Home Kerst is hoop

In 1970 ging een tv-programma

van start…

dat miljoenen mensen anders

naar het geloof deed kijken:

Hour of Power.

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt.

Laten we ons verheugen.

Nog altijd laat Hour of Power een nieuw

geluid voor een nieuwe generatie horen.

Als je op God vertrouwt,

kan niks je tegenhouden.

Want wat uw omstandigheden

en problemen ook zijn…

dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

(persoonlijke boodschap van Bobby & Hannah)

Gezegende Kerst.

De hoop en belofte van Kerst is

dat we goed nieuws hebben ontvangen.

Toen Jezus was geboren, verscheen

de engel aan de herders en zei:

Ik breng u goed nieuws

dat alle volkeren vreugde zal brengen.

Heden is u in de stad van David

een Verlosser geboren.

Hij is de Messias, de Heer.

De Christus van het kerstfeest

betekent goed nieuws voor jullie.

Geloof het. God komt zijn beloftes na.

Je kunt altijd op Hem vertrouwen.

Vrienden, dank jullie voor het steunen

van dit programma.

Jullie gebeden, giften en woorden van

bemoediging betekenen alles voor ons.

Zonder jullie kunnen we dit niet doen.

Want dankzij jullie kan Hour of Power

in de lucht blijven…

en zoveel mensen in dit land zegenen.

Namens ons beiden en

de hele Hour of Power-familie:

Fijne kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar.

God houdt van jullie en wij ook.

 

 

 

(Openingslied Koor)

halleluja, halleluja

halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

en Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

voor eeuwig en eeuwig

halleluja, halleluja,

halleluja, halleluja, halleluja

 

Gezegende Kerst.

In een van de donkerste nachten

van het jaar…

werd de meest stralende Hoop geboren.

Immanuël. God met ons.

We zijn vereerd dat jullie vandaag hier bij

ons zijn. Dankbaar dat jullie gekomen zijn…

en misschien vrienden en familie

hebben meegenomen…

maar vooral dat we hier bijeen zijn

om de Naam van Jezus te vereren.

 

Laat ons bidden. Vader, dank U dat U ons

naar deze plek hebt geroepen.

We houden van U, God, en wij danken U

dat U ook van ons houdt.

Wij danken U dat U Jezus naar onze

wereld hebt gezonden om ons te redden.

Wij bidden dit in zijn Naam. Amen.

 

engelen door ’t luchtruim zwevend

zongen zo blij, zo wonderzacht

van de Heer van dood en leven

die de vrede op aarde bracht

zing het uit

gloria in excelsis Deo

gloria in excelsis Deo

Je mag meeklappen en zing het uit. Allemaal samen.

 

kom naar Bethlehems arme stal

zie Gods Zoon daar rein en teer

zie de Koning van ’t heelal

kom en kniel dan voor Hem neer

Christus de Heer, onze Koning

Christus de Heer, onze Koning

gloria in excelsis Deo

gloria in excelsis Deo

 

 

De woorden van onze Heer in Mattheüs2.

Toen nu Jezus geboren was in

Bethlehem, in Judea…

in de dagen van koning Herodes…

zie, wijzen uit het oosten

kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden:

Waar is de Koning van de Joden

die geboren is?

Want wij hebben Zijn ster

in het oosten gezien…

en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Toen riep Herodes

de wijzen onopgemerkt bij zich…

en vroeg hun nauwkeurig

naar de tijd dat de ster verschenen was.

En hij stuurde hen naar Bethlehem en

zei:

Ga erheen en doe nauwkeurig

onderzoek naar dat kind…

en als u het gevonden hebt,

bericht het mij…

zodat ook ik kom om het te aanbidden.

En nadat zij de koning aangehoord

hadden, gingen zij op weg.

En zie, de ster die zij in het oosten

gezien hadden, ging hun voor…

totdat hij boven de plaats kwam te staan

waar het kind was.

Toen zij de ster zagen,

verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

En toen zij in het huis kwamen, vonden

zij het kind met Maria, Zijn moeder…

en zij vielen neer en aanbaden het.

Zij openden hun schatkisten

en brachten Hem geschenken:

Goud en wierook en mirre.

En nadat zij in een droom gewaarschuwd

waren…

om niet terug te keren naar Herodes…

keerden zij

langs een andere weg terug naar hun land.

 

de eerste Noël heeft een engel verteld

aan eenvoudige herders die sliepen in ’t veld

zij sliepen in het veld in die wondere nacht

toen het Kind werd geboren dat vrede bracht

noël, noël, noël, noël

Hij is de Koning van Israël

 

ze keken omhoog en zij zagen een ster

schijnend in het oosten daar in de verte

verlichtte de ster de aard met een fel, helder licht

en was te zien dag en nacht

noël, noël noël, noël

Hij is geboren in Israël

geboren is de Koning

geboren is de Koning, noël

noël, noël, noël, noël

Hij is geboren in Israël

noël, noël, noël, noël

Hij is geboren in Israël

noël, noël, Hij is geboren

noël, noël, noël

 

 

—-

 

komt allen tezamen jubelend van vreugde

komt nu, o komt nu naar Bethlehem

ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

komt laten wij aanbidden

komt laten wij aanbidden

komt laten wij aanbidden die Koning

 

de hemelse eng’len riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak

spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

komt laten wij aanbidden die Koning

halleluja, Christus is geboren

 

het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders

zien wij gehuld in het mens’lijk vlees

Goddelijk Kind, gewonden in de doeken

komt laten wij aanbidden die Koning

halleluja Christus is geboren

onze Heiland is geboren,

halleluja, komt allen tezamen

komt allen tezamen halleluja

Christus is geboren

halleluja, halleluja, halleluja

halleluja, Christus is geboren

 

De woorden van de Heer in Lukas 2.

En er waren herders in diezelfde streek,

die zich ophielden in het open veld…

en ’s nachts de wacht hielden

over hun kudde.

En zie, een engel van de Heere

stond bij hen…

en de heerlijkheid van de Heere om-

scheen hen en zij werden zeer bevreesd.

En de engel zei tegen hen:

Wees niet bevreesd want zie,

ik verkondig u grote blijdschap…

die voor heel het volk wezen zal…

namelijk dat heden voor u geboren is

de Zaligmaker, in de stad van David.

Hij is Christus, de Heere.

En dit zal voor u het teken zijn:

U zult het Kindje vinden in doeken

gewikkeld en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel

een menigte van de hemelse legermacht…

die God loofde en zei:

Eer zij aan God in de hoogste hemelen…

en vrede op aarde,

in mensen een welbehagen.

En het geschiedde, toen de engelen van

hen weggegaan waren naar de hemel…

dat de herders tegen elkaar zeiden:

Laten wij dan naar Bethlehem gaan

en dat woord zien dat er geschied is…

dat de Heere ons

bekendgemaakt heeft.

En zij gingen met haast

en vonden Maria en Jozef…

en het Kindje liggend in de kribbe.

Toen zij Het gezien hadden,

maakten zij overal het woord bekend…

dat hun over dit Kind verteld was,

en zij verheerlijkten en loofden God…

om alles wat zij gehoord en gezien

hadden, zoals tot hen gesproken was.

 

 

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt Hem:

Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn

schouders

en men noemt Hem:

Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

want een Kind is ons geboren

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn

schouder, en men noemt Hem:

Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

want een Kind is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt Hem:

Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Eeuwige Vader, Vredevorst

 

 

(koor en Erin Wood)

licht in de nacht een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat zijn leven begon

’n sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt de heldere morgen aan

 

knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

o nacht, o nacht, o nacht, die de Verlosser bracht

o nacht, o nacht, o nacht die de Verlosser bracht

 

wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg, die Hij wees

en als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

 

knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen

zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen

 

Ik wil jullie graag een herinnering

vertellen…

over de beste kerstnachtdienst

die ik ooit beleefd heb.

Het was 1999

en we koersten af op het jaar 2000.

Ik was uitgenodigd door mijn opa,

een wereldberoemde dominee.

Hij had toentertijd een van de grootste

groepen van toehoorders ter wereld.

Het was een enorme eer en vreugde

voor mij als kind…

om als 18-jarige, net van school,

met mijn opa mee naar Israël te gaan.

Ik weet nog goed dat er zo’n 500 mensen

met hem mee gingen.

Ze kwamen letterlijk vanuit de hele

wereld.

En ze kwamen allemaal in de kerstnacht

in Bethlehem in Israël bijeen.

Wat zo bijzonder was,

was dat het regende.

In Israël geldt regen als een zegen,

net als in Californië.

Iedereen is hier altijd dolblij als het regent.

Ja toch?

Het is als een zegen van God.

Vlak voor de viering begint het te regenen

en de paraplu’s komen te voorschijn.

En precies toen de viering begon, stopte

het met regenen. Het leek wel een wonder.

De kaarsjes brandden en het was prachtig,

net als hier. Dat was zo bijzonder.

Ik wil jullie vandaag vragen…

jezelf niet de vreugde te ontzeggen

over het feit dat je Christus kent…

omdat gelovige mensen je

gekwetst hebben.

Omdat een kerk je gekwetst heeft.

Omdat een bizar dogma je gekwetst

heeft.

Ik wil dat jullie beseffen

dat Jezus zo niet is.

Ik wil jullie vragen, je hart open te stellen

voor de dingen van God.

Het is een interessant stuk

dat voorganger Chad voorlas, Lukas 2.

We horen over de maagd Maria, zwanger,

met Jozef zwervend door Bethlehem…

op zoek naar een plek

om haar baby ter wereld te brengen.

Dat is niet niks.

Het is ook haar eerste kind.

Mensen met veel kinderen weten

dat de eerste altijd een zenuwentoer is.

Dat is degene van wie je…

Het is haar eerste.

Ze zwerven door Bethlehem,

dat vanwege de volkstelling overvol is.

Nergens is plek, nergens is een kamer.

Ze gaan van deur tot deur

om een plek te vinden…

waar Maria haar kind kan krijgen.

En juist op dat moment beginnen

de weeën. Kun je het je voorstellen?

Toen bij Hannah de weeën van Haven

begonnen, had ik het niet meer.

Toen ik thuiskwam, stonden onze beide

huisdeuren en garagedeuren wijdopen.

Ik had vier deuren open laten staan.

Ga maar na hoe ze zich voelden.

Maria heeft al weeën…

en ze kunnen

nog geen bank of stoel vinden.

Geen schone plek

om een kind ter wereld te brengen.

Ze belanden in een stal met dieren.

Het is er vies, er ligt mest

en daar moet je dan bevallen.

En dan leggen ze de Zoon van God

in een kribbe…

een ouderwets woord voor een

voederbak.

Geen erg schone plek

voor een pasgeboren baby.

Dat was dus een erg onplezierige ervaring

voor de heilige familie.

We hebben vaak met Maria en Jozef

te doen vanwege die nare ervaring.

En dat moet ook, maar ik heb ook altijd

erg te doen met de herbergiers.

De ene na de andere herbergier liet een

zwangere vrouw buiten in de kou staan.

Er was er dus niet eentje die zei: Neem

mijn bed maar. Ik slaap wel op de vloer.

Dat is vreemd, want Joden zijn

en waren altijd heel gastvrij.

Een moeder in de kou laten staan

is te gek voor woorden.

Waarom heb ik dan

met die herbergiers te doen?

Stel je zo’n herbergier voor

op de Dag des Oordeels.

Hij verschijnt voor de rechterstoel

en daar zit Jezus, op de troon van God.

En dan zegt Hij: Jou ken ik nog wel.

Ik neem aan dat jij nu graag zelf

naar binnen wilt.

Vol.

Je kunt er niet omheen dat je oog in oog

met Jezus komt te staan…

en je dan moet verontschuldigen dat je zijn

moeder in barensnood niet binnenliet.

En bovendien is er nog iets anders.

Denk aan die kans die ze gemist

hebben.

En dit is mijn vraag:

Waarom deden ze dat?

Waarom keerden al die mensen

een vrouw in barensnood de rug toe…

en misten ze de kans om Maria en Jozef

en Jezus binnen te laten?

Waren ze boosaardig,

of waren ze slecht…

of deugden ze

op de een of andere manier niet?

Ik denk van niet.

Ik denk dat ze het gewoon druk hadden.

Ze hadden een volle bak.

Ze liepen zich het vuur uit de sloffen.

Ze hadden van alles te doen en

hun hoofd stond even niet naar die troep.

Ik denk dat dat het probleem was.

En als ik eraan denk dat Jezus Christus

bij mijn hart aanklopt…

of bij onze harten aanklopt…

en als we dan met een verkild hart

de Heer wegsturen…

denk in niet dat we dan boosaardig

of slecht zijn of niet deugen.

Ik denk dat we het dan

gewoon druk hebben.

We hebben het te druk. Er gebeurt zo veel.

We zijn gestrest, we maken ons zorgen…

we rennen maar rond.

Ik heb echt eventjes geen tijd.

Dat is het soort beslissingen

waarmee we ons leven ruïneren.

Ik wil jullie meegeven dat er

een zoveel beter leven bestaat…

dan wat de wereld je biedt.

De wereld biedt je altijd

meer van hetzelfde.

En velen van ons

blijven diezelfde dingen nastreven…

ook al vervullen ze ons niet

en maken ons niet gelukkig…

of helpen ons leven verder

of schenken ons waarachtige vreugde.

Jezus biedt ons een andere manier aan.

Jezus vertelt het verhaal

van de zaaier en het zaad.

Dat zaad komt terecht tussen distels

en keien en ook in goede grond…

maar we vergeten vaak de eerste.

Het valt ook op de weg, op het pad

en daar wordt het verorberd door vogels.

En een pad ontstaat

omdat erop gelopen wordt.

Als er veel over goede grond gelopen is,

wordt die hard…

en dan kan er geen zaad meer

in ontkiemen.

Is er weleens over jullie gelopen?

Zijn jullie weleens platgetrapt

door gelovigen?

Zijn jullie weleens verhard geraakt…

omdat een verwant of vriend iets zei

of dacht…

die lelijk waren, of haatdragend,

of verbitterd of veroordelend?

Misschien kwamen die dingen niet

van God, maar van de duivel.

De Bijbel zegt dat de Heilige Geest

de Vertrooster is.

Als je je niet vertroost voelde door die

dingen, kwamen ze vast niet van de Heer.

Ik weet het niet.

Ik wil maar zeggen

dat als je ooit vertrapt bent…

en als je hart verkild is,

misschien door gelovigen…

of misschien door een tragedie.

Misschien heb je

te veel ellende meegemaakt…

en kun je je hart niet openstellen

voor de Heer.

Of misschien is het je eigen zonde,

heb je ernstige fouten gemaakt…

en heb je mensen vreselijk behandeld…

en denk je, ik ben zo diep gezonken,

ik kan nooit meer terugkeren.

Misschien ben je er zo aan toe.

Om al die redenen wil ik dat je beseft

dat God een plan met jouw leven heeft.

En zo lang je leeft, wil God jou.

Het is nooit te laat

om je hart open te stellen voor God…

en het leven te leiden

waartoe je geroepen bent.

Om een ware volgeling

van Jezus Christus te worden…

en te leven zoals Hij ons vraagt, te

leven.

Open je hart voor de dingen van God.

Open je hart,

zodat God iets kan doen in je leven.

Jezus leert ons ook dat iedereen

met het geloof van een mosterdzaadje…

een berg kan verzetten.

Weet je, als 99% van jullie

niet in God of Jezus kan geloven…

is er misschien een heel klein deel van je,

een mosterdzaadje, dat zegt:

Misschien kan ik in God geloven.

Ik daag jullie uit om dat hele kleine stukje

van je hart aan de Heer te geven…

en te zien wat Hij daarmee kan doen.

Schenk dat in vertrouwen en zeg, Heer,

met een heleboel dingen heb ik moeite…

maar dit kleine beetje geloof schenk ik U.

Laat me zien wat U daarmee kunt.

En let dan eens op wat de Heer daarmee

kan doen in je leven.

Als je een vader bent, hebben je kinderen

nodig dat je de Heer volgt.

Als je een moeder bent, hebben je kinderen

nodig dat je de Heer volgt.

Als je getrouwd bent, heeft je wederhelft

nodig dat je de Heer volgt.

De Heer volgen,

betekent dat je doet wat Hij je opdraagt.

Dat je niet alleen in hem gelooft,

maar ook in wat Hij je leert.

Vandaag moedig ik je aan,

zo’n volgeling te worden.

Tot Christus te komen en op zijn minst

de dingen die Hij je leert, te onderzoeken.

Deze Kerst bemoedig ik je, vriend.

Om te beginnen doe je het veel beter

dan je denkt.

Maar stel je hart open voor God

en doe wat je kunt…

om meer als Christus te zijn in je

karakter.

Doe goed jegens je naaste,

ook als die bot doet tegen jou.

Wees vriendelijk tegen je collega als alle

anderen onaardig zijn tegen hem of haar.

Heb je vijanden lief. Spreek de waarheid.

Geloof de waarheid in de liefde.

Laat je verbittering varen.

Vergeef elkaar. Maak je niet zoveel zorgen.

Heb wat vertrouwen.

Zie het beste in anderen.

Doe datgene wat Jezus je geleerd

heeft…

en dan beloof ik dat je nader zult komen

tot de mensen die je liefhebt…

en nader tot je bestemming

en datgene wat God je vraagt te doen.

Voor velen van jullie

is dat de laatste hindernis tussen jou…

en het vervullen van de taak

die God voor je heeft.

Amen.

 

Terwijl we de dienst afronden met

de laatste kaars, zingen we Stille Nacht.

In Christus vinden we

de hoop op transformatie…

de sjalom die voortvloeit

uit gerechtigheid…

de vreugde van waarachtige

christelijke eenheid…

en de liefde die ons omvat

in al onze verscheidenheid…

en ons in staat stelt ons eigen bijdrage

te leveren aan Gods Koninkrijk.

In Christus vinden we het licht

en de waardigheid…

en de moed om te zijn als Hij.

Zijn oproep te beantwoorden

en Hem na te volgen…

als blijde, gezonde leerlingen.

 

stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon lang verwacht

die miljoenen eens zaligen zal

wordt geboren in Bethlehem stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

hulpeloos kind, heilig kind

dat zo trouw zondaars mint

ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

werd G’op stro en in doeken gelegd

leer m’U danken daarvoor

leer m’U danken daarvoor

 

stille nacht, heilige nacht

vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

amen, Gode zij d’ eer

amen, Gode zij d’ eer

amen, amen

 

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht

over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over

u…

en schenkt u een fijn kerstfeest.

 

(Reprise Koor)

vreugde

Kerst is hoop

25 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan