Home Geloof verandert alles

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn altijd blij als jullie er zijn. Dank voor jullie komst. God troont op de lofprijzing van zijn volk. Wat een prachtige gedachte. Laat ons nu de aanwezigheid van God in ons midden ervaren als wij hem deze ochtend aanbidden. Dank voor jullie komst. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U in Jezus’ naam. Wij vragen U vanochtend dat de Heilige Geest in ons zal werken.

Wij danken U dat U hier bent om ketenen te verbreken, harten te sterken mensen te bemoedigen die het moeilijk hebben. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – I Never Lost My Praise door Charlean Carmon

Ik heb goede vrienden in mijn leven verloren

Sommige dierbaren vertrokken naar de hemel om daar te wonen

Maar Goddank ben ik niet alles kwijtgeraakt

Ik heb het vertrouwen verloren in mensen

Die zeiden dat ze om me gaven

In tijden van nood waren ze er niet

Maar in mijn teleurstelling, in de tijd van mijn pijn

Wankelde één ding nooit, veranderde één ding nooit

 

Ik heb nooit mijn hoop verloren

De vreugde van de Heer is mijn kracht

Ik heb nooit mijn geloof verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren

Maar bovenal ben ik U blijven prijzen

 

In mijn donkerste uren heeft Jezus mij bewaard

Hij heeft mij nooit mijn lofprijzing laten verliezen

God schonk mij dat, dank U, Jezus

Daarom ben ik hier vandaag

Maar het meest van alles ben ik U blijven prijzen

Ik kan mijn handen opheffen en zingen

Ik heb nooit mijn hoop verloren

Ik heb nooit mijn vreugde verloren

De vreugde van de Heer blijft mijn kracht

Ik ben U blijven prijzen

Ik ben U bovenal blijven prijzen

 

Schriftlezing- Romeinen 4:17-24 door Hannah Schuller

Open nu je Bijbel met mij bij Romeinen 4:17. Zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft namelijk God, Die de doden levend

Maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was hij was ongeveer honderd jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof maar werd gesterkt in het geloof,

terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem

geschreven dat het hem toegerekend is maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend

aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

 

Koorzang – And I Saw a New Heaven

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Want de eerste hemel en aarde waren voorbijgegaan

En de zee was er niet meer

En ik, Johannes, zag de heilige stad

Het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel

Gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:

Zie, de tent van God is bij de mensen

En Hij zal bij hen wonen, zij zullen Zijn volk zijn

God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

En de dood zal er niet meer zijn ook geen jammerklacht of moeite

Er zal geen pijn meer zijn want deze dingen zijn voorbijgegaan

God zal alle tranen afwissen want deze dingen zijn voorbijgegaan

 

Solo – My Story door Connor Smith

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van hoop die niet verdwijnt

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van liefde die nooit opgaf

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van een leven dat niet het mijne was

 

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen, is vertellen van Hem

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je van de overwinning op de vijand

 

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je van vrijheid

Die voor mij gewonnen werd

Als ik je mijn verhaal zou vertellen

Hoorde je over het leven dat het graf overwint

 

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar genade overwint

Of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga allemaal staan, dan zeggen wij samen dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Geloof verandert alles

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Wij gaan het hebben over hoe het christendom en het vertrouwen op Jezus Christus een mens verandert. Dit is wat de meeste christenen geloven over een nieuwe schepping worden over een ander persoon worden, geloven in wonderen, over in de hemel komen. Dat ziet er ongeveer zo uit. We zijn allemaal geboren als kinderen van Adam met een gevallen geest. Zeg maar, behept met de erfzonde en door deze gevallen geest hebben wij een verdorven ziel. En door die verdorven ziel worden wij beheerst door het vlees. Dit zijn allemaal Bijbelse termen en ze klinken zwaar en gewichtig en niet erg modern maar het is een goeie manier om het menselijke dilemma te begrijpen. Als wij ‘beheerst door het vlees’ horen denken wij vaak aan dingen als seksuele zonde, toch? Aan dingen die wij niet zouden moeten doen. Maar het vlees kan ook angst zijn, het vlees kan woede zijn het vlees kan hebzucht zijn. Het kan alle dingen zijn die ervoor zorgen dat wij alleen voor onszelf leven, alleen in het moment, zonder na te denken over de toekomst en christenen geloven dat dit voortkomt uit een oorspronkelijk probleem in ons geestelijk DNA en dat geestelijk DNA moet worden getransformeerd door Christus, Die is gekruisigd en opgewekt uit de dood. Als je Christus belijdt als je Heer en Verlosser als je gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt als je gedoopt bent, krijg je een herboren geest, zegt Jezus. Een geest die door boven geboren is. Deze geest spoort je dan voortdurend aan om een vernieuwde geest te hebben een andere manier van denken. En als je de andere kant op denkt, kun je bijna voelen dat je geest je geweten, je aanspoort om op een andere manier te denken. En als je je vernieuwde denkgeest hebt gekregen leert Paulus ons dat het vlees onder onderwerping komt onder de heerschappij van God. En dit betekent dat het lichaam zelf, geloof ik, gezonder is maar het betekent nog meer dat je leven niet voortdurend geleid wordt door je emoties. Het wordt niet aldoor geleid door boosheid, door angst, door wrok, door bitterheid maar het wordt geleid door genade en vooral door liefde, door kracht door geloof. Niet door wetticisme, niet door regels, niet door religiositeit maar er is iets veranderd van binnenuit. Zoals een plant eerst als zaadje begint en eerst op onzichtbare plekken naar beneden groeit. Pas later, soms jaren later komt er iets naar boven dat je kunt zien. Dit is het leven van een discipel van Jezus Christus, de transformatie die plaatsvindt. En dit is waar Paulus het over gaat hebben in Romeinen 4 waar hij mensen probeert te overtuigen van deze transformatie door geloof. Niet door wet. Door hetzelfde geloof dat Abraham had. Vergeet niet dat Abraham voor de Joden de vader van allen is en dat hem nooit de wet is gegeven. De wet werd vele jaren later aan Mozes gegeven. Dus waarom was Abraham iemand die naar de hemel ging? Waarom werd Abraham beschouwd als een goed mens? Waarom werd Abraham beschouwd als een voorbeeld, een profeet, iemand die wij zouden moeten volgen, iemand die God kende? Waarom? En Paulus vertelt ons waarom. Omdat hij wat had? Wat is het woord? Geloof had. Het was geloof dat hem rechtvaardig maakte. En dit is het grondwerk voor het evangelie dat ons wordt geleerd door onze broeder Paulus de apostel. Dit is een visie, niet van wetten en regels en religie en het gevoel de hele tijd vast te zitten. Dit is een visie op een vol leven. Een visie op voorzienigheid voor je leven. Een visie op betekenisvolle relaties, een visie op een mooi leven. Dit is wat God voor ons wil. Hij wil niet dat wij alleen een volle beker hebben, Hij wil dat onze beker overloopt. God staat aan jouw kant. God houdt meer van jou dan van jezelf. God is meer voor jou dan wie ook ter wereld. God is trots op je zoals een vadertrots is op zijn kinderen. God ziet jou door de lens van genade. God staat aan jouw kant. En daarom is het vandaag mijn taak als je broeder in Christus om je in de geest aan te moedigen, om te vertrouwen op het karakter van God. Om je te dragen door alles waar je doorheen gaat. Hij zal je er doorheen dragen. Amen? Romeinen 4. Als jullie je Bijbels hebben, open met mij dan Romeinen 4:13. Paulus schrijft hier: Het was niet door de wet dat Abraham en zijn nageslacht de belofte ontvingen dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn. Snap je dat? Het was niet door het volgen van regels, het was niet door religie. Maar door de gerechtigheid die voortkomt uit geloof. Want als zij die afhankelijk zijn van de wet erfgenamen zijn betekent het geloof niets en is de belofte waardeloos omdat de wet toorn brengt. En waar geen wet is, is ook geen overtreding. Ik heb ooit een interessant verhaal gelezen, over een rechtszaak. Het is waarschijnlijk apocrief, maar wij gaan het geloven. Ik las het in The Guardian, maar dat zegt niet veel, om eerlijk te zijn. The Guardian is… Nou ja. Er is een man, een advocaat. Hij kocht een doos hele dure sigaren van tienduizend dollar. Er zaten er 20 in de doos en hij verzekerde ze tegen brand. Vervolgens rookt hij alle 20 sigaren op en dient een verzekeringsclaim in. De verzekeringsmaatschappij wijst de claim af en hij klaagt ze aan wat gratis is als je advocaat bent. Ze gaan naar de rechter en op basis van de letter van de wet wint de advocaat. Hij krijgt een schadevergoeding betaald voor de waarde van de sigaren en heeft zijn sigaren gratis gekregen en wat was hij blij. Totdat hij een dagvaarding kreeg van de officier van justitie en werd gearresteerd voor vernieling van verzekerde eigendommen. De verzekeringsmaatschappij maakte er een strafzaak van. Hij werd veroordeeld en kreeg, geloof ik, twee jaar voorwaardelijk. Sta even stil bij dat verhaal. Dit geeft perfect weer hoe experts in de wet experts zijn in het overtreden van de wet. Experts in de wet zijn experts in het overtreden van de geest van de wet. Hoeveel voorgangers, hoeveel religieuze mensen heb je gekend die geen letter van de Bijbel gebroken hebben, maar wat waren het zondaars. Ze braken geen enkele regel of wat dan ook, maar ze hadden bitterheid in hun hart. Ze waren ongelukkig. Ze werden elke dag wakker en gaven de wereld de schuld. Ze bereikten niets. Mensen hielden afstand tot hen. En elke dag kromp hun leven. Waarom? Omdat ze naar de letter van de wet leefden in plaats van naar de geest van de wet. Wij kennen mensen zoals deze advocaat. En daarom wil ik je bemoedigen dat de wet, als het alleen om de wet gaat, dood brengt maar de geest, de Heilige Geest, brengt leven en dat is waar we vandaag op uit zijn. Paulus wist dit uit eigen ervaring. Paulus was een Farizeeër. Hij kende dit spel. Hij wist dat het de dood bracht, hij had die dood ervaren en hij verwierp die. Laten wij verder lezen in Romeinen. Hij gaat verder in vers 16: Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade met als doel dat de belofte zeker zou zijn Zeg maar na. Zeker zou zijn voor het hele geslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is die een vader is van ons allen. Er staat geschreven: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft. Namelijk God, Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Wat een geweldige zin. Ik hou van die zin. De dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren en ze worden waar. Daar gaat Johannes 1 over. Hij zegt ‘universum’ en het begint. Dat is de God die wij dienen. Er was geen universum en dan zegt Hij ‘universum’ en het begint. Er was geen jij en Hij zei ‘jij’, en daar ben je. Je dacht dat het geluk was. Dat was het niet. Hij kende je al voordat je geboren werd. Hij roept de dingen eerst en dan worden ze en Hij gebiedt ons op dezelfde manier om de dingen eerst te roepen en dan worden ze. Je noemt dingen eerst en dan worden ze. Wees voorzichtig met hoe je iets noemt. Als je je doelen opschrijft…Dit is mij lang geleden geleerd en het werkt echt beter. Als je je doelen opschrijft, schrijf ze dan op in de tegenwoordige tijd. Prima manier om doelen op te schrijven. Veel mensen schrijven: ‘dit wil ik’, ‘hier streef ik naar’, ‘hier mik ik op’. Maar er gebeurt iets in je geest en in je hoofd als je het doel opschrijft alsof het al gebeurd is. Ik weet dat het raar lijkt, maar het is een goeie hack. Als ik mijn doelen opschrijf… Jullie weten allemaal dat ik veel doelen opschrijf. Een van mijn grootste doelen is om vol van Gods leven te zijn maar ik schrijf niet dat ik dat wil zijn. Ik schrijf op: ‘Ik ben vol van Gods leven’. Ik wil ‘s werelds beste echtgenoot en vader zijn. Maar ik schrijf niet: Ik wil de beste echtgenoot en vader van de wereld zijn. Ik schrijf op: ‘Ik ben de beste echtgenoot en vader van de wereld.’ En ik heb een koffiemok waar het op staat, dus het klopt. Als je een doel hebt, zeg dat dan hardop. Als je dat tegen je buurvrouw zegt, denken ze dat je gek bent maar je kunt het wel tegen jezelf zeggen. Als je het in de tegenwoordige tijd zegt, verandert er hier iets en als dit verandert, mijn vriend, verandert alles. Onze zoon Cohen, Hannah heeft mij ooit gevraagd en dat doen wij sindsdien om niet langer zeggen dat hij gehandicapt is. Dat hij een hersenziekte heeft. Dat hij een stoornis heeft. Nu zeggen wij als wij met mensen praten: Hij herstelt van een hersenaandoening. Hij herstelt van een hersenziekte. En wat heeft dat een verschil gemaakt. Het is zo’n detail, maar het is wel waar. Hij herstelt van een hersenbeschadiging. Je kunt mensen best vertellen dat hij een uitdaging heeft. Dat hij wat geduld vergt. Maar wat je hardop zegt is, dat hij herstelt van een hersenbeschadiging en dat doet hij. Je denken bepaalt je leven. Verander je denken en je verandert je wereld. Dat zei Norman Vincent Peale en hij had gelijk. Geloof je het? Romeinen 4, wij lezen verder. Paulus zegt in vers 18: Tegen alles in gehoopt. Een man die 75 is en te horen krijgt dat zijn 65-jarige vrouw of 60-jarige vrouw een baby gaat krijgen, en dat gaat 25 jaar duren. Je kunt toch wel zeggen dat dat tegen alle hoop in is, hè? Je kunt wel zeggen dat de kans nihil is. En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en ook verwacht dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof. Zeg allemaal eens: En niet verzwakt in zijn geloof? Laten wij niet twijfelen aan het Woord van God. Laten wij ons geloof in Gods Woord niet verzwakken. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was, hij was ongeveer honderd jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door… Wat? Ongeloof. Wij gaan geloven. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof maar werd gesterkt in het geloof. Hij gaf God de eer omdat hij er volledig van overtuigd was dat God machtig was om te doen wat Hij beloofd had. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Laat even staan. Kijk naar wat er staat. Ga even een scherm terug. Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Daarom werd hij gered. Hij geloofde gewoon. Het sloeg nergens op. Hij leek wel krankzinnig. Een honderdjarige man met een 90-jarige vrouw die zegt dat God door mij niet alleen een kind zal baren maar zoveel kinderen dat er meer kinderen zullen zijn dan het zand aan de kust. Hoe weet je dat? Hoe kun je zoiets geloven? Omdat God het gezegd heeft. Hij zei het tegen mij. Dat is alles wat ik nodig heb. God kijkt ernaar en zegt: Dat is een rechtvaardig man. Amen. Ik zei Amen, kerk. Precies. Waar waren wij gebleven? Volgend scherm. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat een krachtige zin: Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Dit gaat over Gods karakter. Geloof jij dat God goed is? Geloof je dat Hij het type is dat het ene zegt en dan later zegt: oeps, ik bedoelde het zo. Nee. Dit is wat Corrie ten Boom zei: Als jij het geloof hebt, heeft God de kracht. Als jij het geloof hebt, heeft God de kracht. Dus doe gewoon je best en vertrouw op God voor de rest. Je leven wordt beter met geloof. Geen wetticisme, geen religiositeit, geen perfectionisme, maar genade door geloof. Zo werd het leven van Paulus veranderd. Paulus was een religieuze man. Zo werd Paulus veranderd. Dit is het eerste wat er gebeurde: Paulus werd aangeraakt door Jezus. Hij dacht eigenlijk dat hij de held van zijn verhaal was voordat hij door Jezus werd aangeraakt. De man sloeg onschuldige mensen, vaders en zusters en kinderen in de boeien. Waarom? Omdat ze niet gelovig genoeg waren. Omdat ze in die Jezus geloofden, sloot hij ze op en vervolgde ze. Hij dacht dat hij de held was ook al doodde en sloeg en ketende hij onschuldige mensen totdat Jezus Christus aan hem verscheen en hem blind maakte. En een man genaamd Ananias kwam en bad en legde zijn handen op hem en hij was vol van de Heilige Geest en toen realiseerde hij zich, wauw, ik ben de schurk van het verhaal. We kennen allemaal schurken die zichzelf helden vinden. De meeste schurken denken dat ze helden zijn. Dat doen ze allemaal. Ik moet nog een schurk vinden die niet vindt dat hij op zijn minst verkeerd begrepen is, laat staan een held is. En dus is mijn gebed: Heer, als ik in de war ben, wilt U dan mijn hart aanraken? Toen hij blind was, wist hij niet of hij ooit weer zou zien. Dus toen hij weer zag, was een enorme opluchting en vreugde zijn deel. Paulus werd dus aangeraakt door Jezus. Het tweede dat Paulus overkwam, was dat Paulus aan zichzelf ging werken. Hij zei: Ik moet wat dingen afleren. Ik moet wat dingen afleren over de sabbat. Ik moet wat dingen afleren over de spijswetten. Ik moet wat dingen afleren over wie besneden moet worden. Om Ronald Reagan te citeren…Hij was niet onnozel, hij wist alleen veel dat niet zo was. Herinner je je die zin nog? Wat zijn sommige dingen die je moet afleren? Heer, help mij te weten wat ik moet afleren. Het lijkt zoveel makkelijker om iets te leren dan om iets af te leren. Afleren? Maar ik heb zoveel tijd besteed aan leren. Paulus heeft zijn hele leven besteed aan het leren van dingen die hij moest afleren. Je weet, als je jaren en jaren en uren en uren in iets stopt en het is verkeerd dan is het best moeilijk om het los te laten. Wat zijn dingen die jij moet afleren over relaties? Zeg je dingen tegen jezelf als, alle mannen zijn uitschot? Of: alle vrouwen zijn slecht. Of: Ik ben de moeite niet waard om lief te hebben. Of: Het werkt gewoon niet voor mij, een relatie. Of misschien bepaal je je leven door een trauma, of door iets verschrikkelijks en kun je dat niet ongedaan maken. Dit is ook een manier van denken die wij moeten afleren en die onze relaties verziekt: Wij gaan relaties aan, vooral romantische, met de gedachte: ik ben er voor jou, jij zeker voor mij. Niks voor niks. Jij doet dingen voor mij en ik doe dingen voor jou. Nee, nee. Hier komt een goed advies. Ik heb het geleerd van Jim Rohn. Denk liever zo: Ik werk aan mij voor jou. Jij werkt aan jou voor mij. Zo heb je een geweldig huwelijk. Zo heb je een geweldige vriendschap, een geweldig partnerschap. Het gaat er niet om de ander de schuld te geven. Het gaat erom dat je in de spiegel kijkt en aan jezelf werkt. Misschien moet je een aantal dingen afleren over voorzienigheid. Je lijkt maar niet vooruit te komen in de wereld. Je zult het vreselijk vinden om dit te horen maar om meer geld te verdienen moet je je manier van denken veranderen. Misschien hoorde je in je jonge jaren dat alle rijke mensen slecht zijn. Alle rijke mensen zijn hebzuchtig. Het systeem bevoordeelt alleen de rijken. De meeste rijke mensen in Amerika zijn met niets begonnen. Bijna 80% op dit moment. Heel vaak raken mensen die hun rijkdom erven, die binnen één generatie kwijt. Dat zie je heel vaak in Amerika. Zo gaat dat misschien niet in het land waar jij vandaan komt, maar hier wel. Of misschien moet je dat omdraaien. Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar het alleen maar om geld ging. Wij kunnen pas gelukkig zijn als wij geld hebben. Geef alles op om geld te krijgen. Nee, nee, dat is ook verkeerd. Victor Frankl zei: Hoeveel mensen zijn er niet op deze wereld die wel middelen hebben, maar geen betekenis. Wij moeten aan onszelf werken, aan ons denken. Dat is wat Paulus deed. Als je aan jezelf werkt, werk dan vooral aan je denken. Als je je gedachten verandert, zul je alles veranderen. Alles wat je wel of niet hebt in het leven, is het resultaat van je denken en degene die je geworden bent. Uiteindelijk veranderde Paulus zijn omgeving. Dit is het laatste. Dus Paulus moest afleren…Even kijken, wat was het tweede? O ja, hij moest aan zichzelf werken en hij moest zijn omgeving veranderen. Hij moest weg van die nare Farizeeën en hij moest zich omringen met andere gelovigen. Ik had een goede vriendin. Haar broer gebruikte al tien jaar geen heroïne meer. Hij woonde aan de oostkust en hij steunde de kerk. Hij leidde groepen in zijn kerk en had een groot geloof en een liefde voor God en was clean en gebruikte niks. Op een dag kwam hij terug naar Californië om een paar oude vrienden op te zoeken met wie hij ooit heroïne gebruikte. Dat weekend wisten ze hem op de een of andere manier over te halen na tien jaar clean te zijn geweest, om heroïne te gaan gebruiken. Zijn lichaam was er niet meer aan gewend. Hij nam een overdosis en stierf. Stel je voor. Het enige wat nodig was, waren die oude vrienden, de verkeerde omgeving. Toen ik tot geloof kwam was een van de beste dingen die mijn ouders deden, mij naar een goede kerk sturen. Als 15- of 16-jarige ontmoette ik bij de jongerengroep andere tieners. Ik kreeg te zien hoe het is voor een tiener om zijn geloof te delen. Hoe het is voor een tiener om niet aldoor te vloeken, te drinken en te vechten. Hoe het is voor een tiener om een heilig leven te leiden voor God te leven en een liefdevol persoon te zijn. En dat werd mijn voorbeeld. Het is heel moeilijk om niet te worden zoals de mensen om je heen. Je toekomst lijkt op die van je vrienden. Denk daar maar eens over na. Als je je vrienden leuk vindt, als je op ze wilt lijken, blijf dan bij ze. Als je niet zoals je vrienden wilt zijn, zoek dan nieuwe vrienden. Je kunt je familie niet kiezen, wel je vrienden. In Hebreeën staat dat wij elkaar moeten aansporen tot liefde en goede daden. Hoe? Door samen te komen. Daarom komen wij bijeen. Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere. Als ik ijzer was en ik moest geslepen worden zou ik mij vast niet erg goed voelen, wat denk je? Ik denk dat ik zoiets zou hebben van auw. Soms moet je in de buurt komen van mensen die ons slijpen. Amen? Laatste gedachte: Sommigen van jullie hier hebben geen vrede met God. Je hebt geen vrede met jezelf. Je hebt geen vrede met het leven. Je hebt geen vrede met alles. Niet met je verleden en niet met je toekomst. Je moet vrede hebben met God. Als je vrede hebt met God, begint alles goed te gaan in je leven. Het wordt niet van de ene op de andere dag beter, het verandert niet meteen maar het is alsof je op een pad de verkeerde kant op loopt en het wordt steeds erger. Je draait je om, je bent nog steeds op dezelfde slechte plek maar nu heb je een nieuwe richting. Wil jij vandaag niet van richting veranderen? Wil je niet gelovig worden? Wij weten nooit wanneer de tijd komt dat wij gaan sterven. Wij krijgen allemaal te maken met die tijd in ons leven. Het is zo belangrijk dat, wanneer dat komt, wij weten wat er met ons gaat gebeuren. Ik wil dat je vandaag aangeraakt wordt door Jezus. Geloof dat Hij zijn leven voor jou heeft gegeven zodat jij vrede kunt hebben met God. Mijn doel voor jou vandaag is dat je in Jezus gaat geloven als jouw Heer. Wil je niet in Hem geloven? Ik wil je nu uitnodigen om, waar je ook zit, het stilletjes tegen jezelf te zeggen: Nodig Christus uit in je hart. Vraag Hem om je zonden te vergeven en je eeuwig leven te geven en dat zal Hij doen.

 

Gebed

Jezus Christus, Zoon van God, auteur van ons geloof, kampioen van onze overwinning, schrijver van ons verhaal, maker van de belofte, bewaarder van het verbond, dank U, God, dat U nu hier in deze ruimte bent. Wij geloven in U. Wij hebben vertrouwen in U en wij danken U voor uw Woord. Wij wandelen door geloof en niet door te zien. Wij vertrouwen op wat U hebt gedaan en wat U hebt gezegd dat U zult doen. Wij geloven erin en wij danken U en wij houden van U, en Gods volk zei amen. Willen jullie opstaan?

 

 

 

 

 

 

 

Koorzang – O God, Our Help in Ages Past

O God, die droeg ons voorgeslacht

In nacht en stormgebruis

Bewijs ook ons Uw trouw en macht

Wees eeuwig ons tehuis

 

De schaduw van Uw troon omsloot

Uw heiligen weleer

Bij U beveiligd is ons lot

En zeker ons verweer

 

O God, die droeg ons voorgeslacht

In tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht

En eeuwig ons tehuis

Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geloof verandert alles

30 juni 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan