Home Moed en geloof geven overwinning

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Wauw, dat was fantastisch. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat u er bent. Bedankt daarvoor. Het Bijbelse gebod, je naaste lief te hebben als jezelf komt niet alleen anderen maar ook onszelf ten goede. Psychologen zijn van mening dat depressie, verslaving, workaholisme en zelfmoordpogingen meestal ontstaan door onvoldoende binding met anderen. Moge God ons zegenen met het vermogen diepe banden aan te gaan en mogen wij elkaar diepgaand liefhebben. Amen? Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. We gaan genieten van onze rustdag en van elkaar, en Jezus verheerlijken. Op zich al zat reden om hier te zijn.

Gebed

Dank U dat U ons bijeen hebt gebracht. Laat hier sterke banden ontstaan. Laat ons elk moment moedig tegemoet treden, laat ons dankbaar zijn voor alles. Heer, we zijn zo blij met U. In Jezus’ naam bidden wij dit, amen.

Processie/Geschenk van muziek – VOICES OF HOPE CHILDREN’S CHOIR – “Hosanna”

Een menigte verzamelt zich, de opwinding groeit Een geest van hoop doortrilt de lucht
Kinderen rennen rond, ze zien Hem komen Overal lopen mensen te roepen

Hosanna, gezegend is Hij die komt In de naam van de Heer
Hosanna, gezegend is Hij die komt In de naam van de Heer

Hosanna, wij groeten Hem
Die komt in de naam van de Heer
Kijk daar, een optocht. Hij zit op een ezel Moet dat een Verlosser voorstellen?
Ze zwaaien met takken
En wiegen juichend heen en weer
En leggen hun mantels op de straat Hosanna, gezegend is Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, gezegend is Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, wij groeten Hem die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, hosanna, zo roepen de mensen Hosanna, hosanna, we roepen steeds harder hosanna, hosanna, gezegend Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, gezegend is Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, gezegend is Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna, wij groeten Hem die komt
In de naam van de Heer
Wij groeten Hem die komt
In de naam van de Heer

Koor – “Come, O Long Expected Jesus”

Kom, o lang verwachte Jezus, kom en maak uw kind’ren vrij Vrij van angsten en van twijfel, onze hoop alleen zijt Gij
Jezus, Trooster van ons leven, hoop deelt uwe komst ons mee U, verlosser van de wereld, ’t hart verlangt naar vreugd’ en vree

Kom uw kinderen verlossen, als een Koning, eens een kind
Kom voor altijd in ons wonen, dat ons hart uw vrede vind’
Door uw Heil’ge Geest bekrachtigd, leidt ons leven door uw Zoon Doordat heel uw werk volbracht is, dank stijgt op tot ’s hemels troon

Leid uw volk door de woestijnen, als schapen aan uw Herderhand Wijs de weg in donk’re dagen naar het eeuwig Vaderland
Geest van eeuwigheid en van liefde, geest van liefde en eeuwigheid Leer ook ons U telkens vragen kom en maak ook ons toch vrij Amen, amen, amen

Geschenk van muziek – VOICES OF HOPE CHILDREN’S CHOIR – “Gloria Deo”

Glorie, glorie, glorie aan God, glorie, glorie, glorie aan God Glorie aan God, halleluja, glorie aan God, halleluja

Glorie, glorie, glorie aan God

Wij loven U, wij zegenen U
Wij aanbidden U, wij verheerlijken U

Glorie, glorie, glorie aan God, glorie, glorie, glorie aan God Glorie aan God, halleluja, glorie aan God, halleluja
Glorie, glorie, glorie aan God

HANNAH SCHULLER BEDANKT VOH & SARAH

Het Voices of Hope-koor onder leiding van Sarah Grandpré.

Schriftlezing – Mattheus 21:5-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik u voor uit Mattheus. Zeg tegen Sion: Kijk, je Koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin. Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel! Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man? ‘ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.

Koor – “The Holy City”

Terwijl ‘k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom Ik was in ’t oud Jeruzalem, ‘k stond aan de tempelzoom Ik hoorde kind’ren zingen, een lied vol blijde klank
En ’t was als vele engelen juichend in hun gezang

En ’t was als vele engelen juichend in hun gezang Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer Hosanna in de hoge,
Hosanna voor uw Heer

Hosanna voor uw Heer

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen Het kinderkoor verstomde en d’eng’lenschaar verdween Ik zag een kruis verrijzen toen werd het plots’ling nacht En klonk van gindse heuveltop een stem: het is volbracht En klonk van gindse heuveltop een stem: het is volbracht Jeruzalem, Jeruzalem, zingt uwe Vorst ter eer

Hosanna in de hoge hosanna voor uw Heer

En weder zag ‘k een ander beeld doch nu vol heerlijkheid
Een stad, die als een bruid versierd, haar Koning wachtend beidt ‘K zag straten van het zuiverst goud door d’open paar’len poort Miljoenen gingen uit en in geen wanklank werd gehoord
Maar onder harp en cimbelspel juicht mens en eng’lenstem
Tot eer van God en van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem
Tot eer van God en van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd
Hosanna in de hoge hosanna in eeuwigheid
Hosanna in de hoge hosanna in eeuwigheid
Amen

Proclamatie met Bobby Schuller

Houdt uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zegt u met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Moed en geloof geven overwinning” door Bobby Schuller

Er is moed voor nodig om grote dingen te doen voor God. En moed begint met een eerste stap. In ons geestelijke leven kloppen er vaak dingen niet. Wij geloven dat God vóór je is, niet tegen je en je de overwinning bezorgt. God sleept je door je ellende. Maar vaak raken wij in de war als er nare dingen gebeuren en denken we: Waar is God te midden van dit alles? Ik heb een heel heftig, maar waar antwoord op die vraag. Dat antwoord is: oorlog. Ik bedoel: Als christenen zijn wij niet verwikkeld in een fysieke oorlog maar in een geestelijke oorlog. Er woedt een geestelijke strijd om uw ziel en om het lot van de wereld. Zoals we weten heeft Jezus gewonnen en zal Hij winnen. Toch woedt die geestelijke strijd nog altijd. Ik heb op mijn zendingsreizen genoeg wonderen gezien en bijzondere dingen meegemaakt om ervan overtuigd te zijn dat er een geestelijke strijd woedt. Ik weet niet precies hoe die verloopt, maar ik leef in vertrouwen. In het boek Daniël staat het verhaal dat Daniël al drie weken lang tot God bidt en maar geen reactie krijgt. Er gebeurt niets en hij vraagt zich af wat er is. Op een dag komt er een engel. Iedereen vlucht geschrokken weg terwijl Daniël als aan de grond genageld blijft staan. Wat de engel zegt komt hierop neer: Daniël, God heeft mij naar je toe gestuurd, maar ik werd opgehouden doordat de ‘Prins van Perzië’ – waarschijnlijk wordt er een demoon bedoeld – mij tegenhield, zodat het vechten werd. Ik moest met hem vechten om bij je te komen. Het gevecht stagneerde en de aartsengel Michaël hielp mij hem te verslaan. Samen wonnen wij en nu ben ik hier met een boodschap van God. In de geestelijke wereld vindt er van alles plaats wat wij niet begrijpen. En als gelovige kunnen wij deze wereld kristalhelder waarnemen of wij ervaren bepaalde zaken juist als in nevelen gehuld. Wij moeten daarom leven in vertrouwen, groeien in kennis en handelen met moed. Moedig zijn. En u bent ook moedig. Ik ben trots op u. Maar voor oorlog is moed nodig. En je mag dat woord hier eigenlijk niet zeggen, maar dat is het wel. We strijden aan de zijde van het licht, tegen de duisternis. Met wat voor probleem u vandaag ook tot God komt zie het moedig onder ogen en stap af op wat u beangstigt, loop er niet van weg. Moed betekent: doen wat je eigenlijk niet durft. Moed zorgt ervoor dat je je verwijdert van maar juist toe gaat naar dat wat je angst aanjaagt. Zo bent u ook. Want dat is wat moed is: Doen wat je eigenlijk niet durft. U bent zo moedig, u heeft zoveel hart. ‘Courage’ komt van het Franse woord ‘coeur’: Hart hebben lef hebben om onder ogen te zien wat er op je afkomt. Wat is dat in uw geval? Misschien een operatie. Misschien een ziek kind. Misschien moet u zich verzetten tegen een pestkop. Misschien moet u eindelijk dat moeilijke gesprek voeren dat u al veel eerder had moeten voeren met die-en-die. Of moet je de moed opbrengen een meisje om haar nummer te vragen. In ieder geval geldt: Een buitengewoon leven vereist buitengewone moed. Die bezit u. Ik ben trots op u. U bent niet bang, u bent geen zwakkeling. En u gaat afstappen op dat waar u bang voor bent. En u zult winnen. En die overwinning maakt het zo fijn. De overwinning is aan u. Stap af op dat waar u bang voor bent want het is het enige dat in de weg staat voor de overwinning. In Jezus’ naam. Zijn naam is de naam die ons moed geeft. Als iemand moed kan geven, dan wel de moedigste mens aller tijden: Jezus. Het verhaal van Lazarus en dat van de intocht in Jeruzalem zijn in het evangelie van Johannes tot één verhaal gesmeed. Johannes heeft het over drie mensen: Lazarus, Maria en Martha. Een broer en twee zussen, vrienden van Jezus. Jezus verneemt dat Lazarus ziek is. Kom hem genezen, wordt er gevraagd. Maar Jezus wacht twee dagen. Ten slotte lijkt Hij eraan toe te zijn en zegt: Wij moeten naar Betanië om Lazarus te genezen. Het is een van de laatste verhalen over Jezus. Hij is al beroemd en Hij weet: Als Ik naar Jeruzalem ga, word ik gekruisigd. Dat weet Hij. Daar loopt Hij mee rond. En Betanië, waar Lazarus woont is een soort voorstad van Jeruzalem. Ruim twee kilometer van het centrum. Twintig minuten lopen. Wie naar Betanië gaat, gaat eigenlijk naar Jeruzalem. Het ligt er vlakbij. Jezus zegt tot zijn discipelen: Jongens, wij gaan Lazarus genezen. Ze

zeggen: Als we erheen gaan, zullen ze U doden. Bijna zwaarmoedig kijkt Jezus hen aan en zegt: Onze vriend Lazarus ligt te slapen. Ik moet erheen om hem wakker te maken. Ze proberen Hem op andere gedachten te brengen en zeggen: Rabbi, als hij slaapt, moet hij blijven slapen Een zieke moet je niet wakker maken. Vervolgens zei Jezus het volgens de Bijbel recht voor zijn raap: Lazarus is dood. En je voelt dat er dan een stilte valt. Lazarus, hun vriend, is dood. Jezus wil erheen, maar waarom eigenlijk? Ze denken: Als Jezus sterft is het voor ons dan ook afgelopen? Thomas Didymus, ook wel Ongelovige Thomas genoemd is een van mijn grote helden. Hij kijkt zijn medediscipelen aan en zegt: ‘Laten we gaan en mèt Hem sterven.’ Heerlijk vind ik dat. Zoveel moed breng je niet makkelijk op. Je leest niet wat de anderen zeiden, maar enthousiast waren ze vast niet. Ze gaan naar Betanië. Als ze arriveren, is Lazarus al vier dagen dood. Hij was een geliefd mens geweest, dus waren er veel rouwende. Honderden, misschien wel duizenden. Zijn zuster Martha komt op Jezus af, kapot van verdriet. Ze zegt: Heer, was U hier maar geweest dan had U mijn broer kunnen redden. Hij zegt: Martha, je broer zal weer opstaan. Ze zegt: Ik weet het, hij zal opstaan op de jongste dag, bij de opstanding. Jezus kijkt haar aan en zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal niet sterven, maar leven in eeuwigheid. Rol die steen opzij. Ze zeggen: Dat gaat niet, het stinkt al. Zo staat het in de Bijbel. Hij is al vier dagen dood en dit is een woestijngebied. Rol die steen opzij! Ze doen het en Hij zegt: Lazarus, sta op. Er zijn honderden rouwende bij die klaagzangen kwamen zingen. Ze huilen. Dan komt Lazarus uit zijn graf, gehuld in zijn lijkwade en begint de windsels af te doen, het laatste van zijn gezicht en daar staat hij oog in oog met Jezus, zijn beste vriend. Hij leeft en iedereen wordt doodsbang. Het gaat rond als een lopend vuurtje. Het is het laatste grote wonder dat Jezus verricht en iedereen hoort erover. Ook de tempelpriesters en de farizeeën. Wij moeten Hem een kopje kleiner maken, zeggen ze. Waarom? Ze vrezen dat Hij zo populair wordt, dat Rome de tempel van hen zal afpakken. En dan is er het vreemde verhaal van de hogepriester Kajafas die vast niets met Jezus op had en profeteerde dat Jezus moest sterven om het joodse volk te verenigen en te genezen. Daardoor aangezet, gaan ze naar Hem op zoek om Hem te arresteren te folteren en te doden. En dan, met al die mensen die.. De massa begrijpt het niet, maar valt Hem aan. Hij trekt zich terug in de afgelegen stad Efraïm en daar wacht Hij. Hij wacht op zijn kruisiging. Hij bidt in de wildernis, zoekt het aangezicht van God. Voelde Hij angst? Ik denk het wel, een beetje. Maar Hij wist dat God Hem uit de dood zou opwekken, dat Hij zou overwinnen maar eerst gekruisigd moest worden. En dat was niet alleen een lichamelijke marteling maar ook een publieke vernedering. Gekruisigden hadden geen lendendoek. Ze werden geslagen. Maar wij geloven ook dat Jezus alle schande op zich nam alle zonden, pijn en verlies van ieder mens in verleden, heden en toekomst. Op dat ene moment. Dat was zo krachtig dat er een aardbeving ontstond toen Hij stierf. Een groot lijden wacht Hem en Hij weet het. Hij is zo moedig. Hij gaat opnieuw naar Betanië naar zijn opgestane vriend Lazarus en diens zusters Maria en Martha. Die bereiden een maaltijd ter ere van Hem. Maria wast zijn voeten met haar haar en met geurige olie om Hem voor te bereiden op de dood. Er zijn honderden of duizenden mensen bijeen die Jezus willen zien. Want nu is het Pascha, op dit heilige joodse feest heeft Hij gewacht. Geschiedkundigen schatten dat er tussen de 500.00 en 2 miljoen mensen bijeen waren in de kleine stad Jeruzalem. Dat is nu veel, maar toen helemáál. En iedereen vraagt: Komt Jezus ook? Na de blijdschap over Lazarus’ opstanding. Al die mensen die vroegen: Is het echt gebeurd? En anderen: Ja, wij waren erbij, een paar dagen geleden. De menigte zet zich in beweging naar Jeruzalem. Een zee van mensen gaat de stad binnen. Onder hen Jezus, die moedig Jeruzalem betreedt, waar het kruis Hem wacht. Iedereen is blij, iedereen roept hosanna. Maar Jezus lacht niet. Hij weet wat komen gaat, maar Hij ziet het onder ogen. Hij zet één stap over de drempel van Jeruzalem en Hij weet dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Maar Hij kent ook de macht, de liefde en de trouw van de Vader die Hem na zijn sterven uit de dood zal opwekken. Schitterend verhaal hè? Hierna zie je dat de discipelen, die vaak ook als martelaren stierven ook die grote moed bezaten wanneer de vijand hen te lijf ging. Ze hadden Lazarus en vooral Jezus zien opstaan uit de dood. Ze wisten het.

Discipel zijn betekent dat je moedig bent. Niet vrij van angst want je zult vaak bang zijn. Maar je zult ervoor kiezen af te gaan op dat wat je beangstigt. God zal u soms opdragen beangstigende dingen te doen. U zult moedig zijn en overwinnen. Moed begint met een eerste stap. Alleen door moedig te zijn in een angstaanjagende wereld leef je werkelijk. De maatschappij wil juist dat je je te allen tijde veilig voelt, vertelt je constant bang te zijn voor van alles, voor het nieuws, voor politici, voor je buren, voor bepaalde mensen in de kerk. Mensen willen altijd dat je het veilig houdt. Maar zo moet je niet leven. Jezus zegt: Als je leeft vanuit geloof, kan je een berg verzetten. Moed is afstappen op dat waar je bang voor bent. En dat zult u doen. Want zo bent u. U heeft hart, u heeft moed. Moedig zijn betekent dat je leeft. In plaats van weg te lopen van dat waar we bang voor zijn, gaan wij druk in de weer met

andere dingen. Een beetje van dit, een beetje van dat en het idee is dan: Het komt later wel, ik heb het nu te druk. En op die manier blijven wij het probleem mijden. En wij mijden daarmee ook onze lotsbestemming. Want het enige dat tussen u en uw bestemming in staat is dat wat u zo angstvallig wilt vermijden. Wat tussen u en uw bestemming in staat, is dat waar u bang voor bent. God wil dat u het doet omdat het beangstigend is en niemand anders het doet. Daarom moeten discipelen moed hebben. Moed om toe te bewegen naar dat gewelddadige, uitzinnige, beangstigende. Vertrouwend op Gods aard. Want Hij is getrouw, sterk genoeg, liefdevol en zal u de overwinning geven, al moet u ervoor ploeteren en is het beangstigend. Wat ook uw problemen zijn, God zegt tot u: Begraaf je niet in je werk, stel niet uit wat nodig is maar neem één kleine stap in de richting van dat grote waar je bang voor bent. Soms is dat alles wat nodig is. In elk geval zult u de overwinning behalen. Als je kijkt naar het totale probleem waar je voor staat, is dat erg overweldigend. Denk dan aan deze woorden van een wijs man, lang geleden: ‘Een reis van 1000 mijlen begint met één enkele stap. ‘ Zet één stap in de richting van dat waar u bang voor bent en God zal u de overwinning schenken. Amen? Ik wil u niet naar huis laten gaan, zeker niet na een preek over moed zonder u de kans te bieden Jezus te leren kennen. Sta op als u samen met mij wilt bidden om God te ontvangen. Wij zeggen dit samen. Wil iedereen zijn hand uitstrekken naar de mensen die gaan staan.

Gebed

Laat die hun handen zo houden om Gods zegen te ontvangen. Iedereen, bidt met mij: Here Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig Ik ben gerechtvaardigd door Christus. Ik ben uitgekozen, gezegend, geroepen. Vervul me met uw Heilige Geest. Vergeef me mijn zonden. Leer me te wandelen zoals Jezus. In Jezus’ naam. Amen.

Koor – “All Hail the Power of Jesus’ Name”

Bewijst nu eer aan Jezus’ naam en buigt u voor Hem neer Aanbidt Hem met de engelen saam en kroont Hem hoogste Heer Aanbidt Hem met de engelen saam en kroont Hem hoogste Heer Als eens de wereld voor Hem buigt bewijst zijn volk Hem eer Een machtig koor verheft zijn stem en kroont Hem hoogste Heer Een machtig koor verheft zijn stem en kroont Hem hoogste Heer Amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid, amen

Moed en geloof geven overwinning

27 augustus 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan