Home Feest van Kerst

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Jan van de Bosch in gesprek met Bobby en Hannah Schuller

J: Bobby en Hannah, wat wensen jullie je Nederlandse vrienden?

B: Natuurlijk wensen wij ze een fijne Kerst toe maar ik hoop nog meer dat ze in moeilijke tijden, zoals nu met corona, bij uitstek een gelegenheid om ons geloof uit te stralen. Als mensen meer dan ooit nijdig, geïrriteerd, kortaangebonden, gehaast en gestrest zijn, kun jij je rust vinden in Gods liefde. Je kunt nu prachtig laten zien wat het evangelie in je leven doet.

J: Kan Kerst ondanks de omstandigheden hoop en vreugde brengen?

H: Jazeker. Het is een seizoen waarin wij zo druk kunnen zijn. De Bijbel zegt dat wij te maken hebben met een geestelijk strijd in deze wereld. Dingen kunnen ons enorm afleiden van het dagelijks vrijmaken van tijd met God om onze geest te vernieuwen en ons niet langer aan het patroon van de wereld te conformeren. Door onze geest te vernieuwen stemmen we af op wat God wil. Maar het is een moeilijke tijd. Er gebeurt heel veel maar het verrijkt ons leven als we zorgen dat we onze tijd welbewust besteden, deze Kerst.

J: De familie Schuller is van Nederlandse afkomst. Herinner je je Nederlandse gebruiken met Kerst?

B: Mijn Nederlandse gebruiken met Kerst? Dat zal ik je vertellen. Er zijn wat dingen die wij ooit wel gedaan hebben. Ik weet niet of het typisch Nederlands is maar de Nederlanders hebben een hekel aan verspilling. Elk jaar hadden wij een kerstboom. Als kind moesten wij alle takken verwijderen, een vreselijk klusje. Dan zaten je handen onder de hars. En dan verbrandden wij de takken en hakten de stam in stukken en die bewaarden wij voor het aankomende jaar om drie stukjes brandhout niet te verspillen. Misschien is dat iets Nederlands.

J: Dat klinkt heel Nederlands.

H: Ik denk ook dat het kerkorgel en het koor verwijst naar de Nederlandse wortels. Dat nemen wij mee in onze diensten.

J: Wij zijn er trots op dat heel veel mensen elke zondag naar Hour of Power kijken. En velen vertellen mij dat ze van zondag naar zondag leven om in deze donkere dagen bemoedigd te worden. Het virus houdt erg huis in Europa. Mensen raken ontmoedigd en gedeprimeerd. Maar wat is onze hoop en vreugde? Want die is er ook.

H: Ik denk het besef dat het Woord van God waar is en dat het voor jou bestemd is, waar je je nu ook begeeft. Zoals ik vanochtend zei, vaak lezen wij de Bijbel en denken: Dit klinkt leuk. Maar de Bijbel is net zoiets als je mobieltje dat afgaat. Als je opneemt, heb je Jezus aan de lijn en Hij spreekt die woorden tot jou. Die zijn voor jou, juist nu. Als mensen die woorden lezen en tot zich door laten dringen zullen ze de vrucht daarvan plukken.

J: Voor de Schullers, in het Nederlands: Gezegende Kerstdagen, want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vredevorst, Vader der Eeuwigheid.

B: Geen idee wat je net zei, maar dank je wel. Jan, wij houden van je. Dank je voor alles wat je doet en ons hele team in Nederland. Chris en iedereen. Wij zijn ze zo dankbaar. Wij wensen je een veilige terugreis. Goeie reis. En dank je wel, beste vriend, dat je hier bij ons was.

(Bobby zegt iets in het Nederlands.)

Dat kwam er redelijk uit, hè?

J: Helemaal.

B: God houdt van jou en ik ook.

J: Van ‘t zelfde.

 

Samenzang – Hallelujah Chorus

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen

Voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Halleluja

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Wauw. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedenavond en welkom.

Gezegende Kerstdagen. Dankzij Jezus zal er nooit een hopeloze situatie zijn. Hoop en verlossing zijn ons gebracht. Hartelijk dank dat jullie vanavond met ons meevieren. Wij zijn blij dat jullie er zijn. En gefeliciteerd met jullie reserveringen. Ze vlogen de deur uit. Goed gedaan. Geloof het of niet, dit is een volle bak. Er is een maximumaantal mensen dat hierbij mag zijn. Jullie zijn binnen maar een groep maakt buiten deze dienst mee. Wij zijn blij dat jullie deze avond met ons zijn. Mijn hoop is dat ieder van ons vanavond iets bijzonders ervaart in de kerstmuziek dit jaar meer dan ooit, als genezende balsem voor de ziel. Ik hoop dat vanavond de muziek die wij gaan beluisteren niet alleen maar een kwestie is van beluisteren maar echt als aanbidding aanvoelt. Wij moedigen jullie aan goed naar de teksten te luisteren. Sluit af en toe je ogen, om je te laten meevoeren door de liederen. En richt je geest volledig op de Heer en kijk wat dat teweegbrengt om vrede te ervaren aan het einde van een moeilijk en turbulent en chaotisch jaar zoals zovelen van ons dat hebben ervaren. Ik bid dat dat gaat gebeuren. Laat ons bidden

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U voor iedereen die hier binnen of buiten is en via tv en internet, waar ze ook zijn. Ik bid dat vanavond iets goeds in ons leven gaat gebeuren. U komt op de eerste plaats, in ons denken en in ons leven. En wij vragen, Heer, dat U, Jezus verheerlijkt zult worden. Wij houden zoveel van U. Dit bidden wij in uw naam, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: Gezegende Kerstdagen.

 

Heaven Everywhere/Angels We Have Heard on High door Voices Of Hope

Ik hoor de klokken klinken, helder en luid

Je moet wel van deze tijd van het jaar houden

Het is de Kersttijd, en er hangt iets in de lucht

Overal een sprankje hemel

 

Op de een of andere manier is er een beetje meer liefde

Misschien een beetje minder van onszelf

Of misschien beseffen we iets beter

Dat overal een sprankje hemel is

 

Het is de glimlach van een man die eindelijk hoop gevonden heeft

Het zijn de tranen van een moeder om een kind dat thuiskomt

Het is de liefde die we voelen en de vreugde die we delen

Overal is een sprankje hemel

 

Engelen door ‘t luchtruim zwevend zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht

 

Halleluja, het is de vreugde die we voelen

En de liefde die we delen, overal is een sprankje hemel

Halleluja, het is de vreugde die we voelen

En de liefde die we delen, overal is een sprankje hemel

Overal is een sprankje hemel, overal is een sprankje hemel

 

SchriftlezingMattheüs 1:1-2, 7-12 door Hannah Schuller

Mattheüs 2:1.

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea in de dagen van koning Herodes zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken:

Goud en wierook en mirre. En nadat zij in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

 

Solo – O Come, All Ye Faithful door Laura Dickinson

Gezegende Heer, wees welkom

U kwam voor onze redding

O Jezus, wij eren Uwe Naam

Woord van de Vader nu als mens verschenen

O kom, o kom

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

Christus, onze Koning

Halleluja, onze Koning is geboren

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Halleluja, komt laten wij aanbidden onze Koning is geboren

Komt laten wij aanbidden onze Koning is geboren

Halleluja, halleluja, halleluja, onze Koning is geboren

Komt laten wij aanbidden

 

Koorzang – Hark! The Herald Angels Sing

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld, God verzoent der mensen schuld

Voegt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem

 

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft

Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd

Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn

 

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

 

Schriftlezing – Lucas 2:8-20 door Hannah Schuller

Lukas 2:8.

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd was. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Amen.

 

Koorzang – O Holy Night

Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht dat zijn leven begon

‘N sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de heldere morgen aan

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

O goddelijke nacht, o nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

Instrumentaal – Trepak from the Nutcracker door het orkest

 

Welkom door Bobby Schuller

Waar je ook bent, of je online of via de tv kijkt of hier in het gebouw of buiten op het plein, wij zijn dankbaar dat wij op deze manier bijeen kunnen zijn.

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga allemaal staan. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben.

Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Feest van Kerst

door Bobby Schuller

Ik denk dat de meesten van ons, hopelijk wij allemaal een gevoel van aanbidding ervaren. Het gevoel dat, als wij bijeen zijn en die muziek ervaren iets in ons onze huidige situatie heeft overstegen. Toen je naar de kerk kwam, zat je misschien in over een rekening of iets medisch, of een familielid. Of misschien heb je onlangs ruzie gemaakt. Zulk soort dingen. Als wij aanbidden, lijken wij ons even te kunnen losmaken van die dingen. Aanbidden is iets wat mensen doen. Aanbidden doen wij allemaal. Wij allemaal aanbidden een hoop dingen. In het Engels draait het begrip aanbidding om waarde. Je kent waarde aan iets toe. En als je op zo’n manier waarde aan iets toekent dat je van aanbidden spreekt beïnvloedt dat je leven. Aanbidden betekent zoveel waarde aan iets toekennen dat het naar zo’n hoog niveau in je leven wordt getild dat je zelfs begint te veranderen. De manier waarop je je kleedt en praat en je gedraagt. Waarin je geïnteresseerd bent. Het begint te draaien rond datgene waaraan je waarde toekent. Mensen aanbidden aldoor en worden er aldoor door veranderd. Neem een hiphop-artiest waar je gek op bent. Ineens beginnen je manier van kleden of praten en de dingen die je boeien en zelfs hoe je je uit, al die dingen beginnen te veranderen. Er zit verschil tussen houden van een muzikant en het aanbidden van een muzikant of een filmster of een superstar. In sport zie je die aanbidding ook heel vaak. Ik bedoel maar, aanbidden verandert ons. Heel vaak doen christenen keihard hun best om goed te doen. Ik ga minder zondigen, meer goed doen en heel vaak dwalen wij daarmee af van het evangelie. Zeker, je bent geroepen om goed te doen en het kwade na te laten maar de kern van de aanbidding is dat je de Here liefhebt. Dan veranderen er dingen in positieve zin in je leven. Ik weet dat dit een heftig jaar is geweest voor heel veel mensen. Het is waarschijnlijk heel zwaar geweest voor je kinderen, je partner, je gezin. Je kon er niet altijd zijn wanneer ze het moeilijk hadden. Je zult niet altijd mensen om je heen hebben gehad toen jij het moeilijk had. En het is zo belangrijk dat wij het aanbidden van God centraal zetten in ons dagelijks leven. Naar de Heer toegaan als het moeilijk is. Wanneer wij midden in de storm ons aan God vastklampen is daarmee niet ineens alles voorbij maar het geeft ons levensadem. Het geeft ons een moment om ons te bezinnen op wat belangrijk is en om te beseffen dat Hij ons er eerder doorheen gesleept heeft en dat Hij je er opnieuw doorheen zal slepen. Dat belooft Hij. Als wij Christus vereren in ons leven vereren wij alles waar Hij voor staat. Het liefhebben van onze vijanden en het dienen van de armen en het zorgen voor anderen en elkaar vergeven, barmhartig en genadig voor elkaar zijn en niet snel boos worden maar vriendelijk zijn voor elkaar. En dat is het hart van het evangelie. Als wij die dingen in deze wereld willen moeten wij Degene aanbidden Die dat in ons uitwerkt. Niet door hard te proberen maar simpelweg door Hem lief te hebben en Hem te aanbidden. Wij aanbidden de Heer en als wij dat doen, worden dingen beter. Christus is het aanbidden meer dan waard. De Zoon van God, die zijn leven heeft gegeven voor jou en mij om ons te tonen dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de laatsten. Dat God van iedereen houdt. Hij redde ons toen wij alleen waren en Hij redt ons nog steeds, elke dag. Ik sluit af met een simpele gedachte: Blijf onthouden dat wij de Heer nodig hebben. Wij hebben Jezus nodig. En als wij ons kunnen vastklampen aan de Heer geeft ons dat lucht om te ademen in een tijd waarin wij lijken te stikken. Wat het ook is, Christus staat boven alles. En hierdoor wordt alles gezegend en wordt het leven niet makkelijk, maar wel makkelijker. En op zulke momenten ontvangen wij balsem en genezing van de Heer. Ik wil vooral zeggen, als je nog geen keuze hebt gemaakt om een volgeling van Jezus te worden, neem dan vandaag het besluit je leven te wijden aan de Heer. Het tweede dat ik wilde zeggen: Meer dan ooit is dit een tijd om je bij een kerk aan te sluiten. Als je in de buurt woont, sluit je dan aan bij onze kerk. Zoek een kerk met de mensen die je steunen. Waar mensen je laten zien wat het betekent om een toegewijd leven met God te leiden. Een leven met Christus in een tijd van chaos en tumult en een gemeenschap die van je houdt zoals je bent. Dat is superbelangrijk. En wij hopen dat dit één van de beste kerstfeesten ooit zal zijn. Amen.

 

Aansteken van de Christuskaars door de familie Schuller

Bobby: Ik wil graag mijn kinderen en vrouw uitnodigen voor de laatste kaars. Kom er maar bij, jongens. Hoi Cohen. Kom er maar bij. Cohen en Haven en Hannah. Doe jij de eerste maar.

Haven: Wij hebben vier kaarsen ontstoken die staan voor hoop, vrede, vreugde en liefde. Vier beloftes die God ons blijft doen en allemaal komen ze tot uitdrukking in deze ene kaars die we vanavond ontsteken. De Christuskaars.

Hannah: De profeet Jesaja sprak: Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God Eeuwige Vader, Vredevorst. In Christus vinden we de hoop op verandering en de vrede die volgt uit verlossing. In Christus vinden wij licht en waardigheid en de moed om te zijn zoals Hij. Zijn roep te volgen en in zijn voetsporen te treden.

Bobby: Cohen, wil jij nog iets zeggen?  Zeg maar in Jezus’ naam…

Cohen: Amen.

 

Koorzang – Silent Night

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehem stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulpeloos kind, heilig kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor

 

Stille nacht, heilige nacht

vreed’ en heil wordt gebracht

Aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij eer

Amen, Gode zij eer

Amen, Gode zij eer

 

Zegen

Dank jullie allen voor jullie komst. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Kerstgroet door Jan van den Bosch en Chad Blake

J: Gezegende kerstdagen gewenst. Dominee Chad Blake. De jonge, dynamische tweede voorganger hier in Shepherd’s Grove. Gefeliciteerd met de geboorte van Ivy.

C: Dank je. Wij zijn bijzonder blij.

J: Twee kinderen nu.

C: Een jongen en een meisje.

J: Wat een toer.

C: Een gezin met ons viertjes.

J: Beste Chad, wij vieren Kerst in Nederland met vele honderdduizenden kijkers van Hour of Power. Ik sta hier in deze kerk, maar dit gaat de hele wereld rond. Wat is jouw wens voor je Nederlandse vrienden?

C: Mijn wens voor mijn Nederlandse vrienden is dat jullie dit jaar de vreugde van Jezus zullen ervaren op misschien een nieuwe manier. Dat God iets in je hart doet. Dat de hoop van Jezus de hoop op onze Verlosser, tijdens deze Kerst je iets nieuws zal schenken en dat het komend jaar je beste jaar tot nu toe gaat worden.

J: Hartelijk dank, en van ‘t zelfde.

C: Gaaf. Dank je, Jan.

J: Wij houden van jullie.

C: God houdt van je en wij ook.

Feest van Kerst

25 december 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan