Home De Verloren Vader

Opening van Hour of Power met uitzending van 1999:

Robert Harold Schuller: Dit is werkelijk de dag die God gemaakt heeft. Laten wij ons verheugen en verblijd zijn.

 

FELICITATIE – Bobby en Hannah Schuller:

Hallo, Nederlandse vrienden. Hour of Power is nu 25 jaar op de Nederlandse tv. Dat zijn 25 jaren van krachtig en persoonlijk getuigenis. Dat is 25 jaar delen van de boodschap van Gods liefde. Als ik denk aan alle levens die in die jaren veranderd zijn voel ik mij ongelooflijk dankbaar. 25 is zeker de moeite van het herdenken en vieren waard. Dus, van harte gefeliciteerd en hartelijk dank, Nederlandse vrienden voor jullie trouwe steun aan onze missie: het delen van Gods liefde met de wereld. Hartelijk gefeliciteerd.

 

Solo – Savior Song door Sarah Grandpre

Kom, o kom en zing een lied van de Christus, we hebben zo lang gewacht

Gekruisigd is onze Jezus gestorven werd voor de nacht in een graf gelegd

Op de derde dag daalde een engel neer en een donderslag deed de grond schudden

De steen rolde weg, het graf werd ontzegeld, hoop voor ons allen in wat werd onthuld

 

Maria kwam bij het graf en zag dat het lichaam weg was

Jezus stond op uit de dood, precies zoals Hij zei, kom, zing ons Verlosserslied

Jezus verscheen in liefde aan zijn broeders en toen steeg Hij op naar de Vader daarboven

Allen riepen uit: Hij is waarlijk opgestaan, ons eeuwig leven gegarandeerd

Heiligen vertellen allemaal over zijn glorie en roepen: lof aan de Koning

Want de weg is gebaand en de mensheid gered

Tot Jezus onze Redder zingen wij, zingen wij allen halleluja

Zing met stemmen zo sterk, de dood neemt afscheid, shema Israël

O hoor, het lied van de Verlosser, halleluja

O hoor, halleluja, o hoor dit Verlosserslied, halleluja, halleluja

O hoor, het lied van de Verlosser, o hoor

 

Opening door Bobby en Hannah

Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Wij verheugen en verblijden ons. Goedemorgen. En een mooi Pasen gewenst, vrienden. Omdat Hij leeft, leven wij. Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Wat een bijzondere dag om hier met jullie te zijn en jullie gezinnen of vrienden of dierbaren. We zijn blij dat jullie vandaag met ons zijn. God heeft je iets groots te zeggen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw macht en uw leven in ons. Heer, dank dat U met Pasen de dood hebt overwonnen. Dank U dat de zonde, ziekte en schaamte die in ons leefde, niet meer bestaat. Wij vertrouwen op uw Woord. In het geloof zullen wij weer opstaan. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: Hij is opgestaan.

 

Solo – My Redeemer Lives door Nikki Potts

Die de zon leerde waar te staan in de ochtend

En Die de oceaan vertelde tot waar hij mocht komen

En Die de maan liet zien waar ze zich tot de avond moest verbergen

Wiens woorden alleen een vallende ster kunnen opvangen

Dezelfde God die de dingen hun baan laat volgen

Gaat af op de vermoeiden, de sterken en de zwakken

 

En dezelfde tedere handen houden mij vast als ik gebroken ben

Zij overwonnen de dood die mij de overwinning brengen

Nu weet ik dat mijn Verlosser leeft, ik weet dat mijn Verlosser leeft

Heel de schepping getuigt, dit leven in mij roept

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

 

Om mijn schaamte weg te nemen en Hij leeft voor altijd

Ik zal verkondigen dat de betaling voor mijn zonde

Het kostbare leven was dat Hij gaf, maar nu leeft Hij, het graf is leeg

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, ik weet dat Jezus leeft

Ik weet dat Jezus leeft, Hij leeft

 

SchriftlezingMattheüs 28:1-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 28:1-10. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet.

Zij gingen naar Hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd. Ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien. Kerkfamilie, Hij is opgestaan. -Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja

 

Koorzang – Crown Him

Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijne troon

Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon

Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor U stierf

En prijs Hem tot in eeuwigheid die het heil voor U verwierf

Halleluja

 

Kroon Hem de levende Heer die ‘t graf niet houden kon

Kwam overwinnend uit de strijd, mijn Redder overwon

Wij zingen Hem ter eer, Hij stierf, is opgestaan

Hij stierf, bracht eeuwig leven weer, de dood tenietgedaan

Halleluja halleluja

 

Historisch fragment:

Arvella: Ik geloofde in mijn man maar ik had wel grote twijfels bij zijn idee voor die drive-in-bioscoop. Ik heb veel gebeden en op God vertrouwd.

RHS: Onze eerste dienst in de drive-in was op 27 maart 1955. De dag ervoor stonden wij op de kerkpagina. In de krant, de Santa Ana Register, stond: Morgen is er in de drive-in een dienst met hamburgers en gebed.

 

Arvella: De dienst beloofde heel spannend te worden, want er kwamen twee koren. Ik speelde orgel en Bob bouwde zijn eigen kansel. Hij heeft zelf het kruis gemaakt met zijn hamer en zaag. Wij hadden het te druk om zenuwachtig te worden.

RHS: Ik had een koor van een Hervormde kerk uitgenodigd. En ik zei: Kom allemaal in een aparte auto. Want ik wilde publiek. Ze kwamen met dertig auto’s. En er waren nog twintig andere.

Arvella: Uiteindelijk vond ik de diensten in de drive-in heel betekenisvol. Er was echte verbondenheid.

Wij werden een hechte kerkgemeente waarin ieder om elkaar gaf.

 

(Eerste tv-uitzending in 1970)

Welkom bij Hour of Power. Elke week om deze tijd zorgt Robert Schuller voor een inspirerend uur. Leer hoe u kunt denken vanuit mogelijkheden. Vind antwoorden op uw vragen. Blijf kijken. Wij hebben vandaag goed nieuws voor u.

RHS: Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

 

(Inwijding van de Crystal Cathedral)

Het is een spannende dag hier in Californië. Duizenden mensen komen bijeen voor de inwijding van de Crystal Cathedral. We nodigen u uit voor een christelijk denken vanuit mogelijkheden.

 

(Ed Arnolds)

Ze zei: Er is een energieke jonge predikant die je echt moet horen. Op een zondag ging ik met haar mee. Denken vanuit mogelijkheden, positief denken. Deze man heeft ons ervan overtuigd dat wij alles kunnen worden wat wij willen. Wat voorop stond, was uw positieve geloofsboodschap. Ik ben deze kerk nooit uitgegaan met een negatief gevoel. Ik voelde me altijd gesterkt, alsof ik alles aan kon en dat dankzij uw boodschap.

 

(HOP internationaal)

Hour of Power beïnvloedt levens in de uithoeken van de wereld. Van Azië tot Afrika, van Rusland tot Duitsland, van Nederland tot Australië blijft de opdracht van Hour of Power hetzelfde.

 

(RHS spreekt in NL – Grote kerk Apeldoorn)

Ik heb mijn hele leven van Jezus gehouden.

 

(750 Nederlanders in de Crystal Cathedral zingen voor dominee Schuller zijn lievelingslied Psalm 42)

‘t Hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot

 

Solo – God and God Alone door Sal Malaki

God en God alleen, Hij is de bron van alles om ons heen

Elke kleur en elke vorm, de stilte en de storm

‘t Is God en God alleen

 

God en God alleen, onthult ons alles wat verborgen scheen

En wat de mens ook denken kan, het verandert nooit zijn plan

‘t Is God en God alleen

 

God en God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft

Aan God en God alleen

 

God en God alleen, Hij is ons thuis, door alle eeuwen heen

Een verfrissende fontein, een eeuwig samenzijn

Met God en God alleen

 

God en God alleen, een God zo groot als Hij is er niet één

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft aan God alleen

Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft aan God alleen

Amen

 

De Verloren Vader

door Bobby Schuller

Wij zijn blij dat je er bent, daar zijn wij dankbaar voor. Waar je ook bent, hier in de kerk of in Duitsland of Nederland of Zuid-Afrika, wij zijn blij dat je bij ons bent. Vandaag is het Pasen. Wij herdenken de opstanding van Jezus. Heel bijzonder. Ik ben daar geweest. Ik heb het graf gezien. Ik heb mijn handen erop gelegd. Ik ben in de Dode Zee geweest. Bij het Meer van Galilea en met mijn dochter Haven door Jeruzalem gelopen. Het is verbazingwekkend, maar het is geweldig om een leeg graf te zien en het symbool te zien van wat dat voor mij en voor ons allemaal betekent. Op vrijdag vierden wij wat wij Goede Vrijdag noemen. De kruisiging van Jezus Christus, toen Hij de prijs betaalde voor de hele mensheid opdat wij rein en zuiver voor de Heer konden komen. De Bijbel zegt dat “Hij die geen zonde kende, zonde werd opdat wij de gerechtigheid van God konden worden genoemd.” En dit is wat er gebeurde toen Christus Zijn leven gaf voor mij en voor jou. Wij werden rein en Hij werd vuil. En toen Hij in dat graf werd gelegd, toen Hij werd opgewekt uit de dood getuigen wij als christenen van de rekening die Hij daar heeft vereffend. Die daar is gebleven. Je zonde, je misbruik, je verlies, je verraad, de dingen die mensen je hebben aangedaan, je kunt het allemaal loslaten. Je kunt het allemaal in het graf leggen. Voor velen van jullie is dit een moeilijk jaar geweest. Misschien heb je onlangs slecht nieuws gekregen. Misschien heb je moeilijke tijden gehad maar weet wat mijn grootvader altijd zei: Krachtig is de mens die zich door moeilijke tijden heen slaat. Je kunt dat moeilijke meenemen, je kunt het in het graf stoppen en je kunt een beslissing nemen: Ik sta weer op en word een gloednieuwe schepping. En mag zo in de armen van God lopen. Ik ga thuiskomen en weten dat Hij in zijn koninkrijk een plek voor me heeft. Hij heeft kracht voor mij, Hij heeft leven voor mij, Hij heeft genezing voor jou. Dat heeft Hij vandaag voor jou. Dus reik in geloof naar Hem uit. Wil je weten hoe God is? Kijk naar Jezus. Hij houdt van iedereen. Ook als je de weg kwijt bent, ook als je gebroken bent, houdt Hij van je. Ook als je je geduld hebt verloren, je jezelf geen beste moeder of vader vindt of een heel goede vriend of broer, zus of kind, Hij houdt van je. Hij staat aan jouw kant. Hij is er voor je. Hij heeft je niet opgegeven. Deze boodschap wil Hij overbrengen aan de religieuze leiders van zijn tijd. Op een dag vertelt Jezus hun, zoals een goede rabbi zou doen, drie grote verhalen die beginnen met honderd en dan gaat het naar tien en dan gaat het naar één. Dat met honderd gaat als volgt: Eens waren er honderd schapen en een van die schapen was verdwaald. De herder ging op zoek naar het schaap omdat ze al hun schapen kennen. Ze zijn als huisdieren voor ze. Ze houden van ze. Hij zoekt overal, dagenlang en dan vindt hij het schaap. Hij rent naar huis met het schaap over zijn schouders. Hij brengt al zijn vrienden bij elkaar en ze juichen allemaal en ze vieren feest omdat ze het verloren schaap hebben gevonden. En Hij zegt: Luister goed, er zal meer gevierd worden in de hemel als een van Gods kinderen verdwaald is, als ze gevonden worden. Er zal veel meer feest gevierd worden in de hemel over hen dan over dat verloren schaap. Tweede verhaal: Jezus zegt dat er tien zilveren munten waren. Een vrouw had tien zilveren munten, en ze verloor er één en ze kamde haar hele huis uit, maar ze kon hem niet vinden. Dit is een beroemd schilderij dat De Bruid van Bethlehem heet met een afbeelding van een Joodse vrouw uit de eerste eeuw. Joodse vrouwen kregen als ze trouwden een hoofdtooi die hun equivalent was van onze trouwring. Daarop zaten tien zilveren munten, die de Tien Geboden moesten voorstellen. Stel je voor dat dit meisje een van die munten verliest en elke dag naar de markt gaat en dat dan iemand zegt: Mevrouw, u mist een van uw munten. Dan snauwt ze: Weet ik. Elke dag moet ze dat horen. Ze zoekt er overal naar. Uiteindelijk vindt ze hem op een dag. Ze is in de wolken. Ze is dolblij. Ze roept al haar vrienden bij elkaar. Jongens, kijk! Ik heb hem gevonden. Ze brengt ze allemaal samen. Sommigen kennen het gevoel als je iets terug op zijn plaats brengt. Zij moet dat gevoel hebben. Stel je neemt een zilveren munt en die duw je weer op zijn plaats zodat het sieraad compleet is. Zo is het Koninkrijk van God zonder jou. Er ontbreekt iets, zowel in jou als in het Koninkrijk. Dit is waar jij thuishoort. Dat vandaag een dag zal zijn waarop ik gevonden word. Dat vandaag een dag zal zijn waarop ik leef. Dat vandaag een dag zal zijn waarop ik thuis zal komen. En dat brengt ons bij het laatste verhaal, het verhaal van de verloren vader. Wij noemen het vaak de verloren zoon. Ik heb deze preek al een miljoen keer gehouden en ik noem het de verloren vader. Als kind dacht ik altijd dat ‘verloren’ zondig betekende, maar dat is niet zo. Het woord ‘verloren’ betekent hier uitbundig, verkwistend of extravagant. En dat is de beschrijving van deze vader. Zijn vrijgevigheid, zijn genade, zijn schoonheid, zijn vreugde. Wist je dat God de meest vreugdevolle persoon in het universum is? De God die jou naar huis roept. Het gaat als volgt. Jezus kijkt nog steeds naar de religieuze leiders, in het derde verhaal, toch? Dus honderd, tien, één. Eén verloren vader, zegt Hij. Er waren twee zonen. De jongste zoon was de dwarsligger van de familie, het zwarte schaap. Hij zegt op een dag tegen zijn vader: Ik wil nu mijn erfenis. En in die tijd kwam dat neer op zeggen: Ik wil alleen je geld en ik wou dat je dood was. Echt waar. En in een eercultuur is dat verschrikkelijk. Gek genoeg stemt de vader ermee in om het kind, die jongeman, zijn erfdeel te geven. En die neemt het geld en gaat naar een vreemd land. Overigens, in de Bijbel staat niet dat hij het uitgaf aan prostituees. Alleen dat hij er kwistig mee omging. Hij strooide ermee. Misschien deed hij riskante investeringen. Misschien kocht hij een stel tulpenbollen of beanie baby’s of NFT’s. Maar op een dag is zijn geld op. Er heerst hongersnood in het land, dus niemand kan hem helpen. Op een dag lijdt hij honger en werkt in een varkensstal. Hij is een Joodse man en hij voedt en verzorgt varkens het meest onreine, beschamende werk dat je kunt bedenken. Hij heeft vodden aan, geen schoenen aan, en is overdekt met stinkende viezigheid. Hij verhongert, hij kijkt naar het varkensvoer en wou dat hij het kon eten. En de Bijbel zegt dat hij eindelijk bij zinnen kwam en hij besloot: Als hij terugga naar het huis van mijn vader en door het stof ga dan ben ik zijn zoon misschien niet meer, maar hij zal me zeker een baan geven. Als hij het huis nadert, staat zijn vader op. Misschien zit hij op de veranda van het huis. Hij rent zijn zoon tegemoet met tranen in zijn ogen. Hij dacht dat zijn zoon dood was. Hij ziet nu dat hij nog leeft. Hij rent naar hem toe en schreeuwt naar iedereen: Hij is hier! Als de vader dichterbij komt, slaat hij zijn armen om zijn zoon heen en zegt tegen de bedienden dat ze hem een ring voor om zijn vinger moeten brengen. Breng hem een mantel over zijn rug en doe schoenen aan zijn voeten. Weet je wat dat betekent? De ring is een symbool van macht. Je bent lid van deze familie. De mantel is een symbool van waardigheid en eer. En de schoenen zijn een symbool van vrijheid. Als je een slaaf bent, ben je blootsvoets. Als je schoenen aantrekt, zullen de mensen weten dat je vrij bent. Dat is wat God ons aanbiedt. Hij biedt ons niet een soort dienstbaarheid of slavernij. Wij zijn of niet thuis, of wij zijn een kind van God. Of wij zijn weg, of wij zijn overladen met genade, liefde, kracht, autoriteit en vrijheid. Het is het een of het ander. Dit is wat de Heer ons biedt. En tjonge, wat barst er een feest los. Een groot en duur feest. Het vetgemeste kalf. En er is muziek en er wordt gedanst. Het is een van de beste dagen ooit voor deze familie en voor deze stad. Eindelijk komt die chagrijnige oudere broer thuis vies van het harde werken en zwoegen. Hij hoort de muziek en vraagt aan een van de bedienden wat er aan de hand is. En de bediende zegt: Je broer, wij dachten allemaal dat hij dood was. Maar hij leeft. En nu hij is thuisgekomen, heeft je vader het gemeste kalf gedood en geeft hij een feest voor hem. Kom binnen en vier feest met ons. Maar de broer gaat niet naar binnen, maar schudt zijn hoofd en mompelt: nee. En hij gaat weer aan het werk. Dit is op een tweede manier een schande voor de vader want het feit dat hij niet op het feest is, is op zichzelf al een schandaal. Dus als ze de vader vragen waarom de oudere broer er niet is, rent hij naar de oudere broer zoals hij naar de jongere broer rende. Deze oudere broer is een weergave van religieuze mensen die zo zuinig aan doen met hun genade. Met zoveel strengheid in hun oordeel. Dus de vader rent naar hem toe en zegt: Kom vieren. En de broer zegt: Die zoon van jou. Let wel, niet mijn broer, maar die zoon van jou, afstandelijk. Hij nam de rijkdom van onze familie. En dan zegt de vader: Zoon, alles wat ik heb is van jou. Maar die en nu zegt hij broeder van jou, was dood en leeft nu. Hij was verloren en nu is hij gevonden. Wil je niet binnenkomen en het met ons vieren? En weet je wat er dan gebeurt? Dat weten wij niet. Daar eindigt dit verhaal. En het verhaal eindigt met Jezus die naar die religieuze leiders kijkt met zijn handen uitgestoken en hen aanbiedt om aan tafel te komen zitten met tollenaars en zondaars. Gaan ze zitten? Dat weten wij niet. En dat is de vraag voor ons religieuze mensen. Waar gaan wij zitten? Wat gebeurt er echt in ons hart? Wat willen wij echt van het leven? Willen wij een veroordelend, boos, streng van jaloezie vervuld leven? Of kunnen wij net als de vader royaal, extravagant en verkwistend worden met het soort genade, liefde en vriendschap dat wij bieden aan mensen met wie wij het niet altijd even goed kunnen vinden. Dat is de uitnodiging aan iedereen. Om thuis te komen bij de Vader. Hij kan je leven voor altijd veranderen. En dat is waar wij vandaag van getuigen. De opstanding. Dat alles wat dood is, in Gods koninkrijk kan worden opgewekt tot nieuw leven. Hij zal jou opwekken tot nieuw leven. Geef Hem je geloof. Hij zal je genezen. Geef Hem je geloof. Geef Hem je hart. Neem nu een beslissing om Hem te volgen en je zult nooit meer dezelfde zijn. En Gods volk zei: amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Dankzegging

Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Hartelijk dank, musici, ons productieteam dat zo hard werkt. Wat een prachtige ervaring.

 

Koorzang Hallelujah Chorus

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

De Verloren Vader

31 maart 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan