Home KERST = Een nieuwe kans

Samenzang – Hallelujah Chorus

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Halleluja

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Gezegende Kerst. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarin. Gezegende Kerst, vrienden. In de Bijbel staat dat zij een Zoon zal baren en men zal hem Immanuël noemen.  Immanuël betekent: God is met ons. Dank dat jullie hier zijn en Kerst met ons vieren. Wij houden van jullie. Fijn dat jullie hier bij ons zijn. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons liefhebt en dat U ons geroepen hebt. En dat U op dit moment glimlachend op ons neerziet. Heer, U bent de meest vreugdevolle persoon in het universum. Help ons vandaag iets van die vreugde in onze harten te mogen ontvangen. Help ons uw liefde, uw roeping en uw bedoeling met ons te begrijpen. Help ons te begrijpen dat wij verlost zijn en dat wij in uw Koninkrijk en onder uw hoede leven. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: Gezegende Kerst.

Solo – O Come, All Ye Faithful door Preston Parker

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Wij zingen halleluja, onze Koning is gekomen

Het licht van de Vader, licht van den beginne

Zien wij omsluierd, verhuld in het vlees

Woord van de Vader nu in ‘t vlees verschenen

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

Wij zingen halleluja onze Redder is geboren

Komt alle tezamen, jubelend van vreugd

Komt laten wij aanbidden, halleluja

Onze Redder is geboren

Hij zal vrede brengen, Hij zal vreugde brengen

Hij zal hoop brengen, Hij zal liefde brengen

Onze Redder is geboren, Christus is geboren

Komt laten wij aanbidden, halleluja

Onze Koning is geboren

Christus is geboren, Christus is geboren

SchriftlezingLukas 2: 8-20 door Hannah Schuller

Lukas 2:8-20. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij het overal bekend wat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd was. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Immanuël betekent God is met ons. Halleluja.

Koorzang – Hark! The Herald Angels Sing

Hoor, de eng’len zingen d’eer, van de nieuwgeboren Heer

Vreed´ op aarde ´t is vervuld, God verzoent der mensen schuld

Mengt u, volken in het koor, dat weerklinkt de hemel door

Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer, van de nieuwgeboren Heer

Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon

Werd geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt

Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt

Tussen alle mensen in in het menselijk gezin

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U Die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft

Gij Die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af, ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

 

Schriftlezing – Mattheüs, 7-12 door Hannah Schuller

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: Goud en wierook en mirre. En nadat zij in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Vrienden, Immanuël. God is met ons. Halleluja.

 

Koorzang – All is Well door Voices of Hope

Wees gerust, wees gerust

Hemel en aarde zingt

Deze nacht schijnt Gods licht

Liefdevol in onze duisternis

Halleluja, halleluja

Wees gerust, wees gerust

Vrede op aarde komt

Christus is als een kind

Daar in die stal geboren

Halleluja, halleluja

Wees gerust, wees gerust

Zing en getuig van Hem

Jezus leeft. Immanuël

Als onze Heer en Redder

Halleluja, halleluja

Wees gerust

Jezus leeft. Immanuël

Als onze Heer en Redder

Halleluja, halleluja

Wees gerust

Halleluja

 

Instrumenteel HoP orkestTrepak from the Nutcracker

 

Koorzang – O Holy Night

Licht in de nacht

Een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

Een sluier van angst

En pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer

En juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht

O nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht

Die de Verlosser bracht

Wat Hij ons leert, is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt,

Verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Knielt voor Hem neer

En juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie

Zullen wij eeuwig verkondigen

Zijn macht en zijn glorie

Zullen wij eeuwig verkondigen

 

Kerst = Een nieuwe kans

door Bobby Schuller

Erin Wood, je bent zo kostbaar. Hartelijk dank. Wat een talent. Wij zijn zo blij dat jullie bij ons zijn. Weet dat dit een plek is waar je als leerlingen van Jezus kunt groeien en bloeien in je wandel met Hem. Denk niet dat je eerst perfect moet zijn maar weet dat Hij van je houdt zoals je bent. Het evangelie dat we prediken met Kerst en Pasen en elke andere zondag is het idee dat, in tegenstelling tot elke andere filosofie en religie die zegt dat je beter je best moet doen, harder je best moet doen en wanneer je op je rapport een 9 of een 8 of een 7 haalt wat het ook is in je eigen geest of hart dan kun je jezelf geslaagd noemen. Dan ben je binnen, dan kun je naar de hemel. En hoewel sommige christenen dat ten onrechte suggereren is dat helemaal niet de Bijbelse visie op het evangelie. Het evangelie is dat toen wij zondaars waren, vijanden van God toen wij God haatten, dat Hij toch van ons hield. En onze verlossing is het ontvangen van een gratis geschenk een uitnodiging om thuis te komen en met de Heer te zijn. Dit gebouw waarin wij zitten, wordt ook wel een toevluchtsoord genoemd. Het is een perfecte benaming op een avond als deze, nu het regent. Dan besef je wat een toevluchtsoord werkelijk is: een schuilplaats. Dat is trouwens een kerstwonder. Velen van jullie die op tv en online kijken denken nu, waar heeft hij het over. Dat zit zo: Er valt niet veel regen in Californië. Ik denk dat dit de eerste regenbui tijdens een Kerstdienst is sinds ik hier sta. Het viel met bakken uit de lucht. Het regent buiten zo weinig dat kinderen die in Californië zijn opgegroeid als het begint te regenen, zoiets hebben van: Wat is dat voor vocht? Wat is dat woord ook alweer, pap? Hoe heet het? Kinderen uit Irvine denken dat water uit supermarktflessen komt. Komt het uit de lucht?

God zegent jou

Ik moet denken aan een Kerstavond, de eerste keer dat ik naar Israël ging. Ik was nog maar een ventje van 18 en ik ging met mijn opa mee, die dominee was. Hij bracht 500 mensen naar Israël en Israël is net Zuid-Californië. Het regent er bijna nooit. Maar omdat het zo’n religieus land is hebben ze regen altijd gezien als Gods zegen. Een symbool. Ze weten dat het gewoon regen is maar ook een symbool dat er nu iets bijzonders gebeurt. Dat God een zegen voor je heeft. Probeer om in geestelijke zin je hart en geest open te stellen voor de goedheid, de liefde, het leven en de kracht van God in jou. Hij wil je zegenen en zijn goedheid in je leven uitstorten. Dat is het hart van Jezus. Van mensen houden, genade tonen jegens mensen. Maaltijden gebruiken met mensen met wie Hij niet hoort om te gaan. Gewoon van mensen houden waar ze zijn. God houdt van je zoals je bent, niet zoals je zou moeten zijn. Stop met proberen alles goed te doen. Stop met harder proberen. Geef je leven over aan zijn liefde en vriendelijkheid. Hij is heel erg voor jou. Hij houdt van je omdat Hij je vader is. Hij is je pa.

God geeft je een 2e kans

Je verdient een kans. Je verdient een tweede kans. Ik geloof dat voor jou. En God heeft die ook voor jou. Velen van ons in deze zaal zijn relatief goede mensen. Als wij onze naasten leren kennen, willen wij dat ze een tweede kans krijgen. Als ze het verprutst hebben of alles verloren hebben of wat dan ook…Als ze hun leven verknoeien. De meesten van ons willen, op een abstracte manier dat onze naaste een tweede kans krijgt. Maar heel vaak willen wij onszelf geen tweede kans geven. Misschien ben jij zo iemand. Je kijkt in de spiegel en zegt dat er voor mij geen tweede kans is. Bobby, je weet niet wat ik heb gedaan of wat ik heb meegemaakt. In deze ruimte zitten zoveel mensen die veel goeds hebben gedaan maar wij hebben allemaal ook grote fouten gemaakt in ons leven. Dingen waar wij spijt van hebben. Onvoltooide symfonieën. Trieste verhalen. Verloren relaties. Slechte beslissingen. Maar weet je, God is nog niet klaar met je, vriend. Hij biedt je een tweede kans. En daar gaan de evangeliën over.

God is voor jou

Het is niet alleen een tweede kans, het is een derde kans en een vierde kans en een vijfde en een zesde kans. Is dat niet verbazingwekkend? Zeventig maal zeven zegt de Bijbel. Zoveel kansen krijg je. En vermenigvuldig dat nog eens met zeventig. En zet er een oneindigheidstekentje naast. Dat is hoeveel God voor je is en niet tegen je. Hij wil ons, op vele manieren en mijn hoop is dat je vanavond zult geloven in die tweede kans voor jou dat God een geweldig plan voor je heeft. En dat je niet gebukt hoeft te gaan onder de schaamte van je verleden en zo. Vanavond gedenken wij natuurlijk de verjaardag van Jezus. Het is feest, hè? Dat is wat een Kerstdienst is. Het is een feest ter ere van de meest vreugdevolle mens ooit, Jezus Christus. En bij de kerststal denken wij altijd aan al die mensen die langskwamen. Jezus werd geboren in een stal, in een voederbak, wat in die tijd gênant moet zijn geweest voor een koning, hè? Maar dit is een ander soort koning. Het is een omgekeerd koninkrijk. En op die plek komen allerlei mensen, van herders met een lage status Trouwens, die herders waren tienermeisjes. Als je hier vaker komt weet je dat het waarschijnlijk tienermeisjes waren. Het waren geen oude mannen met baarden. En er waren arme mensen en rijke mensen en wijzen en noem maar op.

God nodigt je uit

Als wij aan de kerststal denken, denken we aan een uitnodiging aan iedereen. Iedereen die alleen maar hoeft te zeggen: Ja, dat is ook voor mij. Ik pak die tweede kans. Het evangelie is dit: Als wij overhoopliggen of gebroken zijn of al die dingen waarvoor we onszelf voor de kop slaan heeft Christus zijn leven voor ons gegeven om ons te redden. Niet door onze eigen goede werken, maar door zijn goede werk voor ons. En dat geloven wij toch gewoon? Wij geloven dat God van ons houdt, dat Hij het beste voor ons wil en dus wordt onze moraal en al het andere ons hele leven een natuurlijke reactie op het geloof dat dit waar is. Er zijn drie dingen die je niet bent en dat zeggen wij elke zondag. Je bent niet wat je doet. Ik herinner me dat ik als kind een BMX GTE Elite fiets wilde voor Kerst en eindelijk kreeg ik hem. Ik was drie weken door het dolle heen en toen was ik er overheen. Het is verbazingwekkend hoe wat wij hebben, zoveel van onze identiteit wordt: Je auto, je huis, je kleren, je status in het leven. Of wat wij doen. Je bent vast wel eens op een kerstfeest van je werk geweest en je hebt een vreemde ontmoet en wat is de eerste vraag die men je stelt als je hem of haar nog nooit eerder hebt ontmoet? Wat doe je? En wat zeg je dan? Zo identificeren wij mensen en wij beginnen te internaliseren dat wat ik doe voor de kost, wat ik moreel doe, dat dat is wie ik ben. Of wat mensen over ons zeggen. Man, als iemand honderd aardige dingen tegen mij zegt en één iemand zegt iets slechts wat is dan het enige dat ik mij herinner? Als je op mij lijkt, als je een mens bent is het dat ene negatieve ding dat je niet kunt. Het blijft hangen. Zo vaak zijn wij afhankelijk van de mening van anderen. Zo vaak zijn wij gebonden aan onze behoefte aan iets anders of onze behoefte aan een betere baan, of meer geld. En vriend, al die dingen zijn prima en goed. Maar mag ik je wat vrijheid geven? Kan ik je nu wat vrijheid geven? Daar gaat het niet om in het leven. Het leven gaat erom dat je op dit moment begrijpt dat zelfs als niemand van je houdt zelfs als niemand om je geeft of je opmerkt, je Gods oogappel bent.

Ik denk aan mijn eigen kinderen en hoeveel ik van ze hou. En hoe gebroken en imperfect ik ben. De Bijbel zegt dat God liefde is en dat heeft Hij voor jou over. Begin met te geloven dat je enorm kostbaar bent en dat is een eindstation. Dat je enorm kostbaar bent. En dat je toekomst, als die onder de liefdevolle zorg van Jezus Christus is stralend is. Wij hebben allemaal een keuze. Wij kunnen de Heer volgen wanneer wij maar willen. Je kunt God volgen wanneer je maar wilt. Je kunt het vandaag doen. Alles wat je moet doen is hierboven en hierbinnen een beslissing nemen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik hoop dat je dat doet. Dat is natuurlijk jouw keuze. Maar wij zijn zo blij.

 

Aansteken van de Christus kaars door Bobby Schuller

BS: Ik wil mijn familie uitnodigen naar voren te komen. Wij gaan de laatste kaars op de adventskrans aansteken. Dit zijn mijn vrouw Hannah, mijn dochter Haven en mijn zoon Cohen. Alle drie zien ze er geweldig uit. Kijk eens naar dit mooie gezin. Heb je je kaartje, Haven?

Haven: De vier kaarsen die we hebben aangestoken staan voor hoop, vrede, vreugde en liefde. Vier beloften die God ons voortdurend aanbiedt en die allemaal tot uiting komen in de kaars die wij vanavond aansteken: De Christuskaars. In Christus vinden wij de hoop op verandering. Wij vinden licht en waardigheid en de moed om te zijn zoals Hij. Zijn oproep te beantwoorden en zijn voetstappen te volgen. Gezegende Kerst.

 

Koorzang – Silent Night

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

Hulpeloos kind, heilig kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor

Stille nacht, heilige nacht

Vreed’ en heil wordt gebracht

Stille nacht, heilige nacht

Vreed’ en heil wordt gebracht

Aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij eer

Amen, Gode zij eer

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(Bedankje aan de nieuwe donateurs)

Dank dat je donateur bent geworden en deel uitmaakt van de Hour of Power-familie. Dankzij jouw steun kunnen wij nog jaren deze bediening voortzetten. Samen verspreiden wij de boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde. Dank je wel. Houd altijd voor ogen dat God van je houdt en wij ook.

KERST = Een nieuwe kans

26 december 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan