Home Je bent geliefd

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Wat fijn dat u er bent, dat u tijd heeft vrijgemaakt om hier te kunnen zijn. Hopelijk gaat u naar huis
met een nieuw besef van Gods goedkeuring over u. Niet toen u vanmorgen op weg hierheen werd gesneden en iets lelijks zei. Maar zijn goedkeuring over u zoals u nu bent. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Welkom bij Shepherd’s Grove en Irvine Presbyterian. U bent hier niet zomaar, ook al denkt u dat het toeval is of bent u hier uit schuldgevoel, wij zijn blij dat u er bent. Wij denken dat u straks met een volle tank naar huis gaat.

Gebed

Dank U, Heer. In Jezus’ naam, Vader, vul deze ruimte met uw Geest. Wij geloven dat U ons liefheeft niet boos op ons bent en ons geen verwijten maakt. Dank U dat U ons liefheeft zoals wij zijn omdat wij uw kinderen zijn. En dat U ons leert niet altijd te oordelen, vooral niet onszelf te veroordelen maar te leven in uw genade. Dit vragen ije U in Jezus’ naam, amen.

Koor – “How Can We Name a Love”

Hoe noemen wij een liefde die hart en geest wakker maakt
En woont in alles wat we weten of denken of doen of zoeken of vinden? Al in ons dagelijks leven in ieder mensengezicht
Weerklinken de echo’s van liefde en wordt God gevonden
Verborgen in het doodgewone als wij ontwaakten tot een leven Gegrondvest op Gods zorg die niet vraagt om beloning
Maar vanzelfsprekend, krachtig is
Dan kunnen we met vaderlijke benamingen beschrijven en aanbidden

Liefde zonder eind, een vader mild een moeder sterk, vertrouwd
Dus in honderd namen ontmoeten we dagelijks
Een aanwezigheid die we voelen en die aan het werk is thuis of gewoon op straat

Maar elke naam die we zien straalt in een held’re zon
In Christus alleen is liefde vervolmaakt, zijn leven en hoop begonnen Amen

Schriftlezing – Efeziërs 2:8-10 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik Efeziërs 2 vers 8 tot en met 10.
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God.
Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Kerkfamilie, wij verheugen ons dat God ons liefheeft zoals wij zijn en niet zoals we zouden moeten zijn. Amen.

Koor – “O Love”

O liefde, o liefde, o liefde die mij niet wil laten gaan
O liefde, ik leg mijn moede ziel in U te rusten
Ik geef U het leven terug dat ik heb ontvangen
Opdat in uw eindeloze diepte zij rijker, voller moge stromen O vreugde, o vreugde, o vreugde

Die mij weet te vinden door de pijn heen
O vreugde, ik kan mijn hart niet voor U sluiten
Ik zie de regenboog door de regen heen
En voel dat uw belofte niet ijdel is
Dat de ochtend zonder tranen zal zijn
Dat de ochtend zonder tranen zal zijn
Dat de ochtend zonder tranen zal zijn
O liefde, o liefde die mij niet zal verlaten
O liefde ik leg mijn vermoeide ziel in U te rusten
Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben
Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben
Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben
Opdat in uw eindeloze diepte zij rijker, voller moge stromen Die ochtend zal zonder tranen zijn
O liefde, o liefde, o liefde, o liefde, o liefde,
O liefde die mij niet zal verlaten,
O liefde die mij niet zal verlaten

Het Onze Vader met Tim McCalmont

Vandaag zijn wij als gemeente van God bijeen. Bidt u mee?
Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk komW.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Solo – Todd Strange – “Agnus Dei”

Lam van God dat
wegneemt
Wees ons genadig
Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt Heb genade, heb genade, heb genade met ons Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt Geef ons, geef ons

Lam van God, geef ons vrede, geef ons Geef ons vrede, geef ons, geef ons vrede

Solo – Todd Strange – – “Thankful”

Op sommige dagen vergeten we wat we rondom ons zien
Op sommige dagen zien we niet de vreugde die ons omringt
We zitten zo in onszelf verstrikt dat we nemen wanneer we moeten geven En vandaag bidden wij om dat wat nog komen gaat
En op die dag, hopen we op dat wat nog komen gaat
Het is aan ons, verandering te brengen
En al kunnen we allemaal nog meer doen
Er is zo veel om dankbaar voor te zijn
Al zijn we allemaal verschillend op één punt zijn we allemaal verbonden We kunnen allemaal een licht zijn
En vandaag bidden wij dat wat we nog niet kunnen zien
En op die dag hopen we op dat wat we nog niet kunnen zien
Het is aan ons, verandering te brengen
En al kunnen we allemaal nog meer doen
Er is zo veel om dankbaar voor te zijn

Proclamatie met Bobby Schuller

de zonde der wereld

Geweldig dat u er bent. Weet dat we van u houden. Vrienden, houdt uw handen zo en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Je bent niet wat je hebt gedaan” door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. God heeft u lief zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Ondanks alles wat ons niet aanstaat van onszelf dat wat wij anders zouden willen zien, de bagage die wij mee zeulen ondanks dat alles heeft God ons lief, heeft God u lief. U bent niet alleen en God heeft ervoor gezorgd dat wij niet ongerust hoeven te zijn over ons behoud. God zal ons niet de rug toekeren dankzij Jezus’ goede werk. Maak u geen zorgen dat u op allerlei manieren tekortschiet. God heeft u lief zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Nu wij als twee kerken samenwerken bij het uitdragen van het geloof moeten wij inzien dat de toekomst ligt in onze missie om mensen te vertellen over de genade. Dat je niet bent wat je doet, wat je hebt of wat mensen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. Dat is de basis van ons geloof van ons geloof. Toch voelen veel mensen zich er onbehaaglijk bij. Het is een nieuwe manier om te zeggen: ‘Niet door werken…’ Alle andere religies zeggen: Doe het juiste en je hoort erbij. Doe het juiste en je komt in de hemel. Het christendom zegt dat niet. Het zegt: kom erbij, dan zal je vanzelf het juiste doen. Ontvang genade, dan zal God zorgen dat je het beter gaat doen. Wij dienen een genadevolle God. Hij doet het werk en wij zijn degenen die geloven, vertrouwen en leven vanuit ons geloof ook als bepaalde dingen in onszelf ons tegenstaan.

U bent niet wat u doet of gedaan heeft. U bent wat Jezus voor u heeft gedaan. Dat kan niemand u afpakken. Is dat geen goed nieuws? Daaraan ten grondslag ligt het idee dat schaamte dodelijk is. Wij zingen het zo vaak: Dank U, Heer, dat U mijn schaamte hebt weggenomen. Maar in de kerk wordt schaamte vaak als deugd gepresenteerd. Dat is het niet. God verwerpt schaamte. Schaamte leidt altijd tot zonde, genade altijd tot goedheid. Schuldgevoel zegt: Ik heb iets verkeerds gedaan. Schaamte zegt: Ik ben zelf verkeerd. Schuldgevoel zegt: Ik heb een fout gemaakt. Schaamte zegt: Ik ben zelf fout. Onze kerkelijke taal komt grotendeels uit de Middeleeuwen, niet uit de Bijbel. Wij moeten ophouden onszelf te beschuldigen en te denken dat wij alles waar wij ons voor schamen moeten verbergen om bij de kerk of bij onze familie te horen. Wij moeten ons kwetsbaar opstellen en eerlijk toegeven dat iedereen een puinhoop is. Iedereen. Ons geloof en onze leer zijn geworteld in de Schrift, vooral in deze tekst. Het is Efeziërs 2 vers 8. Paulus zegt: Want uit genade bent u zalig geworden,

door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Gelooft u dat? Door geloof, mensen.
Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Mooi, die redenering. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die goede werken zijn belangrijk maar moeten voortkomen uit genade, niet uit formalisme. Uit vergeving, niet uit veroordeling. Anders gezegd: vergeef uzelf. God heeft u ook vergeven. God houdt van u. Kunt u zichzelf vergeven? Kunt u het loslaten? Kunt u door uw geloof erop vertrouwen dat u zijn genade kunt ontvangen? Geen genade in de zin van vergeving. Genade in de zin van grenzeloze, onbeperkte, onverdiende gunst. U bent Gods lieveling. Het is eigenlijk onrechtvaardig. Wil dat er bij u in? Schrijvend over het geloof, had Henri Nouwen het ook over een van de grootste beletsels om een leven voor Jezus te leiden. Hij schrijft: Ik ben gaan inzien dat de grootste valstrik niet succes is of populariteit of macht maar zelfafkeuring. Succes, populariteit en macht kunnen inderdaad een grote verleiding vormen maar die verleidelijkheid komt vaak doordat ze onderdeel zijn van de veel grotere verleiding van zelfafkeuring. Als wij zijn gaan geloven dat wij waardeloos en geen liefde waard zijn lijken succes, populariteit en macht al gauw aantrekkelijke oplossingen. Maar de werkelijke valstrik is zelfafkeuring. Zodra iemand mij bekritiseert zodra ik word afgewezen of alleen gelaten denk ik meteen: Dat bewijst weer eens dat ik niets voorstel. Dan zegt mijn duistere kant: Ik deug niet. Ik verdien het, opzij geschoven, afgewezen en verlaten te worden. Zelfafkeuring is de vijand van ons geestelijk leven omdat het ingaat tegen de heilige stem die ons zijn geliefde kind noemt. Dat we zijn geliefde kind zijn is de fundamentele waarheid van ons bestaan. Ik was… Mijn beste vriendje vroeger was Brennan. Hij was een soort broer. Wij gingen naar dezelfde kerk. Zijn moeder was bijna mijn tweede moeder. Wij waren altijd samen. Een keer gingen we met een opblaasbaar roeibootje naar de haven. Wij hadden hengels en aas meegenomen. Wij gingen bij de steiger liggen waar brandstof wordt getankt. Daar vingen wij kleine heilbotexemplaren. Elke keer dat wij uitwierpen, hadden wij beet. Het was niet te geloven. Wij vulden de hele boot met kleine heilbot uit de haven. Wij hadden er meer dan honderd. Alsof wij de loterij hadden gewonnen. Wij waren door het dolle. Wij voeren terug naar mijn vader. Wij gingen ervan uit dat hij blij zou zijn met die vis. Maar hij zei: Wat moeten wij daarmee? Hoezo? zei ik. Hij zei: als je een levend wezen doodt, moet je het ook opeten. En toen liet hij ons, jongens van 10 meer dan honderd heilbotjes schoonmaken. Kleine filetjes waar wij een soort nuggets van maakten. Mijn jeugd lang hebben Brennan en ik…Wij deelden zo veel schitterende herinneringen. Het was zo’n lieve jongen. Ik weet nog dat hij vaak zijn arm om mij heen sloeg en zei: ‘Jij bent mijn beste vriend. ‘ Echt een lieve jongen. Ton we een jaar of 12 waren, kregen zijn ouders huwelijksproblemen. Daar zat hij heel erg mee, maar wij praatten er niet over. Zijn moeder probeerde sterk te zijn. Zij was echt een fantastische vrouw. Uiteindelijk gingen ze scheiden en ik zag hoe Brennan erdoor verscheurd werd. Hij hield zo van zijn familie, hij kon er geen vrede mee hebben. Wij werden tieners en ik zag zijn gedrag veranderen. Hij werd bozig, maakte vaak ruzie. Toen ik naar Oklahoma verhuisde, verloren wij elkaar uit het oog. Maar als jongetjes waren wij als broers geweest. Toen ik als getrouwd man terugging naar Californië, belde ik meteen Brennan. Wij troffen elkaar in de bar waar hij werkte. Hij zag er anders uit, was kaalgeschoren en supergespierd. Maar nog altijd vrolijk, aardig, lief. Wij praatten lang met elkaar. Dat was 12 jaar geleden. Na die ene keer had ik weinig meer van hem vernomen. Tot een paar maanden geleden. Toen kreeg ik een bericht van zijn zus: Bobby, Brennan is gisteren gestorven. Wij zijn er allemaal kapot van. Bid alsjeblieft voor ons. In de loop der tijd was hij verslaafd geraakt aan drugs. Hij was nog steeds een geweldige vader van twee dochters en een fijne vent. Maar hij probeerde zelfstandig van zijn verslaving af te komen. Ik ging naar de begrafenis, zijn familie wilde mij op de eerste rij hebben en ik kon alleen maar huilen. Ook al had ik hem in geen 12 jaar gezien, ik bleef maar huilen. Ik verweet mijzelf: Wat voor vriend was ik nou? Ik kende zijn kinderen niet eens. Hun moeder ook niet. Ik wist niet wat er speelde, had ik hem kunnen helpen?

Op veel foto’s stond ik samen met Brennan, wij waren als een Siamese tweeling. Ik herinner mij dat zijn zusje na afloop heel lief tegen mij zei: Brennan wilde de vriendschap met jou weer oppakken maar eerst wilde hij zijn leven weer op de rit krijgen, zijn verslaving overwinnen. Dat zei hij: als hij dat had opgelost, zou hij je vriendschap weer zoeken. Die uitspraak bleef mij zo bij en het is zo pijnlijk. Want ik was dolgraag vrienden geweest, ongeacht die drugs. Ik zou het echt niet erg gevonden hebben. Ik zou van hem hebben gehouden zoals hij was. Ik voelde mij ook schuldig dat wij de vriendschap niet hadden voortgezet. Ik vertel dit verhaal omdat ik denk dat wij daar allemaal mee worstelen: ‘Ik zoek mijn vrienden of kinderen weer op als ik mijn leven op de rit heb.’ ‘Ik zoek God weer op als ik de boel op orde heb.’ De hoofdreden van mensen om de kerk te verlaten, is een zonde in hun leven. Terwijl het worstelen met zoiets nou juist dè reden is om de kerk op te zoeken. Als wij in de spiegel kijken, moeten wij vooral niet doen wat mijn vriend deed die zei: ‘Ik ben alleen liefde en geborgenheid waard als…’ ‘Ik verdien alleen een vriend als ik deze nare gewoonte afleer.’ ‘Ik mag alleen christen te zijn, naar de kerk gaan, God kennen of aanbidden als ik een dikke voldoende krijg voor mijn gedrag.’

Weet u dat veel Bijbelse helden lang geen dikke voldoende haalden? Voorbeelden te over. Abraham gaf zijn vrouw aan de farao. Hij zei dat het zijn zus was uit angst te worden gedood. Wat een lafaard. En zo zijn er nog veel meer. Jacob die op slinkse wijze zijn erfenis verwierf. David, die een man de dood in stuurde om zijn 1000e vrouw te kunnen krijgen. Het waren er niet zo veel, maar… Overal in de Bijbel zie je dat God van onvolmaakte mensen houdt die eigenlijk maar over één ding beschikken: geloof. Ondanks al mijn onvolmaaktheid, alles wat me tegenstaat aan mijzelf, al mijn tekortkomingen, geloof ik dat God me naar mijn bestemming kan brengen. Niet door eigen kracht, niet door mijn wil, maar door zijn genade. En die genade hebben wij dankzij de gekruisigde Christus, amen? Wij mogen ervan overtuigd zijn dat God ons niet de rug toekeert als wij de fout ingaan. Dat staat in de Bijbel. Ik vind dit zo’n mooie passage die uitspraak van Paulus die eindigt met: ‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Is dat geen prachtige uitspraak? Al maken wij fouten, ook al vallen wij, als wij onze blik maar op Hem gericht houden, zal ons leven beter worden. God wijst u niet af, is niet boos op u, Hij heeft u lief zoals u bent. Hij heeft met Jezus’ bloed een contract

getekend op uw leven. Als u dat gelooft, is er niets waardoor u dat ongedaan kunt maken. Wij moeten mensen worden die Gods liefde zo diepgaand leren kennen dat ons leven een respons wordt op die liefde, geen poging haar te verdienen. Is dat te volgen? Wij willen ons leven vormgeven in antwoord op zijn liefde. Heiligheid ontstaat in een diepgaande, geweldige relatie met God waarbij je met heel je hart weet dat Hij van je houdt. Vrienden, Hij houdt echt van u en zal u nooit de rug toekeren. Nooit zal Hij u de rug toekeren. Is dat geen goed nieuws? Ik heb het er vaak over, maar het is ook goed om het weer ter sprake te brengen. Maar vóór ik ga afsluiten vertel ik u dat het goed is om af en toe onze zonden te belijden. De Bijbel roept daar maar op twee plaatsen toe op: Jacobus en 1 Johannes. Dat zijn beide boeken uit de laatste fase van het ontstaan van de Bijbel. Je krijgt daardoor het idee dat het belijden van zonden geen algemeen toegepast onderdeel van de liturgie was. Maar belijden dat je gerechtvaardigd bent of Jezus aanneemt als Heer wel. Ik wil daarmee niet zeggen dat je moet ophouden je zonden te belijden. Maar belijd ook goede dingen. Belijd goede dingen over je leven, zoals de Bijbel ons zegt te doen. U noemt zichzelf een vuile zondaar, een vreselijk mens. Doe dat niet, want wat je gelooft wordt dan waarheid. Als je gelooft dat je een verwerpelijke zondaar bent, ga je ook zo leven. Maar als je echt gelooft dat je gerechtvaardigd bent, gered, geliefd, geroepen dan zal je leven, zelfs je gedrag veranderen. Paulus zegt: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden vuile smerige zondaren. Nee. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. U bent rechtvaardig in Hem. Dat zegt de Bijbel met zoveel woorden. Geloof het, belijd het, verkondig het. Want heiligheid komt niet voort uit schaamte, maar uit genade. Amen. Dus wij belijden onze zonden maar wij belijden ook onze roeping, onze rechtvaardigheid en redding als een goed werk dat Jezus voor ons heeft gedaan en dat wij zelf niet konden. Vaak proberen we het goede dat Hij in ons leven doet, ongedaan te maken door onszelf helemaal af te maken. Maar zo is het evangelie niet. Dat zegt: niet door onze werken. Toen we verloren waren in zonde toen wij buiten Gods koninkrijk vielen heeft Hij een weg gemaakt die altijd blijft. U bent Gods geliefde zoons en dochters. Hij heeft u lief. U bent niet alleen. U bent niet in de steek gelaten en niet ongewenst. U bent liefde en geborgenheid waard zoals u bent, niet zoals u zou moeten zijn. Die overtuiging is cruciaal voor emotionele gezondheid en een diepgaande band met mensen. Ik wil u stimuleren om dit credo uit te spreken vooral het begin: Ik ben niet wat ik doe, wat ik heb of wat ze over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Neem deze dingen ook op in uw gebed. Het kan uw ziel genezen als u erin gelooft.

Gebed

Heer, wij komen voor U in Jezus’ naam en danken U dat U ons liefheeft dat U ons hebt geroepen en uitgekozen. U wilt dat wij goede mensen zijn, die het goede doen maar zoals wij willen dat onze kinderen weten dat wij van ze houden zo wilt U dat wij weten dat U ons liefheeft. En dat geloven wij ook. Vandaag bevestigen wij dat wij in God gerechtvaardigd zijn, dat wij gerechtvaardigd zijn, dat wij liefde en geborgenheid waard zijn. Wij verklaren dat niets ons kan scheiden van Gods liefde geen hoogte, diepte, engelen of demonen. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Dank U, Heer. Wij vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer Verhef uw hart, verhef uw stem, verheug, wees blij Verheerlijk Hem, amen

Je bent geliefd

28 juli 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan