Home Hou vol als Soldaat van Jezus Christus

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo kijkers en kerkfamilie. Wij missen jullie. En ook al zien wij elkaar nog steeds niet onder hetzelfde dak, wij ontmoeten elkaar wel onder dezelfde machtige naam. De naam van Jezus Christus. Fijn dat jullie met ons meedoen. Jullie zijn zo geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons liefhebt en dat U hier met ons bent en wij denken aan al onze vrienden

en familie en mensen die binnen blijven en zo graag naar buiten willen en wij denken aan alle spanningen die er zijn. Wij bidden om vrede, om genade en vooral om wijsheid. Heer, wij danken U en wij houden van U. Wij bidden dat uw Heilige Geest vandaag met ons is en wij verhogen de naam van Jezus. In zijn naam bidden wij, amen. Amen. Draai je nu naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Aaron Al-Imam – “Overcome”

De duisternis zal plaats maken voor een nieuw begin

Als wij onze ogen opslaan en de hoop zien die voor ons ligt

Waarin de hele schepping wacht op het vestigen

Van de heerschappij van de Heer onze God.

Wij zullen niet schrikken als de aarde plaatsmaakt voor de verrezen Overwinnaar

Angst verdwijnt door het lege graf want de Verrezene heeft overwonnen

 

Kom vrienden,

Laat je loflied je angsten verjagen want de Heer onze God heeft overwonnen

Hij zal voor eeuwig heersen, bolwerken zullen wijken

Hij is de Heer en Hij heeft overwonnen

Wie kan tegen ons zijn? Jezus is mijn Verdediger

Hij is Heer en Hij heeft overwonnen

 

Wij zullen niet schrikken als de aarde plaatsmaakt voor de verrezen Overwinnaar

Angst verdwijnt door het lege graf want de Verrezene heeft overwonnen

Wij zullen niet schrikken als de aarde plaatsmaakt voor de verrezen Overwinnaar

Elke angst verdwijnt door het lege graf want de Verrezene heeft overwonnen

Want de Verrezene heeft overwonnen, want de Verrezene heeft overwonnen

 

Schriftlezing2 Timotheüs 2:1-7.

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Timotheüs 2:1-7. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Kerkfamilie, wij worden soldaten genoemd.

Ons wordt gevraagd, te volharden in de geestelijke strijd en dit zegt wie je bent. Amen.

 

Koor“A Song of Peace”

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming

Ik bouw op U en ga in uwen naam

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming

Ik bouw op U en ga in uwen naam

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan

Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in uwen naam

Toch rijst in mij een lied van overwinning

Ik bouw op U en ga in uwen naam

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

In rust met U die mij hebt voortgeleid

Ik bouw op U, o God, Amen

 

Solo Preston Parker – “Pleasing”

 

Laat mijn leven een geschenk zijn volkomen toegewijd

Aan het verkondigen van Uw grootheid en de kracht van Uw naam

Uw trouw is nooit veranderd en nu leef ik om te zeggen:

In al wat ik doe wil ik U eren

 

Laat de woorden uit mijn mond aanvaardbaar zijn voor U

Laat het lied dat ik zing U behagen, Heer

Met heel mijn hart heb ik U lief

Wil ik U behagen, Heer, ik wil U behagen, Heer, U behagen, Heer

Uw trouw is nooit veranderd en nu leef ik om te zeggen:

In al wat ik doe wil ik U eren, U eren

 

Laat de woorden uit mijn mond aanvaardbaar zijn voor U

Laat het lied dat ik zing U behagen, Heer

Met heel mijn hart heb ik U lief

Wil ik U behagen, Heer, U behagen, Heer,

U behagen, Heer, U behagen, Heer, dat is wat ik wil, God

Ik wil U welgevallig zijn

 

U kent mij bij naam, God, U noemt mij Israël

U noemt mij uw oogappel, U noemt mij uw soldaat

En ik weet dat U zegt; goed gedaan trouwe dienaar

Ik wil U behagen, Heer

 

Koor – “Baba Yetu”

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Dank U, Vader, dank U, Vader

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, amen

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Onze Vader, die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Die in de hemelen zijt, amen

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

Maar verlos ons van de boze

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

Onze Vader, uw naam worde geheiligd

 

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – “Hou vol als Soldaat van Jezus Christus”

door Bobby Schuller

Vandaag praten wij over wat het betekent om soldaat te zijn in het leger van de Heer. Wat het betekent om soldaat voor de Heer te zijn. De katholieke en protestantse kerk hebben beide een zwart militair verleden. Maar er schuilt ook veel goeds in het soldaat zijn voor de Heer. Ik wil het vandaag hebben, binnen een context die ook Paulus gebruikt over het idee, te volharden voor een beloning. Dat wij, als wij zware tijden doormaken, vastberaden volhouden en volharden. Dat wij ons mentaal en geestelijk

weten te weren in moeilijke tijden. Want de hele wereld is op dat ogenblik in de greep van er nu gebeurt.

En er gebeuren allerlei politieke dingen en regels en er zijn onzekerheden en complottheorieën en zo en ze stapelen zich alsmaar op de redenen waarom het zo zwaar is om dit nog langer te verduren. Maar ik denk dat je sterker bent dan je zelf beseft. Ik denk dat je meer in huis hebt en ik wil je bemoedigen om nog even vol te houden. Misschien worstel je met je geloof, met God maar ik wil je bemoedigen, te blijven volhouden. Niet omdat dat het juiste is om te doen, maar omdat er een beloning is. Dit is precies zoals de Bijbel ons leert, te denken. Wij als christenen denken vaak dat volhouden het juiste is om te doen. Omdat het eervol is en nobel. Dat is het zeker. Maar de Bijbel vertelt ons, dat wij moeten

volhouden omdat er een beloning wacht. Als jij die persoon kunt zijn, zal je zoveel goeds in je leven ten deel vallen. Er is ooit een beroemde marshmallowtest met kinderen gedaan. Als ze een marshmallow voor zich lieten liggen, kregen ze er nog eentje. En als ze er nog steeds van af bleven, kregen ze er nog meer. Dat onderzoek wees uit dat er een verband bestaat tussen mensen die hun behoeftebevrediging uitstellen en later succesvol worden. Dat leren wij als kind. Als wij onze behoeftebevrediging uitstellen en als wij stug volhouden, ook als het zwaar is of dat nou pianoles is, of huiswerk, of dat soort dingen, wij leren de les dat volharding een reden heeft en die reden is niet een morele. De reden is de beloning, de goede dingen die terecht komen bij hen die het mentale vermogen hebben om in moeilijke tijden vol te houden. En dat ben jij. Jij bent sterker dan je denkt. Jij bent solide. Je komt datgene wat je doormaakt, te boven. En je zult zo dankbaar zijn voor de beloning die God straks voor je heeft. Dat je het niet hebt opgegeven toen je de weg voor 80 procent had afgelegd. Dat je je niet hebt teruggetrokken. Vergeef mij voor dit zeer egocentrische, zelf behagende verhaal. Als wij samen een kop koffie zouden drinken en je vroeg mij: Bobby, wat is het gaafste dat je ooit gedaan hebt in je leven? Na trouwen met je droommeisje,

Hannah Schuller, want dat is het gaafste. Het gaafste dat ik ooit gedaan heb, was een haai van 150 kilo vangen. Hij woog geen 150 kilo, maar veel scheelde het niet. Als kind woonde ik bijna op zee. Wij hadden een bootje en daarmee gingen wij heel vaak vissen. Mijn pa was gek op vissen. Elke zomer

van mijn leven zaten wij op die boot. Wij visten op alles en wij deden mee aan wedstrijden. Wij aten alle vis op of zetten ze terug. Heel humaan. Wij gingen op haaien vissen en ik ving een voshaai. Dat wist ik niet, alleen dat hij groot was. Een haai of een marlijn of een zwaardvis. Maar ik had hem gevangen. Ik was 12 en ik worstelde met die vis. Mijn beste vriend Abe was erbij en doordat hij en mijn pa erbij waren

dacht ik, ik ga die haai binnenhalen of ik ga dood. Ik was niet van plan het op te geven. Ik worstelde. Soms was de haai vlakbij en dan verdween hij weer. Eindelijk hadden wij hem op de boot en iedereen riep: Het is een voshaai. Te gek, want een voshaai is een mooie vangst met goed vlees. Bij het vissen gebruik je een pikhaak, een stok met een haak. Mijn pa spietste de haai met de pikhaak en wilde hem vangen. Maar toen ontsnapte de haai. Uiteindelijk vochten wij twee uur en drie kwartier en eindelijk hadden wij hem aan boord. Ik was 12. De haai woog 123 kilo. Een vis meet je op inclusief de staart.

Voshaaien hebben een staart van 2 meter. De hele haai was 4 meter lang. Op die dag leerde ik de waarde van volharding. Nog steeds is dat, ook nu ik een volwassen man ben. Overigens wordt dat verhaal steeds sterker. De vis wordt steeds groter. Maar hier is die haai. Het is echt gebeurd. Dat zijn mijn vader en ik en je ziet ook waar die pikhaak had gezeten. En als jochie van 12 had ik de diepst denkbare voldoening dat ik mijn pa kon laten zien dat ik een man was. Dat ik alles in huis had om dit monster te verschalken. Dit beest te verslaan. Voor mij was het vangen van die haai, ook voor de volwassene die ik nu ben een van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens mijn ontwikkeling van jongen naar man. Ik voel mij een man op die foto. Ik voelde mij zo stoer. Met volharding is het zo dat naarmate wij ouder worden en strijd moeten leveren en volharden dat de volharding zelfvoldoening schenkt omdat het gevecht zo zwaar is geweest. Als je iets doorstaat waar je op dit moment mee worstelt zul je zo blij zijn dat je God niet hebt opgegeven. Zo blij dat je je familie niet hebt opgegeven of wat het ook is waarvan God wil dat je ervoor blijft strijden. Weet dat God je aanmoedigt en ik ook. Ik weet dat je alles in huis hebt om die finishlijn te halen en de beloning te krijgen die God voor je in petto heeft. Onze Bijbeltekst van vandaag komt uit 2 Timotheüs 2. Het boek of de brief van 2 Timotheüs was de laatste brief die Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheüs, voordat hij stierf. Niet Timotheüs, maar Paulus. Paulus zat gevangen in Rome en zou worden geëxecuteerd naar verluidt door keizer Nero. Het is mogelijk dat toen Timotheüs de brief ontving, maar dat is speculatie dat Paulus al dood was. En de boodschap in dit deel van de brief die hij Timotheüs wil meegeven is dat hij moet volharden omwille van de beloning. Volhouden omdat God iets moois heeft voor Timotheüs. Timotheüs is voorganger in de stad Efeze in Klein-Azië in het huidige Turkije. Het is in die dagen een van de rijkste steden in het Romeinse rijk en Timotheüs heeft het er als jonge voorganger erg zwaar. Veel zwaarder dan ik het ooit heb gehad. En Paulus, de geestelijke vader, wil dat Timotheüs beseft dat God een grote beloning voor hem bewaart. Dit is wat hij zegt: U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd met mij verdrukkingen. Dat klinkt niet erg bemoedigend, hè?

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Even pas op de plaats maken. Het beeld van een soldaat of legionair in het Romeinse Rijk is zwaarbelast. Als je een jongeman in het Romeinse Rijk was en je was van arme komaf was dienst nemen in het leger een erg gevaarlijke optie. Maar het bood geweldige kansen. Stel, je was een arme sloeber van 17 of 18 en je werd legioensoldaat dan tekende je voor maar liefst 25 jaar van je leven waarin je niet kon trouwen of wat dan ook, behalve soldaat zijn. Een groot deel van die tijd word je elders gelegerd en moet je vechten met barbaren. Dat was erg gevaarlijk. Zo’n 60 procent overleefde zijn diensttijd. Dus 40 procent kwam om. En je moest zo hard als een bikkel zijn. Je droeg zo’n 25 kilo uitrusting. Op sommige dagen legden ze in looppas ruim 30 kilometer af. Om tal van redenen

moest je een harde zijn maar aan het einde van de rit had elke legionair uitzicht op een lapje grond en een pensioen. Dat is tegenwoordig al niet niks maar als je destijds niks had en ze beloofden je dat je na 25 jaar dienen een akkertje zou krijgen waarop je wat kon verbouwen en dan kon trouwen en de hele rest, was dat een prachtig vooruitzicht voor velen. Die legionairs werden in groepjes van 10 ingedeeld.

In feite acht soldaten en twee dienaren. Die acht soldaten vormden hun hele militaire loopbaan hetzelfde groepje. Het werd op die manier een groepje boezemvrienden. Dat is een van de belangrijkste redenen

dat de legionairs zo effectief waren. Ze schoven die soldaten niet willekeurig rond of stuurden ze overal naartoe. Ze waren doorlopend met zijn achten. Ze streden samen, beschermden elkaar en kozen zelf uit hun midden een leider van het achttal. Gedurende die 25 jaar vormden ze een familie. Er lopen veel parallellen tussen de Romeinse legioensoldaat en wat het betekent om een soldaat van Christus te zijn.

Een ander belangrijk aspect van het legionair zijn, was het standhouden. De Romeinen waren mede zo effectief omdat ze een Grieks idee hadden geleend. De falanx. De Griekse voetsoldaten creëerden een muur van schilden. Ze hadden superlange speren en creëerden een muur waartegen barbaren en andere getikte legers zich letterlijk stukliepen. Daarna staken ze toe. Het enige dat je als Romein meestal hoefde te doen was, niet vluchten. Rechts van je stonden je strijdmakkers, die je met name kende. Je moedigde elkaar aan en je hield stand. Dat deed je zodat de cavalerie om je heen kon toeslaan en boogschutters veilig konden schieten. Je hoefde alleen maar de linie te houden. Als je krijgsgeschiedenis bestudeert, is dat 70 procent. Als legers elkaar te lijf gaan, valt het wel mee met de dood en het verderf. Het is vooral psychologie. De grote dodentallen krijg je pas als een leger op de vlucht slaat en door de cavalerie wordt neergemaaid. Ik bedoel dat de Romeinen de strijd zien als een oefening in geestkracht. Ze vormen een linie en doen wat de commandant ze beveelt en trekken zich pas terug als het bevel daartoe wordt gegeven. Je door een moeilijke tijd heen slaan vergt zelden dappere, grote stappen en veel actie. Heel vaak, zeker in tijden als deze met Covid-19 gaat het alleen om standhouden. Met vrienden en dierbaren zijn, luisteren naar de stem van God en die van je voorgangers en geestelijke leiders om in deze moeilijke tijd stand te houden. Niet opgeven. Volharden, want dan ben je veiliger en beter af en God zal je uiteindelijk belonen. Daar geloof ik in. Soldaten. Als soldaat in Gods leger strijden wij volgens Paulus niet om vlees en bloed. Het gaat niet om echte soldaten, maar om geestelijk krachtig te zijn in de Heer. Iemand zijn die dingen kan verdragen die een ander niet kan verdragen. Jij bent zo iemand die kan verdragen wat je doormaakt. Je hebt meer in huis dan je denkt en je beloning na de strijd zal groter zijn dan je je kunt voorstellen. Niemand zit in een leger te wachten op een perfecte soldaat. Ze willen bikkels. Ze willen mensen die niet van opgeven weten. En zo iemand ben jij. Voor de geestelijke strijd vraagt God vertrouwen. Vertrouwen, doorzetten. Hij wil weten dat je het karakter hebt om dit te doorstaan. En ik kan je zeggen dat je dat hebt. Je hebt alles wat je nodig hebt om deze moeilijke tijd te boven te komen. Paulus eindigt met te zeggen: En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dat klopt. Een van de regels bij de Olympische Spelen was in elk geval voor boksen, was dat je tien maanden getraind moest hebben eer je mocht uitkomen. God wil dat wij bereid zijn om te trainen. Dat wij bereid zijn, moeilijke dingen te doen, ook wanneer het leven makkelijk is. Ten slotte zegt hij: De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Ja, de landbouwer krijgt het beste graan, het beste dat hij verbouwt omdat hij heeft volhard in zware tijden. Een van de redenen dat God wil dat je blijft volharden, is die beloning. Er is een tijd geweest dat ik de Bergrede uit mijn hoofd leerde. Ik dacht dat ik er op die manier iets nieuws uit kon halen. Een belangrijke conclusie die ik uit de Bergrede trok was de reden die Jezus ons geeft om dit te doen. Hij heeft het aldoor over belonen. Er is een beloning. Verspeel de beloning niet. Verspeel de kroon niet. Verspeel de roem niet. Je zult zo blij zijn als je dit voltooit. Je zult het tot in je tenen voelen en het zal je optillen en dragen. Je zult beloond worden door de Heer en zo blij zijn dat je het hebt doorstaan. Tot slot nog even dit: Jaren geleden deed ik hardlooptraining met wat vrienden. Ik was best goed. Ik liep de Back Bay, zo’n 17 km, met 8 km per uur.

Dat deed mij goed. Ik voelde mij top. Ik was mager en atletisch en voelde mij goed. Dat was alweer een tijdje geleden. Laatst was ik hier in de kerk in mijn sportkleding, want ik wilde hardlopen. En ik besloot een stukje te gaan rennen. Je hebt hier een circuit van 7 km lang. En ik dacht, ik ga heel rustig die 7 km rennen. Ik zette mijn koptelefoon op en ik begon te rennen. En na 4 km zat ik er compleet doorheen.

En toen struikelde ik. Je bent helemaal kapot en dan struikel je. Ik wankelde even en toen viel ik om.

Op dat moment had ik gewoon verder kunnen lopen. Maar ik besloot om door te blijven rennen. Als je even hebt gepauzeerd en je gaat weer rennen, doet alles pijn. Ik stond in brand. Mijn benen, mijn rug. Vreselijk. Maar ik ging door. Ik ga volhouden, zei ik. En ik dacht hoe dit in een preek zou klinken als ik het niet afmaakte. En ik rende maar door. En tegen het einde, toen ik er bijna was dacht ik dat ik ging overgeven. Dat ik doodging. Maar zo’n 400 meter voor het einde zag ik het dak van de kerk. Ik was er bijna. Er ontbrandde een lichtje in mij. Yes, zei ik, en ik trok een sprint. Toen ik er was, viel ik om, maar ik besefte iets: Bij het hardlopen is het laatste stuk niet het zwaarste. Het zwaarste is als je 80 à 90 procent erop hebt zitten. Niet het allerlaatste stukje, want daar zie je meestal de finish al. Daar ligt je beloning. Maar in die zone van 70 tot 80, of 80 tot 90 procent heb je toch nog wel een stuk te gaan.

Dan ben je zo blij dat je die finishlijn gaat halen. Wij hebben het over ons vertrouwen op God maar vergeet ook niet hoezeer God op jou vertrouwt. Misschien heb je de laatste weken grote fouten gemaakt.

Misschien worstel je met een verslaving en heb je weer gebruikt. Of misschien heb je iets heel ergs tegen je partner of kind gezegd of heb je je vertrouwensrelatie met God verwaarloosd. Besef dan dat, ook als wij ons vertrouwen verzaken, God op ons blijft vertrouwen. God is niet verrast door je zonde,

door je fouten. God is niet boos op je en geneert Zich niet voor je. Paulus leert ons dat ook als wij Ontrouw zijn, God ons trouw blijft.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en we vragen U in Jezus’ naam dat we de naam soldaat mogen dragen. Dat wij als soldaten onze plicht doen en als sporters deelnemen aan een race. Dat ons, wat we nu ook doormaken,

een beloning wacht. En ik bid dat U eenieder nabij bent en bemoedigt in deze zware tijd en hen zult helpen, te komen waar ze zijn moeten. Heer, wij houden van U en wij bidden in Jezus’ naam. Amen.

 

Koor – “The Blessing”

 

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Hij staat aan jouw kant, amen, amen, amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je. Amen

 

 

 

 

Hou vol als Soldaat van Jezus Christus

27 september 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan