen en vrienden is. Hij doodt hem om zijn eigen overspel te verdoezelen. Hoe kon dat gebeuren? De man die de kans en alle reden had om zijn vijand Saul te doden, twee keer en hem genade betoonde is dezelfde man die later zijn vriend doodt op een eerloze, walgelijke, vreemde manier.

Het ego verdringt God

Hoe kan dat gebeuren? Dat komt hierdoor. Het is het ego. Het verdringt God. Dat is wat er met ons gebeurt. Dit vreemde ding dat gebeurt als het ons voor de wind begint te gaan. Als wij slagen, dat wij God beginnen te verdringen. En dan worden wij de slechtste versie van onszelf. En als het verhaal verdergaat, zie je ook bij David die neergang. Een burgeroorlog met Absalom, zijn favoriete zoon die omkomt en dan geeft hij het stokje over aan Salomo, die ook opkomt en ondergaat. In het boek Koningen worden 40 verschillende koningen genoemd. Slechts acht van de 40 zijn tenminste nog redelijk goede koningen. De andere 32 zijn verschrikkelijk. Het boek eindigt met de slechtste koning van allemaal, Manasse die kindoffers brengt en afgodsbeelden introduceert. En dan is er die belofte aan het eind dat er ooit uit deze puinhoop een Koning zal voortkomen. En die koning gaat alles rechtzetten. En daar gaat deze passage over, Jesaja 11. De stronk van Isaï Bijna al die koningen kwamen uit de familie van Isaï. Ze waren allemaal familie van de koning en ze waren allemaal veelbelovend. Allemaal klommen ze snel op en raakten in de ban van het ego. Ze vervielen allemaal in bureaucratie en aristocratie en stortten allemaal in.

Betrek God in je leven

En wat voor boodschap bevat dat voor ons? God verheft de nederige en vernedert de hoogmoedige. God zal de overwinning behalen ondanks het menselijk kwaad. En God zal een koning sturen om alles recht te zetten. En dat is natuurlijk Jezus, dat is wat wij geloven. Maar weet je nog wat Jezus leerde over het Koninkrijk? Wij praten de hele tijd over het koninkrijk. Telkens als je het hebt over regering, politiek, beleid, telkens als je het hebt over de president, de senaat, de republiek, het voorstel, wat het ook is, hebben wij het over een koninkrijk. En Jezus leerde ons dat het Koninkrijk niet daarbuiten is maar vanbinnen. Je zult nooit een goede natie hebben die bestaat uit slechte mensen. Of goede wetten die gehoorzaamd worden door slechte mensen. Wij hebben vernieuwde mensen nodig een nieuwe schepping en een nieuw hart. Het Koninkrijk zit hier. Daarom eindig ik hiermee. Als je vandaag zegt: Ik voel me een omgehakte boom. Ik ben niet meer wie ik vroeger was dan ben je als David die zegt: Schep in mij een rein hart, o God. Vernieuw een juiste geest in mij. Of je bent als deze stronk. Je kunt zien wat het vroeger was. Vroeger was hij sterk, vroeger was hij mooi maar nu is het nog maar een symbool van iets dat geweest is. Je kunt de ringen tellen en hoeveel winters hij heeft doorstaan maar dat is het wel zo’n beetje. Laat ik zeggen, dit ben jij zonder de Heer. Als je helemaal alleen bent en je doet het op eigen kracht, dan ben je dit. Dat is ook wat het Woord zegt. Maar als wij geënt zijn op de boom des levens die er altijd geweest is en er altijd zal zijn ook aan het einde der tijden als wij geënt zijn op de boom des levens, die Jezus Christus is zijn wij geen stronk, maar een gesnoeide boom. Stel je dit voor. Zie het zo. Nog steeds lelijk, toch? Ziet er nog steeds ongezond uit, lijkt nog steeds in de problemen maar als je iets van bomen weet dan weet je dat de beste dagen niet achter deze boom liggen, maar ervoor. Je weet dat als de lente komt die boom dik en vol zijn met wat voor vrucht hij ook draagt. Hij zal groen en mooi en weelderig zijn. Begin je eigen leven te zien, niet als een solo-leven dat je in je eentje doet maar zie jezelf als een gesnoeide tak aan de boom des levens. Als je daar blijft, zul je vrucht dragen. Je zult gedijen. Schuif God niet uit je leven.

Laat je niet verteren door ego, maar vertrouw op Hem. Amen.

 

KoorzangJoy to the World

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht

De liefde, de liefde die Hij bracht

Vreugd, vreugd, vreugd

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kerst = Vrede (Nieuw Leven)

4 december 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan