Home Hoe kun jij Jezus volgen?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

(Intro met Rap van Milad)

Mijn verhaal, maak je niet zo’n zorgen
20 jaar van binnen ben helemaal kapot
We weten dat iedereen een rol speelt
Toch zijn er maar een paar als voorbeeld
Een Afghaanse jongen niet zeker over toekomst Weet nog niet wat nu naar me toe komt

Nu bouw ik iets gek als AK47
Door Taliban heb ik ervaring meegekregen Ik zou me nooit met je gaan vergelijken Alles zou kapot gaan terwijl ik wil stijgen
Nu zie ik Taliban, ze willen me voor geld Alles wordt aangegeven als een voorbeeld Heb je ooit iets van Taliban gehoord
Of die vrouw die zomaar werd vermoord
Of die jongen die dezelfde naam als mij had Werd vermoord door Taliban in Herat

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Dank u dat u tijd hebt vrijgemaakt om hierheen te komen. Wij zijn hier bijeen om God te eren. Amen? Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Wij houden hier van mensen. Wij willen dat u vreugdevol naar huis gaat gereed voor een geweldige week.

Gebed

Heer, in Jezus’ naam danken wij U dat U ons gewone mensen ondanks onze zonden en fouten,
alles wat ons dwarszit over onszelf uw geliefde zoons en dochters noemt. Wij nemen het in dank aan en vragen U ons wijsheid, vreugde en nieuwe vriendschappen te geven. Dank U voor alles wat U ons heeft gegeven. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “I Will Sing the Wondrous Story”

Ik zing het wonderbare verhaal van de Christus die voor mij stierf
Hoe Hij zijn hemelse thuis verliet voor het kruis van Golgotha
Ja, ik zing het wonderbare verhaal van de Christus die voor mij stierf
‘K zal het zingen met de heiligen in heerlijkheid verenigd aan de glazen zee

‘K was verdwaald, maar Jezus vond me Hij vond elk verloren schaap
Sloeg zijn liefdevolle armen om me heen en leidde me weer op zijn pad
Ja, ik zing het wondere verhaal van de Christus die voor mij stierf
‘K zal het zingen met de heiligen in heerlijkheid verenigd aan de glazen zee

Donkere dagen zullen nog komen het pad der droefheid bewandel ik vaak Maar mijn Heiland is dan bij mij door zijn hand word ik geleid
Ja, ik zing het wondere verhaal van de Christus die voor mij stierf
‘K zal het zingen met de heiligen in heerlijkheid verenigd aan de glazen zee

Schriftlezing – Matheüs 7:24-27 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Matheüs 7 vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis maar het stortte niet in want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Gods Woord is levend en krachtig, gemeente. Zijn Woord versterkt de geest. Amen.

Koor – “To God be the Glory”

Geprezen zij God op zijn heilige troon
Voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon

Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld Die d’eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld

Prijs de Heer, prijs de Heer alles zingt nu zijn eer
Stem en klank, stem en klank juub’lend klinkt onze dank Door ’t bloed van het lam gaan wij vrij tot Gods troon Brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon

Interview Sean Kappauf
BS = Bobby Schuller en SK = Sean Kappauf

BS Hallo, Sean Kappauf. Hij is pastor van Capo Beach Church en oprichter van One ATTA Time, een non-profitorganisatie die waterfilters levert op plekken waar geen schoon water is te vinden. Leuk je te ontmoeten.

SK Insgelijks.
BS One ATTA Time, dat wordt dus gespeld met dubbel T? Vertel eens iets over jullie. Wat doen

jullie?
SK Onze inspiratie is uit Micha 7 vers 8: God wil dat je recht doet, trouw betracht en nederig de

weg gaat van je God. ‘Nederig gaan’ zie ik als ‘stap voor stap’: ‘One at a time’. Ik vond het leuk om het te schrijven als ‘atta’. Ons doel is om genezing te brengen aan kinderen wereldwijd. Dat pakken wij niet massaal aan, maar kind voor kind. Moeder Theresa zei: Als je geen 100 mensen kunt voeden, voed er dan 1. Voor ons gaat het om dat ene kind: ‘One atta time’.

BS Hoe werd je hiertoe geroepen? Was je niet op reis voor een goed doel?
SK Ja, mijn vrouw en ik sponsoren een kind via de stichting Compassion. Ik had toen een apathische periode en dat is niet goed voor een dominee. Daar moet ik mee aan de slag, dacht ik. Ik vroeg God: Hoe pak ik dat aan? Hij zegt: maak het persoonlijk. Dus dacht ik na: Wat heeft echt mijn hart? Kinderen. Ik ben dol op kinderen. Maar wij hadden nog geen kinderen. Toen viel mijn oog op dat koelkastmagneetje met de naam Brian. Brian woont in El

Salvador. Ik ga naar hem toe, dacht ik. Dus ik erheen…
BS Je dacht: Ik ga erheen en stapte op het vliegtuig.
SK Zo ongeveer, ja. Dat is zo’n beetje hoe het ging. Toen ik in El Salvador was, hoorde ik opeens

roepen: Chawn! Chawn! Wie is dat? dacht ik. Het was Brian. Hij wilde ‘Sean’ roepen, maar sprak het anders uit. Hij kwam op me afgerend. Ik tilde hem op, hij zag er heel blij uit. Ik sprak met zijn moeder via een tolk. Hij maakt het goed, zei ze, maar is wel ziek. ‘Wat heeft hij dan?’ ‘Wormen.’ ‘Hoe komt dat?’ ‘Besmet drinkwater.’ En ik voelde dat God op dat moment zei:

Zorg voor mijn kind. Zorg voor jouw kind. We brachten er filters heen. Nu heeft die hele stad

schoon drinkwater. BS Fantastisch.

SK Zeg dat wel. Dankzij dat stap-voor-stap principe.
BS Je zette één stap in de richting van wat God wilde. Maar nu zorgen jullie voor schoon water

voor vele steden en landen. Hoe ging dat in zijn werk? Je dacht: Ik moet dat probleem

oplossen.
SK Ik zei: Oké God, als U dat wilt, gaan wij dat regelen. Ik kreeg steeds meer verzoeken. Als

predikant spreek je natuurlijk op veel verschillende plekken. Maar ik werd gebeld: Kan je naar

Vietnam komen? Ja hoor. Oeganda? Prima. Kan je naar Porto Rico komen? Ik kom eraan. BS Jullie leveren filters. Vertel eens.
SK Het wordt gemaakt door de firma Sawyer. Het werkt met een emmer. Je monteert het op een

plastic emmer, waar je vies water in doet dat via een slang naar het filter gaat. Dan komt er schoon drinkwater uit. Schoner dan flessenwater. Goed voor 1 miljoen gallons. In andere landen zeggen ze: 4 miljoen liter. En vies water is het grootste gevaar…

BS Voor kinderen onder de 6. Die krijgen dysenterie, wormen…
SK Ja en diarree. Die maken veel slachtoffers terwijl ze te voorkomen zijn. Wij denken er niet

eens bij na dat wij ons gazon sproeien met drinkwater. Tijdens de recente droogteperiode

werden wij er met de neus op gedrukt: Water is de eerste levensbehoefte. BS Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van jullie werk?
SK Via oneattatime.org. Of op Facebook of Instagram.

BS Doe Brian de groeten van ons.
SK Zal ik doen.
BS Geweldig dat jullie dit doen voor zo veel mensen. Dank je wel. Geweldig. God zegene je. SK Jou ook.

SOLO – Joslyn Sarshad – “Ave Maria”

Wees gegroet, Maria, vol van genade De Heer is met U Gij zijt gezegend Onder de vrouwen en gezegend is De vrucht van uw schoot, Jezus

Heilige Maria, heilige Maria, Maria bid voor ons
Arme zondaars nu en in het uur Van onze dood amen, amen

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht het rollen van de donder
Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

O Heer mijn God, o Heer mijn God hoe groot zijt Gij Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel. tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij hoe groot zijt Gij

Proclamatie met Bobby Schuller

Maak dit ontvangende gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Hoe kun jij Jezus volgen?” door Bobby Schuller

Wij zijn bezig aan de prekenreeks ‘Doe Het Zelf.’ Want Jezus volgen moet je zelf doen. Het leek mij goed een tijdje te spreken over de basis van christelijk leven. Hoe doe je bepaalde dingen als christen? Vandaag gaat het over een belangrijk aspect van het discipel zijn: De Bijbel lezen. Bedenk

allereerst dat historisch, in zijn context. De Bijbel is een ongelofelijk boek. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat het het belangrijkste geschrift van de mensheid is. 3000 jaar oud. De samenstelling ervan duurde 1000 jaar. Verscheidene auteurs op drie continenten, in drie talen theofanie, waarbij God de natuurwetten verbreekt en aan mensen verschijnt. Dat gebeurt zo’n beetje elke eeuw. Dat wordt opgeschreven. God openbaart zich door de Heilige Geest zodat de mensheid de goddelijke openbaring kan ontvangen ware morele en spirituele kennis. De Bijbel is uiterst belangrijk. Ook als atheïst zou je de Bijbel moeten kennen, want die heeft vrijwel alle grote westerse literatuur beïnvloed. Dat om te beginnen. Als gelovigen weten we dat het méér is: Gods Woord voor ons, Gods beloften, Gods zangen en Gods verhalen die vorm geven aan ons denken. Allereerst moeten wij, die leven in een vrije samenleving, beseffen dat het een voorrecht is de Bijbel te mogen lezen. Een voorrecht dat velen in de loop van de geschiedenis niet hadden en dat velen vandaag de dag nog steeds niet hebben. Het is zonde als je Bijbel dicht blijft, als de grootste bron van morele en spirituele kennis of nee, de grootste bron van kennis, als die gesloten in de kast staat. Dat is geen verwijt, maar elke dag dat die Bijbel gesloten blijft mis je de kans van bovenaf gestuurd te worden, relaties te verbeteren, God te kennen een beter mens te worden, meer van het leven te genieten, kracht te ontvangen, kortom: van God te horen. Die vind je hierin. De Bijbel lezen is een voorrecht. De kerk van de eerste eeuw had nog geen Bijbel. Wel het Oude Testament, de joodse bijbel maar het Nieuwe Testament rouleerde in de vorm van brieven en preken. Veel mensen hadden ook stukjes van de evangeliën en als zij Galaten of het evangelie van Johannes of zo konden bemachtigen was dat een grote schat.

Tot diep in de tweede eeuw hadden mensen geen Bijbel. Boeken waren ontzettend duur. De Bijbel werd door de gemeenten gekoesterd als een grote schat. De katholieke kerk vertaalde de Bijbel uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in het Latijn, de taal die iedereen sprak in de laat Romeinse tijd in de tweede en derde eeuw. Die vertaling noemden ze de Vulgata want hij was gesteld in gewone, ‘vulgaire’ taal. Het Latijnse Vulgata betekent ‘gewoon’. Zij kozen voor ’n taal die iedereen sprak. Grieks werd in die tijd alleen nog gelezen door gestudeerde mensen. Zij wilden dat gewone mensen de Bijbel in hun eigen taal, Latijn, konden lezen. De katholieke kerk heeft grote dingen gedaan voor God en in Gods naam maar ging nogal de verkeerde kant op in de late middeleeuwen. In die tijd van de kerk als instituut eigenden de machtige kerkleiders zich de 1000 jaar oude Latijnse Bijbel als het ware toe.

Het Latijn was een dode taal geworden, behalve voor rijke, gestudeerde mensen. Daarmee schermde de kerk de Bijbel af. In de 14e, 15e, 16e eeuw was er maar één manier om toegang te krijgen tot de Bijbel: via een machtige aristocraat die een hoge post bekleedde in de kerk. Hij liet je alleen zien wat hij wilde dat je zag: De delen die ondersteunden wat hij geloofde en niet de delen die hem niet van pas kwamen, zoals dat je op grond van geloof genade ontvangt. We zien dus in de Middeleeuwen dat de Bijbel, geschreven in gewone taal niet meer beschikbaar is. Doordat machthebbers hun macht willen consolideren. Maar als mensen in die tijd toch een Bijbel in handen kregen veranderde alles. Dan dachten zij: Ik heb geen knorrige, ouwe, bozige, rijke priester nodig om tot God te komen. Alles wat ik nodig heb, heeft Hij gegeven in dit boek. Daarom koesterden de kerkhervormers hun Bijbel.

Zij hadden ervoor gevochten en zagen wat er gebeurde met gelovigen die de Bijbel gingen lezen. Er is een grapje over Martin Luther. Een criticaster zegt: ‘Wat zou er gebeuren als gewone mensen dagelijks de Bijbel zouden lezen?’ Luther zei: ‘Dan zouden wij morele christenen krijgen.’ Dat is precies wat er gebeurt. Er is om gevochten. En toen dat ten einde liep… Ik wil er geen geschiedenisles van maken maar de kerk wilde absoluut niet dat de mensen de Bijbel in hun eigen taal lazen. John Wycliffe vertaalde als eerste de Bijbel in het Engels zodat gewone Engelsen hem konden lezen. De kerk was er zo kwaad over dat zijn lichaam werd opgegraven en verbrand. Als om te zeggen: Wij haten je. En Tyndale, die de eerste gedrukte Engelse Bijbel vertaalde kwam op de brandstapel. Waarom? Waarom zouden slechte machthebbers dat doen? Omdat de Bijbel dè autoriteit is op moreel en spiritueel gebied en voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Elk moment dat wij de Bijbel niet

bestuderen, is een verloren moment. De vijand wil niet dat u hem leest, dat u weet wat er in staat. Daarom is de Bijbel verboden in 55 landen. Heden ten dage. Allemaal landen waar zij niet willen dat gewone mensen als u en ik macht hebben. Daarom is de Bijbel in die dictaturen verboden. Hij is gevaarlijker dan wapens. En het is een geschenk. Daarom moeten wij gelovigen de Bijbel kennen. Maar kunstminnaars net zo goed. De westerse cultuur is ervan doordrenkt. Voor velen geldt: hoe makkelijker ons leven wordt des te moeilijker het wordt om de Bijbel te lezen. In Marcus 4 geeft Jezus onderricht en Hij vergelijkt het Woord van God met het zaad van een zaaier. Een boer strooit in het wilde weg met zaad, handen vol. Het gaat alle kanten op. Hij zegt: Wat op de weg valt, wordt opgepikt

door de vogels. Dat komt doordat ons hart verhard is. Niemand hoort Gods Woord. Een deel van het zaad valt tussen de rotsen en schiet snel en monter op. Maar als de vervolging komt, verwelkt het. Vraag: Voelt u zich vervolgd als u de Bijbel leest? Zo ja, dan bent u een enorme aansteller. Als iemand een ruwe opmerking maakt omdat u de Bijbel leest. In sommige landen worden mensen gemarteld en vermoord om die reden. Het eerste middel dat de vijand inzet, is vervolging. Als een dictator in de Derde Wereld. Dan zegt Jezus: Als zij dat overleven…Het valt deels op goede grond, maar als de stengels groeien schieten er ook dorens en distels op. Hij zegt: die dorens en distels, dat is de laatste fase: De rijkdom en de zorgen van deze wereld. Er zijn dus twee fasen: de rotsen en de vervolging.

En de dorens, die staan voor rijkdom en zorgen. Als de vijand ons geloof niet klein kan krijgen door vervolging zal hij het doen via onze rijkdom, ons comfort en onze angsten. Die laatste methode is het meest effectief van de twee. Daarom houden vervolgde christenen meer van de Bijbel dan Amerikaanse christenen. De Bijbeltekst van vandaag is een vers over het lezen van een vers. Jezus zegt tegen het eind van de Bergrede waarschijnlijk het belangrijkste dat Jezus ooit heeft gezegd. Jezus zegt hier: Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis maar het stortte niet in want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Het lezen van de Bijbel bereidt u voor op de ergste dingen van het leven: Daarom moeten wij hem lezen als het ons voor de wind gaat. Destijds verhuisden we naar Oklahoma. Ik was doodsbang voor tornado’s. Als student zou ik spreken in een baptistenkerkje op het platteland. Ik ging met Don, die mij had uitgenodigd. Wij sliepen bij een gemeentelid. Er was een tornadowaarschuwing. En een ‘wolkenmuur’. Dan is de ene kant van de hemel prachtig blauw en aan de andere kant komen de apocalyptische ruiters aanstormen. Wij keken ernaar en het zag er niet goed uit. Ik zat bij de gastheer binnen en hij zegt: O, wij krijgen constant tornadowaarschuwingen. Als er echt een in de buurt was, zou je de sirenes horen. En, net als in een tv-serie: Op het moment dat hij dat zei, begonnen ze te loeien. Een politiewagen scheurde voorbij. Oké jongens, zegt hij en brengt zijn vrouw en kinderen in de schuilkelder. Daar waren spelletjes, eten en drinken. Maar Don en hij zeiden: Laten wij naar de tornado gaan kijken. Dus wij met z’n drieën naar buiten. Willen jullie echt naar de tornado gaan kijken? zei ik. Wij stapten naar buiten. ‘Daar heb je hem,’ zei hij. Ik roep: Laten wij naar de schuilkelder gaan. Zij staren mij beiden aan. Na een lange pijnlijke stilte zegt hij: Wil je in de schuilkelder, bij de dames? Nee, zei ik. Ik laat mij graag afslachten door een tornado om te bewijzen hoe stoer ik ben. Waar het mij om gaat, is dat zij zich geen zorgen maakten. Waarom niet? Omdat ze voorbereid waren. Zij hadden eten, een schuilkelder. Stel u eens voor dat er een tornado door Orange County raasde. Er zouden meer mensen sterven van tornadoangst dan door de tornado zelf. Ik zeg dit omdat de meeste mensen niet zijn voorbereid op het leven want de meeste mensen lezen de Bijbel niet. Daarvoor zijn bepaalde dingen nodig en een van die dingen is kennis. De Bijbel is de grootste bron van kennis voor het leiden van een goed leven. Zeg amen als u van de Bijbel houdt. De Bijbel is waardevol. Het is een geschenk. Wij bouwen wijsheid op om in het leven het lijden te kunnen verdragen. En als je de Bijbel leest, doe dat dan altijd door Jezus’ ogen. Als je een Bijbelvers leest waarvan je denkt: Dit kan Jezus nooit goedvinden is dat ergens ook zo. Dan is Hij het niet eens met uw interpretatie van het vers. Jezus was en is niet alleen de Redder van de wereld maar was ook een rabbi en had als enige taak, de Bijbel te onderrichten. Dus we willen de Bijbel zien door Jezus’ ogen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: Eer de sabbat. Als de discipelen op de sabbat korenaren plukken zeggen wat domineestypes: De Bijbel zegt dat dat niet mag op de sabbat. Jezus zegt: Het mag wel van de Bijbel. Want wat betekent de sabbat? Zie het door de ogen van Jezus. En nu nog wat tips: Als je de Bijbel leest, hoe lees je hem dan goed? Nummer 1 is meteen het belangrijkste: Voordat je gaat lezen, vraag dan de Heilige Geest om je te helpen.

Het gebeurt mij zo vaak dat ik in de Bijbel lees en dat iets mij opvalt dat mijn leven verandert.
Dat komt gewoon doordat de Heilige Geest zich erin mengt. Als mensen zeiden dat ze Gods stem wilden horen, deed ik wel eens zo. Ik vind dat geen punt. Ik denk dat de Heilige Geest dat kan gebruiken. Vraag de Heilige Geest om je te helpen, je te leiden bij het lezen. Hij heeft het zelf geschreven. Ook al kent u Hem niet of vindt u het raar, doe het gewoon. Het zal u helpen. Tip 2:
Vind een regelmaat. Vind een moment op de dag dat je de Bijbel leest. Net als naar sportschool of zo.

Daar zoek je ook een geschikte tijd voor. Ik zelf doe het elke ochtend, met koffie en eieren met spek. Dan lees ik in de Bijbel. Zo begin ik mijn dag. Het gaat om consequentheid. Doe het consequent elke dag, of drie keer per dag. Voordat je gaat slapen of op je werk tijdens, de lunch, duidelijk zichtbaar.
En maak het jezelf gemakkelijk. Schrijver en ondernemer Tim Ferriss heeft het over wat ik nu even ‘drie tanden flossen’ noem. Hij zegt: Als je iets wilt doen, hou het dan klein. Heb je een vreselijke hekel aan flossen, flos dan drie tanden, laat de rest zitten. Begin hier en ga de volgende dag verder. Een kwestie van instelling. Je begint met drie en alles wat je extra doet is meegenomen. Je hoeft echt niet meteen het hele boek te lezen. Niet eens een heel hoofdstuk. Nieuwe en oude gelovigen kunnen zich gewoon beperken tot een paar verzen. Je hoeft niet de hele Bijbel te lezen. Lees je meer? Mooi meegenomen! Maak het jezelf gemakkelijk. Tip 4, een Bobby Schuller-tip: Val telkens terug op het boek Spreuken. Daarmee bedoel ik: Als je niet weet wat te lezen, lees dan Spreuken. Het boek Spreuken roept altijd andere vragen op die je uit wilt zoeken. Het mooie is dat Spreuken al methodisch is ingedeeld. Een week heeft 31 dagen en er zijn.. Bedankt, ik hoorde het mijzelf al zeggen. Een dag heeft 31 weken…Een maand heeft 31 dagen. Dus op de 5e van de maand lees je gewoon Spreuken 5. Op de 12e van de maand lees je Spreuken 12. Spreuken is altijd actueel. Als je Spreuken leest, zeker als je het langzaam leest, kom je altijd iets tegen waarvan je denkt: Dit moet ik twitteren, dit is ijzersterk. Het lezen van Spreuken levert wijsheid op. Precies wat wij nodig hebben. En het ontsluit de rest van de Bijbel voor je. Tip 5: Als je de Bijbel leest, laat de Bijbel jou dan lezen. Anders gezegd: Probeer tijd door te brengen met de Bijbel bijna als met een leraar, en laat de Bijbel jouw leven bekijken. Probeer wat u in de Bijbel leest, toe te passen op uw politieke overtuiging of op iemand op wie u boos bent. Dat u denkt: Dit moet zij eens lezen. Misschien moet ik haar deze tekst doorsturen. Dus betrek het op jezelf. Laat de Bijbel jou onder de loep nemen. Daarvoor moet je langzaam lezen.

Ik heb ooit de Bergrede uit mijn hoofd geleerd en hem gereciteerd als een gebed. Als een auto die afgesteld moet worden, zo zag ik stukjes van mijn hart die niet klopten met Jezus’ kalme ritme van genade. Ten slotte, speciaal voor betrokken jongeren: Als je iets leest dat je niet aanstaat, schuif het dan niet terzijde. Als je de Bijbel leest, stuit je op dingen die je irriteren. Maar het is ook een 3000 jaar oud boek met 1000 jaar context uit drie continenten en drie talen. Dus er staan dingen in die nergens op lijken te slaan of dodelijk saai zijn. Zoals het hele boek Numeri. Echt heel saai. Het is wel Gods Woord, maar sommige delen zijn saai. Er zijn genoeg voorbeelden van. Zo is er een Psalm die zegt: Gelukkig hij die het hoofd van een Babylonische baby op een rots verplettert. Dat is naar om te lezen. Maar joden slaan geen baby’s te pletter. Dat is tegen de wet en zij zouden het sowieso niet doen.

Je hoort aan de toon van de psalmist dat dat hem is gebeurd. Zijn eigen kinderen zijn vermoord door de Babyloniërs. Zo zijn de Psalmen ook een katharsis een uiting van woede over het kwaad op de wereld. Hij roept ons niet op het te doen. Of die keer dat een man zegt: Jezus, ik wil U volgen maar laat mij eerst mijn vader begraven. Niets daarvan, zegt Jezus. Sorry, geen tijd voor. Dat zou zeker twee uur duren. Nee hoor. In die tijd betekende ‘eerst mijn vader begraven’: Ik wil wachten tot mijn vader sterft, zodat ik zijn geld erf. Geef mij een paar jaar. Hij is stokoud. Hij heeft niet lang meer. U begrijpt waarom Jezus hem niet als volgeling wilde. U zult dingen lezen die u tegenstaan maar laat dat niet de hele inhoud overschaduwen. U zult later begrijpen dat het heel goed was dat Jezus dat zei.

Je moet kiezen: God of geld? Ziet u hoe mooi dat is? Dus lees de Bijbel. Een ongekend rijke bron van kennis en wijsheid die uw leven zal veranderen. Leer mooie stukken uit het hoofd, ga ermee in heftige discussie. Worstel ermee. Dat is goed. Laat het inwerken op uw geest, zodat u een Bijbelse geest ontwikkelt. Amen?

Gebed

Vader, dank U voor uw Woord. Dank U dat we in dit vrije land dit kunnen lezen, bestuderen, verkondigen en bespreken zoveel wij willen. Geef ons de honger om uw Woord steeds beter te leren kennen, er dieper op in te gaan, het te begrijpen, opdat het tot zegen wordt voor ons en degenen rondom ons. Heer, wij hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe kun jij Jezus volgen?

25 maart 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan