Home Smaakmakers – Van betekenis zijn

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Welkom, kijkers. Wij zijn blij dat jullie er vandaag weer zijn. Als je genezing nodig hebt neem dan het Woord van God als getuigenis.

 

Gebed

Vader, wij vragen in Jezus’ naam dat U uw Heilige Geest over ons uitstort. Dank U dat U ons vergeven hebt, vernieuwd en geroepen hebt. Dank U, Heer, dat U ons zo liefhebt en dat U onze toekomst ziet, ook al kennen wij die nog niet. Wij weten dat U een grote toekomst voor ons toebereidt. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Duet Sarah Grandpre & Kevin Rose – “Come Ye Sinners”

Kom, o zondaars, arm, behoeftig, zwak, gewond, gekwetst en ziek

Jezus is klaar om jou te redden, vol compassie, liefde, kracht

Kom, o zondaars, arm, behoeftig, zwak, gewond, gekwetst en ziek

Jezus is klaar om jou te redden vol compassie, liefde, kracht

 

Kom, o dorstigen, ontvang ’s Vaders rijke overvloed

Geloof en berouw brengt je naderbij tot Hem

Kom, vermoeiden, kom bezwaarden, getroffenen door de zondeval

Als je talmt en almaar afwacht dan bereik je nooit je doel

 

Hem tegemoet, ik ga naar Jezus, Die mij in zijn armen houdt

In de armen van mijn Heiland wacht mij heil in duizendvoud,

Ja, wacht heil in duizendvoud, Jezus is klaar om jou te redden,

Vol compassie, liefde, kracht, vol compassie, liefde, kracht

 

SchriftlezingMattheüs 5:13-16

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 5:13.

U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Amen.

 

Interview – Bill Gaultiere

BS = Bobby Schuller en BG = Bill Gaultiere

(Introductievideo Bill Gaultiere)

Dr. Bill Gaultiere is voorganger, schrijver, psycholoog en mentor. Wij zijn geschapen naar Gods beeld.

Wij zijn verlost door Christus. Een nieuwe schepping. Hij en zijn vrouw Kristi bereiken duizenden via hun organisatie Soul Shepherding, die mensen traint voor hun bediening en voorgangers begeleidt.

Welkom, Bill Gaultiere.

 

BS       Bill, fijn om je hier te zien. Wij zijn dankbaar dat je er bent. Diegenen die mijn boek Je Bent Geliefd hebben gelezen weten dat ik schreef dat iemand mij zo enorm emotioneel had gesteund.

En diegene was Bill Gaultiere, al zowat 20 jaar mijn zeer goede vriend. Mijn mentor en waarschijnlijk mijn therapeut. Fijn dat je er bent. Welkom.

BG       Dank je, Bobby. Fantastisch om hier met jou en iedereen van Hour of Power te zijn.

BS       Jij en Kristi doen zoveel voor voorgangers. Je trekt veel met Hannah en mij op. Wij zijn dankbaar voor je werk. Spannend, je nieuwe boek dat net is uitgekomen. Vertel eens over je leven. Je bent een voorganger voor voorgangers. Je bent een Bijbelse, trouwe volgeling van Jezus maar ook een klinisch therapeut. Hoe ben je geworden wie je nu bent?

BG       Alles begon ermee dat ik als kind mijn moeder de Bijbel zag lezen en zag hoe zij van Jezus hield. Ik leerde van haar de Bijbel te lezen. Ik ging naar de christelijke boekhandel en ontdekte er christelijke klassiekers als The Pursuit of God van A.W. Tozer en de Navolging van Christus

van Thomas à Kempis. En ik voelde een vuur ontbranden om God met mijn hele hart lief te hebben en Jezus te volgen en mensen lief te hebben en ik ging ervan dromen, een geestelijk schrijver te worden. Intussen werd ik psycholoog en voorganger in de Crystal Cathedral. Ik ging God op allerlei manieren dienen maar mijn grootste droom was altijd om schrijver te worden.

BS       Dat weet ik, ja. Ik herinner mij dat wij ooit met elkaar praatten in de tijd dat je net een boek had geschreven en dat je dat opzijzette. De Heer liet je merken dat je moest wachten. Dat vind ik zo mooi aan je, Bill, dat je altijd luistert naar Gods Geest.

BG       Ik schreef inderdaad een boek dat ik niet uitgaf omdat het niet het juiste was. Wij schreven Journey of the Soul om een nieuwe weg in te slaan. Psychologie gecombineerd met je geloofsleven. Dat is altijd een passie geweest voor mij en mijn vrouw Kristi en dat dragen wij uit

met onze Soul Shepherding bediening. Wij willen mensen leren, hun gevoel en hun geloof te begrijpen en wat zij daarmee kunnen in hun relatie met elkaar en met de Heer. In Journey of the Soul spreken wij over fasen van het geloof.

BS       Vertel daar eens wat over. Je gebruikt de naam Christ als acroniem.

BG       Het is een eenvoudig model, met de naam Christ als acroniem. De C-fase staat voor Confidence, vertrouwen in Christus wanneer wij wedergeboren worden door Christus. De H-fase staat voor hulp bij discipelschap. Wij raken betrokken bij de kerk, Gods Woord en het toepassen. De R staat voor responsibility, verantwoordelijkheid dragen. Wij ontdekken onze gaven waarmee wij mensen en God willen dienen. En vaak stuiten wij daarna op een barrière.

Daar hebben wij hulp bij nodig. Dan breekt de tweede helft van de reis aan, de innerlijke reis, de I-fase. Dan investeren wij in onszelf en onze relatie met God. Daarna krijg je de S-fase, spiritueel geleid worden door Gods Geest. Wij hijsen onze zeilen en de Geest zet ons in beweging. Dat is het lichte juk van Jezus. Dat lees je in mijn boek Your Best Life. Dat lichte juk gaat over de I-fase en de S-fase en in de Journey of the Soul eindigen we bij de T-fase. Transformerende eenheid. Dat is leven in de voortdurende aanwezigheid van God en het liefhebben van mensen in Jezus’ naam.

BS       Even over die barrière waarop veel mensen nu stuiten.

BG       Alles is moeilijker tijdens de pandemie. Al onze problemen met onze gezondheid, onze relatie of ons leven lijken ernstiger dan anders. Maar de kans die ons dat biedt, is dat de Heilige Geest diep in ons werkt. Wij reflecteren, bidden en wachten op de Heer. Zo verdiept Hij je leven. Het biedt je de kans om je gevoelens en je geloofsleven te verrijken door die verschillende fasen.

En dan praat je erover met een vriend en pas je deze geloofslessen toe. Het zijn simpele manieren om de Bijbel toe te passen zodat ons leven verandert.

BS       Wij zijn blij met alles wat je doet. En als je je hierin herkent of als je een nuttige tips zoekt moedig ik je aan om Journey of the Soul te lezen. Dank je voor alles wat je doet.

BG       Fijn dat ik hier mocht zijn, Bobby. Het is geweldig om hier met jullie te zijn.

 

Koor“I Will Rise”

Ik heb een vrede leren kennen ofschoon mijn hart en lijf

Nog altijd kunnen falen er is een anker voor mijn ziel

En ik kan zeggen: het is goed

 

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan

De overwinning is een feit, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam

En ik hoor de stem van vele engelen: waardig is het Lam

En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam, waardig is het Lam

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

Marjon Snel van Open Doors: videofragmenten over Ijanada uit Nigeria

Voordat ze mij ontvoerden, zat ik op een kostschool. Ik was 14. In de weekends en vakanties was ik thuis bij mijn vrienden en familie. Ik had een fijne tijd bij mijn ouders.

 

Toen de Boko Haramstrijders kwamen, klonken overal schoten. Ik verstopte mij onder het bed. Ze kwamen de kamer in en schoten om zich heen. Ze trokken mij onder het bed vandaan en scholden mij uit voor ongelovige. Ze huwelijkten mij uit. Ik was vier jaar bij ze. Ik werd verkracht en raakte zwanger. Na de geboorte van mijn zoontje raakte ik opnieuw zwanger. Ik heb zoveel ellende, honger, mishandeling en pijn moeten doorstaan. Ik dacht steeds aan mijn familie en de tijd voor mijn ontvoering. Na bijna vier jaar werd ik midden in de nacht wakker. Iedereen was naar een aanval, Ik was alleen met mijn zoontje. Wij renden het bos in, het was na middernacht. Wij waren ontsnapt.

 

Ijanada, achttien jaar, keerde terug naar haar familie. Zij was zwanger van haar tweede kind

en beviel kort daarna van een dochter. Haar familie was dolblij dat zij terug was. Maar de gemeenschap wantrouwde haar en vooral haar zoontje en dochtertje die ‘kinderen van de vijand’ waren. De meeste mensen bespotten en beledigen mij.

 

Het was een hele zware tijd voor Ijanada. Zij moest nog in het reine komen met haar gedwongen huwelijk met een strijder van Boko Haram. Daar kwam nog bij dat zij werd afgewezen door haar eigen gemeenschap.

 

Is het nooit zover gekomen dat je je kinderen ging haten? Nee, nooit. Ook al zeggen mensen dat ze kinderen van de vijand zijn. Alles wat God maakt is mooi.

 

Nagesprek met Marjon in traumacentrum Nigeria:

Toen Open Doors over Ijanada hoorde, hebben wij haar uitgenodigd bij een langdurig traumaprogramma voor overlevenden van seksueel geweld. Zij was toen nog in verwachting van haar dochtertje. Ijanada kreeg rust en professionele hulp en leerde omgaan met haar trauma’s. Sinds die tijd is het traumacentrum dat we in Nigeria hebben gebouwd volledig in gebruik genomen. Ik heb een nieuw leven gevonden, dankzij God. De trainers hebben ons geleerd wat echte vergeving is. Zonder dit programma zou ik nog steeds verbitterd zijn en niet kunnen vergeven. Aanvankelijk begreep ik het belang van vergeving niet. Maar nu weet ik hoe krachtig dat is. Door hen echt te vergeven, heb ik negatieve gevoelens kunnen loslaten. Ik ben nu verlost van mijn bitterheid. Ik heb ook ontdekt dat God altijd van mij houdt. Dat geeft mij grote vreugde. Daardoor heb ik nu mijn kinderen lief zoals ik mijzelf liefheb.

 

Interview Jan v.d. Bosch met Hamid en Fatima Binafar

JvdB:   Het is moedig van jullie beiden dat jullie hier zitten want de meeste mensen zouden dat niet durven. Want de lange arm van Iran reikt ook tot in Nederland.

H:        Het is belangrijk om aan de wereld te getuigen van de ware, levende God. Het is onze plicht om dat goede nieuws te delen.

JvdB:   Christus heeft jullie harten geraakt met zijn liefde.

F:         Je leeft met God en Hij vormt je naar zijn volmaakte beeld. God leert je met Hem te leven. Hoe je beter en sterker kunt worden met Hem. Hoe je Gods plan kunt vertrouwen en jezelf aan Hem toe vertrouwen.

JvdB:   Je zegt, ik ben een soldaat in het leger. En een soldaat in het leger weet dat hij kan sneuvelen.

H:        Wij waren bang. Het was erg gevaarlijk voor ons. Een hele moeilijke toestand. Maar je kunt je voorstellen hoe een soldaat ten strijde trekt. Hij weet dat hij gedood of gevangen kan worden maar hij negeert zijn angst. Dat hebben wij ook gedaan want de Heer beloofde ons: Ik zal jullie beschermen. Ik ben met je. Wees nooit bang. Met zoveel problemen in Iran, in onze schuilplaats. In verschillende situaties. Wij gaven alles op wat wij hadden en aanvaardden ons kruis.

JvdB:  Toen jullie in Nederland aankwamen en voor het eerst naar de kerk gingen hoe ervoer je dat toen? Want in Iran kun je niet zomaar naar een kerk.

F:         Prachtig. Dat is niet in woorden te vatten. Iedereen gelooft in Jezus en zingt samen. Zonder enige angst. Wij aanbidden God in vrijheid. In de kerk hebben wij aldoor samen gehuild. Het was onvoorstelbaar,

JvdB:   Geen politie-inval.

F:         Geen enkele angst. Je kunt allemaal luidkeels God aanbidden. Dat was schitterend voor ons.

JvdB:   Ruim 340 miljoen, een overstelpend aantal mensen kunnen hun geloof niet belijden in de vrijheid die wij in Nederland kennen. Wat zou je willen zeggen tegen Nederlandse christenen op deze zondag die in het teken staat van vervolgde christenen?

H:        Besef wat voor geschenk je hebt gekregen dat je elke zondag naar de kerk kunt. Het is onze plicht om met de hele wereld over Jezus te praten. Zoveel christenen in Iran zouden ook naar de kerk willen gaan. Willen in vrijheid aanbidden. Ik moest ontsnappen uit mijn land. Mijn hele leven, mijn huis, mijn werk, mijn familie ben ik kwijtgeraakt omwille van mijn geloof. En jullie moeten God zo dankbaar zijn, dat jullie Hem in vrijheid kunnen aanbidden.

JvdB:   Ik voel mij inderdaad bevoorrecht.  Ik heb landen bezocht waar mijn broeders en zusters worden opgesloten en gemarteld omwille van hun geloof. Ik vraag me af of ik zo moedig zou zijn. Wat is jullie favoriete Bijbelvers?

F:         Mijn favoriete Bijbelvers is Psalm 139:5. Dat is mijn dooptekst. U legt Uw hand op mij. U sluit mij in van achter en van voren. Jezus leert ons, altijd goed te zijn.

JvdB:   Jij straalt goedheid uit. Als ik in je ogen kijk, zie ik Christus.

F:         Dank je wel.

JvdB:   Mijn vriend, wat is jouw favoriete Bijbelvers?

H:        De hele Bijbel spreekt van een Heer die ons liefheeft. Dat is heel belangrijk. God wil bij ons wonen. In Mattheüs staat: Mijn juk is licht. Ik ben altijd met je. Wees niet bang. In de Bijbel staat 365 keer: Wees niet bang. Eén voor elke dag van het jaar. Amen. Hartelijk dank.

JvdB:   Dit is voor jou. En dit is voor jou.

H&F:    Dank je. Bedankt. Wij willen onze vrienden hartelijk bedanken. Zij zijn nu onze familie. We zijn nooit alleen. Hartelijk bedankt.

JvdB:   Dank je wel.

 

Solo Kevin Rose – “Way Maker”

U bent hier in ons midden, ik aanbid U, ik aanbid U.

U bent werkzaam onder ons, ik aanbid U, ik aanbid U

 

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens, ik aanbid U, ik aanbid U

U heelt ieders hart, ik aanbid U, ik aanbid U

 

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, dat bent U

 

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

 

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, ja, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen die zich houdt aan Zijn beloftes

Mijn God, dat bent U ja, dat bent U, Jezus, dat bent U

 

Proclamatie met Bobby Schuller 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij, zoals wij elke week doen:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

PreekSmaakmakers – Van betekenis zijn

Door Bobby Schuller

Ik heb een vriend gehad, hij was een voorganger. Hij had een non als geestelijke coach. Hij zei dat hij als katholiek iets ging opgeven in de vastentijd. Die kleine non pakte zijn arm vast en zei: Waarom zou je iets opgeven? Dat verwarde hem. Wij geven niet iets op in de vastentijd, zei ze. Met vasten willen wij iets extra’s ontvangen en ons ontdoen van ballast. Ze probeerde mijn vriend de voorganger te leren dat het goed is om iets op te geven maar dat je je hart er altijd op richt wat je ermee wint. Als gelovigen worden wij geacht, dingen te laten. Als je gelooft, zijn er altijd dingen die je nalaat. Maar dat dient een hoger doel. Zodat wij gevormd worden en zoveel meer tot stand brengen. Als ik hardloper ben en sneller wil lopen moet ik bepaalde soorten voedsel niet eten. Ik laat ze niet zomaar staan. Ik laat ze staan om sneller te worden. Bij veel dingen in het leven die wij opofferen hebben wij alleen de kracht om ze op te geven, als wij voor ogen houden wat wij kunnen bereiken als wij dat doen. Te veel christenen willen tegenwoordig iets opgeven zonder te weten waarom. Wat proberen wij te bereiken? Wat proberen wij te worden of, in de woorden van Jezus, welke beloning wacht ons? En als wij niet weten welke beloning ons wacht, raken wij onze motivatie kwijt als het echt lastig wordt en doen wij het verkeerde. Misschien ben je zo opgegroeid. Ben je opgegroeid in een kerk als deze. Misschien was het geen kerk maar had je strenge ouders. Bij wie het allemaal ging van dit mag je niet en dat mag je niet. Ik ben zo blij dat Jezus ons heeft geleerd, dingen wel te doen. Hij stuurde ons eropuit om dingen te doen in alle uithoeken van de aarde. En te worden zoals Hij. Om ten volle diegene te worden waartoe Hij ons geschapen heeft. Hij gebruikt daarvoor een vergelijking, die wij nu niet meer zo kunnen invoelen. Namelijk uitgerekend met zout. Als je nu aan zout denkt, denk je vermoedelijk vooral aan tafelzout. Maar in de tijd van Jezus was zout iets heel bijzonders. In Centraal-Italië had je zo’n 800 jaar voor Christus een dorpje en daar lag een zoutmijn bij. Dat zout was zo belangrijk dat ze een weg aanlegden, de Via Salaria dat de allereerste Romeinse weg werd. Daarmee begon een uitgebreid wegennet waaromheen een van de grootste rijken aller tijden ontstond, het Romeinse Rijk waaraan wij een groot deel van onze taal ontlenen. Historici zijn het er niet over eens, maar er is niets waar ze het wel over eens zijn maar het woord salaris zou te maken hebben met het feit dat Romeinse soldaten, als er geen goud voorhanden was soms in zout werden uitbetaald. Je kon zout namelijk op elke markt verhandelen, net als geld. Het woord salarium werd uiteindelijk het woord salaris dat wij nu nog gebruiken. Het woord soldaat komt ook van zout. Soldaat komt van het woord sal, zout en van het woord dare, geven. Dus soldaten zijn zoutgevers. Daarin klinkt iets door van ‘ze ervan langs geven’. Saldare is uiteindelijk ons hedendaagse woord soldaat geworden. Ik kan het ook nog hebben over salade en salami en andere leuke woorden maar dan wordt het wel een beetje te gek, denk ik. Maar goed, zout was dus cruciaal voor tal van rijken en zoveel levens. Dat beseffen wij niet meer zo omdat zout zo makkelijk verkrijgbaar is. In het boek Ezra staat een verhaal waarin de Perzen hun koning aanschrijven en hun zorgen uiten over het feit dat Jeruzalem stadsmuren bouwt. Die brief van de dienaren van de Perzische koning luidt: Omdat het paleis onze verantwoordelijkheid is en het ons niet past om lijdelijk toe te zien bij de schande van de koning daarom hebben wij dit bericht gezonden. Wat er letterlijk staat is: Omdat het zout van het paleis ons zout is. Dat klinkt voor ons niet erg logisch, maar voor hen betekent het: Wij zijn trouw aan u omdat u ons alles gegeven hebt wat wij hebben. U hebt ons al het zout gegeven dat wij bezitten. Daar zijn wij dankbaar voor. En dan zegt Jezus iets bijzonders over zout tegen zijn discipelen in een wereld waarin zout een zeer kostbaar goed is. Je kunt geen wereldrijk zonder zout opbouwen. Mensen sterven ervoor, mensen vechten erom. Zout is een heel bijzondere grondstof. Jezus zit op die heuvel met misschien duizenden mensen om Hem heen. In elk geval veel. En velen van hen willen misschien niet eens een preek van Hem horen. Ze zijn wellicht ziek en hopen op genezing. Maar uiteindelijk kijkt Hij naar al die gekwetste mensen en dan zegt Hij: U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steek je geen lamp aan en zet die onder een stolp. Nee, die zet je op een standaard. Dan schijnt hij voor het hele huis. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Zout is een kostbaar goed in Jezus’ tijd. Wat wij tegenwoordig doen, een snufje zout over ons eten strooien deden ze destijds alleen als ze schatrijk waren. Meestal gebruikte je maar een klein beetje. Waarom was zout zo kostbaar? Om drie redenen. Om te beginnen, maar dat beseffen wij niet meer, want wij hebben koelkasten maar om eten te bewaren, moet je het zouten. Als je een koe of een stier geslacht had of een kip. Stel dat je een kipfiletje hebt en dat laat je bij kamertemperatuur op het aanrecht liggen, hoelang duurt het dan eer je het niet meer kunt eten? Een paar uur misschien? Je hebt geen koelkast in de eerste eeuw in het Midden-Oosten. Als je honderd kipfiletjes hebt en een gezin van vijf, hoe voorkom je dan dat dat eten bederft? Om te beginnen moet je niet in één keer honderd kippen slachten maar goed, het antwoord luidt dat je het pekelt, conserveert met zout. Zo bewaar je voedsel. Voedsel bewaar je door het…Dit zijn gezouten varkenshammen of zo. Dat ziet er niet geweldig uit. Maar goed, zo bewaar je je eten. Je kunt geen schepen op weg sturen en geen wereldrijken en steden bouwen als je geen voedsel kunt bewaren. Dat overleef je niet. Ten tweede heeft zout iets zuivers. Als je zoutkristallen van nabij bekijkt, zijn ze heel mooi. Omdat het voedsel zuivert en conserveert, beschouwden ze het in de Oudheid, zagen ze in zout, vanwege de zuiverheid ervan, een symbool van heiligheid. In de trant van: Ik verschijn voor u zuiver en gezouten. Er werden zelfs verbonden gesloten met zout, staat in het Oude Testament. Het staat symbool voor zuiverheid en conserveert voedsel. Maar jullie denken, ter zake. Waarom is zout nou echt zo waardevol? Omdat het zo lekker is. Kun je je patat zonder zout voorstellen? Het is ontzettend lekker. Dat weet iedereen. Het heeft een biologische reden, denk ik, maar als iets zout smaakt zoals ontbijtspek of gezouten popcorn is dat erg lekker. En gezouten snoep is nog beter. Ik wil maar zeggen dat een van de grootste gevaren voor de kerk bestaat uit christenen zonder smaak. Christenen zonder smaak. Zoals ik de Heer heb leren kennen, geeft Hij ons de vrijheid om een pittige smaakmaker te zijn. Iemand die bruist van passie en leven. Iemand die weet waarom hij ’s ochtends wakker wordt. Iemand met visie. Ik denk dat dat meer dan wat ook is wat Jezus zegt. Dat je een smaakmaker bent, het zout der aarde. Dat je houdbaarheid verkondigt en waarde als smaakmaker. De kern van onze kerk schuilt niet in ons aan de regels houden maar in een cultuur van vrijheid in Christus. Het verlangen om als mensen heilig te leven in een cultuur van vrijheid om jezelf te zijn. Dat is wat God tegen jou zegt. Velen van ons kunnen serieus nadenken over moraal en goed en slecht maar tegelijkertijd ook lichtvoetig zijn. God wil dat wij ons niet aldoor zorgen maken maar pittig zijn als zout en in vuur en vlam staan voor Hem. Vol van vreugde en vol van leven en ik weet dat jij dat bent. Laat andere mensen je niet dwingen om iets te zijn wat je niet bent. Word degene waartoe God je geroepen heeft. Dat is goed genoeg voor Hem en voor mij. Je wordt er zoveel gelukkiger van. In het boek Openbaring schrijft Jezus en daar sluit ik mee af: Hij schrijft naar zeven kerken. En al die zeven kerken krijgen een mix van goed en slecht. Dit doen jullie goed en dat doen jullie slecht. Alleen Laodicea krijgt uitsluitend kritiek. In die beroemde passage zegt Jezus: Ik wil dat jullie warm of koud zijn. In de eerste eeuw werd dat geschreven aan een kerk in een stad, Laodicea. Dat was een hele grote stad met 150.000 inwoners. Dat was destijds een metropool. En heel rijk, een handelscentrum in de trant van Wall Street. De stad lag in Klein-Azië, wat tegenwoordig Turkije heet. Laodicea had een algemeen bekend probleem met de watertoevoer. Een paar kilometer verderop ligt de stad Colossae. Daar hebben ze een van de helderste bergbronnen die je je kunt voorstellen. Zo’n bron waar je je hoofd in wilt dompelen. IJskoude gesmolten sneeuw. Schoon, zuiver, verrukkelijk water. Ziet er goed uit, hè? Water waar een land van kan leven. Water dat je wilt drinken. En ook nog heerlijk koud. En een paar kilometer de andere kant op ligt nog een andere beroemde stad nabij de Hieropolis, genaamd Pamukkale. Daar kun je nog steeds heen in Turkije. Ik ben er ook geweest. Dat witte goedje achter mij is geen sneeuw. Dit is een zonnige dag, 30 graden Celsius. Dat witte spul bestaat uit gezonde mineralen. Dit is een warme bron. Dit was in de Romeinse tijd een plek waar je met huidaandoeningen heen ging. Iedereen kende die plek, vlak bij Laodicea. Dat warme water was geneeskrachtig. Er zaten daar allerlei dokters en heelmeesters. Je ging erheen om te kuren en te genezen. In die tijd dachten ze dat warm water goed was tegen allerhande kwalen. Hier werd je gezond. Maar Laodicea had een probleem. Ze hadden geen eigen waterbron. Dus ze moesten hun water van 10 kilometer verderop aanvoeren. Uit bronnen uit die tijd weten wij dat dat een hardnekkig probleem was. Hier zie je zo’n opgegraven pijpleiding naar Laodicea. Je ziet dat in die pijp dat ze hem regelmatig schoonmaakten en repareerden omdat er soms zoveel bezinksel in dat water zat, dat ze regelmatig verstopt raakten. In Laodicea had je alles wat je hartje begeerde. Goud en wandkleden, allemaal even prachtig en oogverblindend. Symbolen van ongelooflijke welstand. Maar een goed glas water kon je er niet krijgen. Als je lekker, ijskoud water wilde, ging je naar Colossae. En voor een warm, geneeskrachtig bad, moest je naar Pamukkale. Als je daar woonde en om een glas water vroeg kreeg je een lauwwarme beker zanderig water. Er zat iets kalkachtigs in. Dat moest je dan drinken. Ze zochten aldoor naar een oplossing maar dat is nooit gelukt. Dat symbool haalt Jezus via de profeet Johannes aan tegen de kerk in Laodicea. Jullie geestelijk leven is als jullie stad. Jullie zijn geen ijskoud, verfrissend water en jullie zijn geen geneeskrachtige warme bron. Jullie zijn lauwwarm, zanderig. Van buiten lijken jullie zo rijk en jullie hebben zout. Maar van binnen zijn jullie dood. Daar gebeurt niets. En dat is de oproep aan de kerk in Laodicea en de oproep aan mij en jullie. Namelijk dat wij warm of koud of allebei moeten zijn. Koud als voedend, verfrissend bronwater. Dat is waar je aan denkt bij koud water. Of geneeskrachtig water voor mensen die lijden of gekwetst zijn of allebei. Dat je je niet laat beperken door cultuur en dergelijke maar dat je blik zo gericht is op de Heer en de Bijbel en zijn roeping voor jouw leven. Ik denk dat uiteindelijk wij als het zout der aarde en als vreugdevolle gelovigen, aantrekkelijk moeten zijn voor de ander. Als wij dat kwijtraken, deugen wij nergens meer voor. Weet dat God je heeft geroepen om een heel bijzonder mens te zijn. Je bent al een heel bijzonder iemand. Oude stemmen kun je het zwijgen opleggen. Want God heeft je lief zoals je bent en dat Hij je helpt om heilig te leven voor een hoger doel. Je wordt door God geheiligd om te worden waartoe Hij jou geschapen heeft, zodat je de wereld genezing ontvangt. Zodat je een voedzame bron voor je naaste kunt zijn. Zodat je een bron van goedheid kunt zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Die zich eenzaam voelen. Laat die druk je niet veranderen in iemand die je niet bent maar word degene waartoe God je geroepen heeft. Een vreugdevol, liefdevol mens en dat ben je dankzij Hem. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Smaakmakers – Van betekenis zijn

30 mei 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan