Home Televisie Heb elkaar lief

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Wij zullen ons daarover verheugen. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. De Here heeft u iets te zeggen. Geef de mensen in uw buurt een hand of een knuffel en zeg: God houdt van u en ik ook. We zijn blij en vereerd met uw komst. God heeft u hier uitgenodigd
en u bent gekomen. Hij zal u er vast voor zegenen.

Gebed

Vader, dank U dat U hier bent. Dank U dat U grote dingen doet voor iedereen die met een open hart zegt: Heer, voorzie in mijn behoefte. Dank U dat U in Jezus’ naam alle ketenen verbreekt dat U mensen bemoedigt, dat U ons een wonder geeft. We vertrouwen op U, goede God en hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Heaven is Here”

Hemelvreugd is hier, als ’t loflied, blijdschap brengt op ’t levenspad Hemelvreugd is hier, als droefheid wordt verdreven uit ons hart Hemelvreugde, want Gods goedheid helpt ons dragen onze last God is hier, want elke morgen staat zijn liefde voor ons vast

Hemelvreugd is hier als God ons optilt uit de moeite en pijn
Zodat wij met and’ren delen zodat wij tot zegen zijn
Roept ons daag’lijks werk tot daden volgen wij getrouw zijn gebod

Dit is hemel, vredevreugde stralend met de liefde Gods Amen, amen, amen

Schriftlezing – Romeinen 13:8-10; Matthëus 7:12 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek woorden van de Heer uit Romeinen en Matthëus. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander liefheeft, heeft de hele wet vervuld. Want ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ deze en alle andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak: Heb uw naasten lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad dus de wet vindt zijn vervulling in liefde. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat zij jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Liefde is de samenvatting van alles wat God van ons vraagt. Wij leiden het best mogelijke leven als wij de mensen rondom ons liefhebben. Amen.

SOLO – PATRICK BLACKWELL – “Pro peccatis (from Stabat Mater)”

Voor de zonden van de zijnen, zag zij Jezus zo in pijnen
En door gesels wreed gewond,
Voor de zonden van de zijnen, zag zij Jezus zo in pijnen
En door gesels en door gesels en door gesels wreed gewond Gans alleen zag zij Hem lijden troosteloos de doodsstrijd strijden In zijn laatste stervensstond gans alleen zag zij Hem lijden Troosteloos de doodsstrijd strijden

In zijn laatste in zijn laatste
In zijn laatste stervensstond, gans alleen zag zij Hem lijden Troosteloos de doodsstrijd strijd
In zijn laatste in zijn laatste stervensuur
Gans alleen zag zij Hem lijden
Troosteloos de doodsstrijd strijden
In zijn laatste, in zijn laatste stervensuur
In zijn laatste, zijn laatste stervensuur
In zijn laatste, laatste stervensuur

Pastoraal gebed met Chad Blake

Dank je wel, Patrick. Bidt u met mij mee?

Vader, wij verheugen ons nu wij hier bijeen zijn. Wij verheugen ons in U, die ons uw geliefde kinderen noemt. Wij voegen ons in de hemelse koren en zeggen: Heilig, heilig, heilig bent U, almachtige God. Hemel en aarde verkondigen uw glorie.
Laten wij het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd.

Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen.

SOLO – PATRICK BLACKWELL – “Ev’ry Time I Feel the Spirit”

Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik

Op de berg sprak mijn Heer, uit zijn mond kwam vuur en rook
De Jordaan was kil en koud, mijn lichaam beefde, maar niet mijn ziel Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik
Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik
Ik keek rondom mij het was zo mooi
Tot ik aan God vroeg of dat alles van mij was
Er is maar één weg, volg het spoor dat naar de hemel leidt
Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik
Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik
Dan bid ik

Koor – “Refuge and Strength

God is voor ons een veilige schuilplaats
Een betrouwbare hulp in de nood
Daarom vrezen wij niet, daarom vrezen wij niet Wij zullen niet vrezen al wankelt de aarde

En storten de bergen in het diepst van de zee Laat de watervloed maar kolken en koken
De hoge golven de bergen doen beven
God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in nood
Daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet Een rivier, wijd vertakt verblijdt de stad van God De heilige woning van de Allerhoogste
Met God in haar midden stort zij niet in
God komt haar te hulp vroeg in de morgen Volken roeren zich, rijken storten ineen
Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert
De Heer van de hemelse machten is met ons Onze burcht is de God van Jacob
God is voor ons een veilige schuilplaats
Een betrouwbare hulp in de nood
Daarom vrezen wij niet, daarom vrezen wij niet God is voor ons een veilige schuilplaats
God is voor ons een veilige schuilplaats

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, wilt u als altijd uw handen zo houden, in een ontvangend gebaar.

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Amen, u mag gaan zitten.

Preek – “Heb elkaar lief” door Bobby Schuller

Wij gaan het hebben over liefde. Wil je begrijpen wat liefde is, dan moet je begrijpen waar het leven om draait. De diepste menselijke behoefte is liefhebben en liefgehad worden. En niets gaat boven liefde voor en liefde door God. Jezus baant een weg waarlangs dat kan gebeuren. Het soort liefde dat de wereld nodig heeft wordt door u voorgeleefd: Christelijke liefde. Uw liefde is proactief. Uw liefde is moedig. Het is het soort liefde dat de wereld nodig heeft. U durft uw liefde te tonen. Niet alleen romantische liefde, maar ook vriendschap, liefde voor je vijanden concurrenten of politiek of godsdienstig andersdenkenden. Ik ben trots op u. Uw liefde zondert zich niet benepen af. maar reikt anderen de hand, kan daardoor gevaarlijk zijn, maar dat mag. Christelijke liefde is proactief, empathisch zorgend en in zekere zin eenvoudig doordat je echt om mensen geeft, dat wil ik in u benadrukken. U bent een liefdevol, met Christus vervuld mens Als je liefdevol bent ontstaan er soms problemen en dat mag. Je hebt je liefde, affectie, vriendelijkheid en goedheid niet ingetrokken als je boos was, mensen je kwetsten of je in de fout bent gegaan. Jij bent een liefdevol, goed mens. Ik ben trots op je. Je veroordeelt mensen niet, wilt begrijpen voor je oordeelt en dat is wat de wereld nodig heeft. Ik wil benadrukken dat God op nieuwe manieren zijn liefde zal uitgieten over uw leven. God gaat nieuwe vensters openen, nieuwe kansen voor je creëren en zijn liefde zal je niet alleen voelen, je zult Hem ook aan het werk zien. Als je dat ondervindt, zet dat je aan tot liefde voor anderen. Het zal je vervullen van moed, geloof en een veilig gevoel als je anderen benadert met je liefde. Vandaag gaat het over de smalle weg. Dat is ook de titel van een reeks preken over hoe je energiek en vitaal wordt. Jezus wijst ons een moeilijke, smalle weg. Moeilijk begaanbaar, verraderlijk, gevaarlijk zelfs. Als je dat smalle pad kiest en niet de makkelijke weg zal je van zoveel leven vervuld raken. Je zult worden overspoeld door mijn vreugde als je doet wat Ik je opdraag. In deze serie bestuderen wij wat Jezus ons tijdens zijn leven heeft geleerd. Vandaag gaan wij het hebben over liefde, met name over de ‘gouden regel’. Wie kent de gouden regel? Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is eigenlijk identiek aan Jezus’ uitspraak: Heb je naaste lief als jezelf. Volgens Jezus is dat de volkomen vervulling van mijn wet en geboden. Even een beetje geschiedenis. Ik vind het fascinerend. Deze uitspraak is een variant op een ouder gezegde. Jezus’ uitspraak was schokkend doordat Hij een bekend idee anders verwoordde. Er zijn twee figuren in de evangeliën die de meeste mensen niet kennen. Zij zijn een beetje een schurk en een held. Iemand in de eerste eeuw wist waarschijnlijk wie zij waren. De één heette Hillel. Zeg het even. Hillel staat rechts van mij. Hillel de Oudere. En Shamai. Zeg mij maar na. Hillel. Shamai. Goed zo. Hillel en Shamai, twee geleerde joodse mannen, beiden van grote invloed op het huidige joodse leven. Hillel werd 120, net zo oud als Mozes. Hij was een joods leider en bouwde de joodse school op waarop het huidige rabbijnse Jodendom zich baseert. Hij was van grote invloed op de Talmoed en de Misjna. Hillel de Oudere is een fantastische man. Zijn tijdgenoot Shamai stichtte een andere school: Het huis van Shamai. Zij waren vrienden en concurrenten, maar werkten samen om te komen tot een eigentijdse visie op het Jodendom. Ze waren het nooit eens. Hillel’s visie was: Het Jodendom bestaat om de wereld vrede, shalom, te brengen. Wij moeten de armen uitstrekken naar de wereld, er zijn voor anderen. Volgens Shamai is het doel van het Jodendom heiligheid. Rechtvaardigheid en je afscheiden van de anderen. Naarmate zij ouder werden en beiden werden behoorlijk oud.,werden zij de twee meest bepalende, invloedrijke joodse denkers. In Jezus’ tijd was dat nog zo. Jezus moet tussen de 12 en 18 zijn geweest toen Hillel de Oudere stierf. Zijn invloed op het joodse leven was groot. Jezus heeft hem misschien vaak horen preken, misschien zelfs ontmoet. En Shamai, die het nooit met Hillel eens is neemt het over van Hillel als die sterft. De Gouden Regel is komt niet helemaal van Jezus, maar ook van Hillel. Hillels regel noemen wij nu de Zilveren Regel van wederkerigheid. Volgens de legende is dat als volgt tot stand gekomen. Hier staat Shamai. Hem gaat het erom dat de Thora strikt wordt nageleefd. Niet- gelovigen niet gewenst. Ben je rijk, dan heeft God je gezegend, ben je arm, dan ben je vervloekt. Nee, zegt Hillel, jij staart je blind op de regels maar de Thora is er om de wereld vrede te brengen. De ene leer sluit mensen buiten, de andere sluit zij binnen. Een heiden komt bij hen en zegt dat hij zich wil bekeren tot het Jodendom. Maar leg mij eerst staande op één voet – dat betekent: heel in het kort – de hele Thora uit. Shamai berispt hem streng en rent de kamer uit. Hillel echter, die een beetje lijkt op Yoda uit Star Wars, een oude man die 120 is geworden. Hij kijkt de man aan, berispt hem ook en zegt dan: ‘Wat gij haat, doe dat uw naaste niet aan’. Dat is de hele Thora. De rest is uitleg. Ga nu, en studeer. Die uitspraak, die nu in de Talmoed staat wordt een beroemd gezegde in Jezus’ tijd. Mensen zeggen tegen elkaar: Wat jij haat, doe dat je naaste niet aan. Breng geen schade toe. Zoiets als de eed van Hippocrates. Breng mensen geen schade toe. Het is het idee: Ga je eigen gang, doe wat je wilt, als je anderen maar geen schade toebrengt. Als Jezus wordt gevraagd hoe je het eeuwige leven verkrijgt zegt Hij niet: Doe anderen niet aan wat u niet wilt dat zij u aandoen, maar: Behandel anderen

zoals u zelf behandeld wilt worden. Hij neemt een beroemde uitspraak en draait die om. Belangrijk, want in Jezus’ tijd sterft Hillel en hoogstwaarschijnlijk heeft Shamai nu de leiding. Dus het regeltjesgedoe en de bozigheid komen van Shamai-mensen. Er lopen nog wel Hillel-mensen rond, maar Shamai is de baas. Jezus neemt als het ware de plek van Hillel in als tegengeluid tegen Shamai. En zoals altijd verandert Hij zilver in goud. Hij neemt een uitspraak van Hillel – doe anderen geen kwaad – en maakt er goud van: Heb elkaar lief, strek je handen uit naar de ander. Zonder je niet af, stap op anderen af. Mensen hebben je nodig. Je moet je niet isoleren, ga naar anderen toe. Dat is christelijke liefde. Zowel Hillel als Jezus haalden Leviticus 19 aan. Als u had geweten dat het over Leviticus ging, was u vast thuisgebleven. Maar dit is een mooie uitspraak. Het klinkt als wat Hillel zei. ‘Wees niet haatdragend. Roep je naaste ter verantwoording, laad niet omwille van een ander schuld op je.’ Dat klinkt redelijk. Er wordt aan toegevoegd: ‘door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf.’ Een farizeeër vroeg eens aan Jezus: Hoe verkrijg ik het eeuwige leven? Wat denk je zelf? zegt Jezus. ‘Heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf’, antwoordt Hij.

Doe dat en je verkrijgt het eeuwige leven, zegt Jezus. De farizeeër neemt daar geen genoegen mee en vraagt: Wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een man ligt stervend op de weg. Een stel religieuze ambtsdragers lopen met een boog om hem heen. Maar een Samaritaan, een van de meest onreligieuze minst gewenste mensen in de groep die stopt en helpt de man. Hij verkrijgt dus het eeuwige leven. En de Samaritaan is ook je naaste. Degene die naast je woont. Iedereen in een straal van 5 meter rondom je. Christelijke liefde gaat om wat je doet. Ze is proactief, empathisch en in wezen heel simpel. Het is: geven om. Jezus is een volkomen toonbeeld van christelijke liefde, in alles wat Hij doet. Hij is proactief. God komt uit de hemel naar ons toe, Hij wacht niet tot wij komen. Jezus zegt: Jullie hebben niet Mij gekozen, maar Ik jullie. Jullie zijn mijn geliefde kinderen, zei Hij. Dus God is proactief tegenover ons. En empathisch. Jezus nam de menselijke natuur aan. Om onze pijn en ons lijden te leren kennen. Het kruis zelf verbeeldt volkomen proactieve, empathische liefde: God kent ons lijden en onze zonden en sterft in onze plaats, opdat wij leven. Hij reinigt de wereld van alle zonde en dood, één grote moedige daad. Wat is christelijke liefde? Kijk naar het kruis. Als iemand je heeft gekwetst, een vreselijk akelig, gemeen figuur en je wenst hem toch het beste toe, dan houd je van hem. Dat wil niet zeggen dat je niet boos of gekwetst bent ook niet dat je dikke vrienden bent. Wel dat je hoopt op het beste voor hem. Dat is liefde. Liefde is de maat waarmee we alle christelijke moraliteit beoordelen. De Bijbel zegt ons bijvoorbeeld gul te geven. Dat is iets goed. Maar stel dat je broer verslaafd is. Geef je hem dan geld? Is dat liefdevol? Je stimuleert zijn verslaving en brengt hem schade toe. Het is niet liefdevol. Het is ook een beetje laf, je durft de confrontatie niet aan, dus geef je geld. Liefdevol is, geen geld geven, wel een knuffel en je broer of zus bijstaan op de weg naar herstel. Dan toon je dat je om hen geeft. De Bijbel zegt dat we de andere wang moeten toekeren. Want God is liefde. Amen? Christelijke liefde is in de kern: Hopen op het beste voor een ander. Ze is proactief en empathisch. En dat bent u ten voeten uit. Proactief en empathisch. Niet reactief, niet boos of veroordelend. Toch heeft u principes en grenzen, zegt u wat u vindt en soms wordt u boos en dat mag. Dat betekent niet dat u niet liefdevol bent. Proactieve liefde is moedig. Zij is niet bang gekwetst te worden, in de fout te gaan of de eerste stap te zetten. Of het nu romantische, vriendschappelijke liefde of iets anders is, liefde is altijd moedig, en vereist moed vanwege de risico’s: Verlaten worden, afgewezen worden. Om liefde te tonen aan een onbekende, aan iemand in nood daar is moed voor nodig. U bent moedig, uw liefde ook, uw liefde is moedig en proactief en dat is goed. Een voorbeeld: Op highschool was ik ontzettend verliefd op een meisje. Jarenlang. Ik heb het eerder verteld. Hannah Presley. Zij had verkering met een jongen, maakte het uit, ik ging op reis, kwam terug, draaide besluiteloos om haar heen, besloot vervolgens alles op alles te zetten, al mijn kaarten op tafel te gooien. Toen we elkaar leerden kennen, zei ik: Ik ga mee naar het huwelijk van je broer als jij mij de eerste of de laatste dans gunt. Haar antwoord was geweldig. Je krijgt ze allebei, zei zij. Joepie! Dat bedoel ik. Ik vloog naar Tulsa, Oklahoma en was op de bruiloft. Terwijl wij dansten, stonden er ook andere jongens. Daar is de foto. Andere jongens wilden ook met haar dansen, maar durfden haar niet te vragen. Veel jongens waren bangeriken. Zij vroegen geen meisjes ten dans, vroegen leuke meisjes niet om hun nummer, verklaarden hun liefde niet. Dus ben je een jongeman, gedraag je dan als een man. Meisjes willen mannen. Amen, meisjes? Ik zie er niet erg mannelijk uit maar ik ben ook pas 18, net als zij. Het was geen afspraakje, wij waren er toevallig tegelijk. Wij wisten niet dat wij twee jaar later getrouwd zouden zijn. Lief hoor. Liefde is moedig. Romantische, vriendschappelijke of andere liefde vergt altijd moed, naar de ander toestappen en voelt vaak ongemakkelijk. Misschien heeft God u geroepen om van iemand te houden. Uw vrouw misschien. Hij kan zorgen dat u weer verliefd op haar wordt. Misschien wil Hij dat u weer gaat daten

na een zware scheiding. God wil liefde voor u. Misschien wilt u het na een ruzie weer goedmaken. Of u wilt nieuwe vriendschap, maar durft niet kwetsbaar meer te zijn. God wil goede vrienden voor u. Misschien heeft de kerk u beschadigd. U wilt weer bij een christelijke gemeenschap horen maar wilt niet weer gekwetst worden. Kerken zitten vol gekwetste mensen maar ik verzeker u: U kunt een prima kerk vinden. Liefde is moedig, proactief, durft de eerste stap te zetten. Dat bent u ten voeten uit. Ik ben trots op u, trots op uw moed en ik weet dat u zult blijven streven naar diepgaande vriendschappen en anderen zult blijven helpen. Ik ben ontiegelijk trots op de manier waarop u zorgt voor uw kinderen of anderen die u nodig hebben. Liefde is proactief. Jezus stapte zelf op de discipelen af, Hij wachtte niet tot ze op Hem afkwamen, zoals de rest. Volg de Geest, luister naar Gods Geest. Als Hij je aanspoort om je geloof met iemand te delen of iemand aan te horen, luister dan, wees dapper, wees proactief in je liefde. Dat bent u, ik ben trots op u. Liefde is dus proactief en liefde is ook empathisch. Empathie is een medicijn voor de ziel. Het betekent: Voelen wat een ander voelt. Je helemaal inleven en je fantasie gebruiken om echt te voelen wat die ander voelt en in je eigen woorden zeggen hoe dat voelt. Ik ben een van de meest positieve, enthousiaste mensen die er zijn. Maar ik moest wel leren dat als mensen met hun leed bij mij komen dat ik dan niet moet proberen ze op te peppen met mijn enthousiasme. Soms werkt dat, maar vaak lijkt het dat je dan iemands lijden verwerpt. Of het probeert op te lossen. Een stimulerend, positief iemand als ik moet bemoedigend zijn, maar dan spontaan, niet in reactie op iemands lijden. Zeg altijd: Je ziet er goed uit, ik ben blij dat je er bent, je zult het goed doen. Dat is goed om te zeggen, tenzij iemand aangeeft dat hij echt lijdt. Als je iemand die zegt dat hij lijdt, wilt bemoedigen dan verminder je hun lijden en duw je ze van je af. Als je hen in hun lijden liefdevol gezelschap houdt of een knuffel geeft of niets zegt, maar in je gezicht laat zien dat je meeleeft dat geeft energie en kracht om door te zetten. Uw christelijke liefde is een liefde die wil begrijpen voor zij oordeelt. Die de pijn van anderen wil voelen, zodat ze zich niet alleen voelen in hun pijn. U bent een empathisch, liefdevol iemand en dat vervult mij met trots. U bent iemand die mensen een stukje van uw hart wil geven voordat u hen de waarheid zegt. U wilt niet altijd alles repareren maar wel meeleven met mensen die in de fout gaan en hen laten weten dat u hen niet in de steek zult laten. Daarom voelen mensen zich veilig bij u en voelen ze zich tot u aangetrokken. En dat is mooi. Empathie is een medicijn voor de ziel. Onze zoon Cohen heeft het erg moeilijk gehad. Chad en ik vlogen naar Israël. Na de landing stroomden onze mobiels vol met sms’jes en voice-mails: Cohen was bijna overleden. Toen Hannah hem vond, dacht zij dat hij dood was. Zij was volkomen getraumatiseerd, daar is zij nog steeds herstellende van. Bij een latere aanval kwamen dezelfde ziekenbroeders weer dolblij hem weer te zien. Zij dachten dat hij dood was. Hun reanimatiepogingen haalden niets uit. Zeer ernstig dus. Ik stuurde Chad naar Israël. Wij waren rond middernacht geland.

Ik dacht: ik móet terug naar Californië. United, een prima vliegmaatschappij. Horen jullie dat, United? Doe mij nog wat gratis air miles. Ik kreeg een gratis ticket naar huis. Maar het was 5 uur ’s morgens.
Ik had 5 à 6 uur te overbruggen. Ik probeer wat te slapen, dacht ik. Ik vond alleen nog een kamer in een sjofel hotelletje. Er lag een berg afval voor de deur. Toen ik naar mijn kamer liep kwam ik langs een stel bendeleden die mij niet vriendelijk aankeken. Mijn kamer was onder een trap waarop een prostituee zat te roken. Ik ga mijn kamer binnen. Barsten in de muur. Is het wel schoon? Ik lig in bed, de ergste nacht van mijn leven. Hoe is het met mijn vrouw en kind? Ik doe geen oog dicht. Het wordt drie uur in de ochtend, ik ga maar naar het vliegveld. Ik vlieg terug naar huis en ik denk alleen maar aan Cohen en Hannah. Als ik het ziekenhuis in loop, zie ik allereerst mijn schoonzus Bonnie. Zij is heel erg liefdevol en betrokken. Zij komt naar mij toe en geeft mij een hele grote knuffel. En zij zegt iets in de trant van: Wat moet jij een hoop doorstaan. Je komt teruggevlogen, ik vind het vreselijk dat je het zo zwaar hebt. Het moet heel zwaar geweest zijn. Merkwaardig, ik had er helemaal niet aan gedacht hoe erg het voor mij was. Toen zij dat zei, zag ik in dat het zo was, maar ook maakte het iets los. De erkenning van mijn lijden en die troostende knuffel maakten het op zich niet beter, maar gaven mij de kracht om er te kunnen zijn voor Hannah en Cohen. Zo werkt empathie. Er is niet veel voor nodig alleen zien dat iemand van wie je houdt verdriet heeft, en dat verwoorden. Het lijkt of dat soort belangstelling het gif uit je drijft. Alsof er een splinter uit je wordt getrokken. Een heel fijn gevoel. Zo bent u ook. Deze kerk zit vol liefhebbende mensen. Ik ben zo dankbaar voor u. U laat mensen niet vallen. Als zij verdriet hebben, heeft u geleerd u te verplaatsen in hun situatie en laat u ze niet vallen omdat zij fouten hebben gemaakt. U blijft bij mensen en laat ze nooit in de steek zeker niet als zij van u houden. Christenliefde is proactief en empathisch. Wees daarom niet bang om anderen lief te hebben en grenzen aan te houden. Durf je hart te openen voor nieuwe mensen, anderen lief te hebben. Dan zal God geweldige dingen doen in uw vriendschappen, huwelijk en relaties. Hij doet

goede dingen als u blijft handelen vanuit geloof, empathie als u wilt begrijpen en proactief bent. Ik ben trots op u en hou van u. Laten we bidden.

Gebed

Vader, wij hebben anderen lief omdat U ons liefhad. Wij zijn zo dankbaar voor uw liefde en uw overstelpende zegen. Wil onze liefde voor elkaar verzinken, versterken. Help ons de buitenstaander lief te hebben, de vijand, zij die ons haten en vervolgen. Maar ook onze vrienden, onze echtgenoot of echtgenote, onze gemeenteleden, hen die ons liefhebben. Dank U dat we alles krijgen wat wij nodig hebben om uw liefdevolle volk te zijn. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Love Divine, All Loves Excelling”

Liefde Gods, die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat Kom in onze harten binnen met uw milde overdaad Jezus, één en al ontferming daal vanuit de hoge neer Met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer

Wat Gij eenmaal bent begonnen o voltooi het, maak ons rein Tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn
Tot wij eeuwig bij U wonen schrijdende van licht tot licht Leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht Amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan