Home Zoek en je zult vinden!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang“O Come, All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom. God wil tot u spreken. Hij wil voor u het allerbeste leven. Is dat geen goed nieuws? Geef de mensen om u heen een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Gezegende Kerst. Fijn dat u vanmorgen naar de dienst bent gekomen. Wie u ook bent en om welke reden u er ook bent God zal u een diep gevoel van roeping en bemoediging geven. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U ons hierheen heeft geroepen. We vragen U in Jezus’ naam, ons steeds meer op Jezus te doen lijken. Help ons met onze problemen, bemoedig en herstel ons genees ons. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

 

 

 

 

Koor – “Come, Thou Long Expected Jesus”

 

Kom, o lang verwachte Jezus, kom en maak uw kind’ren vrij

Vrij van angsten en van twijfel, onze hoop alleen zijt Gij

Jezus, Trooster van ons leven, hoop deelt uwe komst ons mee

U, Verlosser van de wereld, ’t hart verlangt naar vreugd’ en vree

 

Kom uw kinderen verlossen als een Koning, eens een kind

Kom voor altijd in ons wonen, dat ons hart uw vrede vind’

Door uw Heil’ge Geest bekrachtigd, leidt ons leven door uw Zoon

Doordat heel uw werk volbracht is dank stijgt op tot ’s hemels troon

Amen

 

Schriftlezing –  Lucas 2:27-33

door Hannah Schuller

 

Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit het boek Lucas. Gedreven door de Geest kwam Hij naar de tempel. En toen Jezus’ ouders hun kind daar binnen brachten om te doen wat volgens de wet gebruikelijk is nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Laat nu, Heer, zoals U hebt beloofd uw dienaar in vrede heengaan. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Laten wij ons verheugen want God zal ook ons verlangen naar Hem vervullen.

 

Koor “Glad Tidings of Joy”

Tijding van zegen en vreugd, zegen en vreugd, tijding van zegen en vreugd.

Wij brengen een blijde tijding voor alle mensen

Wij brengen een blijde tijding van grote vreugd

Wij brengen een boodschap, die ons de weg zal wijzen

Dit is een vreugdevolle tijd

 

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Laat iedereen op aarde zijn heerlijkheid ervaren

Dus hemel een aarde zing

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

 

Wij vieren feest met het engelenkoor die ’t nieuws vermelden in de nacht

Wij vieren feest dat de Redder kwam die ons de vreed’ op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

 

Wij brengen u grote, grote vreugd

Wij brengen tijdingen van vreugd grote, grote vreugd

Wij brengen tijdingen van vreugd

Wij brengen tijdingen van vreugd

Wees blij en verheugd

 

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Laat iedereen op aarde zijn heerlijkheid ervaren

Dus hemel en aarde zing, we brengen tijdingen

Dus hemel en aarde zing, we brengen blijde tijdingen van vreugd

Een tijding van vreugd

 

Welkomstwoord van Bobby Schuller

Voelt u zich goed? Hopelijk voelt u zich straks nog beter. Ik bedank allen die ons via de tv volgen. Wij zijn zo blij dat u kijkt. Voor ons hoort u bij onze gemeente. Wij vinden u aardig, wij hebben u lief en beschouwen u als één van ons. Heel fijn dat u kijkt.

 

Proclamatie

Wilt u gaan staan en samen met mij de proclamatie uitspreken? Doe het met geloof. Houd uw handen zo om Gods liefde te ontvangen.

 

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

U mag gaan zitten. Daarom doen wij wat wij doen. Bij alles wat wij doen als Shepherd’s Grove en Hour of Power proberen wij altijd: Mensen helpen om de diepe waardigheid te vinden die besloten ligt in het besef dat God van je houdt. Dat is wat wij doen. Ik geloof dat de grootste menselijke behoefte die aan waardigheid is en dat ieder mens waardigheid verdient want ieder mens is door God geliefd. Dat geloof ik meer dan wat ook. En dat Jezus zijn waardigheid ontnomen werd opdat wij waardigheid zouden krijgen. Opdat wij onze waarde mogen vinden in Gods liefde. Wie u ook bent – God heeft u lief. En ik heb u lief, en Shepherd’s Grove. U bent het waard. Amen?

 

Muziekgasten – ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “Go Tell it on the Mountain”

 

Vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen, dat Jezus geboren is

Vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen, dat Jezus geboren is

 

Bij dagen en bij nachten zocht ik tot de ochtendstond

Want God beloofde mij te helpen tot ik de weg weer vond

Kom ga het toch vertellen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

Ga het vertellen

 

Hij beloofde dat ik zou worden een muurwachter van de stad

De minste willen wezen als christen wil ik dat

Kom ga het vertellen aan de mensen, over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

Ga het vertellen

 

De herders in de velden zij hielden trouw de wacht

Toen daar vanuit de hemel een licht scheen in de nacht

Kom ga het vertellen aan de mensen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

Ga, vertel het aan de mensen, ga, vertel het aan de mensen

Vertel het, vertel het, vertel het dat Jezus is geboren

 

 

 

 

Muziekgasten – ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “Rise Up Shepherd and Follow”

 

Volg hem, volg hem, herder, sta op en volg hem

Volg de ster van Bethlehem, sta op, herder, en volg hem

Luister toch naar wat de engelen zeggen

Sta op, herder, en volg hem

Dan zal je dagelijks genezing vinden

Sta op, herder, en volg hem

 

Volg hem, volg hem, sta op, herder, en volg hem

Volg de ster van Bethlehem, sta op, herder, en volg hem

Volg hem, volg hem, sta op, herder, en volg hem

Volg de ster van Bethlehem, sta op, herder, en volg hem

 

(Bobby Schuller leest in Nederlandse bijdrage het kerstevangelie)

 

De geboorte van Jezus volgens het evangelie van Lucas. In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea. naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet aangezien hij van Davids stam afstamde om zich te laten inschrijven met zijn aanstaande, Maria, die zwanger was. Toen zij daar waren, kwam de dag van haar bevalling en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat voor hen geen plaats was in het nachtverblijf. Dichtbij overnachtten herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door Gods stralende licht, zodat zij hevig schrokken. De engel zei: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal jullie een teken zijn: Jullie zullen een kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders: Laten wij naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. God zegene deze lezing van zijn Woord.

 

JvdB    Is dit het mooiste verhaal aller tijden?

BS       Eén van de mooiste. God kwam op aarde in de donkere tijden van het Romeinse Rijk.

JvdB    Het blijft verbijsterend, dat dat simpele verhaal over een pasgeboren baby ook vandaag de        dag, 2000 jaar later, nog zo’n impact heeft.

BS       De hele wereld viert Kerst. Ja, de verjaardag van Jezus, een vreugdevolle dag.

JvdB    Veel mensen denken: Wat is die vreugde dan? Wat bracht Hij?

BS       Jezus brengt zichzelf, dat is het wonderbaarlijke. Jezus laat ons zien hoe God is. Bovendien      legt Hij ons de hele wet en de profeten uit. We denken vaak dat God ons haat, boos is en ons straft. Maar je ziet Jezus nooit mensen ziek maken of kwaaddoen. Zelfs tegen de farizeeërs       zegt Hij nooit: Ik maak jullie ziek. Of dood. Of kapot. En als zondaren Hem vragen hen te         genezen, doet Hij dat ook. Uit liefde.

JvdB    Even over die stal waar Hij werd geboren. God is de Schepper van hemel en aarde, alles is       van Hem. Waarom moest Hij uitgerekend in een stal ter wereld komen? Je zou eerder aan         een paleis denken.

BS       Dat is het wonderbaarlijke van Jezus. Hij toont ons Gods Koninkrijk waarin de zwakken sterk     zijn en de armen rijk. In die context is die stal volkomen begrijpelijk. De Koning der koningen      moest in volstrekte armoede geboren worden.

JvdB    Hoorden daarom eerst herders het nieuws, en niet de elite?

 

BS       Natuurlijk. Jezus zegt: Ik loof U omdat U deze dingen aan eenvoudige mensen hebt onthuld       maar ze voor wijzen verborgen hebt gehouden. Belangrijke verhalen: De muntjes van de           weduwe, de voetwassing , de laatste die de eersten zullen zijn. Kerst versterkt die gedachte.     De Koning der koningen, groter dan Caesar wordt geboren in een schamele stal. Zijn ouders    zijn een meisje. En Jozef. Een schitterend verhaal.

JvdB    Waarom maakt Kerst je blij?

BS       Met Kerst komen de mensen eindelijk weer eens bij elkaar voor een feest. En Kerst overstijgt    de kerk. Het is een christelijke feestdag, maar een die door iedereen wordt gevierd. Mensen    laten zich van hun beste kant zien, zijn vrolijk en vrijgevig. Veel mensen vinden dit om een of     andere reden een sombere tijd. Ik vind het een geweldige tijd om te eten en te drinken en feest te vieren. Ik raad het iedereen aan. Het is een verjaardagsfeestje.

JvdB    Ik vind het toch zo verbazingwekkend dat tegenwoordig overal ter wereld, in ieder land en in      elke stad.  Er is geen land, behalve dan Noord-Korea waar ze geen Kerst kunnen vieren. En   ze doen het ook.

BS       Zeker. Zelf vind ik de Kerst op zich ook geweldig. Elk kind vindt het fijn, iedereen heeft er           goede herinneringen aan. Maar voor mij als gelovige is de kern dat Christus zijn zegen over      de hele wereld uitgiet niet lettend op nationaliteit of wat ook. Iedereen mag deelnemen.

JvdB    We staan midden op een groot plein. Midden in een kersttafereel. Als je mensen dan vraagt:      Wat is er gebeurd met Kerst? Zeggen ze dan: Jezus is geboren? Of zeggen ze: Cadeautjes,     lichtjes, blijdschap, eten?

BS       Iedereen heeft zijn eigen redenen om Kerst te vieren. Wij ergeren ons wel eens als mensen      het met Kerst niet over Jezus hebben. Als christen en als predikant zie ik graag dat mensen         over Jezus praten. Maar ik vind het al met al geweldig dat mensen dan blij, gul en vriendelijk      zijn. Kerst is een feest, wij vieren de geboorte van een baby.

JvdB    Het is zo onschuldig, zo aandoenlijk. Maar 33 jaar later sterft Jezus, die in een kribbe werd        geboren aan het kruis. Waarom?

BS       Het kruis en de stal lijken op elkaar. Jezus wordt geboren in een voederbak waar varkens en     paarden uit eten. En Hij sterft als een misdadiger. Naakt, al zie je Hem altijd met lendendoek.      Ontdaan van zijn waardigheid. Hij bloedde, werd geslagen. De Messias, wiens komst    voorspeld was werd gedood door zijn eigen volk. Hij ervoer verraad, verlies, verlating            Waarmee God zegt: Ik voel de pijn van de mensheid. Maar weet dat er aan jullie pijn en lijden             een eind zal komen.

JvdB    Komt er een eind aan?

BS       Zeker.

JvdB    Wat als wij de eindeloze vluchtelingen- stroom in Europa zien, mensen die vluchten voor           oorlog, verkrachting, gruwelijke verschrikkingen. Je kunt makkelijk moedeloos worden als je        naar de wereld kijkt.

BS       Ik weet het, het kwaad is alom. Als je naar het nieuws kijkt, in de VS of waar ook ter wereld zie   je grote ellende. Altijd zo geweest. Maar al zullen er altijd problemen zijn, het gaat ook      uitstekend. Vergelijk onze situatie eens met delen van Afrika. Hier in Nederland en ook in de      VS zijn wij zo gezegend dat we in een democratie leven in vrijheid, vrienden, familie en voedsel te hebben. En wijn, champagne, cadeaus en kerstbomen. Wij mogen nu even   relaxen, even niet naar het nieuws luisteren. Het leven vieren, en Jezus eren. En positief zijn.

JvdB    Dat doen we ook.  Er ontvouwt zich wereldwijd een ongezien wonder. Christenen overal ter        wereld die hun naasten liefhebben. Zorgzame, liefhebbende mensen, bereid om te delen.

Wat een enorme kracht is dat.

BS       Zeker. Wij bidden ook voor Syrië. God gaat daar vast nog schitterende dingen doen. Wij            blijven voor het Midden-Oosten bidden, en geloven in vrede. Niet alleen in Israël, maar ook in Syrië, Irak en Iran. Wij geloven dat God.. De belofte was vrede op aarde. Dat zongen de            miljoenen engelen. En Jezus leert ons: Het gebeurt niet door geweld, maar door mededogen.

JvdB    Wat is de les van Kerst, wat nemen we op deze eerste Kerstdag mee?

BS       De les van Kerst is: Uit de duisternis kunnen goede dingen komen. Hoe donker en slecht de      dingen ook zijn, er komen ook goede dingen. Als je gelooft in Jezus, met Hem wandelt en   leeft wacht je een heldere toekomst.

JvdB    Gezegende Kerst dan.

BS       Van hetzelfde.

JvdB    Dit is een tijd vol vreugde en leven en geluk. Ik ben blij met deze dag. Een hele fijne Kerst          toegewenst aan jou, je familie, je vrienden en de gemeente Shepherd’s Grove.

BS       Jij ook een fijne Kerst.

 

Koor – “O Holy Night!”

 

O nacht, o nacht, die de Verlosser bracht

Christus is Heer, Christus is Heer

Prijs zijn naam voor eeuwig

Zijn kracht en glorie voor eeuwig bekend gemaakt

Zijn kracht en glorie voor eeuwig, voor eeuwig

Voor altijd en eeuwig bekend gemaakt

Het was een heilige nacht toen dit kind werd geboren

Lief klein baby’tje,

Wat een gezegende, glorieuze, schitterende nacht

Toen dit kind werd geboren

Jezus Christus werd geboren

O heilige nacht

 

Solo – Daniel Rodrigues – “O Holy Night”

 

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken

Dit is de nacht, dat zijn leven begon

‘N sluier van angst en pijn lag op de volken

Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

Stralend breekt de held’re morgen aan

Knielt voor Hem neer, en juicht in blijde zangen

O nacht, o nacht o nacht, die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht, die de Verlosser bracht

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

Liefde alleen is de weg, die Hij wees

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden

Vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

 

Christus is Heer prijs zijn naam voor eeuwig

Noël, Noël, o nacht die de Verlosser bracht

O nacht, o nacht, o nacht,

Goddelijke nacht, goddelijke nacht

 

Preek – “Zoek en je zult vinden”

door Bobby Schuller

Vorige week ging het over het vinden van je roeping en je bestemming. Vandaag gaat het over betekenis en in het bijzonder over de leegte die wij allemaal voelen. ’s Morgens wakker worden met een onbestemd, hol gevoel in je maag daar gaan wij het over hebben. Onderdeel van het mens-zijn is dat we allemaal rusteloos worden geboren. Allemaal worden wij rusteloos geboren. Het bestaat niet dat een baby het levenslicht ziet en zegt: Dag dokter. Dag moeder, dag vader, leuk jullie te zien. Baby’s komen schreeuwend, spartelend, gillend ter wereld. Baby’s zijn de meest ruwe versie van u en mij. Allemaal komen we schreeuwend ter wereld. Zo is het leven. In een deel van ons leven draait alles om honger schreeuwen, blèren. Volwassen worden komt grotendeels neer op het verbergen van die dingen. Volwassen worden is grotendeels het afschermen van die neigingen die nog altijd bestaan in ons hart. Dit is het existentialistische dilemma. Allemaal hebben wij die honger in ons die hunkering, dat verlangen. De niet-gelovige wereld heeft geen manier om daarmee om te gaan behalve door plezier te maken of het druk te hebben. Maar ik zeg u: die honger komt van God en wordt gestild door God. We denken dat die honger, die dorst, die rusteloosheid iets verkeerds zijn, maar misschien is dat niet zo. Misschien is die brandende begeerte iets dat van God komt en vóór God is. Voel je honger in je lijf, in je botten, laat mij je dan vertellen: Dat is een honger naar God. Alsof jij magnetisch bent en Hij ook. Je weet niet wat er aan je trekt. Maar dat wat jij wilt, nodig hebt trekt je naar Hem toe. Een passie, een vuur in je ziel. De Grieken worstelden ermee en hadden er een woord voor: eros. Van het woord eros is ‘erotisch’ afgeleid. Meestal associëren wij dat met seks. Voor de Grieken was het veel meer. Een passie, een vuur voor iets geweldigs. En met name de Griekse christenen meenden dat dat vuur een verlangen tot hereniging met God was. De belofte van vandaag is: Wat je hart ook najaagt,

uiteindelijk is het op zoek naar God. Ik beloof: Dat wat je hart zoekt, zal je vinden. Je zult het vinden. Geef niet op, blijf zoeken naar Gods macht, Gods leven en Gods volheid. Jezus komt eraan. Hannah las een van mijn favoriete verhalen, uit Lukas 2. Het verhaal van Simeon. Hij was al oud toen dit gebeurde. In het verhaal is Jezus net geboren. Volgens orthodox joods gebruik werd Jezus op de achtste dag besneden. Raar, maar als een joodse vrouw een kind heeft gebaard moet ze een reinigingsperiode van 40 dagen in acht nemen. Dan heeft ze in feite huisarrest. Ze moet binnen blijven. Dat wil de Levitische wet, voor de reinheid van de vrouw. Jezus is daar voor een ritueel. Na die 40 dagen brengen ze hun baby naar de tempel. Maria en Jozef komen met de 40 dagen oude baby Jezus naar de tempel om Hem te laten wijden. Bij dit ritueel offerde de moeder meestal een lam. Maar een lam was duur daarom offerden Maria en Jozef twee duiven. Het offer der armen, werd dat genoemd. Het benadrukt nog eens dat Jezus werd geboren in een straatarm gezin. Zij waren te arm voor een echt mooi offer. Zij brachten het offer der armen. Het heeft zoiets teders, Jezus in die kribbe ter wereld gekomen in onze armoede. Het beduidt: Hij is een koning maar tegelijk zo menselijk, dat Hij armoe kent. Als je arm bent, weet Jezus hoe dat is. Er is ene Simeon. Hem is beloofd dat hij op een dag de komst van de Messias zou zien, die 500 jaar eerder was voorspeld. Ooit zou er een man komen die alles zou veranderen, alles zou redden. De Heilige Geest had Simeon beloofd dat hij ooit de komst van de Messias zou meemaken. Simeon was toen vast nog jong. Dat vermeldt de Bijbel niet maar ik denk dat hij nog jong was toen de Geest hem dat zei en dat hij zijn hele leven had gewacht op de komst van Jezus. De Heilige Geest leidde hem de tempel binnen om het kind te zien. Daar zag hij Jezus. Hij ging naar de baby toe en hield hem in zijn armen en zei: Laat nu, Heer, zoals U hebt beloofd uw dienaar in vrede heengaan. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. Als Simeon het kind Jezus vasthoudt zegt iets in hem: Alles waar ik mijn hele leven op gewacht heb is nu gebeurd. Het is niet zo dat Simeon ter plekke dood neervalt maar als oude man zegt hij tot God: Nu heb ik het gezien, de komst van de Messias. En hij zegt eigenlijk: Nu kan ik sterven. Het belangrijkste in het leven van een christen, een gelovige, is dat je kunt zeggen of je nu jong bent of oud, ziek of gezond: Nu kan ik sterven. Dat is zo’n belangrijk onderdeel van leven met Christus: Wat er ook gebeurt, je bent voorbereid, het zit goed tussen God en jou. En dat gebeurt wanneer de leegte in je hart wordt opgevuld door Christus. Allemaal zien wij reikhalzend naar Hem uit allemaal, jong of oud, willen wij die Simeon-ervaring hebben. Ik wil niet perse dood, maar als ik vandaag sterf heb ik alles meegemaakt waarvoor ik op de wereld was. Dan ken ik de volheid van het leven, voor 100 procent. Omdat ik Jezus heb aangeraakt. En ik zeg u dat Jezus u roept. Zoals de Heilige Geest Simeon de tempel binnen leidde zo leidt de Geest jou om naar Jezus te komen. En wie je ook bent, Jezus wil jou vasthouden zoals Simeon die baby vasthield. Opdat je zegt: Heer, nu kunt u mij tot U nemen. Nu kan ik vervuld worden, heel gemaakt door Jezus. Als je op het punt staat te sterven, voel je je meer dan ooit leven. En dat is wat ik wil voor u: Dat u nu gereed bent, dat u, wat er ook gebeurt, vervuld bent van eeuwig leven. In het hart van ieder mens is een vacuüm, een holte. Dat zegt Blaise Pascal. Nu zou je het misschien hebben over een zuigend geluid.

Allemaal komen wij ter wereld met een holte hier. En het enige wat in die holte past en wat die dorst lest, dat is het besef van Gods liefde. Een intieme, persoonlijke relatie met Jezus is het enige dat die leegte tot rust brengt. Wij allemaal, ongeacht onze religie, achtergrond voelen dat in ons hart. Sommigen zijn ervoor afgestompt, anderen hebben het gevuld met God maar de meesten voelen het en vullen het op met andere dingen. Je kunt dat gat met prachtige dingen vullen, maar niets werkt. Of het nu gaat om drugs, eten of vrienden, relaties of tv. Met alles, zelfs met religie, kan je proberen dat gat te vullen – het lukt niet. Alleen een persoonlijke relatie met God kan die leegte vullen. Alleen ware intimiteit met God kan die dorst werkelijk lessen. Daarom schreef Augustinus in zijn Bekentenissen:

‘Ons hart is rusteloos, totdat het rust vindt bij Hem.’ Er is een antwoord voor iedereen die hongert en dorst: Jezus Christus. Alleen Hij kan de diepste leegte vullen. Ik beloof u iets. Het is een belofte die Jezus zelf ons deed: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden klop en er zal voor je worden opengedaan. Als je God zoekt, zal je Hem vinden. Hem en meer dan je ooit had gedacht dat je zou vinden. Dan vind je eeuwig leven en levend water. Iets waar je nooit op gerekend had. Velen zeggen: Ik wil God kennen en voelen. Maar hoe doe ik dat, Bobby? Het is heel irritant, maar opnieuw

moet ik zeggen: Ik weet het niet. Ik geloof dat er twee manieren zijn waarop God, vooral voor christenen, zijn bestaan manifesteert. Twee schijnbaar tegengestelde dingen, die toch harmoniëren:

Eenzaamheid en gemeenschap. Eenzaamheid en gemeenschap. Wat zou er gebeuren als…Allemaal hebben we dingen om die leegte mee te vullen. Voor sommigen is dat leuke dingen, videospelletjes, drinken, stappen. Iedereen heeft van die dingen om die leegte te vullen, bezig te blijven, door te gaan.

Misschien je baan of karweitjes. Wat zou er gebeuren als dat alles je zou worden afgepakt? Als je geen mobiel meer had, geen karweitjes om te doen, geen toeloop van mensen, geen baan? Wat zou er met je leven gebeuren als God je, al was het maar voor even, dat alles afnam? Wie zou je dan zijn?

Voor velen voelt en klinkt dat als een nachtmerrie. Ik weet niet wat ik zou moeten zonder mijn piano.

Of iets anders. Iets waar je altijd mee bezig bent. Als de dingen die je doet om jezelf bezig te houden, je werden afgenomen, zou je misschien merken, zeker als je hier naar de kerk komt dat God je liefheeft. En dat je die dingen niet nodig hebt. En dat je nooit alleen bent geweest, ook al dacht je soms van wel. Dat God de hele tijd bij je was. Daarom is de stilte opzoeken zo’n belangrijke christelijke discipline. Een mooi verhaal over het opzoeken van de eenzaamheid is dat van Elia. Hij was in de bergen, hij zocht God. Ineens deed een heftige wind rotsblokken vallen. Maar God was niet in de wind. Toen was er vuur, maar God was niet in het vuur. De aarde beefde, maar God was niet in de aardbeving. Toen stak een zacht briesje op, dat zei: Elia, wat kom je hier doen? Die symbolen, de aardbeving, het vuur, de bliksem – zo denken wij dat God tot ons spreekt. Maar Hij spreekt in de stilte, in rust, in de eenzaamheid. Het is zo belangrijk dat wij in ons leven momenten inbouwen dat wij even

ophouden met van alles. Dat wij even pauze nemen en uitrusten, geen kaartjes sturen, email checken,

mensen bellen. Even ontspannen. Uitrusten. Zonder dwang, om te bidden of de Bijbel te lezen. Even stoppen en God de ruimte geven om tegen je te spreken. Paul Jensen beschrijft in ‘Subversive

Spirituality’ een boeiend onderzoek. Hij is gefascineerd door wat er met mensen gebeurt in een onderzeeër, in het ziekenhuis, in de gevangenis. Hij wilde ook zien wat er gebeurde als hij mensen tot het volgende dwong: Het was een onderzoek naar rokers. Van roken kom je maar heel moeilijk af. Dat is echt vreselijk moeilijk. In zijn experiment zette hij mensen 24 uur in een zwarte doos. Het was gerieflijk, met een bed, eten en een toilet maar er was geen licht en geen geluid, 24 uur lang. Van de groep die aan het experiment had deelgenomen was de successcore bij het stoppen met roken veel hoger dan bij de groep die niet hadden deelgenomen. Het had te maken met in een doos zitten zonder licht, zonder geluid, zonder telefoon. Je kon alleen maar lekker liggen. Dat dwong mensen naar binnen te kijken. Voor iedereen met een verslaving geldt dat naar binnen kijken het laatste is waar ze zin in hebben. Dat hebben wij allemaal. Het alleen-zijn dwong die mensen naar hun eigen leven te kijken. Zonder enige afleiding. De eenzaamheid opzoeken werkt ontgiftend. Je hebt het nodig. Het ontgift. Het verwijdert alles wat tussen jou en God in staat. Als je sterft kan je die dingen niet meenemen. Zoek een relatie met God, zodat je weet wat het is met Hem te zijn ook al kan je niets zien of horen en kan je niemand bereiken. Dat is wat gezochte afzondering doet. Dat alleen-zijn bereidt ons voor op gemeenschappelijkheid. En dan nog deze overweging. Kerst gaat over incarnatie.

Een veelgebruikt woord en betekent eigenlijk: in het vlees brengen. Misschien kent u het Spaanse woord carne.’Carne asada’. Carne is vlees. Incarnatie is: Iets huid en botten geven. Er is een verhaal van een meisje dat huilt. Papa komt. Ze huilt van angst voor het onweer. Samen baden zij dat God het meisje zou troosten. Voel je je beter? vraagt papa. Nee, zegt ze, ik wil een God van vlees en bloed. Het is trouwens opmerkelijk dat wij christenen een lijfelijke God vereren. Een God die mens is geworden. En vooral en dat wordt vaak vergeten in de christelijke theologie: Wij vereren een God die onder ons leeft, in u en mij. Wij erkennen dat Jezus Gods Zoon is en fysiek onder ons is geweest. Zo fysiek lijkt zijn aanwezigheid niet meer, maar het christendom leert dat Hij er is. Hij is in u en in mij.

De Heilige Geest woont in ons. Als een christen u omhelst, omhelst niet alleen hij u maar Jezus ook.

En de sterkste ervaring van Gods goedheid en de slechtheid van de Duivel is altijd via het lichaam

van een ander mens. Dat is als iemand liefdevol een hand op je schouder legt of juist als iemand je slaat of anderszins bezeert. Het allerbeste en het aller-slechtste komt altijd via andermans lichaam.

Het gaat mij hierom: je kunt God niet uitsluitend ervaren tijdens je stiltemoment en bij mooie geestelijke muziek. Je moet God ook ervaren via andere mensen. Want God wil zich vooral tot je wenden via anderen, door gemeenschap. Daarom is de kerk zo belangrijk en vandaag meer dan ooit.

Allemaal hebben wij gemeenschap nodig. De beste manier om Gods liefde en kracht te ervaren, is via mensen. Als iemand die van de Heilige Geest vervult is ‘ik hou van je’ zegt dan zegt God dat ook. Dan gebruikt Hij die persoon om dat te zeggen. Je ervaart God het sterkst en je ervaart de duivel het sterkst via mensen. Christendom is het geloof dat door Jezus, de Heilige Geest aanwezig is in iedereen die geloof heeft. En al kunnen de mensen je ook kwaad doen, God is daar toch aanwezig.

En wij allen hebben die gemeenschap nodig. Iedere kerk moet, vanuit predikanten of Bijbelgroepen, een gemeenschap vormen van mensen die elkaar bemoedigen en elkaars hart afstemmen op de realiteit dat ieder mens waardigheid verdient, want God heeft ieder mens lief. Wij moeten ons heroriënteren binnen onze wereld vol competitie die ons altijd afbreekt, die zegt dat wij niet mooi, succesvol of jong genoeg zijn. Als wij ons richten op Gods liefde, zien wij dat dat onoprecht gepraat is.

Er is maar één stem die telt, en zegt: Je bent niet wat je doet of hebt of wat mensen over je zeggen,

je bent mijn zoon of dochter en Ik heb je lief en zal je nooit in de steek laten. Amen? Er is dat zuigende geluid in je hart, dat je naar andere dingen doet grijpen. Reik liever naar God. Jezus zal je leegte vullen. En dat is de belofte van Kerst. Amen? Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, dank U dat U een goede God bent die er naar jaagt ons te blijven zoeken. Heer, wij zoeken U ook. En vragen U om deze leegte in ons hart te vullen. Laat die ons in uw armen drijven, en niet in verzoeking. Heer, maak ons nieuw, red ons, vorm ons naar de gelijkenis van uw Zoon Jezus. In zijn naam bidden wij, amen.

 

Koor “Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde zingt

Dus hemel, hemel en aarde, zingt

 

Jubel het uit, de Heer regeert, wees blij, verhef je stem

Zing als de schepping juicht aanbiddend voor Hem buigt

Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem

Een vreugde- vreugdelied voor Hem

 

Zijn koningschap zal eeuwig zijn rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht de liefde die Hij bracht

De liefde, de liefde die Hij bracht

Vreugde, vreugde, vreugde, vreugd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling van Bobby

 

Dank voor uw komst. Ik wens u een betekenisvolle Kerst met uw dierbaren. En moge u Gods liefde en almacht diep in uw hart voelen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Zoek en je zult vinden!

25 december 2016 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan