Home Leef met Gods Geest

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Goedemorgen, en welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is altijd zo fijn om met jullie te zijn. Laat ons vandaag de Heer in al zijn glorie en heiligheid aanbidden. In de Bijbel staat dat God troont op de lofzangen van zijn kinderen. En dat zijn wij. Jullie zijn geliefd. Wij zijn blij dat jullie er zijn op deze Pinksterzondag. Wij komen vandaag vol vreugde voor Gods troon en herinneren ons dat het belangrijkste waarnaar wij allemaal zoeken eigenlijk maar één ding is: Wij willen vervuld worden met de Geest van God. Laten wij vandaag vrijmoedig voor Gods troon komen.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest in deze ruimte is. Dat U steeds bij ons aanwezig bent om een goed werk te doen in onze wereld en in onze levens en in de levens van onze kinderen en kleinkinderen.

Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons vervult met uw Geest en ons wilt helpen te wandelen zoals Jezus wandelde, vandaag en voor altijd. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je naar de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Make a Joyful Noise

Juicht de Here, gij ganse aarde,

Dient de Here met vreugde

Komt voor Zijn aangezicht met gejubel

Erkent, erkent, dat de Here God is

Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe

Zijn volk, de schapen die Hij weidt

Gaat met een loflied zijn poorten binnen

Zijn voorhoven met lofgezang

Dankt Hem, gezegend is Hij

Want de Heer is goed, gezegend is Hij

Want de Heer is goed, gezegend is Hij

Zijn genadig oneindig, gezegend is Hij

Zijn waarheid blijft, generaties lang, gezegend is Hij

Gezegend is Hij, zijn waarheid blijft,

Generaties lang, gezegend is Hij

Gezegend is Hij

 

SchriftlezingGenesis 11:5-9 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 11:5-9. Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. Kerkfamilie, laat ons de kracht van ons gesproken woord gebruiken ten goede. Amen.

 

Muziek – Ever Be door Voices of Hope

Uw liefde is toegewijd als een ring van puur goud

Als een eed die beproefd is, als een oud verbond

Uw liefde duurt, door de winterse regen

En voorbij de horizon met genade voor vandaag

Trouw bent U geweest en trouw zult U blijven

U hebt zich aan mij verbonden en daarom zing ik

 

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

 

U bent een Vader voor de wezen, uw goedheid maakt ons volkomen

U ondersteunt ons in zwakheid en uw kracht wordt de onze

U maakt me zoals U, U kleedt me in het wit

Uit de as laat U iets moois verrijzen

Want wij zijn uw bruid vrij van al haar schuld

En zonder al haar schaamte en gekend bij haar ware naam

 

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Daarom zing ik voor eeuwig uw lof

De engelen en heiligen zingen waardig bent U Heer

Voor eeuwig uw lof, de engelen en heiligen zingen

Waardig bent U Heer

 

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn

 

Muziek – Joyful, Joyful door Voices of Hope

Vreugde, vreugde, louter vreugde, is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister, vindt het licht, vindt het licht

Vindt het licht bij U alleen

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Harten ontvouwen zich als bloemen voor U en groeten U als de zon daarboven

Wolken van zonde en droefheid smelten weg, verdrijven de schaduw van twijfel

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Voeg je bij het koor, het machtige koor dat de ochtendsterren hebben ingezet

De Vader der liefde regeert over on , Hij waakt over alles,

Daarom zingen wij

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

O, we hebben U zo nodig, vindt het licht

Vindt het licht bij U alleen vindt het licht

Bij U alleen, U alleen

 

Solo – Do it Again door Terron Brooks

Toen ik rond deze muren liep, dacht ik dat ze nu wel zouden vallen

Maar U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Ik wacht op de verandering die komen gaat

Ik weet dat de strijd gewonnen is

Want U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Uw belofte staat nog steeds overeind, groot is uw trouw

Ik ben nog steeds in Uw hand, dit is mijn vertrouwen

U hebt me nog nooit in de steek gelaten

 

Ik weet dat de nacht niet zal blijven voortduren

Uw Woord zal waarheid worden, mijn hart zal opnieuw uw lof zingen

Jezus, U bent nog steeds genoeg, houd mij in uw liefde

Mijn hart zal opnieuw uw lof zingen

Uw belofte staat nog steeds overeind, groot is uw trouw, uw trouw

Ik ben nog steeds in Uw hand, dit is mijn vertrouwen

U hebt me nog nooit in de steek gelaten

En ik geloof dat U het opnieuw zal doen

 

Uw belofte staat nog steeds groot is uw trouw, uw trouw

Ik ben nog steeds in Uw hand, dit is mijn vertrouwen

U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Uw belofte staat nog steeds overeind, groot is uw trouw, uw trouw

Ik ben nog steeds in Uw hand, dit is mijn vertrouwen

U hebt me nog nooit in de steek gelaten

En dat zult U ook nooit, dat zult U nooit

 

Ik heb U zien bewegen, U verzet bergen

En ik geloof dat ik U het opnieuw zal zien doen

U hebt een weg bereid waar geen weg was

En ik geloof dat U het opnieuw zal doen

U verzet bergen

En ik geloof dat U het opnieuw zal doen

U hebt een weg bereid waar geen weg was

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij zeggen samen dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken

of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef met Gods Geest

door Bobby Schuller

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om die innerlijke dorst te lessen. Om dat innerlijke verlangen waarmee wij allemaal geboren zijn, te verzadigen. In elke man en vrouw. Ik denk ook dat hoe ouder wij worden, hoe dieper de innerlijke kloof is die alleen gevuld kan worden met Gods Heilige Geest. Maar zovelen in het tijdperk waarin wij leven, kijken naar al het andere en vervallen vaak in een soort gevoel van nihilisme. Niets doet ertoe. Of mensen hebben chronisch behoefte ergens bij te horen en dan proberen mensen aan de politiek of aan iets anders het vermogen te ontlenen om hen te vullen en dan doet het dat niet. Mensen hier in Irvine, wat een geweldige stad is hebben geweldige carrières en prestaties en komen toch vaak elke avond thuis en overwegen hun baan op te zeggen omdat, ook al hebben ze het toppunt van succes bereikt er toch iets mis is. Dit is geen moderne vraag en er is geen modern antwoord op. Dit is een eeuwenoud probleem met een eeuwenoud antwoord. Blaise Pascal was een beroemd wiskundige. Als je exacte wetenschap studeert, ken je waarschijnlijk wel wat van zijn werk. Maar hij was ook een groot theoloog. Hij schreef een theologisch werk, de Pensées. En daarin staat een beroemd geworden citaat: In ieder mens is een Godvormig vacuüm, een Godvormige leegte.

Een vacuüm moet gevuld worden. Je wordt meegetrokken. Omdat er binnenin je een behoefte is, een verlangen dat alles naar zich toe trekt en het moet gevuld worden met iets, maar het is Godvormig. Vandaag wil ik zeggen: Laten wij leven vanuit Gods geest. Laten wij drinken uit de rivieren van levend water. Laten wij ophouden ons af te vragen wat het volgende is waardoor ik mij gelukkig zal voelen en weten dat er maar één ding is dat, wat er ook gebeurt in mijn leven mij vreugde zal brengen en een glimlach op mijn gezicht zal toveren als het niet altijd zo goed gaat en dat is de Heer God almachtig, Die in mij woont. Die in mijn longen ademt. Die door mijn handen en voeten werkt. Die door mijn ogen ziet. En misschien wel het belangrijkste: Die door mijn mond spreekt. Laten wij ons naar de Heer haasten. Jullie zijn Gods tempel. En laten wij daar nooit minachting voor hebben. Dat je zo gemaakt bent dat Gods leven in jou woont. Het leven zelf van God. Laten wij dus ons leven en ons lichaam openstellen voor de Heilige Geest van God opdat de mensen Jezus Christus zien en voelen, waar wij ook zijn. Dat ben jij. Dat is wat je mist, als je iets mist. Daar komt de vreugde en het leven en de passie vandaan. Het komt van de Heilige Geest. Pinksteren. Wij preken vandaag over meerdere teksten maar vooral Handelingen 2, het verhaal van Pinksteren. Van oorsprong geen christelijke maar een Joodse feestdag. Pinksteren is de Griekse manier om vijftig te zeggen. En die feestdag heette voor de Griekse Joden Pinksteren omdat Sjavoeot, de Hebreeuwse feestdag voor Pinksteren, het feest der weken of de vijftig dagen na Pesach is. Dat is traditioneel de datum waarop in het Hebreeuwse jaar de eerste rijpe graankorrel wordt gevierd. Sjavoeot vieren ze vandaag nog steeds maar het gaat ook traditioneel over het geven van de Thora. Ze geloven dat God de Thora aan Mozes gaf op de dag waarop God ook de eerste graankorrel gaf. Het idee was dat het Woord van God als brood voor de ziel was. Er staat in de Thora: Van brood alleen kan de mens niet leven. Dat werd door God gezegd toen de wet aan Mozes werd gegeven. De mens kan niet leven van brood alleen maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is interessant. Wij komen daar nog op terug. Sjavoeot of Pinksteren gaat over het geven van de Thora en vooral het eerste graan. Nu geloof ik, maar dat moet ik even opzoeken maar ik geloof dat Pinksteren of Sjavoeot de enige Joodse feestdag is die op een zondag valt in plaats van op Sabbat. En je ziet dan dat het in Jezus’ tijd een tempelfeest is en dat er honderdduizenden, zo niet miljoenen Joden uit de hele wereld naar de tempel kwamen om Sjavoeot te vieren dat om negen uur ‘s morgens begon.

En ik wil hier even pauzeren. Probeer je eens te verplaatsen in een Jood uit de eerste eeuw. Deze tempel was in hun ogen en ook echt, een geweldige plaats. Ze noemden het nooit de tempel, maar het huis. Zeg allemaal maar: het huis. Het woord in het Hebreeuws was beth. De beth. Het huis van de Heer. En hier in dat kleine kamertje in het midden kon je tegen je kinderen zeggen: Als je in de knel zit, gaan wij langs bij God. Wij weten waar Hij is. Hij is in Jeruzalem in zijn huis, de tempel. Hij is daar, in het heilige der heiligen, achter die prachtige deuren. En als wij hard genoeg roepen, hoort Hij ons. Wij kunnen erheen. Het idee bestond dat God letterlijk daar is. Zo van: Oké, laten wij naar de hemel gaan voor een gesprek met God. Het was heel vergelijkbaar voor hen, waar veel wonderen gebeurden. Het idee dat wanneer je in de nesten zit, je kunt zeggen: Laten wij naar de tempel gaan. Ik heb verzoening nodig voor mijn zonde. Ik heb hulp nodig bij mijn probleem. Ik moet geven aan iemand in nood of ik heb hoop of bemoediging of gebed nodig. Laten wij naar Gods huis gaan en daar samenkomen. Dus letterlijk heeft God, in de Joodse geest, een adres: Jeruzalemweg 777. Wij weten dat je daarheen gaat en God zult vinden. En daar vond trouwens de christelijke feestdag van Pinksteren plaats. Als je met de kerk bent opgegroeid, denk je nu even van ‘ping’. Wacht even, voorganger Bobby, was dat niet de bovenzaal?

Dus als je dat even niet snapt Pinksteren is een christelijke viering van de gave van de Heilige Geest door het wonder van het spreken in tongen en traditioneel wordt geleerd dat die gave werd gegeven in wat men de bovenzaal noemt die wordt genoemd in het eerste hoofdstuk van Handelingen waar de discipelen bijeenkwamen. Dit is de plaats waar Judas Iskariot werd vervangen en vaak denken de mensen dat het daar gebeurde, maar dat is niet zo. Het gebeurt in de tempel. Je leest het in de Bijbel en de wetenschap ondersteunt dit. Sommige dingen kun je bekijken zoals het begin van hoofdstuk 2. Daar staat ‘en het huis’ of soms staat er ‘en het hele huis’. Wat betekent dat? Wij lezen daar het huis, de bovenzaal, maar voor Joden is het huis de tempel. Als het iemands huis was, hadden ze waarschijnlijk gezegd wiens huis dat was. Maar ze zeggen het huis. Er staat ‘de menigte’. Er was een menigte die zich om hen heen vormde. Hoe kan een enorme menigte van duizenden mensen zich vormen rond Johannes’ kelder of zolder of waar ze geacht werden bijeen te komen? Dat zou niet werken. Maar aan het eind van Handelingen 2 staat in feite: Elke dag bleven ze samenkomen in de tempelhoven wat een hyperlink is die zegt dat het de hele tijd in de tempelhoven is geweest. Ik weet niet of het je iets kan schelen. Voor de meeste mensen is het niet zo belangrijk. Maar voor mij wel want als je bedenkt dat Pinksteren daadwerkelijk in de tempel plaatsvond in plaats van in een bovenzaal en er staat dat het hele huis vol was van de Geest geeft dat wat meer leven en betekenis aan het verhaal.

Ten eerste is het logisch dat de discipelen op Sjavoeot in de tempel waren want Sjavoeot is een feestdag die in de tempel plaatsvindt. Daar zouden alle goede Joden naartoe gaan. En je zult in het hele begin van Handelingen zien dat ze steeds weer bij elkaar komen in de tempel. En dan is er die Bijbeltekst. Er zijn vier teksten. Stel je de tempel vol met mensen voor. De Bijbel zegt om 9 uur ‘s morgens. Dat tijdstip wordt genoemd met een reden. Dan vindt de Schriftlezing in de tempel plaats voor Sjavoeot. Om 9 uur ’s morgens staat er een priester op en leest vier teksten voor. Een van de teksten die hij dan leest, komt uit het boek Ezechiël. Zal ik het voorlezen? Het is dus 9 uur ‘s morgens in de tempel. Hij leest voor uit Ezechiël, uit het Oude Testament. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En toen voerde de Geest mij weg en achter mij hoorde ik het bulderende geluid van een machtige wind. En de Geest greep mij. En er was vuur dat de hoven vulde. Nu wil ik er even bij stilstaan dat dit absoluut om negen uur ’s morgens in de tempelhoven werd voorgelezen. En op dat moment, ik hoop dat het in dat boek staat alsof het zo moet zijn vult de Heilige Geest de tempel niet waar het heilige der heilige is maar waar die discipelen ergens anders in de tempelhoven zijn. Hij vult hen met kracht en vuur en ze beginnen te spreken in de talen van alle pelgrim die de tempel bezoeken voor deze hoogtijdag. Bezoekers uit Egypte en het Arabische schiereiland of het noorden, ergens in Klein-Azië. En ze zijn allemaal gekomen en ze horen het evangelie gepredikt worden in de taal uit het piepkleine dorpje waar ze vandaan komen terwijl maar zo’n 300 mensen die taal kennen. Het is een verbazingwekkend verhaal. En het is Gods vervulling van zijn belofte. En de dag waarop normaal het geven van de wet gevierd wordt, wordt voor gelovigen de dag van het geven van de Geest. Hier komt weer een hyperlink over deze dag. In de bizarre en voor onze ogen moeilijk te lezen taal van de Thora als God de wet aan Mozes geeft op de berg Sinaï weet je nog wat het volk doet omdat hij er te lang over doet? Ze maken voor zichzelf een gouden kalf en beginnen dat te aanbidden en ze zeggen dat dit de god Baäl is, die ons uit Egypte heeft gehaald, niet Jahweh. En als Mozes naar beneden komt, trekt hij een lijn in het zand en zegt: Zijn jullie met mij of zijn jullie met Baäl? En over allen die zeggen dat ze met Baäl zijn, zegt Mozes tegen de Levieten: Trek jullie zwaarden en dood ze. Weet je nog hoeveel mensen erop die dag stierven? Zijn er bijbelnerds hier? Het aantal was 3000. Er werden 3000 mensen gedood. Op Sjavoeot, waarop het geven van de wet aan de mensen wordt gevierd geeft God zijn Geest en gebeurt dit grote wonder. En op de dag van de oogst stellen duizenden mensen hun vertrouwen in Jezus Christus als hun Heer en Redder. Weet je nog hoeveel mensen op die dag het leven kregen? Hoeveel er tot geloof kwamen? Zijn er Bijbelnerds die de gok wagen? Drieduizend. De wet geeft dood en oordeel. De Geest brengt leven. Leven. En wat God op die dag deed was de wet vervullen en door zijn Geest veranderde Hij de mens. Ze hebben geen wet meer nodig. Ze hebben eenvoudigweg lief wat goed is en haten wat kwaad is. Ze zijn eenvoudigweg als Jezus geworden door zijn kruis, opstanding en vervulling van zijn Geest. En tot slot deze coole hyperlink van dit verhaal. Dit is ook een link naar Babel, de toren van Babel toen God een tweede poging wilde doen omdat de schepping zo slecht was geworden. Na de zondvloed worden Noachs kinderen en latere generaties weer een soort slechte mensen. En ze beginnen voor zichzelf in Babel een toren te bouwen en er staat dat ze in het land allemaal één taal spraken. En omdat ze allemaal één taal hadden, konden ze zich zo geweldig mobiliseren. Sommigen zijn geobsedeerd door dit verhaal. Er zitten zoveel leuke kanten aan.

Maar het meest bijzondere dat in de Bijbel staat over dit oude verhaal, is dat God zegt: Als zij als één volk dat één taal heeft, dit gaan doen zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Jezus herhaalt deze zin, weet je nog? Niets is onmogelijk voor hen die geloven. Dus dezelfde zin en bij het geven van de taal keert God het verhaal om. In plaats van ze allemaal in verschillende talen te splitsen brengt Hij ze samen onder de taal van de hemel. Het is een teken dat nu, omdat ze vol zijn van Gods Geest niets voor hen onmogelijk zal zijn. Niets is onmogelijk voor jou, als je vol bent van de Geest van God. Niets is onmogelijk voor hen die geloven en vertrouwen op de Here Jezus. En op die dag, toen de Heilige Geest die gelovigen vervulde kreeg die tempel een nieuw adres. Niet langer Jeruzalemweg 777, maar jij. Net zoals een Joodse familie naar de tempel zal hebben gekeken en gezegd: Wauw, God woont daar, kan ik naar jou kijken en zeggen: Wauw, God woont daar. Hij is daar in die persoon die gelooft in de gekruisigde en uit de dood opgestane Christus. Als je een tempel bent heb je de Geest nodig. Je hebt de Geest in je nodig. Kom dus vrijmoedig voor de troon van God. En als je nog geen christen bent geworden, bekeer je dan. Neem vandaag nog een besluit. Waarom niet? Besluit vandaag om je aan God toe te vertrouwen. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Als je gedoopt wordt, is het alsof God een waakvlam in je aansteekt. Je weet wat een waakvlam is. Die zit in je open haard of sommigen van jullie hebben hem in je fornuis. Het is een klein blauw, bijna onzichtbaar lichtje. Je hebt bijna een lamp nodig om het licht te zien. Het is een klein blauw vlammetje dat hopelijk nooit uitgaat.

Dat is tenminste de bedoeling. In deze analogie niet, oké. Het gaat nooit uit. Het is er altijd. Het geeft amper licht. Het geeft geen warmte, maar het is er altijd. Het enige waar het op wacht is dat je het gas aanzet. De vlam is er, je moet het gas aanzetten. Als er geen waakvlammetje is en je zet het gas aan, gebeurt er niets. Maar dat kleine waakvlammetje…Je zet het gas gewoon aan. Het is iets dat je naar God trekt. Je zou kunnen denken dat het iets is dat wil dat je je wendt tot al dat andere dwangmatige gedrag dat je leven verpest. Teruggaan naar die relatie die jou zoveel ellende heeft bezorgd of teruggaan naar die baan die je haat en waar je niet op je plek zit, of wat voor stof of vermaak dan ook. En je voelt dat het je terugtrekt, dat is een honger naar God. Ik heb geleerd een persoon te worden die graag honger heeft. Het is iets vreemds. Ik sprak hier ooit met iemand over. Iemand vroeg me naar discipline en ik denk dat ik iemand ben geworden dit is voor mij een geschenk om niet neutraal te zijn. Ik ben graag hongerig of vol. Ik had een ervaring, ik besefte dat toen ik op de universiteit zat, denk ik. Laten wij eerlijk zijn, wij houden allemaal van bubbelbaden. Wij zijn het soms oneens over theologie maar dit is het enige waarover de hele kerk het eens kan zijn: Een warm bad of een lekker bad. Ik herinner mij dat ik ooit een hele dag in de sneeuw bezig was met van alles. Dan kom je thuis en bent verkild tot op het bot. Er zijn maar weinig gevoelens in deze wereld die beter aanvoelen dan de hele dag in de sneeuw rondhangen en dan in een warm bad stappen. Wij zijn het erover eens dat bubbelbaden beter aanvoelen als je het koud hebt. Eten smaakt beter als je honger hebt. Slapen voelt beter als je moe bent. Vakantie voelt beter als je hard werkt. De honger die je in het leven voelt, is een honger die je naar iets beters trekt. Dus eet van de levensboom of blijf gewoon hongerig. Maar eet van de Heer en leer weten dat de honger die God in je heeft gelegd je naar iets beters trekt. En tot slot, bedenk dat je van alles symbolisch en letterlijk een tempel bent. Het huis van de Heilige Geest. Jij bent het huis. De Heilige Geest leeft in jou en ik heb gezien bij gelovigen vooral oudere christenen, dat er iets gebeurt als met name een oudere lang genoeg vanuit de Geest leeft, dat het glashelder is dat het leven van God in en om hen heen is. En ze trekken als vanzelf mensen aan. Veel mensen in de kerk zijn zo. Misschien denk je nu aan iemand die zo is. Misschien ben je dat zelf. Ik geef je mee dat een deel van de beloning van het vanuit de Geest leven en nooit de zijde van de Heer verlaten dat geestelijke honger je brengt tot de maaltijd van de Heer tot de boom des levens, tot de rivier des levens. Op een dag zullen er mensen zijn die de Heer niet kennen. Dan zien ze zoals een Jood in de eerste eeuw de tempel in Jeruzalem zou hebben gezien. Als ze het zwaar hebben en ze hoop nodig hebben of ze hebben liefde nodig, of bemoediging dan zullen ze zeggen dat er een plaats is waar ze heen kunnen. Er is een plaats waar ik heen kan gaan waar ik God kan vinden. En weet je waar ze aan zullen denken? Ze zullen aan jou denken. Laten wij allemaal bidden dat de vervulling van Gods belofte dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn in jou wordt waargemaakt. De Heer weet dat onze gekwetste wereld iemand als jij vol van de Geest nodig heeft en dat ben jij.

 

Gebed

Vader, wij vragen U in de naam van Jezus om ons te vullen met uw Geest die in overvloed voorziet voor de mensen eromheen een gemeenschappelijke genade van liefde en vreugde en vrede en geduld en vele goede dingen die beschikbaar worden gesteld aan een gekwetste, hongerige en dorstige wereld. Met alles wat er in deze wereld gaande is weten we dat U de hele wereld in uw handen hebt. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Heer, help ons ons naaste lief te hebben. Dat is alles wat U van ons vraagt.

En om U lief te hebben met heel ons hart, onze ziel en onze kracht en dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen.

 

 

Koorzang – God be in My Head

God, wees in mijn denken en mijn begrip

God, wees mijn ogen en mijn kijken

God, wees in mijn woorden en spreken

God, wees in mijn hart en mijn gedachten

God, wees mijn begin en eind

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef met Gods Geest

28 mei 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan