Home Leid met open handen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Haven

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hannah heeft een ingreep aan haar gebit achter de rug en houdt een dagje rust. Maar wij zijn blij dat jullie vandaag met ons zijn waar je ook bent. Haven helpt mij vandaag bij de dienst. Dank je, Ha. Altijd fijn dat je op je vrienden kunt terugvallen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons liefheeft en om ons geeft. Wij bidden in Jezus’ naam dat uw Heilige Geest werkzaam zal zijn in onze harten. Wij zijn hier bijeen om uw naam te verhogen. Wij weten ook dat U ons wilt bemoedigen. Wilt leren wat het betekent om uw wegen te bewandelen. Wij vragen u om al die dingen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – The Mighty Power of God

‘K bezing de almacht onzer God die aard’ en hemel schiep

Die zeeën, wolken, lucht en wind, ‘t heelal tot aanzijn riep

‘K bezing zijn wijsheid die de zon doet opgaan in zijn kracht

De maan en sterren in hun baan getuigen van zijn macht

 

Hun stralend lichtvertoon spreekt van de macht van God

De macht van God de hemel getuigt van de glorie van God

De hemel getuigt van de glorie van God, de hemel getuigt

En de hele aarde is vol van Gods glorie

De hemel getuigt van de glorie van God

 

Er is geen plant, er is geen bloem die niet uw macht erkent

De wolkenpracht, de ruwe storm zijn bij uw troon bekend

Want ieder leven komt van U bewaar ons in uw zorg

En waar wij mogen gaan of staan U bent onze hulp en borg

Vol vreugde getuigen wij van Uw liefde

Uw krachtige liefde, Uw liefde

 

SchriftlezingMarkus 2:15-17 door Haven

Ter voorbereiding van de boodschap lees ik Markus 2:15-17. En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren Hem gevolgd. En toen de Schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen maar zondaars. Amen.

 

Solo – Give Me Jesus door Arnold Geis

‘s Morgens als ik opsta, ‘s morgens als ik opsta

‘s Morgens als ik opsta geef me dan Jezus

Geef me Jezus, geef me Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben maar geef mij Jezus

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

Geef me Jezus, geef me Jezus, geef me Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben maar geef mij Jezus

O, als ik straks ga sterven, o, als ik straks ga sterven

O, als ik straks ga sterven geef me Jezus,

Geef me Jezus, geef me Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben maar geef mij Jezus

Niemand anders dan Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben maar geef mij Jezus

 

Solo – On Eagles Wings door Arnold Geis

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

En overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende

Zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting

Mijn God, op U vertrouw ik

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je in de palm van zijn hand

 

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen

Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt

Onder zijn vleugels vind je een toevlucht

Zijn trouw is een veilig schild

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen

Die je beschermen waar je ook gaat

Hun handen zullen je dragen

Je voet zul je niet stoten aan een steen

 

En Hij zal je dragen als op arendsvleugels

Op de adem van de dageraad

Hij maakt je tot een stralend zonlicht

En houd je, en houd je, en houd je

In de palm van zijn hand

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij gaan dit samen zeggen zoals wij elke zondag doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

  

Leiden met open handen

door Bobby Schuller

Ik meen dat het 1994 was. Ons gezin woonde in The Valley bij Los Angeles. Vlak voordat wij zouden verhuizen, ik heb dat al eerder verteld, had ik een persoonlijke keuze gemaakt om Christus te volgen. Ik groeide op in een christelijk gezin. Mijn vader en mijn grootouders, mijn hele familie is christen, maar voor mij was dat in mijn tienerjaren niet persoonlijk. Het was een etiket. Maar vlak tevoren had ik besloten, Jezus te gaan volgen. Ik ging niet naar voren bij een dienst of deed een gebed. Ik zat gewoon op een stoel bij een bijeenkomst. Ik was er met ons gezin, tegenover Disneyland, in het Anaheim congrescentrum. Ik had net besloten, Jezus te volgen. Niet lang daarna verhuisden wij. Als ik aan die tijd terugdenk, die eerste paar maanden in Tulsa, had ik het grote geluk, dankzij Gods voorzienigheid een jeugdgroep te vinden. Precies de jeugdgroep die ik nodig had. Die heette 180. Het was de jeugdgroep van Church on the Move. Dat was toen, meen ik, de grootste jongerengroep ter wereld of in het land. Toen ik erbij kwam, waren er elke woensdag met gemak 2000 jongelui. Ik voelde mij onmiddellijk opgenomen. Ik voelde mij er thuis. Ik voelde ook direct dat ik een doel had. Ik was geroepen, maar het belangrijkste was dat niemand mij ooit vroeg of ik de juiste dingen geloofde. En niemand vroeg mij of ik dronk of drugs gebruikte. Niet dat dat zo was, maar ze vroegen er niet naar. Ze vroegen mij niet naar mijn verleden. Zodra je daar verscheen, hoorde je erbij. Ik geloof, en dat beweer ik nog steeds dat dit precies is hoe kerken horen te zijn. Niet alleen voor tieners, maar voor iedereen. Wij moeten onszelf afvragen hoe wij iemand die bij ons is niet alleen als ze naar de kerk gaan, maar wanneer ze bij mij zijn het gevoel kunnen geven dat ze erbij horen. Of ze geloven of niet. En of ze doen wat ik vind dat juist is, of niet. En of ze denken wat ik juist vind, of niet. Hoe kan iemand als ik ze het gevoel geven dat ze erbij horen? Vandaag wil ik het hebben over de handen van een dienende leider. Als je naar iemands handen kijkt, kun je veel over diegene zeggen. Kijk naar de foto achter mij. Je kunt al veel zeggen over deze 4 à 5 mensen. Eén is waarschijnlijk een boer, iemand die met zijn handen werkt. Een ander is wellicht een rijk meisje dat net haar nagels heeft laten doen. En dan is er nog een kind, en een paar zakenlui die een deal sluiten. Het is bijzonder hoeveel je over de handen kunt leren want de handen zijn een weerspiegeling van wat iemand doet. Als je deze handen ziet, zie je wat wij geacht worden te doen. De handen van God in het christelijk geloof zijn doorboorde handen. Handen van een gekruisigde. Als wij erbij stilstaan wat het is om te leven en te dienen en te leiden als Jezus, vragen wij ons af wat die handen doen. Wij weten allemaal van het kruis. Maar wat wij misschien niet weten, is dat die handen veel meer hebben gedaan dan zich op te offeren voor onze zonden. Deze handen genazen en deze handen strekten zich uit en deze handen raakten degenen aan die je niet mocht aanraken. Dit zijn de handen van een rabbi en geen dienaar is groter dan zijn meester. Wij worden geacht te doen wat de meester doet en de meester breekt de regels om de verlorenen de hand te reiken. Hij breekt de regels…? Dat is precies wat Hij doet. Hij werd geacht, zich aan regels te houden en die brak Hij voortdurend. Dat is best leuk om te zien. Een van de beroemdste, en dat vertel ik altijd graag, is het relaas van Jezus die een melaatse genas. In de dagen van de Levitische wet was een melaatse…Let wel, in de tijd van Jezus kende niet alleen Jezus de Bijbel uit zijn hoofd. Kinderen gingen naar een school waar ze de Bijbel uit hun hoofd leerden. De meesten, vooral jongens, kenden de eerste vijf Bijbelboeken uit hun hoofd. En hier en daar, zoals Leviticus 13, heb je 59 verzen. Als je die uit je hoofd moest leren, was je vermoedelijk enkele weken bezig. Je sprak het Woord van God hardop uit. Melaatsen zijn onrein. Zo behandel je melaatsen. Dit doe je als een melaatse je aanraakt. Dit doe je als een melaatse je gemeenschap binnendringt. Een melaatse kan er nooit uit, tenzij dit of dan gebeurt. Stel je voor dat iedereen in Israël dit uit zijn hoofd had geleerd. Iedereen weet dat je een melaatse niet mag aanraken. Melaatsen zijn buitenstaanders. Als je een melaatse aanraakt, word je zelf onrein. Net als bij corona. Je moet je zeven dagen afzonderen. Je moet je laten vaccineren. Of isoleren. Dus als Jezus die melaatse ziet, die buitenstaander die alom veracht wordt en die smeekt om genezing beschrijft de Bijbel omstandig hoe Jezus eerst hem aanraakte. Zo wordt Jezus Zelf onrein, net als de melaatse. Is dat niet mooi? Ik heb het eerder verteld maar Hij raakt hem aan en wordt Zelf onrein. En de man wordt onmiddellijk genezen en Jezus zegt hem, zich aan de priester te tonen en een offer te brengen. Jezus raakt de onaanraakbare aan. En Jezus eet met hen die wij geen onderdak zouden moeten verlenen. Hij eet met de buitenstaanders. Samaritanen waren zeer zeker buitenstaanders. Zij waren de halfbroers en halfzussen van de Joden. Ze werden als ketters beschouwd omdat ze een Samaritaanse Thora hadden. Die verschilde iets van de Joodse. En ze hadden een eigen Samaritaanse tempel, niet die in Jeruzalem. En ze haatten elkaar. Als Jood in Samaria liep je grote kans, beroofd of vermoord te worden. Als een Samaritaan naar Judea kwam, werd hij belaagd. Ze haatten elkaar als twee strijdende clans. Maar Jezus at met de Samaritanen. Dat hoorde je niet te doen. Eten met iemand betekent dat je diegene als geëerde gast beschouwde. Het is zoiets als familie, die je beschermt en bij jou hoort. Jezus at met insiders. De Farizeeërs. De voorgangers van die tijd. Degenen die wij zien als de slechteriken van de Bijbel. Jezus vertelt ze keihard de waarheid maar Hij eet ook met ze en eert ze en brengt tijd met ze door en onderwijst ze. Maar het choquerende is dat Hij ook met zondaars eet. Dat hoor je niet te doen. Met de prostituees en de tollenaars. En misschien met de bendeleden en de drugsverslaafden en de vloekers en de drinkers en de lasteraars en de gewelddadigen. En met die mensen eet Hij. En een van de schokkendste verhalen is dat waarin Jezus Zacheüs ontmoet. Als je je Bijbel erbij pakt, kun je het meelezen. Lukas 19. Er staat: En Jezus kwam Jericho binnen. Jericho was een rijke stad op de grens van Israël. Hij ging erdoorheen en er was een man van wie de naam Zacheüs was. Hij was oppertollenaar. Ik heb al eerder verteld dat een tollenaar in Jezus’ tijd een kwaaie was. Samaritanen en melaatsen waren niet per se slecht, maar tollenaars wel. Toen de Romeinen Israël bezetten, gebruikten ze Joodse belastinginners. Als belastinginner, of tollenaar, wist je het geheime bedrag dat Rome eiste en zelf deed je er een beetje bovenop, hoeveel je ook maar redelijk vond en dat was dan voor jezelf. Stel dat de Romeinen 10 procent eisten, dan maakte jij daar 12 procent van. Een tikje smoezelig allemaal. En iedereen wist dat het zo werkte. Maar wie ze daarop aansprak, kreeg nul op het rekest. Dus die tollenaars werden niet alleen beschouwd als dieven omdat ze van je afpakten wat ze krijgen konden maar ze werkten ook nog eens voor de bezetter. Ze haalden geld op voor de Romeinen. En Zacheüs is niet zomaar een tollenaar. Hij is een oppertollenaar. Hij bepaalt de hoogte van de extraatjes die de tollenaars voor zichzelf opstrijken. Hij is de baas van de mannetjes die bij jou aankloppen om je geld op te strijken. Hij is geen goed mens. Hij is een pure dief en een pure slechterik. De Bijbel zegt dat hij een oppertollenaar was en dat hij rijk was. Hoe kwam hij zo rijk? Niet met eerlijk werk. Hij, Zacheüs, probeerde te zien wie Jezus was maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Jullie kennen allemaal dat liedje. Wie niet? Moet ik het zingen? Dat doe ik maar niet. Maar geloof mij, Zacheüs was een onderdeurtje. In de eerste eeuw was de gemiddelde Joodse man amper 1 meter 50 lang. Dus als er staat dat hij klein van persoon was, moet je daaraan denken. En dat in een tijd waarin nog meer dan nu kleine mensen beroerd behandeld werden. Hij was dus een klein mannetje. Na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen die dat zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan. Nou en of. Ze keken naar Zacheüs en zeiden: Die vent heeft oma’s spaargeld ingepikt zodat ze geen pillen meer kan kopen. Rabbi, weet U wel wat ie allemaal op zijn geweten heeft? En U gaat een beetje zitten eten bij die vent? Ik zal je vertellen…En hoe reageert Zacheüs? Stomme verbazing natuurlijk. Er staat: Zacheüs ging staan en zei tegen de Jezus: Zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Dat is overigens wat de Thora van dieven eist. Als je tien dollar steelt, betaal je 40 dollar terug. Toen zei Jezus: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus Christus is de slimste mens die ooit geleefd heeft. Hij pakte dit zo aan omdat het werkt. Het werkt echt. Het is praktisch en wijs. Hoeveel mensen hebben er al die jaren niet op Zacheüs’ deur gebonsd? Zacheüs, jij smeerlap. Je bent de dief van mijn… Je gaat mij terugbetalen. Ik ga je vermoorden. Wij komen je halen. Hoe vaak zou het zo gegaan zijn? En ik garandeer je dat Zacheüs altijd maar één antwoord voor ze had: Ga toch fietsen. Ja toch? En dan komt er een rechtvaardig mens. Hij kijkt Zacheüs aan en het enige dat Hij doet, is zeggen: Hé Zacheüs, kan ik bij je komen eten? Beetje praten? Zullen wij vrienden worden? Ik zou het zo mooi vinden dat in een kamer vol perfecte voorgangers absolute toppers, perfecte ouders, fantastische mensen, Jezus mij aan zou kijken en zeggen, hé, Bobby, kan Ik bij je komen eten? Kan ik even bij je komen zitten? Het is zo makkelijk om te voelen en te weten dat ik niet van het gehalte van de groten der aarde ben. Dat ik een zondaar ben of dat ik een buitenbeentje ben maar dat ook dan Jezus je aankijkt en zegt: Hé, mag Ik vandaag bij je aanschuiven? Ik garandeer je dat er geen krachtigere of heilzamere of werkzamere manier is om iemands hart te verzachten. Te zeggen dat iemand erbij hoort. Je doet ertoe. Ouwe gladjanus, je bent mijn vriend. Ik sta aan jouw kant. Er gaat een enorme kracht uit van ergens bij mogen horen. En reken maar dat satan dat ook weet. Dat is een van de geniepigste manieren waarop satan onze jongeren steelt. Als je de binnenstad van Los Angeles in trekt en je ziet daar die bendes, zie je kinderen die vaak zonder vader zijn opgegroeid, die een groep hebben gevonden die mensen doodt en drugs verkoopt en die, hoe ruig ze ook zijn, wel een stel regels hanteert en je een kans geeft om respect te verwerven. Manieren biedt waarop je erbij kunt horen of eruit kunt vliegen. En als die tegen die kinderen zeggen, jij hoort bij ons vinden die kinderen een thuis. Als voorganger heb ik gezien hoe satan met de belofte van inclusiviteit vooral jongeren verleidt tot een levensstijl waarvan wij ons nooit konden voorstellen dat ze ervoor zouden vallen. Simpelweg omdat dat de plek is waar ze zich het meeste thuis voelen. Of het nu om bendes, drugs of prostitutie gaat of een van die andere dingen die je nicht of neef of de kinderen van je vriend of jij of wat dan ook, of als je terugkijkt op je eigen leven, wanneer je die dingen deed. Je kent de macht van het erbij horen. Op de middelbare school kende ik een meisje dat tot geloof kwam. Ze zei, Bobby, ik stop met wiet. Ik rook geen joints meer. Maar, zei ze, ik moet eerlijk tegen je zijn, ik voel mij er triest bij. Het is iets waar ik zo van hou. Niet zozeer de wiet, maar het in een kringetje zitten met mijn vrienden en elkaar verhalen vertellen en joints roken. Maar ik ga het opgeven voor de Heer. Ik hoorde in haar stem dat ze wist dat ze een plek opgaf waar ze zich thuis voelde om naar een plek over te stappen waarvan ze niet zeker was of ze er paste. Ze kende het nog niet. Ze vertrouwde erop dat het Koninkrijk van God een plek was waar ze vrienden en liefde en vriendelijkheid zou vinden. Ook al wist ze niks over de Drie-eenheid en al had ze nooit Lukas gelezen en ook al had ze misschien nog schroeiplekken op haar benen. Ze wilde weten dat er een plek is waar ze thuishoort. Dat is het evangelie. Het evangelie van Jezus. De handen van onze dienende Leider raken de onaanraakbare aan. Die niet alleen zegt, Ik hou van je, maar ook, je hoort hier thuis. Je bent thuis. Mag Ik bij je eten? Welkom. Het evangelie is de boodschap dat zondaars worden aangeraakt door genade. Genade betekent dat je het niet kunt door je eigen werken. Genade betekent dat je jezelf niet kunt redden. Wat ik geloof is niet alleen de beste manier om het evangelie met anderen te delen maar het is zorgen dat mensen weten wat Jezus ons geleerd heeft: Dat je erbij hoort, nog voordat je gelooft. Dat je erbij hoort, nog voor je je gedraagt. Dat je erbij hoort, nog voordat je degene wordt waartoe God je geroepen heeft. Dat is wat wij leren van Zacheüs. En dan nu mijn laatste vraag en daarmee ga ik afronden. Ik wil jullie vragen wie de onaanraakbare in jullie leven zijn. Velen van ons denken dan aan bepaalde personen die zij onaanraakbaar vinden. Dan denken wij vaak aan het bendelid, de drugsdealer, de dakloze of de prostituee. Wij vinden hen onaanraakbare. Maar ik wil je vriendelijk vragen om realistisch na te denken over wie echt onaanraakbaar is in je leven. Ik ken deze kerk en ik ken de mensen van God. Ik geloof dat velen van jullie het veel eenvoudiger zouden vinden om met een dakloze om te gaan dan met een radicale antifascist. Sommigen gaan liever om met een drugsdealer dan met een Trump-fan. Of een Biden-aanhanger, of een racist of een van die andere boeven die jij beschouwt als boeven. Ik noem niemand een boef. Ik zeg alleen maar dat wij erg tribaal denken als wij een rechtse of linkse politicus treffen. Dat is dan jouw onaanraakbare. Als je zoiets zelfs maar hoort, bal je je vuisten al. Dat is de onaanraakbare. Misschien maal je niet om politiek. Voor sommigen gebeurt het op de werkplek. Er is een concurrent, die in dezelfde vijver vist en jou uit de markt wil drukken. Jullie hunkeren naar een bepaalde promotie, maar er is maar één plek. Je hebt het gevoel dat er spelletjes gespeeld zijn. Of misschien kun je gewoon niet door één deur met zo iemand. Misschien is het een kwaaie buurman wiens hond aldoor blaft en op je gazon poept en altijd voor je oprit parkeert of troep in je tuin dumpt of altijd lawaai maakt. Of misschien hebben de kinderen daar aldoor zuipfeestjes bij jouw tuin. Ik denk dat dat de echte onaanraakbare zijn. Het is het soort mensen waarbij je je, als je vriend ze helpt of van ze houdt verraden voelt. Dat je denkt, hoe kun je dat nou doen. Ik dacht dat jij mijn vriend was. Ik dacht dat wij maatjes waren. Familie. Hoe kun jij diegene nou steunen of van hem houden? Weet je wat zij geloven? Weet je wat zij doen? Weet je wat ze mij hebben aangedaan? Ze willen dit land vernietigen. Ze willen mijn kerk vernietigen. Ze willen mijn bedrijf vernietigen. Ze deugen niet. In het Koninkrijk van God vliegt dat allemaal subiet het raam uit. Wij laten het aan God over om het uit te zoeken. Wij kunnen goed van kwaad onderscheiden, recht van krom maar uiteindelijk wil ik als Jezus zijn. Wil ik tegen dat mannetje in de boom zeggen: Kan ik bij je komen eten? Dat is het soort mensen dat wij zijn. Dat is het soort mens dat jij bent. Je bent niet verbitterd of boos. Wij gaan mensen niet aanvallen op dingen als wij het met ze oneens zijn. Wij houden van mensen zoals ze zijn en wij begrijpen de kracht van inclusiviteit, erbij horen. Niets verzacht een hart zozeer als de kracht van inclusiviteit. Leer van het verhaal van Zacheüs. Op de deur bonzen en roepen Zacheüs, rotzak, rat, smeerlap brengt je nergens. Wij leren van de Heer. Wij leren van de Heer dat, als wij van mensen houden, wij ook begrijpen dat Hij van ons hield, ook toen wij niet alles op een rijtje hadden. Hij hield ook van ons toen wij nog niet alles goed deden. Ik wil dat jullie dat voor ogen houden. En dat je beseft dat je het beter doet dan je denkt. En voor diegenen die denken dat ze onaanraakbare zijn, misschien kijk je nu tv. Misschien denk je dat niemand ooit. Ik had ooit een vriend. Ik nodigde hem uit voor een kerkdienst. Ik kan niet, zei hij. Mijn hoorns zouden achter de deurpost blijven haken. Ik weet dat er mensen zijn die er zo over denken. Besef dan dat dat soms de beste mensen zijn. Jezus kan zo iemand als jij gebruiken om een gezonder leven te leiden, maar ook om de wereld te veranderen. Ik wil je bemoedigen dat God van je houdt. Hij vraagt ons, anders te zijn. Hij vraagt ons, ons gedrag te veranderen. Anders te handelen. En uiteindelijk houdt Hij van ons voordat we ons gedragen en voordat wij geloven. En Hij houdt van ons voordat we degene worden waartoe Hij ons roept.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U voor uw genade. Wij bidden voor ons land. Er is zoveel woede en zoveel geweld. Zoveel verwarring en ontgoocheling. Het komt overal vandaan, het verspreidt zich overal. Wij bidden voor onze familieleden en vrienden die dingen anders zien dan wij. Wij danken U dat wij vrienden en familie hebben. Wij bidden voor onze naasten en onze rivalen en soms zelfs onze vijanden. Dank U dat onze vijanden ons dingen laten zien die onze vrienden niet tonen. En wij bidden dat U hen zegent en wij vergeven hen. En Heer, wij vragen in Jezus’ naam dat U ons vergeeft zoals wij hen vergeven. In dezelfde mate als wij hen vergeven. En, Vader, wij vragen dat U onze harten vult met medeleven en genade en goedheid en vrede. En dat alles vragen wij in Jezus’ sterke naam, amen.

 

Koorzang – One God, One People, One Voice

Verenigd voor de eeuwigheid, één God, één volk, één stem

God schenkt ons volharding met zijn machtige hand

Opdat we de verlorenen bereiken en de zwakken op de been helpen

Bemoedigend, geduldig, groeiend met de dag

Volgen we in zijn voetsporen als Hij ons de weg naar huis wijst

Opdat we met één hart en één stem de Vader mogen prijzen

Want door Jezus Christus, zijn Zoon, wordt elke muur afgebroken

En ooit op een dag, in zijn bijzijn zullen we de hemel vullen met harmonie

Verenigd voor de eeuwigheid, één God, één volk, één stem

Eén God, één volk, één stem, één stem

 

Zegen

Dank voor jullie aanwezigheid. En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leid met open handen

3 juli 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan