Home Geloof, Hoop en Liefde

Kerstboodschap van Bobby en Hannah Schuler

Hallo, Nederlandse Hour of Power familie. We sturen jullie bijzondere groeten vanuit het zonnige Californië. Ons gebed voor jullie deze Kerst is dat jullie God ervaren en aan het werk zien. Niet alleen om je heen, maar ook in jullie eigen leven. Hij is een goed werk in jou begonnen en dat zal Hij afmaken. De wereld heeft mensen als jij nodig. Bedenk, kerkfamilie, dat Gods Geest in jou leeft en dat zijn licht door jou schijnt. Jij bent het licht van de wereld, dus laat deze Kerst je licht schijnen. Je bent geliefd. Fijne Kerstdagen.

 

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

 

Gezegende Heer, wees welkom

U kwam voor onze redding, Jezus, wij eren Uwe Naam

Woord van de Vader nu in ‘t vlees verschenen

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

 

Welkomstwoord en Gezegende Kerst door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Gezegende Kerst, vrienden en familie. In die koude, donkere nacht werd de Weg, de Waarheid en het Leven geboren. En dat willen wij heel graag met jullie vieren. Dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Zoon in onze duistere, gebroken wereld werd geboren om leven en vernieuwing en vrijheid te brengen. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: Gezegende Kerst.

 

Koorzang – Hark! The Herald Angels Sing

Hij, die heerst op ‘s hemels troon

Here Christus, Vaders Zoon

Werd geboren uit een maagd

Op de tijd die God behaagt

Zonne der gerechtigheid

Woord dat vlees geworden zijt

Tussen alle mensen in

In het menselijk gezin

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

 

Lof aan U Die eeuwig leeft

En op aarde vrede geeft

Gij Die ons geworden zijt

Taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af

Ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein

Nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer

 

Schriftlezing- Mattheüs 2:1-2, 7-12 door Hannah Schuller

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: Goud en wierook en mirre. En nadat zij in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Het Woord van de Heer.

 

Solo – Angels From the Realms of Glory door Arnold Geis

Gloria. Gloria.

Engelen uit de rijken van glorie vliegen over de hele aarde

Gij die het verhaal van de schepping zingt

Verkondigt nu de geboorte van de Messias

Gloria. Gloria. Gloria. Gloria.

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Gloria. Gloria. Gloria.

Heiligen buigen zich voor het altaar, wakend in hoop en vrees

Plotseling zal de Heer neerdalen in Zijn tempel

Nu nog een klein kind, maar Hij zal op de troon met Zijn Vader zitten

Verzamel alle volken voor Hem, elke knie zal zich dan buigen

Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.

Gloria Deo.

 

 

 

 

 

Schriftlezing – Lukas 2-8:20 door Hannah Schuller

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd was. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Het Woord van de Heer.

 

Koorzang – O Holy Night

Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

Een sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht, o nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

Dankwoord van Bobby Schuller

Deze kerstdagen willen Hannah en ik jullie laten weten hoe dankbaar we zijn voor jullie vertrouwde vriendschap met deze bediening. Jullie gebeden en donaties betekenen heel veel voor ons. We kunnen jullie niet genoeg bedanken. Ja. Jullie maken deel uit van onze familie en wij zijn gezegend met jullie steun.  Elke week willen we jullie het gevoel geven, hier bij ons te horen, want dat doen jullie. We houden van jullie en we danken de Heer voor jullie leven.

 

Instrumentaal – Trepak from the Nutcracker door het Hour of Power orkest

Geloof, Hoop en Liefde

door Bobby Schuller

Gezegend Kerstfeest. Wat een vreugde is het om jullie vandaag bij ons in huis te hebben. Vandaag is de verjaardag van Jezus. Dat is nogal wat en ik ben blij dat jullie zijn gekomen om die te vieren. Het is interessant om na te denken over het Kerstverhaal en me af te vragen wat het voor jou betekent. Het betekent iets voor iedereen, maar wat betekent het voor jou als persoon vandaag? Als je deze boodschap vanavond krijgt, zal je leven voor altijd veranderen. Dit is het scenario: Een jonge vrouw is zwanger van de Zoon van God en ze is niet zomaar een beetje zwanger, ze is heel erg zwanger. Er is een punt waarop een vrouw zo zwanger wordt dat ze dingen omstoot als ze zich omdraait om de andere kant op te kijken. Vanwege haar buik, hè? Ze is hoogzwanger en ze heeft het heel koud en ze reist met haar man, Jozef, een knappe jongeman. Rechtstreekse afstammeling van koning David. Misschien heeft hij rood haar, krullend haar, ik weet het niet. De afstand tussen Nazareth en Bethlehem is zo groot dat je er in die tijd vier tot zeven dagen over doet. Als je hoogzwanger bent en het erg koud hebt, is dat veel gevraagd. Rome wilde namelijk een volkstelling doen. Daarvoor moesten ze naar hun geboorteplaats, Bethlehem wat trouwens broodhuis betekent in het Hebreeuws. De laatste keer dat ik vanavond pronk met weetjes. Het is interessant dat het Brood des Levens werd geboren in Bethlehem, in een broodhuis. En daar, in een dorpje met 2 à 300 inwoners stellen wij ons een herberg en een herbergier voor. Dus iedereen komt naar Bethlehem en heeft een slaapplek nodig, want het is koud. Je zou kunnen zeggen: Wacht even, Bobby. Zo heet ik trouwens, als je hier nieuw bent. Wacht even, Bobby. Bethlehem ligt toch in de woestijn? Zijn woestijnen koud? Mijn vriend, die zijn erg koud. Ik besefte dat de eerste keer dat ik naar Bethlehem ging. Ik was 18 jaar oud en ik ging erheen met dr. Schuller, mijn opa. Hij ging erheen met, ik denk, 500 mensen van over de hele wereld. Ze kwamen uit allerlei landen en wij hadden een geweldige ervaring. Wij gingen het veld op waar traditioneel de herders waren en het regende wat zeldzaam is in Israël, vooral in de woestijn. Dat is op zich natuurlijk een zegen, maar het is Kerstavond en het is koud. Ik herinner mij die avond omdat al die paraplu’s uitgeklapt waren en wij zouden live op televisie komen. En het voelde echt als een wonder. Je kon de klok zien aftellen tot het moment dat wij live zouden gaan en ze waren bezorgd dat je het vanwege de regen niet goed kon zien. En op het moment dat het begon, stopte de regen en gingen al die paraplu’s dicht en begonnen wij met de Kerstnachtdienst zoals wij die vanavond houden. En ik dacht: God is goed. Voor mij was dat geen toeval. In Bethlehem is het dus koud. En als ik aan het verhaal denk, denk ik aan die herbergier die arme man die niet wist wie er op de deur klopte. Stel je voor dat die man, die herbergier, een oude man wordt. Misschien wordt hij wel 70, 80, 90. Hij is een goede Joodse man. Hij gaat regelmatig naar de synagoge bestudeert het Woord, bidt elke dag, sterft vredig in zijn slaap, komt bij de hemelpoort aan en realiseert zich dan dat degene die hij afwees, de moeder van Jezus was. En daar zit Jezus bij de poort en de man loopt naar hem toe. Jezus kijkt hem aan en zegt: Zo, wil je naar binnen? Maar het interessante aan Jezus is dat ik er geen moment aan twijfel dat Hij hem binnen zou laten en hem met open armen zou ontvangen. Wij dienen geen God die wrok koestert. Dat is goed nieuws. Dat is het eerste wat wij van Kerstmis leren: Dat wij een God dienen die van je houdt, waar je ook bent. Die je vergeeft, waar je ook bent. Een miljoen keer een miljoen keer een miljoen. Er is geen grens aan Gods genade en liefde en barmhartigheid voor jou. Dat is wat het betekent als Jezus wordt geboren. Het is het begin van het einde voor de vijand. Het is het begin van het begin voor mij en voor jou. Er gebeurde iets verbazingwekkends toen Jezus op Eerste Kerstdag werd geboren. De geschiedenis kreeg twee tijdperken; voor Christus en na Christus En voor altijd zou de mensheid de tijd meten op basis van deze ene gebeurtenis. De belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. De tijd waarin Jezus Christus in de wereld werd ingebracht zoals antigif wordt geïnjecteerd in iemand die door een ratelslang is gebeten. Snel beginnen dingen te veranderen en begint het licht in te slaan tegen de duisternis. Misschien kom je hier vanmorgen, vanavond en zeg je: Mijn leven is vergiftigd, mijn leven is verdrietig, mijn leven is kapot. Wil je niet tot de Heer komen? Waarom zou je Christus niet aannemen in je hart? Wij wonen in de plaats Irvine, Californië, waar veel chique mensen wonen met veel grote salarissen en dure auto’s. Daar is niets mis mee. Maar het is interessant dat als je succes hebt in het leven je het gevoel kunt hebben dat er iets ontbreekt, ook al heb je alles. Ik weet wat er ontbreekt. Er zit een gat in je en dat heeft de vorm van God en alleen Hij kan het vullen. Dus vanavond wil ik je uitnodigen: Als je geen vrede hebt met God, kun je geen vrede hebben met wat dan ook in Zijn wereld. Het goede nieuws van Kerst is dat Christus werd gekruisigd en opstond uit de dood zodat wij heilig, vergeven en een nieuwe schepping konden worden. Ontvang Christus in je leven. Ik daag je uit. Dat is het goede nieuws: God wacht op de veranda zoals een vader wacht tot een zoon thuiskomt en zegt: Kom thuis. Ik hou van je. Hij houdt van je, en ik hou ook van jou en ik weet dat je beste dagen voor je liggen, niet achter je. Dat is het eerste. Het tweede is dat als wij een God dienen Die ons vergeeft en van ons houdt, het onze taak is om dat uit te betalen, om dat te doen voor onze naasten. Ja, wij moeten grenzen stellen. Ja, wij moeten wijsheid gebruiken, maar hier is de tweede belofte. De belofte is dat we alles en iedereen kunnen worden in Gods koninkrijk door aan onszelf te werken. Wij dienen een God van ‘het is mogelijk’. Dat is een fijn woord: mogelijk. Zeg het mij allemaal eens na: Het is mogelijk. Het is mogelijk voor jou. Jullie komen hier met slecht nieuws uit de wereld, maar ik heb goed nieuws voor jullie. Het is mogelijk. Je zegt: Ik heb een ziekte waar de dokters geen raad mee weten. God kan die ziekte genezen. Je zegt: Ik heb een verslaving waar ik niet vanaf kom. God kan die verslaving genezen. Je zegt: Ik ben een gebroken mens. Ik ben zo iemand die altijd hetzelfde stuk bagage van de ene hand naar de andere heeft gedragen, heen en weer en ik kan het maar niet van mij afzetten. Dan zeg ik je vanavond: God zal het uit je handen nemen. Het is mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Misschien vind je armoede en ziekte vreselijk. Misschien ben je boos dat je vroeger gelukkig was en nu verdrietig bent. Je bent boos omdat je huwelijk vroeger zo goed was en dat diegene nu een vreemde is. Of dat je kinderen zijn vervreemd en dat dat niet is hoe je ze hebt opgevoed of je ouders, of je grootouders, of wat dan ook, dat je een verbroken relatie hebt. Laat mij je vertellen dat alles mogelijk is. Het verhaal voor jou is nog niet voorbij, maar hier ligt de oplossing: De oplossing ligt niet aan de buitenkant, die ligt hierbinnen. Je krijgt niet de oplossing die je wilt als je de regering krijgt die je wilt. Je krijgt niet de oplossing die je wilt als je baas langskomt en je problemen oplost of als iemand anders verandert. Hier gebeurt de verandering. Die gebeurt in jou. Wanneer je besluit dat je kunt worden wie je moet zijn. En niet alleen voor jou. Voor de mensen die van je houden. Wil je een beter huwelijk? Word een goede echtgenoot. Je kunt het. Het betekent werk. Elke dag een beetje werk. Wil je gezond zijn? Je kunt het. Wil je gelukkig zijn? Dat is een discipline die je kunt leren. Wil je krachtig en sterk zijn? Dat kun je leren. Stop vandaag met God te vragen om het makkelijker te maken. Vraag God om je sterker te maken. Stop met God te vragen om het eenvoudiger te maken. Vraag Hem om jou de vaardigheid te geven die je moet hebben om te overwinnen. En laat me zeggen, je zult overwinnen. De zege is voor jou. Geloof er vanavond in. Het symbool is schitterend, hè? De kleine baby, geboren in de koudste, donkerste nacht, symbolisch gesproken. In onze duisternis, op ons diepste dieptepunt, boem. Daar verschijnt God zo vaak. Toch? Misschien heb je zoiets van: Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Dit wordt een groot deel van je overwinningsverhaal. Je beste dagen liggen in het verschiet en dit is Gods boodschap voor jou. Je dagen zullen stralen en ik spreek het over je uit in de machtige en sterke naam van Jezus Christus. Laat het zo zijn.

 

Aansteken van de kaars door de familie Schuller

Goed. Hannah, Haven en Cohen…Is Cohen er nog? Hij is vertrokken. Mijn zoon. Wat een schattige sjaal had hij om, hè? Dan gaan mijn meiden het doen. We gaan de laatste kaars aansteken.

Haven: Wij hebben vier kaarsen ontstoken die staan voor hoop, vrede, vreugde en liefde. Vier beloftes die God ons blijft doen en allemaal komen ze tot uitdrukking in deze ene kaars, die wij vanavond ontsteken. De Christuskaars. De profeet Jesaja sprak: Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. In Christus vinden wij de hoop op verandering. In Christus vinden wij licht en waardigheid en de moed om te zijn zoals Hij. Zijn roep te volgen en in zijn voetsporen te treden.

 

Koorzang – Silent Night

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulpeloos kind, heilig kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor

 

Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht

vreet’ en heil wordt gebracht

Aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij eer, amen, Gode zij eer

 

 

 

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u een gezegend Kerstfeest.

 

Geloof, Hoop en Liefde

25 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan