Home Hoe kom je in de hemel?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wat fijn om hier met u te zijn. Dank u dat u de moeite hebt genomen hierheen te komen. Wij houden van u.
Ik had de hele week dit woord in mijn hart: doorzettingsvermogen. Als u lijdt aan chronische depressie, zijn er problemen in de familie of op het werk, geef dan niet op. Blijf vastbesloten, veer op, blijf standvastig. God heeft u de kracht gegeven om door te zetten of om hulp te vragen. Amen? Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. God stuurt u straks bemoedigd naar huis. Wilt u een opbeurend woord na een nare week? Wij willen dat u hier bijtankt, warmte voor uw ziel ervaart. Een omhelzing van Gods kinderen. Wij zijn heel blij.

Gebed

Here Jezus, dank U dat U ons hier bijeen hebt geroepen. Velen zijn hier gaan gebukt onder problemen en zorgen. Wij leggen ze aan de voet van het Kruis. Ons leven, onze toekomst, werk, gezin – alles leggen wij in uw hand. Alles wat ons dwarszit laten wij los in Jezus’ naam. Wij vertrouwen op U en danken U voor uw zorg. We houden van U. Amen.

Koor – “A Mighty Fortress is Our God”

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen Al drukt het leed, al dreigt het lot Hij doet zijn hulp verschijnen De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan
Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog
Maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij die gaat welras verloren Ons staat de sterke Held ter zij, die God ons heeft verkoren Vraagt gij zijn naam? zo weet dat Hij de Christus heet Gods eengeboren Zoon, verwinnaar van de troon
De zeeg’ is ons beschoren

Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken Beef, satan! Hij, die ons geleidt zal u de vaan doen strijken
Delf vrouw en kind’ren ’t graf neem goed en bloed ons af
Het brengt u geen gewin wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken Amen

Schriftlezing – Johannes 3:12-18 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik Johannes 3 vers 12. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij die uit de hemel neergedaald is namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om deze te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. U bent nooit te ver heen voor God. Hij heeft u lief, niet om wie u zou kunnen zijn, maar voor wie u nu bent. Dank U, Jezus. Amen.

Koor – – “He Leadeth Me, O Blessed Thought”

Hij leidt mij, wat een gezegend idee
Wat een hemelse troost ligt in die woorden Wat ik ook doe, waar ik ook ben
Het is Gods hand die mij leidt

Hij leidt mij, Hij leidt mij
Met eigen hand leidt Hij mij Zijn trouwe volgeling zal ik zijn Want met zijn hand leidt Hij mij

Interview – Jarrid Wilson
BS = Bobby Schuller en JW = Jarrid Wilson

BS Jarrid is een productief auteur en predikant. Zijn boeken en blogs worden door tientallen miljoenen mensen wereldwijd. Hij spreekt graag over liefde en wil mensen die lijden, hoop geven. Zijn nieuwste boek heet Love is oxygen. Het gaat over de macht van Gods liefde en hoe je die als het ware uit kunt ademen in de wereld. Graag applaus voor Jarrid Wilson.

Ik ben razend enthousiast over Love is oxygen. Allereerst: Waarom heb je het geschreven? JW Ik worstel al mijn hele leven met angsten en depressies. De eerste zin van het boek schetst

hoe ik in mijn auto zit en Google op pijnloze zelfmoordmethoden. Als de plaatselijke kerk
de wereld hoop wil bieden dan moet zij zich begeven in situaties waarin wanhopige mensen zijn. Zulke situaties zijn depressie, angsten, PTSS en zelfmoord. Ik wil in dit boek laten zien dat je ook als je in Jezus gelooft kunt worstelen met depressie en zelfmoordgedachten. Veel is ontleend aan mijn eigen verhaal, hoe ik Jezus’ liefde leerde kennen en de rest gaat over hoe ik Jezus’ liefde zie uitwerken in de levens van anderen.

BS Je boek helpt mensen om die zuurstof te vinden die zij nodig hebben om angst en depressie te overwinnen. Depressie moet je uitzitten hè?

JW Zeker. En voor velen zullen gebed en lofprijzing altijd wapens tegen die duisternis zijn. Maar er zijn ook veel mensen die desondanks blijven worstelen. Ik leg uit dat het oké is om te zeggen dat je niet oké bent. Dat je gelooft in Jezus, en toch lijdt. Wij zijn maar mensen en hebben Jezus nodig.

BS Je plaatste een foto van alle medicijnen die je slikt. Dat is niet mis. Want je bent ook dominee… Vertel eens.

JW Het is oké om je niet oké te voelen, ergens onder te lijden. Psychologie en de boodschap van Jezus gaan fantastisch samen. Ik geloof beslist dat Jezus’ macht mij volledig van depressie kan bevrijden. Ik ben al zo ver dat ik de leugens die mijn depressie mij vertelt, niet meer geloof. God geeft mij elke dag weer de kracht die leugens te negeren. Maar inderdaad: Ik slik ook antidepressiva. Er worden te veel medicijnen voorgeschreven en zij worden vaak misbruikt maar velen hebben er baat bij.

BS Bij juist gebruik is het een zegen. En je slikt ze niet per se levenslang. Maar het stigma ervan weerhoudt veel christenen ervan hulp te zoeken. Wat zeg je tegen iemand die nu luistert en je vertelt: Jarrid, ik worstel enorm met angst en depressie. Op welke manier kan je boek hem daarmee helpen?

JW Zij moeten inzien dat zij er niet alleen in staan. De grootste heiligen uit de Bijbel kampten met donkere omstandigheden. Neem Job. Dat gaat maar heen en weer: ‘Ik wil niet meer leven, Jezus kan mij redden, was ik maar nooit geboren, Jezus kan mij redden…’ Al geloof je in Jezus, toch kan je leven een worsteling zijn. Want zoals gezegd zijn wij allemaal mensen. Daarom is Jezus voor ons aan het kruis gestorven.

BS John Ortberg zei: Iedereen is normaal, tot je hem of haar leert kennen. Kwetsbaar en eerlijk zijn over je problemen, helpt je om je niet alleen te voelen omdat God bij je is maar ook omdat wij allemaal worstelen.

JW Ja, mijn vrouw zegt dat voortdurend. En zij heeft het van de auteur Jon Acuff. Als je toegeeft wat een puinhoop je leven is, kan degene tegenover je ook toegeven dat hij kampt met problemen. Dan wordt duidelijk dat hij niet alleen is, misschien is hij wel net zo’n geval als jij. Dan krijg je een gemeenschap van mensen die durven toegeven dat zij worstelen.

BS Het boek heet Love is oxygen. Van Jarrid Wilson. Wij waarderen jou en je boodschap. God zegene je.

Solo – Kelly Cruz – “The Lord’s Prayer”

Onze Vader die in de hemelen zijt Geheiligd worde uw naam
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht, en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen, amen

Koor – “To God be the Glory”

Geprezen zij God op zijn heilige troon
Voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld Die d’eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld

Prijs de Heer, prijs de Heer, alles zingt nu zijn eer
Stem en klank, stem en klank, juub’lend klinkt onze dank Door ’t bloed van het lam gaan wij vrij tot God’s troon

Brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “Hoe kom jij in de hemel?” door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Vandaag beginnen wij aan een nieuwe reeks, genaamd: Doe Het Zelf. Het gaat over basiselementen van het christendom en over hoe je een actief christen kunt zijn die Jezus volgt. Hoe moet je de Bijbel lezen, bidden, geestelijke disciplines onderhouden. Ik heb dit gekozen omdat wij mijns inziens vaak denken: Ik kom uit een christelijk gezin of: mijn vrienden zijn merendeels christen, of: ik ga op zondag naar de kerk en dat is genoeg. Ik heb genoeg en ik doe genoeg. En ondanks dat vragen wij ons soms af: Waarom voel ik mij zo leeg? Dat komt doordat je het zelf moet doen. Niemand kan Jezus voor jou volgen. Daar gaat het vandaag over en over de vraag: Hoe kom ik in de hemel? Het antwoord is simpel: Vertrouw gewoon je leven aan Jezus toe. Als je zijn vriend bent, laat Hij je binnen. Zo simpel is het. Wij hebben de neiging dit simpele geschenk van God heel ingewikkeld te maken en er zorgelijk over te doen. Dat is totaal onnodig. Als je Jezus je leven hebt toevertrouwd, ondanks je tekortkomingen en twijfels maakt het allemaal niets uit. Als je Hem erkent als de Heer van je leven, is dat genoeg voor Hem. Ik wil beginnen bij Maarten Luther. Onlangs was namelijk de 500e verjaardag van de protestantse reformatie. Die was goed voor de hele wereld. Het was ook het begin van de Renaissance. Dat is belangrijk. Maarten Luther was een Duitse monnik. Hij wilde geen splitsing in de Kerk. Hij droomde ervan de Kerk te hervormen, terug te brengen tot de eerste gemeente. Maarten Luther behoorde tot een katholieke kerk die, veel meer dan tegenwoordig, leek op een staat. Het wàs een staat met een eigen leger en een koning, de paus die oorlog voerde en mensen liet executeren. Het was zo ver gekomen dat gewone rooms-katholieken in doodsangst leefden. Zij maakten zich niet druk over de hel maar wel over het zelfbedachte ‘vagevuur’. Dat is niet Bijbels, maar toch ontstond er een overtuiging dat gedoopte christenen alsnog naar een tijdelijk soort hel moesten om te worden gereinigd. Als je geen heilige was geweest, moest je een paar duizend jaar branden voordat je naar de hemel kon. In die tijd waren er zogenaamde ‘aflaten’. Als je de Kerk geld betaalde, kon je je familieleden uit het vagevuur krijgen. Geweldig toch? En dan komt Maarten Luther die dat probeert te begrijpen als monnik en door theologisch onderwijs. Hij krijgt als theologiestudent voor het eerst een Bijbel onder ogen. De eerste keer dat hij in Romeinen het evangelie las, zag hij dat wij niet worden gered door aflaten, boetedoening, door priesters, pauzen, instituties of organisaties maar door de opstanding van de Koning der koningen en Heer der heren: Jezus die al zijn geliefde kinderen voor zijn troon roept. Hij vroeg zich af, toen hij het evangelie las: Stel dat dit waar is, dat wij niet worden gered door wat wij doen maar door wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat alleen reinigt ons en stelt ons boeven en zondaren in staat om ondanks onze fouten en worstelingen te beseffen dat geen priester, dominee of instelling mij kan redden noch mijn ouders of wie dan ook. Alleen Jezus en Hij heeft het al gedaan. Als dat de leus is voor mijn leven, als ik gedoopt ben in die realiteit hoef ik mij totaal geen zorgen te maken. Voor de vraag hoe je in de hemel komt moet je Johannes 3 vers 16 lezen. U kent Johannes 3 vers 16. Laten wij het samen opzeggen. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit wordt gezegd door de evangelist Johannes als hij het heeft over het verhaal van een superreligieus man die bij Jezus kwam en wilde weten hoe hij in de hemel moest komen. Het gaat ongeveer zo. Ik zal het wat inkorten. Maar eerst iets over Nikodemus. Hij was een farizeeër. Dat waren niet per definitie slechte mensen. Het waren de predikanten van toen. Zij hielden toezicht op de naleving van de joodse wetten. Het woord farizee betekent ‘afgezonderd.’ Het is van: Wij houden iedereen op afstand. Wij zijn heilig, jullie niet. Die groep heette de chaburah. Zeg mij maar na. Met een schrapende g. Het betekent ‘broederschap’. Een gesloten club van maximaal 6000 man. Erg op zichzelf en boven alle kritiek verheven. Boven deze groep van 6000 stond een raad van 70 oudere mannen: De beste van alle rabbi’s. Die raad heette het Sanhedrin. Het was een groep rechters die toezicht houdt op de theologische leer, overtuigingen en doctrines van het joodse volk. Dus de

farizeeërs en het Sanhedrin willen ervoor zorgen dat iedere wet wordt nageleefd. Bij ‘wet’ denken wij aan de Tien Geboden. De Tien Geboden zijn schitterend. Maar zij hebben het over veel meer: De 600 Levitische geboden maar ook de Misjna, een commentaar op die wetten over wat je al dan niet hoort te doen. Vond u de Pinkstergemeente of katholieke kerk van vroeger al wettisch? Dat was helemaal niets vergeleken bij het Jodendom uit de eerste eeuw. Wij zien hier een man die verlangt naar God. Nikodemus wil God en zijn nabijheid kennen. Hij doet wat hem geleerd is maar er ontbreekt iets. Hij voelt een leegte. Zijn religie en al zijn regels betekent niets voor hem. Dan komt Jezus. Zijn discipelen eten zomaar graankorrels op de sabbat. En Jezus doet wonderen op de sabbat. Nikodemus ziet iets in Jezus dat al die regels hem nooit hebben kunnen bieden: vrijheid. Hij ziet het Koninkrijk van God op aarde. Hij wil er meer over weten. Zo komen we bij Johannes 3. Daar staat…Er was een farizeeër genaamd Nikodemus, een van de joodse leiders. Van het Sanhedrin dus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. In de nacht. Begrijpt u? Als niemand het ziet. Weggeglipt. Mantel omgeslagen. Was hij in tweestrijd? Want de farizeeërs haatten Jezus. Moet ik met hem praten of niet? zal hij gedacht hebben. Dan begint hij met: Rabbi, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is. ‘Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht. Jezus zei: Waarachtig, Ik verzeker u: Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Die Nikodemus. Hij maakt het te ingewikkeld. Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en pneuma. Pneuma betekent zowel wind als geest, ziel en adem. Net als het Hebreeuwse ruach: Wind, adem of geest. Toen God Adam en Eva schiep, blies God hen leven in. Dus wil ik gered worden dan moet ik aanvaarden dat de lucht die ik inadem, God is. Hij zegt: Wat geboren wordt uit een mens, is menselijk en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allen opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. Nikodemus begrijpt het maar niet. Hij zegt: Maar hoe kan dat? Begrijpt u dit niet? zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, Ik verzeker u: Wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie mij niet geloven als Ik over aardse dingen spreek hoe zouden jullie Mij dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? Niemand is opgestegen naar de hemel behalve Hij die eruit is neergedaald: De Mensenzoon. Zoals Mozes…Ik onderbreek het even. In de Thora draagt God Mozes op een beeld van een slang te maken. Vreemd, want je mag volgens de wet geen levende wezens uitbeelden. Hier wordt een regel geschonden. Hij moet een bronzen slang maken die op een staak omhoog moet worden gestoken. Wie ernaar kijkt wordt wonderbaarlijk genezen. Dus daar heeft Jezus het over: Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft zo moet de Mensenzoon hoog verheven worden opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En iedereen die naar het Kruis kijkt, wordt door God gered. Meer hebben zij niet nodig. Meer hebben zij niet nodig. Dat is alles: Naar het Kruis blijven kijken en nergens anders naar. En dan komen deze woorden van Johannes: Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om deze te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Dat is nog eens goed nieuws. God is er niet op uit om u te veroordelen. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Als u gelooft in Jezus, hoeft u zich niet te bekommeren om wetten, regels, perfectie… Dan doe je je best en vergeet je de rest. Hoe kwam dat over op Nikodemus?

Niet de wet, maar de geest van de wet. Geboren worden uit wind en water. Wauw. Hoe zou dat zijn? Stel dat je werd geboren uit wind en water. Een nieuw leven. Je leest hier niet wat er verder gebeurde met Nikodemus. Maar als Jezus later terechtstaat voor het Sanhedrin zegt Nikodemus: Laat hem spreken. Hij komt voor Hem op. En na de kruisiging betaalt Nikodemus het balsemen van zijn lichaam. Meer geeft de Bijbel niet. Maar volgens apocriefe bronnen werd hij op hoge leeftijd, toen hij in de 70 of 80 was werd hij gered en werd hij een van de grootste gelovigen. Historici vermoeden zelfs dat dit Nikodemus ben Gurion is die in de Talmoed wordt omschreven als een wonderdoener die zieken genas en doden tot leven wekte. Zo zie ik het graag. Nikodemus wordt terecht vereerd in de Oosters Orthodoxe kerk. Misschien spreekt Nikodemus u aan. Misschien zegt u: mijn religieuze leven wordt door anderen gedomineerd mensen die mij vertellen dat ik niets ben, een waardeloze zondaar dat God popelt om mij in de hel te gooien. Wauw… Maar wat zegt de Bijbel? God hield zo veel van u dat Hij zijn zoon voor u heeft gegeven. Zo denkt Hij over u. Ook nu kijkt Hij naar u zonder oordeel, zonder

wraak maar met liefde en mededogen, en met de hoop en verwachting dat u Hem zult volgen en opnieuw geboren zult worden geleid van bovenaf, uit water, wind en Geest. Zo is het mij vergaan. Zoals zo velen meende ik lange tijd dat geloven iets cultureels was. Mijn vader en grootvader waren predikant. Ik kende het evangelie zeker wel. Maar wat ik nodig had vond ik pas bij een totaal andere traditie: 10.000 leden van de Pinksterbeweging. die hier in Anaheim, God op een andere manier aanbaden. Dat wilde ik ook. Als ik daarvoor in de spiegel keek, voelde ik mij leeg van binnen. Als ik mijzelf in de ogen keek, dacht ik: Wat een lege blik. De ogen zijn de ramen der ziel, zeggen ze. Als ik mezelf aankeek leek het wel alsof er niemand thuis was. Op die bijeenkomst besloot ik dat ik Jezus persoonlijk wilde leren kennen. Dat kon niet iemand anders voor mij doen. Niemand anders kon namens mij als een discipel van Jezus leven. God wilde mij kennen. Dat besef was bepalend voor mijn beslissing. Een jaar later, na een worshipavond, toen ik Jezus al had aangenomen,keek ik mijzelf in de ogen en zag ik een vuur, leven en passie die nieuw waren. Dat is wat God wil voor ons allemaal. Hoe komen wij in de hemel? Wij proclameren het Kruis en de Opstanding, worden gereinigd van onze zonden, ontvangen een nieuw leven: Wij worden een nieuwe schepping. Simpel gezegd: Wij zeggen ja tegen Jezus. Wij gaan niet moeilijk of ingewikkeld doen. De rituelen die wij uitvoeren zijn goed, maar het is gewoon zo: Als je Jezus kent, laat Hij je binnen. Volgens mij zit het zo. Er is een hel. Veel mensen zeggen: Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Ik heb geen tijd om er diep op in te gaan. Wij hebben nogal vreemde ideeën over de hel, denk ik, maar er is een hel. Het is zoiets als met de Ark van het Verbond. Dat was Gods troon. Als goede, godvrezende joodse mannen of vrouwen, de Ark aanraakten, zouden zij sterven. Stel dat zonde als een soort vuil aan onze geest kleeft en wij zijn niet gereinigd door het Kruis dan kunnen wij niet eens in Gods aanwezigheid zijn. Ik geloof dat als je als gedoopte christen in een tijdmachine zou stappen en je hand op de Ark zou leggen, dat dat prima zou zijn. Dat God je dan zou aanraken. Dat is wat ik denk. Dat staat niet in de Bijbel, dat is gewoon Bobby. Mijn eigen dingetje. Maar God heeft voorzien in een manier om die vergeving te krijgen. Wil je naar de hemel, belijd dan dat Jezus je Heer en Redder is zoals Romeinen zegt. Ten tweede: Bezegel het met de doop. Laat je vrienden en familie publiekelijk zien dat het echt is en dat het voor de volle 100 procent is wat jij wilt. Ten slotte iets wat ik eerder heb gezegd: Als christenen belijden we onze zonden om gered te worden. Dat moet ook. Maar als geredde gelovigen zouden wij onze rechtvaardigheid moeten belijden. Wij zouden onze rechtvaardiging moeten belijden. Paulus roept ons nergens op om onze zonden te belijden. Wist u dat? Jacobus doet het één keer, Johannes ook. En dat zijn de laatste boeken. Paulus wil juist dat wij onze rechtvaardiging belijden. God heeft Hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde zodat wij door hem. Zondaars? Nee. Zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. Wauw. Word iemand die, als je wordt verleid om te zondigen, anderen te kwetsen, te stelen, een verslaving of wat dan ook, niet alleen jezelf veroordeelt en verwijten maakt. Verklaar dat Hij één is geworden met de zonde, opdat jij rechtvaardig zou worden. Zeg het: Ik ben in Christus gerechtvaardigd voor God. Spreek dat uit over uw leven. Dat geldt voor alle gelovigen.

Koor – “Across the Lands”

En uw roep van liefde klinkt in ieder land

Maar u verliet het gezelschap van engelen En kwam redden wie verloren was
En verruilde hemelse vreugde
Voor het lijden aan het kruis

Met een gebed voedde U de hongerige Met een woord kalmeerde U de zee Maar in stilte hebt U geleden
Om wie schuld droeg te bevrijden

U bent de maker van de schepping de Heer van iedereen En uw roep van liefde klinkt in ieder land

Met een kreet van overwinning Bedwong U de macht van het graf En steeg U op ten hemel
En maakte gevangenen vrij

En nu staat U voor de Vader Waar U onze voorspraak bent Van iedere stam en taal en volk Brengt U zondaren naar huis

U bent de maker van de schepping, de Heer van iedereen En uw roep van liefde klinkt in ieder land
Amen, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe kom je in de hemel?

26 augustus 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan